Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 224

 

                                      гр.Сливен, 23.07.2009 г.

 

                     В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

        Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в открито заседание проведено на шести юли, две хиляди и девета година в състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г.Д.

                                               ЧЛЕНОВЕ:   М.Б.

                                                                      М.Х.

при участието на секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от мл.съдия  Мария Христова 363 по описа за 2009 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 271 от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

Обжалвано е решение № 1162 от 19.01.2009 г. по гр.д. № 3450 описа на Районен съд Сливен за 2008 г. в частта му, с която е отхвърлен предявеният от въззивника иск по чл. 72 от СК да бъде разрешено от съда малолетното му дете Н.Й.К. да напуска РБългария и да пътува в чужбина само със съгласието на своя законен представител и баща Й.Н.К.. Твърди се, че в случая става дума за конкретно пътуване на детето извън страната, а именно участието му в международни състезания по карате. Посочва, че предявеният иск не е за конкретна държава, тъй като поканите за участие в състезанията идват месец-два преди тяхното провеждане и не са в състояние да спазят сроковете по ГПК за завеждане на иск за всяка отделна държава. Моли да се отмени обжалваното решение само в частта, с която отхвърля като неоснователен предявеният иск за напускане на РБългария на малолетното дете и да му се разреши да пътува в чужбина, с което да бъде заменена волята и съгласието на майката Т.Г.К. за напускане пределите на страната и пътуване в чужбина на детето Н.Й.К.. Моли да се допусне до разпит при режим на довеждане един свидетел, а именно треньорът на детето.

По делото не е постъпил отговор на въззивната жалба.

Съдът с определение от 12.06.09г. е извършил проверка на допустимостта на жалбата и констатирал, че същата е допустима и отговаря на изисквания на чл. 260 и чл. 261 от ГПК. Допуснат е до разпит посочения свидетел при режим на довеждане относно обстоятелствата, посочени в жалбата.

В съдебно заседание въззивникът Н.К., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. П., упълномощена от преди, която поддържа жалбата. Представя спортен календар от IJKA България, от който са видни датите на излъчените състезания, който е преведен на български език. Всички други покани сочи, че са на английски език и ги няма в превод. Едната от датите за състезание, която посочва е от 03.07.2009г. до 05.07.2009г. но я пропуснали вече, а следващата е за 09-11 Октомври 2009г. Моли да се разпита свидетеля който води. Няма други доказателствени искания. По същество моли да се постанови решение, с което да се отхвърли решението на РС в частта му относно отказа за заместване волята на Т.К. и разрешението за напускане на страната от детето да бъде дадено от съда.

В съдебно заседание въззиваемата Т.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител. Не взема становище по съществото на спора.

В съдебно заседание са събрани гласни доказателства на свидетеля А. Ж. В., треньор на детето по карате.

Жалбата е допустима. Подадена е от надлежна страна в процеса имаща правен интерес от обжалване на първоинстанционното решение и е спазен преклузивния двуседмичен срок.

На основание чл. 269 от ГПК съдът извърши проверка за валидност и допустимост на решението и намира, че същото не страда от пороци обуславящи прогласяването му като нищожно.

Разглеждайки жалбата съгласно чл. 271 от ГПК въз основа на събраните по делото доказателства и техния анализ се установява следното от фактическа страна:

С решение № 169/09.03.2004 г. постановено по гр.д. № 1358/2003 г. по описа на Районен съд Сливен, съдът е прекратил с развод брака между Й. Н. К. и Т.Г. К. и е утвърдил постигнатото между двамата споразумениепо чл. 99 ал. 3 от СК, съгласно което на бащата се предоставя упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Н.Й.К. с ЕГН **********. Постигната е и договореност след прекратяване на брака жената да носи предбрачното си фамилно име К..

Видно от Удостоверение изх. № 10954/01.10.2008 г. на Областна дирекция на МВР-Сливен, въззиваемата неколкократно е напускала пределите на РБългария и се е завръщала в страната през 2007 г. и 2008 г.

От събраните по делото гласни доказателства на свидетелката К. се установява, че е майка на въззивника. Твърди, че синът й и въззиваемата се разделили когато детето било на около година и половина и от онзи момент майката не се е интересувала от Н., дори не се обаждала по телефона. Заявява, че внукът й тренира карате и има възможност да участва в турнири в чужбина, но не ги посещава, защото не може да напуска пределите на РБългария, тъй като майката не е дала съгласието си за това.

От събраните по делото гласни доказателства пред въззивната инстанция на свидетеля А.Ж.В., се установява, че е  треньор по карате в Клуб бойни изкуства „Г.” гр. Сливен, създаден през 2001 г. Той е председател на този клуб. Познава детето Н.К.. Негов ученик е от три или четири години. Работи по проект за развитие на карате в детските градини. От пет години развива тази дейност в детските градини в Община Сливен. Клубът участва в Международни състезания и е един от най-големите клубове в страната, с най-много успехи. Н. досега не е участвал в Международни състезания извън страната по причина, че не е имал възможност да излиза. В състезанията в страната се представя изключително добре. От две години има отпусната квота за него в Националния отбор. Н. не може да вземе участие извън страната и се включва в Международни състезания, които се провеждат само в България. Това го поставя в неравностойно положение спрямо останалите състезатели, тъй като не може да участва в лагери, които се провеждат с Националния отбор за подготовка извън страната. Когато има Европейско и Национално първенство, то се провежда всяка година в различни държави. Тази година състезанията са в Унгария. И в момента там се провежда Европейското първенство. Световното първенство е през м. Октомври на 10 и 11 също в Унгария. Извън Европейското и Световното първенство тази година имат заявени участия в Киев и Холандия, през м. Ноември. Участват в две федерации - традиционно и спортно карате. Календара е само за традиционното карате.

