РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 27.07.2009 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юли 2009 г. в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н.Я.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: Х.М.

                                                                                                          М.М.

 

разгледа докладваното от младши съдия МИРА МИРЧЕВА  448 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е образувано по жалба срещу действие на държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд.

            Обжалвано е от взискателя Министерство на отбраната постановление от 15.06.2009 г. за прекратяване на изпълнително дело № 2329/2004 г. на СИС при СлРС на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК – непоискване на изпълнителни действия в продължение на повече от две години. В жалбата се навеждат доводи, свързани с дължимостта на вземането и със законосъобразното издаване на изпълнителен лист, както и с това, че взискателят многократно е подавал молби до съдебния изпълнител за справки и налагане на обезпечителни мерки.

            Съдебният изпълнител е мотивирал постановлението си с това, че от 13.01.2006 г. до издаването на постановлението за прекратяване взискателят не е искал извърш­ване на изпълнителни действия.

Длъжникът е възразил срещу жалбата, че извършването на справки по делото не е извършване на изпълнителни действия, но дори и така да е, последното писмо по делото е изпратено на 13.01.2006 г., а останалите съображения, изложени в жалбата, са ирелевантни.

            Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице.

            От материалите по делото се установява следната фактическа обстановка:

            Изпълнителното производство е образувано по изпълнителен лист, издаден на 11.05.2004 г. от Бургаския районен съд в полза на Министерството на отбраната срещу Г. Х. Д.от гр. Сливен за сумата 24 492,15 лв. ведно със законната лихва. По изпълнителното дело е изпратена призовка за доброволно изпълнение от 09.06.2004 г., а след това между 2004 г. и януари 2006 г. са направени справки за имуществото на длъжника, които не са довели до резултат. През м. декември 2005 г. взискателят е посочил като имущество на длъжника мотоциклет и апартамент в гр. Сливен и е поискал налагане на запор и възбрана върху тях, но при проверките се е установило, че собствеността на апартамента е прехвърлена на трето лице през август същата година, а на длъжника в РДВР не е регистриран такъв мотоциклет. Няма наложени обезпечения или предприети действия по принудително изпълне­ние.

            Жалбата е неоснователна, тъй като действително в продължение на повече от две години взискателят по изпълнителното дело не е искал извършване на изпълни­телни действия. Справките за имуществото на длъжника не представляват същински действия по принудително изпълнение, но дори и да се считат за такива, последните от тях са от м. януари 2006 г., повече от три години преди издаването на обжалваното постановление.

Изпълнителното производство се прекатява по право с изтичането на двегоди­шен срок от извършването на последното действие по него, без взискателят да е поискал извършването на нови изпълнителни действия. Постановлението на съдебния изпълнител само констатира настъпилото прекратяване (в този смисъл е ТР № 47 от 1.IV.1965 г. по гр. д. № 23/65 г. на ОСГК на ВС). В случая производството следва да се счита прекратено още от м. януари 2008 г. (основание за това е чл. 330, ал. 1, б. „д” от тогава действащия ГПК).

Нямат отношение към предмета на спора възраженията, че задължението съществува и че изпълнителният лист е законосъобразно издаден – по настоящото дело се проверява само дали по конкретното производство за принудително изпълнение е настъпило едно от основанията за прекратяване, предвидени в ГПК.

По изложените съображения и на основание чл. 435 от Гражданския процесуален кодекс съдът

РЕШИ:

 

Оставя без уважение жалбата на Министерство на отбраната със съдебен адрес: поделение 32890 – Бургас срещу постановление на държавен съдебен изпълнител от 15.06.2009 г. за прекратяване на изпълнително дело № 2329/2004 г. на СИС при Сливенския районен съд на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.