Р Е Ш Е Н И Е № 69

 

Гр. Сливен, 29.10.2009г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в открито

 

 съдебно заседание на…първи ноември………………

през две хиляди и девета  година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                       

при секретаря………М.Т. .. ………………………………….…………и с участието на прокурора……………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………Снежана Бакалова…………гр. дело № 414 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е за установяване на произход от бащата и намира правното си основание в чл.41 от СК във вр. чл. 44 ал.2 от СК.

            Ищцата твърди в исковата си молба, като майка и законна представителка на малолетните деца Й.Д.М. и Н.Д.М., че ответниците са родители и наследници на С.И.Д., починал на 01.05.2009г. С последния живяла на съпружески начала, в дома на родителите му. Твърди че той не е припознал децата, представлявани от нея, но се отнасял към тях като свои и ги отглеждали заедно до смъртта му.  Ответниците, в качеството им на баба и дядо на децата се грижат за тях и до момента и между тях са установени отношения, съответстващи на биологичната връзка по между им. Никой от тях не оспорва обстоятелството , че те  са деца на починалия. Моли съда да постанови решение, с което признае за установено по отношение на ответниците, че техния син и наследодател  С.И.Д. е баща на представляваните от нея малолетни деца, ведно с произтичащите от това последици.

            В с.з. ищцата, като майка и законна представителка на малолетните деца, поддържа исковете си.

            Ответниците в с.з. признават предявения иск.

             “Отдел закрила на детето” Община гр. Сливен не изпраща представител в с.з, но е представила социален доклад, в който  изразява становище че при уважаване на иска ще бъдат защитени интересите на малолетните деца.

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Ищцата живяла на съпружески начала  със сина на ответниците С.И.Д. *** 2004г., но не е сключила с него граждански брак. Двамата заедно живели в дома на ответниците. По време на съжителството им ищцата родила децата Й.Д.М. на 1***. и Н.Д.М. на 0***. В акта за раждане на децата не е записан произход от бащата.   С.И.Д. не е припознал до смъртта си децата родени от ищцата.

На 01.05.2009г. С.И.Д. починал. За свои наследници оставил родителите си – ответници в настоящото производство. Приживе С.И.Д. и ищцата отглеждали заедно децата. Починалия се отнасял към тях като към рождени деца и демонстрирал пред близки и познати, че е техен биологичен баща. Ответниците от своя страна се грижили за децата, като баба и дядо и не са оспорвали че децата са не техния син. В момента децата живеят с майка си в с. К., но ответниците ги вземат често при себе си в с. Л..

            Видно от събраните гласни доказателства, през периода от ноември 2004г. до смъртта на С.И.Д., ищцата е поддържала интимни отношения само с него.

            Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, които са убедителни и непротиворечиви, като възприе и признанията на ответниците в тази насока, които са подкрепени и от събраните доказателства.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск е допустим. Предявен е от малолетните деца, представлявани от законния си представител.

            Предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен с правно основание чл. 41 от СК във вр. чл. 44 ал.2 от СК. Той е предявен в преклузивния срок по чл. 41 от СК – за детето - до изтичане на три години от навършването на пълнолетие. Искът е допустим, тъй като децата нямат установен произход от бащата.  От събраните доказателства се установява по безспорен начин, че през периода през който са били заченати децата, ищцата и сина на ответниците са живели като съпрузи и от това им съжителство са родени децата Й.Д.М. и Н.Д.М..

            С оглед изложеното съдът намира, че следва да постанови решение, с което признае за установено, по отношение на двамата ответници, че С.И.Д. е баща на малолетните  Й.Д.М. и Н.Д.М. и изпрати препис от  решението на Община Сливен, където се отрази промяната в актовете им за раждане и промени имената на децата на Н. Стоянов Д. и Й. Стоянов Д..

            Съдът не следва да произнася относно упражняването на родителските права и издръжката от бащата, тъй като майката е единственият жив родител. 

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И  :

           

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.М.А. ЕГН ********** и И.Д.А. ЕГН ********** ***, че синът им С.И.Д. ЕГН **********,***, починал на 01.05.2009г. в с. Л., Община Стралджа е баща на малолетните деца  Н.Д.М. ЕГН **********,  родена на ***г. в гр. Сливен, от майка Д.И.М. ЕГН ********** и Й.Д.М. ЕГН **********,***, от майка Д.И.М. ЕГН **********.

            ПОСТАНОВЯВА името на детето Н.Д.М. да бъде променено на Н. С. Д. и на детето Й.Д.М. да бъде променено на Й. С. Д..

            След влизане в сила на решението да се изпрати съобщение до служба “ Гражданска регистрация и административно обслужване” - Сливен за вписване на промените в актовете за раждане на децата.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския апелативен съд.                         

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: