Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.С., 29.10.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         С.ският окръжен съд, гражданско отделение , в съдебно заседание на шести октомври, две хиляди и девета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ БЛЕЦОВА

      МАРИЯ ХРИСТОВА

 

При секретаря К.И., като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 411 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл.258 и сл. от ГПК.

         Образувано е по въззивна жалба на И.Г.З.в качеството му на председател  на кооперация „С. Ч.” гр. С., ул.”А.” № *, против Решение № 338/14.05.2009 г.  по гр.д. № 4672/2008 г. по описа на С.ския районен съд, с което са били отменени като незаконосъобразни решенията на общото събрание на кооперацията от 26.09.2008 г. за продажба на лек автомобил „Рено”, за продажба на лек автомобил „Ауди”, за продажба на обект „А.” № 16 А, за продажба на обект „Сирком”, за продажба на обект „Дирекс”, за продажба на обект в Котел, както и за отмяна на незаконосъобразни решения на Общо събрание на кооперацията от 03.11.2008 г. за разпределение на суми между член-кооператорите от извършена продажба на магазин находящ се на ул.”Ц.С.” № 27 в гр.С.. С обжалваното решение са били отменени като незаконосъобразни действията на И.З.от 3.11.2008 г. за превеждане на суми на всеки член кооператор съгласно разпределение от същата дата. С решението е било обявено за нищожно генерално пълномощно без дата, с което председателя на кооперацията е бил упълномощен да се разпорежда с движимото и недвижимо имущество издадено на основа на решение на Общо събрание от 05.09.2008 г. и въззивната кооперация е била осъдена да заплати на въззиваемата страна – Окръжен съюз на трудово-производителни кооперации сумата от 230 лв. представляваща разноски по делото.

         В жалбата е посочено, че решението е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено. Изказано е твърдение, че с решение на Общо събрание от 26.09.2008 г. , 3.11.2008 г. и 5.09.2008 г. единодушно е било прието искане на член-кооператорите за прекратяване членството на кооперацията в кооперативния съюз. Посочено е също така, че още с поканата отправена до кооператорите същите са били уведомени, че на Общо събрание ще се вземе решение за прекратяване на членството от кооперативния съюз, което ще бъде доведено до знанието на въззиваемата страна. Моли се обжалваното решение да бъде отменено и предявения иск бъде отхвърлен като неоснователен.

         По въззивната жалба не е депозиран отговор от въззиваемата страна.

         В съдебно заседание въззивникът, редовно призован, се представлява от Председателя си И.З.и адв.Славова, които молят производството по делото да бъде прекратено, поради освобождаване на кооперация „С. Ч.” от членството й в Окръжен съюз на ТПК – С.. В подкрепа на молбата си представят служебна бележка подписана от Председателя на ОС на ТПК – Б., от която е видно, че с решение на Общо събрание на ОС на ТПК проведено на 19.05.2009 г. кооперация „С. Ч.” е освободена от членство от ТПК.

         В съдебно заседание въззиваемата страна не се представлява, не изразява становище както по въззивната жалба, така и по направеното искане за прекратяване на производството, поради прекратяване на членственото правоотношение на кооперация „С. Ч.”.

Пред настоящата инстанция се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

Към датата на предявяване на исковата молба 19.12.2008 г. въззивната кооперация е била членка на ищцовия кооперативен съюз. При извършена финансова ревизия по реда на Закона за кооперациите били констатирани редица нарушения извършено от Председателя на въззивната кооперация и били отправени препоръки от контролния орган – финансов инспектор към НС на ТПК, Председателят на ОС на ТПК да упражни правото си на иск по чл. 58 от Закона за кооперациите и да поиска от съда решенията на Общото събрание на въззивната кооперация, както и някои от действията на председателя й да бъдат отменени.

В хода на съдебното производство се установи, че на 19.05.2009 г. Общото събрание на Окръжния съюз на ТПК е взело решение за прекратяване на членството на въззивната кооперация от кооперативния съюз. Доказателство за това е служебната бележка издадена от Председателя на ОС на ТПК – С. Е.Б..

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира, въззивната жалба за процесуално допустима и основателна.

При постановяване на съдебното си решение съдът е необходимо да вземе предвид всички обстоятелства, които са настъпили  до постановяване на решението. Съдът е длъжен служебно да следи за наличието на положителните и за липсата на отрицателни процесуални предпоставки, които обосновават допустимостта на иска. Една от тези процесуални предпоставки е наличието на активна процесуална легитимация за страната, т.е. на такова субективно право, което дава възможност на страната да предяви иск, да ангажира с него ответната страна, както и съда със задължението да разгледа предявената искова претенция и да постанови съдебен акт, с който да разреши възникналия правен спор между страните.  За да съществува активно процесуална легитимация е необходимо през цялото производство от предявяване на исковата молба до постановяване на окончателен съдебен акт страната да има правен интерес от постановяване на съдебното решение. За тази положителна процесуална предпоставка съдът следи служебно. В настоящия случай макар и към момента на предявяване на исковата молба да е била налице активна процесуална легитимация за ищеца /с оглед разпоредбата на чл. 58 ал.2 от Закона за кооперациите решенията на Общото събрание могат да се обжалват по съдебен ред и от съюза, в който  членува дадена кооперация/, към настоящия момент такава легитимация не е налице, тъй като въззивната страна е прекратила членственото си правоотношение от ОС на ТПК на 19.05.2009 г. т.е. преди постановяване на днешното съдебно решение и преди датата на последното съдебно заседание – 06.10.2009 г.

С оглед изложеното производството по въззивното дело следва да бъде прекратено като недопустимо и като недопустимо следва да бъде обезсилено решението на първоинстанционния съд и делото да бъде прекратено.

 

По тези съображения, съдът  

 

 

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

         ПРЕКРАТЯВА  производството по възз.гр.дело  № 411/2009 г. по описа на С.ския окръжен съд като процесуално недопустимо.

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 338 / 14.05.2009 г. по гр.д. № 4672 / 2008 г. по описа на С.ския районен съд като недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по делото..

 

         Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                  2.