От представения като писмено доказателство по делото спортен календар от IJKA България, са видни датите на излъчените състезания, по карате, в които може да вземе участие детето от клуба в който играе.

Малолетното дете, предвид възрастта му не бе изслушано в съдебно заседание.

Горната фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена, въз основа на представените по делото гласни и писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло като неоспорени от страните.

Въз основа на приетата за доказана фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Правната квалификация на предявения от Й.К. иск да се постанови решение, с което да се разреши на малолетния му син Н. да напуска пределите на РБългария и да пътува в чужбина само с негово съгласие е с правно основание чл. 72 от СК. Съгласно тази норма родителските права и задължения се упражняват от двамата родители заедно и поотделно, като при разногласие между тях спорът се решава от Районния съд. Съдът преценява да издаде или не разрешение, вземайки предвид обстоятелствата от значение за всеки конкретен случай и като се ръководи единствено от висшия интерес на детето, който е от първостепенно значение при всички действия, отнасящи се до децата.

В конкретния случай, в интерес на детето е и в съответствие с желанието му, да му бъде разрешено да пътува зад граница, тъй като детето тренира карате и следва да взема участие в международни турнири с оглед развитието на спортната му кариера. Осъществяване на правото на свободно предвижване е регламентирано в Конституцията на Република България и Конвенцията за правата на детето. По делото се установи безспорно, от справката за пътуване в чужбина и показанията на свидетелката К., че майката се е дезинтересирала от детето изцяло и не поддържа никакви контакти с него. Установи се от събраните по делото доказателства, решението на СлРС за прекратяване на брака между страните, че упражняването родителските права върху детето е предоставено именно на бащата. Въззивникът доказа безспорно, че детето участва в спортни състезания, които видно от показанията на свидетеля Въндев, негов треньор, налагат пътуванията му в чужбина. Не са събрани каквито и да е доказателства въззивникът да е пречел на личните контакти на въззиваемата с детето, за да може по аналогия да се твърди, че с извеждането на детето извън страната за посещение на състезания той би прекъснал преките контакти между майката и детето. Не на последно място, в случай, че иска промяна в личните отношения с детето, както и всякакви действия във връзка с упражняването на родителските права, въззиваемата може да се възползва от възможностите, дадени в Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27.11.2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, дори детето да се намира в друга страна, членка на Европейския съюз.

Ето защо, съдът счита, че следва да даде възможност на детето на пътува зад граница във връзка със спортни мероприятия. Поради нежеланието на майката да даде съгласие за издаване на международен паспорт и за пътуване извън пределите на страната, поради пълната дезинтересованост на майката от живота на детето, това съгласие по силата на разпоредбата на чл. 72 от СК, следва да бъде заместено с решение на съда.

         По изложените съображения, съдът счита предявения от Й. Н. К. иск за основателен и като такъв, следва да бъде уважен, като се разреши на детето да пътува извън пределите на Република България, без да е необходимо за целта съгласието на майката, за пътувания, които са свързани със спортните му мероприятия.

Предвид решаващите изводи на настоящата въззивна инстанция решението на Районен съд в частта, с която отхвърля предявеният от Й.К. иск да се постанови решение, с което да се разреши на малолетния му син Н. да напуска пределите на РБългария и да пътува в чужбина само с негово съгласие, с правно основание чл. 72 от СК се явява неправилно и следва да се отмени, а жалбата да бъде уважена.


         По изложените съображения, съдът,


                                                          РЕШИ:

         ОТМЕНЯ решение № 1162 от 19.01.2009 г. по гр.д. № 3450 описа на Районен съд Сливен за 2008 г. САМО в частта, с която е отхвърлен като неоснователен предявеният от Й. Н. К. с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Н.Й.К. с ЕГН **********, против Т.Г.К. с ЕГН **********, иск с правно основание чл. 72 от СК, да бъде разрешено от съда малолетното дете Н.Й.К. с ЕГН **********, да напуска РБългария и да пътува в чужбина само със съгласието на своя баща и законен представител Й. Н. К. с ЕГН ********** и вместо него ПОСТАНОВЯВА

 

      РАЗРЕШАВА на детето Н.Й.К. с ЕГН **********, да пътува извън пределите на Република България за участие в спортни мероприятия, само със съгласието на своя баща и законен представител Й. Н. К. с ЕГН ********** без да е необходимо за целта съгласието на майката Т.Г.К. с ЕГН **********.

 

         ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.

 

        Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните, при условията на чл. 280 от ГПК.

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: