Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр. Сливен 03.11.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение първи състав, в заседание на двадесет и първи октомври, през две хиляди и девета година, в състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:        НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА  

     ЧЛЕНОВЕ:                МАРГАРИТА ДРУМЕВА

      МАРТИН САНДУЛОВ

При секретаря  М.Т. и в присъствието на Прокурора……………,като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА

в.гр.д.№ 415 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 196 и сл. от ГПК /отм./.

Обжалвано е Р. № 49/21.05.2009 г., постановено по гр.д. № 22/2008 г. на К.ски районен съд, в частта, в която са определени квотите между съделителите на допуснатия до делба имот- дворно място с площ 13 293 кв.м., с построените в него масивна жилищна сграда от 82 кв.м., паянтови сгради с обем от 26 куб.м. и 56 куб.м.       С въззивната си жалба въззивницата Е.Д.М., чрез пълномощника си адв. М.Г. от СлАК моли, съдът като отмени решението да постанови друго, с което допусне делба на недвижимия имот при дяловете, посочени в исковата молба- за дворното място: 3640/12940 ид.ч. за ищцата; 4470/12940 ид.ч. за отв. К.М.; 2901/12940 ид.ч. за М.М.; 2235/12940 ид.ч. за Х.М.; 1000/12940 ид.ч. за А. М. и 332/12940 ид.ч. за Н.М. и отделно за жилищните и стопански сгради при дялове: за А. Дж. М.-3/6 ид.ч.; за Н.М.- 1/6 ид.ч.; за М.М. 2/6 ид.ч.

 

 

Въззиваемите не са изготвили и представили отговор на въззивната жалба.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена от надлежна страна в законния срок за обжалване. Въззивницата има правен интерес да  обжалват решението, с което не е уважена исковата молба, в която се иска определяне на квотите- по 1/3 ид.ч. за всеки от първоначалните страни в производството.

Обжалваното решение е допустимо и вА.дно. Издадено е в законова форма от компетентен орган- К.ски районен съд и е отговорено на предявения иск.

Въззивната инстанция констатира следното:

Ищцата Е.Д.М. *** от АК Сливен предявила иск за делба на дворно място от 13293 кв.м., съставляващо ПИ с идентификатор № 87031.501.501, по кадастралната карта на с. Я., общ. К. или пл.№ 501 по устройствения план на селото и застроената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 82 кв.м., състояща се от три стаи и салон и избено помещение със застроена площ от 33 кв.м., на паянтова стопанска сграда, със застроен обем от 26 куб.м. и паянтов навес със застроен обем 56 куб.м. Твърди, че с ответниците братята си М. и А.  М. са съсобственици на процесните имоти, като наследници на  родителите си- майка А. К. М., починала на 07.04.2005 г. и баща- Д.М.М., починал на 24.11.1994 г.

В коригираната искова молба-л. 35 и конкретно л. 37 моли да се допусне делба на дворното място при дялове: 3640/12940 ид.ч. за ищцата; 4470/12940 ид.ч. за отв. К.М.; 2901/12940 ид.ч. за М.М.; 2235/12940 ид.ч. за Х.М.; 1000/12940 ид.ч. за А. М. и 332/12940 ид.ч. за Н.М. и отделно за жилищните и стопански сгради при дялове:

За А. Дж. М.-3/6 ид.ч.; за Н.М.- 1/6 ид.ч.; за М.М. 2/6 ид.ч. Не е претендирала определяне на дял от жилищната сграда и постройките.

Посочва, че досежно имота има издадени шест нотариални акта, както следва:

1.С нот. акт № 119 по нот.д. № 117/2005 г. от 19.08.2005 г. на нотариус А. В., ищцата и двамата ответници по първоначалната искова молба били признати за собственици по наследство и давност на 2000/12940 ид.ч. от дворното място, цялото от 12940 кв.м., съставляващо ПИ пл. № 501 по плана на с. Я., общ. К., ведно с изградената в него масивна жилищна сграда със застроена площ 82 кв.м., състояща се от три стаи и салон и избено помещение със застроена площ от 33 кв.м., на паянтова стопанска сграда, със застроен обем от 26 куб.м. и паянтов навес със застроен обем 56 куб.м.

2. С нот. акт № 187, том 1, д. 183/21.09.2005 г. № 187, т. 1, д. 183 от 21.09.2005 г. ищцата Е.М. продава собствената си 1/3 ид.ч. от описания в нот. акт № 119/2005 г. имот на брат си А. Д.М..

3. С нот. акт № 180, том 21 д. 364 от 06.12.2005 г. на нотариус А. В. ответникът А. Дж. М. и съпругата му Н.М.М. били признати за собственици по давностно владение на 4470/12940 ид.ч. от дворното място с площ 12940 кв.м. със застроена площ в имота- масивна жилищна сграда със застроена площ от 79 кв.м., съставляващо ПИ пл. № 501.

4. С нот. акт № 181, т.2, д. 365 от 06.12.2005 г. ответникът А. Д.М. и съпругата му Н.М.М. даряват на сина си К.А.М. имота описан в т. 3.

5. С нот. акт № 183, том 2, д. 367/07.12.05 г. на нотариус А. В. ответника М.Д.М. и съпругата му Х. /съотв. Х.?/ Т.М. са признати за собственици по давностно владение на 4470/12940 ид.ч. от 12940 кв.м., съставляващо ПИ пл. № 501, ведно с построените в имота масивна жилищна сграда на един етаж- 81 кв.м., лятна кухня, със застроена площ 41 кв.м., паянтова стопанска сграда със застроен обем от 149 куб.м.  

6. С нот. акт № 119, том 1, д.111 от 08.06.2006 г. съдията по вписванията при КРС С.Р.ищцата Е.Д.М. *** е призната за собственик по давностно владение на  3640/12940 кв.м. от ПИ пл. № 501 по устройствения план на с. Я..

Съдът конституирал като ответници в процеса съпругите на братята М.- Н. и Х. /Х./ и сина на А. М.- надарения К.М..

В срока по чл. 131 от ГПК ответниците А., М., Х. /Х./, Н. и К. М. не са подА. отговор на исковата молба.

В с.з. ищцата, чрез адв. Г. ***. ответникът А. М. заяви, че в исковата молба имало грешка. В имота имало три къщи, като едната я строил той по време, когато родителите им били живи. Твърди, че майка му и баща му разпределили земята- на братята по три декара, а на сестрата два дка. Дворът бил 12 дка и не знае от къде станал 13 дка. Съпругата му Н.М. е съгласна със становището на съпруга си и заявява, че няма какво друго да каже.

ОстанА.те ответници не са взели становище по иска.

От доказателствата по делото, съдът приема за установено:

Ищцата и първоначалните ответници- по първата, некоригирана искова молба- А. Д.М. и М.Д.М. са наследници на  родителите си- майка А. К. М., починала на 07.04.2005 г. и баща- Д.М.М., починал на 24.11.1994 г. Не се спори от страните по делото, че наследодателите били собственици на дворно място от 12940 кв.м., образуващо имот пл. № 501 по устройствения план на с. Я., общ. К.. Според кадастралната скица на имота сега се индивидуА.зира с идентификационен № 87031.501.501 и е с площ 13293 кв.м. 

За имота с идентификационен № 87031.501.501 по кадастралната карта и кадастралната скица за с. Я., общ. К. са изготвени шест нотариални акта, както следва:

1.С нот. акт № 119 по нот.д. № 117/2005 г. от 19.08.2005 г. на нотариус А. В., ищцата и двамата ответници по първоначалната искова молба били признати за собственици по наследство и давност на 2000/12940 ид.ч. от дворното място, цялото от 12940 кв.м., съставляващо ПИ пл. № 501 по плана на с. Я., общ. К., ведно с изградената в него масивна жилищна сграда със застроена площ 82 кв.м., състояща се от три стаи и салон и избено помещение със застроена площ от 33 кв.м., на паянтова стопанска сграда, със застроен обем от 26 куб.м. и паянтов навес със застроен обем 56 куб.м.

2. С нот. акт № 187, том 1, д. 183/21.09.2005 г. № 187, т. 1, д. 183 от 21.09.2005 г. ищцата Е.М. продава собствената си 1/3 ид.ч. от описания в нот. акт № 119/2005 г. имот на брат си А. Д.М..

3. С нот. акт № 180, том 21 д. 364 от 06.12.2005 г. на нотариус А. В. ответникът А. Дж. М. и съпругата му Н.М.М. били признати за собственици по давностно владение на 4470/12940 ид.ч. от дворното място с площ 12940 кв.м. със застроена площ в имота- масивна жилищна сграда със застроена площ от 79 кв.м., съставляващо ПИ пл. № 501.

4. С нот. акт № 181, т.2, д. 365 от 06.12.2005 г. ответникът А. Д.М. и съпругата му Н.М.М. даряват на сина си К.А.М. имота описан в т. 3.

5. С нот. акт № 183, том 2, д. 367/07.12.05 г. на нотариус А. В. ответника М.Д.М. и съпругата му Х. /съотв. Х.?/ Т.М. са признати за собственици по давностно владение на 4470/12940 ид.ч. от 12940 кв.м., съставляващо ПИ пл. № 501, ведно с построените в имота масивна жилищна сграда на един етаж- 81 кв.м., лятна кухня, със застроена площ 41 кв.м., паянтова стопанска сграда със застроен обем от 149 куб.м. 

6. С нот. акт № 119, том 1, д.111 от 08.06.2006 г. на съдията по вписванията при КРС С.Р., ищцата Е.Д.М. *** е призната за собственик по давностно владение на  3640/12940 кв.м. от ПИ пл. № 501 по устройствения план на с. Я..

Обжалваното решение е постановено на 23.09.2008 г. Въззивната жалба постъпила в законния срок от съобщението му- на 10.06.2009 г.

След постановяване на обжалваното решение по допускане на делбата, на 01.06.2009 г. починал съделителя А. Д.М. и на негово място са конституирани наследниците му- съпруга Н., син К. /които са и досегашни страни в процеса/ и дъщерите му А. и Е..

Съдът прие за безспорно установена горната фактическа обстановка, като съобрази представените писмени доказателства. 

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Исковата претенция е за делба на недвижим имот- дворно място, с идентификационен № 87031.501.501 с местонахождение с. Я., общ. К. и с площ 13293 кв.м. И НА   застроената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 82 кв.м., състояща се от три стаи и салон и избено помещение със застроена площ от 33 кв.м., на паянтова стопанска сграда, със застроен обем от 26 куб.м. и паянтов навес със застроен обем 56 куб.м.

Ищцата посочва квоти в коригираната си искова молба както следва: само за дворното място: 3640/12940 ид.ч. за нея /ищцата/; 4470/12940 ид.ч. за отв. К.М.; 2901/12940 ид.ч. за М.М.; 2235/12940 ид.ч. за Х.М.; 1000/12940 ид.ч. за А. М. и 332/12940 ид.ч. за Н.М.

и отделно за жилищните и стопански сгради:

За А. Дж. М.-3/6 ид.ч.; за Н.М.- 1/6 ид.ч.; за М.М. 2/6 ид.ч.

ИЩЦАТА НЕ Е ПРЕТЕНДИРАЛА ДЯЛ ОТ ЖИЛИЩНАТА И СТОПАНСКИТЕ СГРАДИ- л. 37.

 Ищцата няма претенция за делба и дял от останА.те жилищни сгради и стопански постройки, с местонахождение в имота, отразени в нот. акт № 180, т.2,д. 364/2005 г.- точка 3 при изброяването им- МЖС от 79 кв.м., придобита по давност от А.  и Н. М., подарена на сина им- ответника К.А.М.- нот. акт № 181/2005 г. Няма претенция и не е поискала делба на МЖС от 81 кв.м., масивна лятна кухня от 41 кв.м., масивна стопанска постройка 46 куб.м. и паянтова постройка с обем 149 куб. м., придобити по давност от брат й М. и съпругата му Х. /Х./ с нот. акт № 183/2005 г.

Делбата има за цел да сложи край на една съсобственост. Делба може да искат само съсобствениците. След като ищцата е прехвърлила своята идеална част от жилищната сграда и двете стопански сгради тя няма правен интерес да иска делба на същите, които са съсобствени между други съделители.  

С изброените по- горе нотариални актове ищцата е призната за собственик на 3640/12940 кв.м. от терена на ПИ пл. № 501 по кад. план на с. Я.; ответниците съпрузите А. и Н. М. са признати за собственици на 4470/12940 ид.ч. от терена и на конкретно посочена жилищна сграда, впоследствие дарени от тях на сина им К.М.; отв. М. и Х. М. са признати за собственици на 4470/12940 ид.ч. от дворното място и тримата преки наследници на общите наследодатели- Е., А. и М. са признати за собственици на 2000/12940 ид.ч. от същото дворно място, ведно с изградената в него масивна жилищна сграда със застроена площ 82 кв.м., състояща се от три стаи и салон и избено помещение със застроена площ от 33 кв.м., на паянтова стопанска сграда, със застроен обем от 26 куб.м. и паянтов навес със застроен обем 56 куб.м. Сумирани числителите не се равняват на знаменател 12940, нито на такъв от 13293, каквато е в момента на място квадратурата на ПИ 87031.501.501.

По делото ищцата не е предявила инцидентен иск за собственост, с претенция за отменяне на нотариалните актове на братята до определен размер. Сама представя техните нотариалните актове в заверен препис и не ги оспорва. Собственият и нотариален акт № 119, т.1, д.111/2006 г. е издаден на 08.06.2006 г.- след съставянето на всички останА. нотариални актове. Нот. акт № 119/19.08.2005 г.; № 180/06.12.2005 г. и № 183/07.12.2005 г. са издадени по обстоятелствена проверка, въз основа на придобивна давност. След като последна се снабдила с нотариален акт, не би могла да бъде призната за собственик на повече от 2353/13293 ид.ч. от терена. 

Съдът намира, че искът за делба само на дворното място е основателен и доказан. Ищцата и останА.те съделители са съсобственици на същото. Като съобрази сега фиксираната квадратура 13293 и приведе под общ знаменател равняващ се на 39879 /знаменателят 13293 по 3/, съдът счита, че следва да допусне делба между съделителите на дворното място без подобренията при дялове- за ищцата Е.М. 7059/39879 ид.ч.; за А. Д.М. и Н.М.М. общо 4000/39879 ид.ч., от които 3000/39879 ид.ч. за А. Д.М. и 1000/39879 ид.ч. за Н.М., тъй като СИО са само 2000/39879 ид.ч. от покупката от сестрата- ищца в производството; за М.Д.М. и Х.Т.М. общо 15410/39879 ид.ч. /от които СИО са 4470/12940 ид.ч.- съответно 4470/13293 кв.м.= 13410/39879 ид.ч., от които съпругата Х. има дял от 6705/39879 ид.ч., а М.- 8705/39879 ид.ч., който притежава и 1/3 ид.ч. от 2000/12940 /равняващо се на 2000/13293 ид.ч./ и дял от 13410/39879 ид.ч. за ответника К.А.М..

След постановяване на обжалваното решение на КРС на 01.06.2009 г. починал ответника А. Д.М., който оставил за наследници съпругата си Н.- ответница в процеса, сина си К.- ответник и дъщерите си А.А.М. и Е.А.М., според удостоверението за наследници, издадено на 22.06.2009 г. от кметство Я., община К.. Да се преразпредели в настоящата инстанция неговия дял от 3000/39879 ид.ч. от дворното място между наследниците му не би могло, понеже делба между тях не е допусната, не са определени квотите, не са имА. възможност да предявят възраженията и правата си по чл. 279 и чл. 281 от ГПК /отм./- да искат намаляване на завещателни и дарствени разпореждания, ако наследодателят им е направил на един от тях- както в случая на сина си К.- в този смисъл е и становището на Петко Венедиков в СЪСОБСТВЕНОСТ- издание 1975 г. – глава ХІІІ- § 59, стр. 137.

Съдът намира, че искът за делба на застроената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 82 кв.м., състояща се от три стаи и салон и избено помещение със застроена площ от 33 кв.м., на паянтова стопанска сграда, със застроен обем от 26 куб.м. и паянтов навес със застроен обем 56 куб.м. е неоснователен. ТАКАВА ДЕЛБА Е ИСКАНА ОТ ИЩЦАТА, КОЯТО НЯМА ДЯЛ В ТЕЗИ СГРАДИ, СЛЕД КАТО с нот. акт № 187/2005 г. на 21.09.2005 г. е продала своята идеална част на брат си А. Д.М.. ОстанА.те съделители, собственици на същите не са искА. делбата им. Ищцата иска делба за други, а не за себе си. Тя не е упълномощена да направи такова искане. Има дял само в празното дворно място. Целта на делбеното производство е да се сложи край на една съсобственост, но делба може да иска само съсобственикът. Съсобственици са преживялата съпруга на починА.я по време на процеса А. М.- Н.М. от една страна, която има дял на лично основание, като СИО на част от имота и отделно тя и децата на починА.я- К., А. и Е., както и отделно наследникът на общите наследодатели ответникът М.М.. Посочените жилищна сграда от 82 кв.м. и две стопански постройки представляват самостоятелен жилищен обект и не е необходимо да се извърши делбата й. Не сме изправени и пред възможността по изключение принудително да бъде прекратена по искане на кредитор.

 Съдът не споделя  изводите на КРС по обжалваното решение в частта, в която е допусната делба на жилищната сграда и стопанските постройки и са определени дяловете, включително и за ищцата, която не е съсобственик и като намира, че е  неправилно ще го отмени в тази му част. Ще определи самостоятелни дялове на двойките съпрузи, един от които е починал.   

Въз основа на изложеното, съдът    

 

Р     Е    Ш    И   :

 

ОТМЕНЯ Р. № 49/21.05.2009 г., постановено по гр.д. № 22/2008 г. на К.ски районен съд, в частта, в която е допусната делба при определени дялове между съделителите на жилищна сграда от 82 кв.м., състояща се от три стаи, салон и избено помещение със застроена площ от 33 кв.м., паянтова стопанска постройка от 26 куб.м. и паянтов навес със застроена обем 56 куб.м., намиращи се в дворно място, образуващо ПИ с идентификационен № 87031.501.501 по плана на с. Я., общ. К., като неправилно.

КОНКРЕТИЗИРА ДЯЛОВЕТЕ на съпрузите в общите им дялове ЗА ДВОРНОТО МЯСТО както следва: за А. Д.М. и Н.М.М. общо 4000/39879 ид.ч., от които 3000/39879 ид.ч. за А. Д.М./съответно за наследниците му/  и 1000/39879 ид.ч. за Н.М.; за М.Д.М. и Х.Т.М. общо 15410/39879 ид.ч., от които съпругата Х. с дял от 6705/39879 ид.ч., а М.- 8705/39879 ид.ч.

ПОТВЪРЖДАВА решението В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като правилно. 

 Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

ЧЛЕНОВЕ: