Р Е Ш Е Н И Е 76

 

Гр. Сливен, 16.11.2009г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение в публичното

 заседание на…двадесет и втори октомври.......………………………………………

през две хиляди и девета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                     

при секретаря………П.С... ………………………………….…………и с участието на прокурора…………………………......като разгледа докладваното от ………съдията  Бакалова………….…..дело №  434.......по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е за оспорване на произход от бащата и намира правното си основание в чл. 62 ал.1 от СК.

            Ищецът твърди в исковата си молба, че с ответницата са бивши съпрузи, като брака им е прекратен с развод с решение по гр.д.№ 2835/08г. по описа на СлРС.  От него имат две непълнолетни деца, за които се грижи той. Твърди че са във фактическа раздяла от м. април 2007г. и оттогава не са поддържали абсолютно никакви контакти по между си. От този момент ответницата заживяла на съпружески начала с И.М. *** и от съвместния им живот родила детето M. на 13.01.2008г. С Решение № 11/18.03.2009г. по гр.Д.№ 629/08 на СлОС било признато за установено, че той не е баща на детето M.. Междувременно, преди изтичането на триста дни от прекратяването на брака, ответницата родила и детето Й. на 1***., в чийто акт за раждане той отново бил вписан като баща. Твърди че не е биологичния баща на това дете и моли съда да постанови решение , с което признае за установено, че не баща на детето, ведно с произтичащите от това последици.

            В с.з., чрез процесуалния си представител, поддържа иска си.           

Ответницата, лично в с.з. и чрез процесуалния си представител признава предявения иск.

            На основание чл. 29 ал. 4 от ГПК на малолетното дете е назначен особен представител, който с оглед събраните доказателства, изразява становище че уважаването на иска ще бъде в интерес на детето.

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Бракът между страните е сключен на 22.06.2006 г. в гр. S., Община  Ямбол.  Фактическата им раздяла датира от началото на м. април 2007г., като след тази дата не са поддържали никакви отношения по между си, включително и интимни. Двамата живеели в едно и също населено място, но не поддържали никакви контакти помежду си.  Бракът им е прекратен с Решение № 1106 / 27.11.2008г. по гр.д.№ 2835/2008г. на СлРС на основание чл. 100 от СК.

По време на брака им, докато са били във фактическа раздяла ответницата родила детето M.  на 13.01.2008г. В акта за раждане на същото, като баща бил посочен ищеца. С Решение № 11/18.03.2009г. по гр.д.№ 629/08 на СлОС било признато за установено, че той не е баща на детето M., ведно с произтичащите от това последици.

На 1***. в гр. Сливен, ответницата родила детето Й.П.Д. и ищеца отново бил вписан за баща на това дете.

Видно от събраните гласни доказателства през вероятния период на зачеване на детето Й.,  ищецът и ответницата не са имали интимни отношения и са живели разделени. По това време ответницата е поддържала интимни отношения сама със свидетеля И.Ж., от който вече е имала родено едно дете. Този свидетел е припознал детето M., след оборването на произхода.

            По делото е изслушана становището на Отдел “Закрила на детето” при Община Ямбол, който счита , че след като между ищеца и детето не са изградени никакви връзка като между родител и дете и те не са живели заедно не са застрашени интересите на детето Й..

            В момента ответницата живее с мъжа, който се счита за биологичен баща на детето Й. и двамата се грижат заедно за него. При успешно оборване на произхода от бащата той възнамерява да го припознае, видно от показанията му в с.з.

            Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, които са убедителни и непротиворечиви, като възприе и признанията на ответницата в тази насока, които са подкрепени и от събраните доказателства.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен. Той е предявен в преклузивния срок по чл. 62 ал.1 пр. последно от СК.

 Презумпцията за бащинство на съпруга на майката е оборена от събраните доказателства. Безспорно се доказа че ищеца не може да бъде биологичен баща на детето, родено от ищцата, тъй като те са живели разделени и не са поддържали никакви контакти по между си по време на вероятния период на зачеване на детето.

            С оглед изложеното съдът намира, че следва да постанови решение, с което признае за установено, че ищеца не е баща на детето Й. роден  на ***г. от ответницата и изпрати препис от решението след влизането му в сила на Община Сливен, която да извърши съответното отбелязване в акта за раждане - баща “неизвестен” и бъде променено името на детето, с оглед разпоредбите на чл. 15 ал.1 от  ЗГР на Й. Р. Т..

            Ищецът претендира присъждането на разноски. Искането му е основателно и следва да бъде уважено за сумата 300 лв., тъй като макар и ответницата да признава предявения иск, тя с поведението си е станала причина за завеждането му т.е. не са налице условията на чл. 78 ал.2 от ГПК за освобождаване от отговорност за разноски.

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.Т.Д. ЕГН ********** ***, ул. “Акация” №10, с адрес за призоваване гр. С., ул. “Х.” № *и Й.П.Д. ЕГН **********, чрез особения му представител адвокат Р.И. ***, че П.Д.Д. ЕГН ********** ***, НЕ Е БАЩА на детето Й.П.Д. ЕГН **********, родено на ***г.  в гр. Сливен от майка Р.Т.Д..

            ПОСТАНОВЯВА името на детето да бъде променено на Й. Р.Т..

            ОСЪЖДА Р.Т.Д. ЕГН ********** ***, ул. “А.я” №*, с адрес за призоваване гр. С., ул. “Х.” № * да заплати на П.Д.Д. ЕГН ********** *** сумата 300 лв.

            Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати чрез ТЗ „ГРАО” – Сливен, на Община Сливен за извършване на съответните отбелязвания в акта за раждане.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването  му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

                                                             

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: