Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № *7

 

       гр.С., 23.06.2011 год.

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на шестнадесети май през две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря Р.Г. и прокурора Т. ЦОНЧЕВА,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д.№ *63 по описа за 2009 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 28 от ЗОПДИППД.

Ищецът Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност /КУИППД/ твърди в исковата си молба, че с решение № 3/14.01.2009г. на КУИППД, въз основа на постъпило на основание § 5, ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД уведомление от Окръжен съд – Шумен за престъпление по чл.246, ал.1; чл.243, ал.2; чл. 348а от НК срещу лицето Н.Т.К. е образувано производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност.

От събраните в хода на производството доказателства се установявало, че лицето Н.Т.К. с ЕГН ********** е признат за виновен по НОХД № 120/2006 г. на Окръжен съд гр. Шумен за извършено престъпление по чл.246, ал.1; чл.243, ал.2; чл.348а от НК, за това, че за периода от 24.12.2004г. до 21.01.2005г. в гр. Шумен, при условията на продължавана престъпна дейност, по незаконен начин /употреба на преправена презареждаща се фонокарта .../ използвал далекосъобщителната мрежа на БТК и предоставената от компанията телефонна услуга и че през периода 24.12.2004г. до 21.01.2005г. в гр. Шумен, предприел действия за извършване на престъпление по чл. 243, ал.2, т.З от НК извършил приготовление за преправяне на разплащателни карти, и за това, че за периода от 24.12.2004г. до 21.01.2005г. в гр. Шумен, при условията на продължавана престъпна дейност, си служил с подправена разплащателна карта, като престъпления попадат в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД.

Присъдата е влязла в сила на 17.04.2006 година.

Твърди се, че видно от справка с изх. №3700 - 29/08.04.2009г. на Община Сливен, Н.Т.К., ЕГН ********** *** на 1***. и от 14.10.1999г. е с поС.ен и настоящ адрес гр.С., ж.к. "С.К.", бл.*, вх.*, ет.*, ап.*., женен, сключен граждански брак с Акт за брак №491 от 29.08.1982г. на Община - Шумен;

Членове на семейството: Съпруга: Р.Й.К. и деца Т.Н. К. и Й. Н. К..


Видно от писмо с изх.№ *9/ 07.08.2007г. на Агенция по Вписванията, Служба по вписванията - Сливен, регистър БУЛСТАТ лицето Н.Т.К., ЕГН:********** и съпругата му не участват в управлението и собствеността на търговски дружества и регистрирани ЕТ.

При проверката на имуществото на ответниците, ищецът твърди че установил следното : се установява следната данъчна и осигурителна информация, касаеща Н.Т.К. и Р.Й.К. съпруга на проверяваното лице, която се обобщава по следния начин:

Твърди се, че видно от писма с изх. №№ *-18-1475/ 21.04.2007г. и № *-18-803/27.02.2008г. на ТД на НАП - Сливен и изх. № К - 4649/12.12.2008г. на НОИ - Сливен за периода 1984г. -2008 г. няма данни в архивите на ТД на НАП - гр.С., относно наличие на данъчна и осигурителна информация за проверяваното лице.

За Р.Й.К., ЕГН: **********, съпруга на проверяваното лице има следната осигурителна и данъчна информация:

Сключен трудов договор  с "БАНКА ДСК" - гр.София:

-  за периода 01.01.1997г. - 31.12.1997г. с общо трудово възнаграждение в размер на 2 319.64 лева /деноминирани/ или 68.39 минимални работни заплати;

  - за периода 01.07.2005г. - 31.12.2005г. с общо трудово възнаграждение в размер на 2 853.66 лева или 19.02 минимални работни заплати;

  - за периода 01.01.2006г. - 31.12.2006г. с общо трудово възнаграждение в размер на 7 255.91 лева или 45.34 минимални работни заплати;

-  за периода 01.01.2007г. - 31.05.2007г. с общо трудово възнаграждение в размер на 3 402.00 лева или 18.9 минимални работни заплати;

Сключен трудов договор, с РАЙОННА ДЪРЖАВНА  СПЕСТОВНА  КАСА -гр.С.:

-  за периода 01.01.1998г. - 31.12.1998г. с общо трудово възнаграждение в размер на 2 983.04 лева /деноминирани/ или 52.12 минимални работни заплати;

-  за периода 01.01 Л999г. - 28.02.1999г. с общо трудово възнаграждение в размер на 468.08 лева /деноминирани/ или 7.67 минимални работни заплати;

Сключен трудов договор, с ЕАД "БАНКА ДСК" - клон Сливен:

-  за периода 01.01.1999г. - 30.11.1999г. с общо трудово възнаграждение в размер на 2 474.33 лева /деноминирани/ или 38.66 минимални работни заплати;

-  за периода 01.01.2000г. - 31.12.2000г. с общо трудово в размер на   в размер на 4           399.65 лева или 58.40 минимални работни заплати;

-  за периода 01.01.2001 г. - 31.12.2001г. с общо трудово възнаграждение в размер на 4 744.10 лева или 54.37 минимални работни заплати;

-  за периода 01.01.2002г. - 31.12.2002г. с общо трудово възнаграждение в размер на 5 735.36 лева или 57.35 минимални работни заплати;

-  за периода 01.01.2003г. - 31.12.2003г. с общо трудово възнаграждение в размер на 5 438.37 лева или 49.43 минимални работни заплати;

Сключен трудов договор, с ЕАД "БАНКА ДСК" - клон Ямбол:

-  за периода 01.01.2004г. - 31.12.2004г. с общо трудово възнаграждение в размер на 5 278.85 лева или 43.99 минимални работни заплати;

-  за периода 01.01.2005г. - 30.06.2005г. с общо трудово възнаграждение в размер на 3 009.77 лева или 20.06 минимални работни заплати;

Сключен трудов договор, с ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ - гр.София:

- за периода 14.06.2007г. - 31.12.2007г. с общо трудово възнаграждение за периода 5         190.84 лева или 28.83 минимални работни заплати;

-  за периода 01.01.2008г. - 30.11.2008г. с общо трудово възнаграждение за периода 10 610.06 лева или 48.22 минимални работни заплати;

-  за месец 10.2007г. е подадена информация като член на СИК с осигурителен доход 60.00 лева или 0.33 минимални работни заплати.

-  За месец 01.1997г. е подадена информация от неустановен източник с осигурителен доход 31.09 лева /деноминирани/ или 2.82 минимални работни заплати.

- за финансовата 2001г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. № *03П7307/11.04.2002г. в която е деклариран доход в размер на 4 139.41 лева или 47.44 минимални работни заплати.

 

Общият размер на дохода получен от трудови правоотношения и осигурителен доход на Н.Т.К. и Р.Й.К. съпруга на проверяваното лице възлиза на 660,53 минимални работни заплати.

От събраните по производството доказателства е видно, че Н.Т.К., и Р.Й.К. са придобили през проверявания период от 01.01.1984г до 31.12.2008г.  в режим  на съпружеска имуществена общност и тяхна собственост към настоящия момент, следното недвижимо имущество за придобиването, на което не са установени законни доходи:

-  С Договор за продажба на държавен недвижим имот от военно - жилищния фонд по реда на НДИ от 11.07.1991г., сключен от началника на КЕЧ - Пловдив, Н.Т.К. и съпругата му купуват следния недвижим имот - АПАРТАМЕНТ № 33 находящ се в гр.С.З., ул."С.З." № *, ет.*, със застроена площ от 57.73 кв.м., с принадлежащи таванско помещение № 13 с полезна площ от 10 кв.м., с 1.666 идеални части от общите части от общите части на сградата, за сумата от 12 644 лева или 20.39 минимални работни заплати;

           - С Нотариален акт № 122, т.7, рег.№ *04, н. д. № 2191/1991 г. за замяна на недвижим имот, издаден от Служба по вписванията - С.З., проверяваното лице и съпругата му са заменили собствен недвижим имот: Апартамент № 33 находящ се в гр.С.З., ул."С.З." №35, ет.* за АПАРТАМЕНТ № *, находящ се в гр.С., кв."С.К.", вх.*, жилищен блок № * по нотариален акт, а сега вх.*, бл.*, ет.*, застроен върху 60.49 кв.м. /шестдесет цяло четиридесет и девет стотни кв.м./, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 21 /двадесет и едно/ и 1.04% от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, при граници на жилището: Г.Д., Г.Д., стълбищно помещение, външен зид, Д.К., Д. и Я.Н.; за избеното помещение: коридор, Г.Д., Й. В. и жилище №1. Имотът е с идентификатор № 67338.523.66.2.20 по кадастралната карта на гр.С.. Пазарна оценка към 24.04.2009г. е 47 200 лева.

-  С Нотариален акт № 1, том VII, дело № 1455/17.08.2000г. за покупко - продажба на недвижим имот, издаден от Служба по вписванията - Сливен, Н.Т.К. и Р.Й.К. купуват - ИМОТ с пл.№*461 /О. хиляди четиристотин шестдесет и едно/, находящ се в гр. С., улица "А.Е." № *, а именно: ИМОТ с пл. № *461/ О. хиляди четиристотин шестдесет и едно/ в квартал 127 /сто двадесет и седем/ по плана на град Сливен, кв. ЦГЧ, с площ 612 кв.м./шестстотин и дванадесет кв.м./, при граници: имоти пл. №№ 5148, 5147, 5149 и улица, ВЕДНО с построените в имота : ЖИЛИЩНА СГРАДА в западната част от имота, състояща се от четири стаи, салон, антре, баня- тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект и ЖИЛИЩНА СГРАДА в северната част от имота, състояща се от три стаи, кухня, баня - тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект, за сумата от 22 000 лева или 293.33 минимални работни заплати. Имотът е с идентификатор №67338.553.9 по кадастралната карта на гр.С.. Пазарна оценка към датата на придобиване е 67 300 лева или 897.33 минимални работни заплати. Пазарна оценка към 24.04.2009г. е 125 800 лева.

Данъчната оценка на имота към 2009г. е 26 221.10 лева.

През проверяваният период Н.Т.К., и Р.Й.К. са придобили в режим на съпружеска имуществена общност и отчуждили следното недвижимо имущество за придобиването, на което не са установени законни доходи:

-       С Нотариален акт №2, том IX, дело №1834/28.10.1999г. за покупко - продажба на недвижим имот, издаден от Служба по вписванията - Сливен Н.Р.Й.К. купува - АПАРТАМЕНТ №* (О.), находящ се в гр. С., кв. „Д.", бл.*, вх. *, /стар *, вх.*,

етаж 4, застроен върху 78.08 (седемдесет и О. цяло и О.)кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: изток - П. П., запад - А.Д.; север - външен зид, юг- външен зид, ведно с прилежащото избено помещение М: 8(О.), при граници: изток-коридор, запад- коридор, север- общо помещение, юг- П. П.; ведно с отстъпеното право на строеж и 2.79 %(две цяло и седемдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, за сумата от 7 400 лева или 110.44 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване е 27 200 лева или 405.97 минимални работни заплати.

Данъчната оценка на имота към датата на придобиване е 7 399.40 лева Същият е продаден от Н.Т.К., и Р.Й.К. с Нотариален   акт   за   покупко-продажба   на   недвижим   имот   № 25,   том   XX,   дело № *735/13.08.2008г. от Служба по вписванията - Сливен на С. Д. С.ов, за сумата от 52 000 лева.                                             Пазарната оценка на имота към 13.08.2008г. е 60 300 лева.

През проверявания период Н.Т.К. е придобил по наследство и впоследствие отчуждил следния недвижим имот:

Н.Т.К., ЕГН:********** и И. Т.К., ЕГН:********** /брат на проверяваното лице/ са придобили по наследство следния недвижим имот, а именно: Апартамент № *, вх.*, бл.*, находящ се в гр.С., кв."Х. Д.".

С Нотариален акт №191, том XI, дело №4061/21.12.1993г. за замяна на недвижим имот издаден от Служба по вписванията - Сливен, проверяваното лице и И. Т.К., ЕГН:********** /брат/ са заменили гореописания наследствен недвижим имот за следният недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № *, находящ се в гр.С., кв."Д.Г.", бл.*, ет.*, състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, застроен върху 62.23 /шестдесет и две цяло и двадесет и три стотни/ кв.м., заедно с принадлежащото избено помещение №53, с полезна площ от 7.83 кв.м., заедно с 1.93 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя, при граници за жилището: си. - жилище 19, с.з. - външен зид, ю.и. - коридор, стълбище, ю.з. - външен зид; за избеното помещение: си. - мазе, с.з. - мазе, ю.и. коридор и ю.з. -коридор.

Имотът е отчужден с Нотариален акт № 97, том II, дело №562/18.02.1994г. за покупко - продажба на недвижим имот, за сумата от 101580.00 лева или 64.90 минимални работни заплати, за собственика 32.45 минимални работни заплати;

Пазарна оценка според независим оценител към датата на отчуждаване 18.02.1994г. - 124 600.00 лева или 79.61 минимални работни заплати, за собственика 39.80 минимални работни заплати;

От писмо с изх.№ 6813/ПП/15.12.2008г. на Областна дирекция "Полиция" - Сливен, сектор "Пътна полиция", е видно, че за проверявания период Н.Т.К., е придобил следните движими вещи (МПС) и тяхна собственост към настоящия момент, за придобиването на които не са установени законни доходи:

-       Лек автомобил марка "Москвич", модел "412", с ДК № СЛ 7750 Г, рама №1573632, двигател №4539547, цвят - оранжев, дата на регистрация 23.02.1985г., дата на придобиване 23.02.1985г., закупен от Н.Т.К., ЕГН:**********.
         
Пазарна оценка към датата на придобиване е 3 200 лева или 29.09 минимални работни заплати. Пазарна оценка към 24.04.2009г. е 200 лева.

-            Лек автомобил марка "Опел", модел "Астра", с ДК № СН 5076 ВВ, рама № Ш0Ь000051Т2518340, цвят - червен, дата на регистрация 25.09.1995г., закупен от Н.Т.К. с договор за покупко -продажба на моторно превозно средство на 01.08.2008г. за сумата от 1 600 лева, или 7,27 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване е 3 500 лева или 15.90 минимални работни заплати.

Пазарна оценка към 24.04.2009г. е 3 100 лева.

         Минималната издръжка по данни на НСИ е както следва:

За домакинство, състоящо се от три лица за периода 01.01.1984г. до 28.07.1987г. и 06.02.2001г. до 28.07.2005г., за четири лица за периода 28.07.1987г. до 06.02.2001г. и за две лица за периода 28.07.2005г. до 31.12.2007г.: общо за проверявания период 1 502,06 минимални работни заплати.

С писмо рег. №КВ 202 205-001-05/01-2312/22.06.2009г. от МВР ГД "Гранична полиция" София е получена информация, относно пътуванията в чужбина на Н.Т.К. и съпругата му Р.Й.К. за периода 24.10.1999г. - 13.09.2008г. Видно от справката, проверяваното лице и съпругата му са напускали Република България дванадесет пъти, като са отсъствали от страната общо 2 102 дни. Разходите за задгранични пътувания възлизат на 3 378.34 минимални работни заплати като към тях не са включени разходите за транспорт.

Извършеният въз основа на събраните от териториалните инспектори на КУИППД - ТД Б. данни, икономически анализ показва, че през проверявания период ответника е реализирал общо приходи в размер на 974,42 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в т.ч. за придобиване на движимо и недвижимо имущество, разходи за задгранични пътувания, издръжка на членове на домакинство и др. в размер на   6249,09 минимални работни заплати.

Т.е. явява се отрицателна разлика от 5274,67 минимални работни заплати. Параграф 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД конкретизира израза "значителна стойност" над 60 000 лева, която към момента на влизане на закона в сила представлява 400 минимални работни заплати.

Според събраните при извършената от ТД - гр. Б. проверка доказателства, няма данни за законни доходи на лицето Н.Т.К., които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

В мотивираното заключение се сочи, че предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност 236 600 лева / двеста тридесет и шест хиляди и шестстотин лева/, на колкото е оценено придобитото в течение на проверявания период имущество на лицето Н.Т.К., ЕГН:********** ***., за което липсват данни за законни източници, и което подлежи на отнемане съгласно ЗОПДИППД.

Твърди се още, че са налице предпоставките, визирани в чл.4 ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД:

-            има влязъл в сила съдебен акт, с който Н.Т.К. е признат за виновен по обвинение за извършване на престъпление, попадащо в обхвата на чл.З, ал.1 т.15от ЗОПДИППД; притежава имущество със значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства; налице са и предпоставките на чл. 10 от ЗОПДИППД.

          Ето защо, на осн. чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност моли съда да постанови решение, с което отнеме в полза на държавата следното имущество на обща стойност 236 600 лева / двеста тридесет и шест хиляди и шестстотин лева/, а именно:

            На основание чл. 10 във вр. с чл.4,ал.1 от ЗОПДИППД от Н.Т.К., ЕГН ********** и Р.Й.К., ЕГН **********,

-           ИМОТ с пл.№ *461 /О. хиляди четиристотин шестдесет и едно/, находящ се в гр. С., улица "А.Е." № *, а именно: ИМОТ с пл. № *461/ О. хиляди четиристотин шестдесет и едно/ в квартал 127 /сто двадесет и седем/ по плана на град Сливен , кв. ЦГЧ, с площ 612 кв.м./шестстотин и дванадесет кв.м./, при граници: имоти пл. №№ 5148, 5147, 5149 и улица, ВЕДНО с построените в имота : ЖИЛИЩНА СГРАДА в западната част от имота, състояща се от четири стаи, салон, антре, баня-
тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект и ЖИЛИЩНА СГРАДА в северната част от имота, състояща се от три стаи, кухня, баня - тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект. Имотът е с идентификатор № 67338.553.9 по кадастралната карта на гр.С., придобит с Нотариален акт № 1, том
VII, дело № 1455/17.08.2000г., вписан в Служба по вписванията гр.С..

-            АПАРТАМЕНТ № *, находящ се в гр.С., кв."С.К.", вх.*, жилищен блок № * по нотариален акт, а сега вх.*, бл.*, ет.*, застроен върху 60.49 кв.м. /шестдесет цяло четиридесет и девет стотни кв.м./, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 21 /двадесет и едно/ и 1.04% от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, при граници на жилището: Г.Д., Г.Д., стълбищно помещение, външен зид, Д.К., Д. и Я.Н.; за избеното помещение: коридор, Г.Д., Й. В. и жилище №1, придобит с Нотариален акт № 56, т.П, д. № 188/1997г. от 31.01.1997 г., вписан в Служба по вписванията гр.С..

-              Лек автомобил марка "Москвич", модел "412", с ДК № СЛ 7750Г, рама №1573632, двигател №4539547, цвят - оранжев, дата на регистрация 23.02.1985г., дата на придобиване 23.02.1985г. закупен от Н.Т.К..

-           Лек автомобил марка "Опел", модел "Астра", с ДК № СН 5076 ВВ, рама № W0L000051Т2518340, цвят - червен, дата на регистрация 25.09.1995г., дата на придобиване 01.08.2008г. закупен от Н.Т.К..

         На основание чл.10, във вр. с чл.4, ал.2, от ЗОПДИППД от Н.Т.К. и Р.Й.К. :

-       Сумата от продажба на недвижим имот с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 25, том XX, дело № *735/13.08.2008г. в размер на 60 300 лева.

            В случай, че съдът не уважи иска по чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност на отчужденото имущество, то под условията на евентуалност е предявен иск с цена, изчислена въз основа на стойността, материализирана в нотариалния акт, както следва:

-          Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №25, том XX, дело №4735/13.08.2008г. в размер на 52 000 лева.

          Претендирано е и присъждане на направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсулското възнаграждение.

          В срока за отговор са постъпили отговори от ответниците, в които се оспорва допустимостта на исковата претенция, както и основанието и размера на мотивираното искане от КУИППД, като се твърди, че за ответниците са налице законни доходи, с които е придобито притежаваното от тях имущество. Представени са писмени доказателства и е поискано събирането на гласни такива.

В съдебно заседание, ищецът чрез представителите си по пълномощие поддържа предявения иск и моли да му бъдат присъдени направените разноски, включително и за юрисконсултско възнаграждение. Представя писмени бележки.

          Ответниците лично и чрез представителя си по пълномощие, оспорват предявения иск, като молят да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан. Представят писмени бележки.

          Представителят на ОП – Сливен в проведеното о.с.з. заявява, че счита мотивираното искане на Комисията за основателно в прявения размер, като моли съда да го уважи.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна :

          Ответникът Н.Т.К. е признат за виновен по НОХД № 120/2006г. На Окръжен съд – Шумен за извършено престъпление по чл. 246, ал.1; чл.243, ал.2; чл.348а от НК за това, че за периода от 24.12.2004г. до 21.01.2005г. в гр. Шумен, при условията на продължавана престъпна дейност, по незаконен начин /употреба на преправена презареждаща се фонокарта/ използвал далекосъобщителната мрежа на БТК и предоставената от компанията телефонна услуга… и че през периода 24.12.2004г. до 21.05.2005г. в гр. Шумен, предприел действия за извършване на престъпление по чл.243, ал.2, т.3 от НК извършил приготовление за преправяне на разплащателни карти, и за това, че за периода от 24.12.2004г. до 21.01.2005г. в гр. Шумен, при условията на продължавана престъпна дейност, си служил с подправена разплащателна карта.

          Присъдата е влязла в сила на 17.04.2006г.

          Ответникът Н.К. има сключен граждански брак с ответницата Р.К. на 29.08.1982г., от който имат родени две деца Т. К. с ЕГН ********** и Й.К. с ЕГН **********.

Страните не спорят, че с решение № 3/14.01.2009г. на КУИППД, въз основа на постъпило на основание § 5, ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД уведомление от Окръжен съд – Шумен за влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.246, ал.1; чл.243, ал.2; чл. 348а от НК срещу лицето Н.Т.К. е образувано производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност за периода на проверка от 01.01.1984г. до 31.12.2008г.

На 19.08.2009г. е представена в КУИППД декларация по чл.17 от ЗОПДИППД.

През периода от 07.10.1983г. до 30.04.1996г.  отв. К. е работил на щатна офицерска длъжност в Българска армия. Вещото лице е посочило брутния доход на ответника в размер на 450 596.80 лева, включвайки порциона, който е получавал като военослужещ и сумата 194 103 лева, равняваща на 13 брутни работни заплати обезщетение при уволнение.

През периода 16.12.1982г. до 31.01.1985г. отв. Р.К. е работила в „Бертуци Комерс” АД – София, като е получила брутно трудово възнаграждение в размер на 1249.38 лева /неденоминирани/.

През периода м. ноември 1986г. – м.юли 1991г. ипрез 1992г. отв. Р.К. получава трудов доход от Банка „ДСК” – С.З. брутно възнаграждение общо 16 104.81 лева. За периода от 01.09.1991г. до 2003г. брутния трудов доход на отв. Р. К. получаван от Банка „ДСК” - възлиза на 6556744.7 лева или 758.4 МРЗ. Като брутни трудови доходи на отв. К. през 2004г. – 5 278.85 лева, през 2005г. – 5 883.27 лева; за 2006г. – 7 255.91 лева; за 2007г. – 8652.84лева и за 2008г. 10 610.06 лева /през 2007г. и 2008г. отв. Р. К. работи в Юробанк и Еф Джи България .

След уволнението си от БА през м.ХІ 1996г. ответникът К. е заминал за Република Гърция. Установил се е при познатия си Н.И. за периода м.януари 1997г. до 2007г. в дома му в гр. Атина, кв.”Аргируполи.

Видно от представеното копие с ОИМ на задграничен паспорт с № 3704187 отв. К. е пребивавал в РГърция за периода м.ХІ.1996г. – м.Х.1999г. Видно от писмо с рег. № *552 от 23.09.2009г. на ОД на МВР - Сливен относно пътуванията в чужбина на Н.Т.К. за периода 24.10.1999г. - 13.09.2008г. проверяваното лице е напускало Република България 11 пъти, а е влизало през ГКПП общо 13 пъти. Ищецът не е претендирал включването на разходите за транспорт при тези пътувания.

По делото, чрез съдебна поръчка изпълнена от първоинстанционния съд в гр. Атина са събрани свидетелски показания от Н.И., С.П. и Н.П..

-  Н.И. е заявил в показанията си, че отв. К. е пребивавал в дома му за периода 1997г. – 2007г., като за своя сметка му е осигурявал нощувка и храна.

-  С.П. е заявил в показанията си, че е закупил /труд /патент/ на Кожухоров, като му е заплатил 20 000 долара.

-  Н.П. е заявил в показанията си, че отв. К. е работил при него до 2004г. срещу седмично възнаграждение от 60 Евро. Съгласно декларация същия е изплатил за извършената работа 9 000 Евро и

2 000000 Драхми.

В представеното по делото експертно заключение на СИЕ вещото лице е изключило от изчисленията си сумите за дневни и квартирни пари за периода на пребиваване на ответника в РГърция, т.к. през този период отв. К. е пребивавал в дома на своя приятел Н.И. и не е заплащал нощувки и храна.

Съдът намира, че следва да приеме посочените възнаграждения получавани от отв. К. като доход и то от законен източник. Липсата на деклариране на тези средства пред съответните гранични и данъчни органи, би следвало да ангажира административна отговорност на отв. К., но в никакъв случай не означава, че тези средства нямат законен източник.

През проверявания период ответниците като семейство са реализирали следните приходи и разходи, а именно :

През 1984г. ответникът К. е реализирал трудов дохов в размер на 5.19 лева или 50.17 МРЗ, а ответницата Р. К. трудов доход в размер на 0.60 лв. или 5.81 МРЗ. На 29.08.1982г. ответниците сключват граждански брак, като на сватбеното тържество получават дарение от гостите в общ размер на 0.05 лева – 0.46 МРЗ. През този период не са реализирани разходи за издръжка, тъй като семейството е живеело при родителите на ответницата и се е издържало от тях – видно от разпита на св. Й.М., св.М.М. и св. И.Г..

През 1985г. ответникът К. получава трудов доход в размер на 4.40 лева или 54.06 МРЗ, а ответницата Р. К. трудов доход в размер на 0.23 лева или 1.88 МРЗ. През тази година семейството не е реализирало разходи за издръжка, тъй като семейството е живеело при родителите на ответницата и се е издържало от тях – видно от разпита на св. Й.М., св.М.М. и св. И.Г..

През 1986 г. ответникът К. е получил  по трудов договор доход в размер на 4.40 лв. или 36.66 минимални работни заплати. Ответницата Р. К. е реализирала трудов доход в размер на 0,23 лв. или 1,88 минимални работни заплати. През този период разходите за издръжка на семейството, вече с едно дете възлиза на 5,24 лв. или 43,70 минимални работни заплати.

През 1987 г. ответникът К. е реализирал трудов доход в размер на 5,31 лв. или 44,28 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е получила трудов доход в размер на 2,70 лв. или 22,50 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с едно, а впоследствие и с две деца възлиза на разход в размер на 5,93 лв. или 49,40 минимални работни заплати.

През 1988 г. ответникът К. е реализирал трудов доход в размер на 5,02 лв. или 41,87 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е получила трудов доход в размер на 2,16 лв. или 18,00 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 6,81 лв. разход или 56,74 минимални работни заплати.

През 1989 г. ответникът К. е реализирал трудов доход в размер на 4,13 лв. или 31,73 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е получила трудов доход в размер на 1,62 лв. или 12,49 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 7,35 лв. разход или 56,54 минимални работни заплати.

През 1990 г. ответникът К. е получил трудов доход в размер на 5,35 лв. или 32,89 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. реализирала приход в размер на 2,32 лв. или 14,25 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 9,39 лв. разход или 57,70 минимални работни заплати.

През 1991 г. ответникът К. е реализирал трудов доход в размер на 19,84 лв. или 37,63 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е реализирала трудов доход в размер на 13,63 лв. или 25,85 минимални работни заплати.  Семейството е получило дарение от дядото на ответницата - К. Д.А. в размер на 3,00 лв. или 5,69 минимални работни заплати. Дарението е дадено на семейството с цел закупуване на жилище, за което е теглен и кредит от ДСК и ВСК.

През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 26,70 лв. разход или 50,63 минимални работни заплати.

-  От приложения Договор за продажба на държавен недвижим имот от военно - жилищния фонд по реда на НДИ от 11.07.1991г., сключен от началника на КЕЧ - Пловдив, Н.Т.К. и съпругата му Р.К. купуват следния недвижим имот - АПАРТАМЕНТ № 33 находящ се в гр.С.З., ул."С.З." № *, ет.*, със застроена площ от 57.73 кв.м., с принадлежащи таванско помещение № 13 с полезна площ от 10 кв.м., с 1.666 идеални части от общите части от общите части на сградата, за сумата от 12 644 лева или 20.39 минимални работни заплати;

-  От приложения Нотариален акт № 122, т.7, рег. № *04, н. д. № 2191/1991 г. за ЗАМЯНА на недвижим имот, издаден от Служба по вписванията - С.З., е видно, че проверяваното лице и съпругата му са заменили собствен недвижим имот: Апартамент № 33 находящ се в гр.С.З., ул."С.З." № *, ет.* за АПАРТАМЕНТ № *, находящ се в гр.С., кв."С.К.", вх.*, жилищен блок № * по нотариален акт, а сега вх.*, бл.*, ет.*, застроен върху 60.49 кв.м. /шестдесет цяло четиридесет и девет стотни кв.м./, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 21 /двадесет и едно/ и 1.04% от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, при граници на жилището: Г.Д., Г.Д., стълбищно помещение, външен зид, Д.К., Д. и Я.Н.; за избеното помещение: коридор, Г.Д., Й. В. и жилище №1. Имотът е с идентификатор № 67338.523.66.2.20 по кадастралната карта на гр.С..

-   Пазарната стойност към датата на придобиване не гореописания недвижим имот възлиза на 13 970.82 /неденоминирани/ лева, а към момента на изготвяне на експертизата м. 02.2010г. 38 155.24 лева.

-  Закупен е Лек автомобил марка "Москвич", модел "412", с ДК № СЛ 7750Г, рама №1573632, двигател №4539547, цвят - оранжев, дата на регистрация 23.02.1985г., дата на придобиване 24.12.1991г. закупен от Н.Т.К..

          Пазарната стойност на МПС към датата на придобиване възлиза на 2 520 /неденоминирани/ лева.

През 1992 г. ответникът К. е реализирал трудов доход в размер на 40,44 лв. или 55,02 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е реализирала трудов доход в размер на 41,29 лв. или 56,23 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 49,88 лв. разход или 67,87 минимални работни заплати.

През 1993 г. ответникът К. е реализирал трудов доход в размер на 65,63 лв. или 54,62 минимални работни заплати. Ответницата К., съгласно приложената трудова книжка е реализирала доход в размер на 70,97 лв. или 59,06 минимални работни заплати.

През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 73,54 лв. разход или 61,20 минимални работни заплати.

Реализиран е доход в размер на 17.55 лева или 12.41 МРЗ от замяна на наследствен апартамент в гр. С., убл. „Х. Д.”, бл.37, вх.”Б”, ап.4 с НИ, а именно : АПАРТАМЕНТ № *, находящ се в гр.С., кв."Д.Г.", бл.*, ет.*, ап.* състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, застроен върху 62.23 /шестдесет и две цяло и двадесет и три стотни/ кв.м., заедно с принадлежащото избено помещение № 53, с полезна площ от 7.83 кв.м., заедно с 1.93 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя, при граници за жилището: си. - жилище 19, с.з. - външен зид, ю.и. - коридор, стълбище, ю.з. - външен зид; за избеното помещение: си. - мазе, с.з. - мазе, ю.и. коридор и ю.з. - коридор. /Нотариален акт №191, том XI, дело № *061/21.12.1993г. за замяна на недвижим имот издаден от Служба по вписванията – Сливен/ .

Пазарната оценка към датата на придобиване м.12.1993г. възлиза на 98 375.25 лева, а към момента на отчуждаване м. 02.1994г. 98 375.25 лева.

През 1994г. ответникът Н. К. е реализирал трудов доход в размер на 92,99 лв. или 52,49 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е реализирала трудов доход в размер на 105,67 лв. или 59,65 минимални работни заплати. Гореописания имот в гр. С.,кв.”Д.Г.”, бл.*, ет.*, ап.*, придобит през 1993г. е продаден през м.02.1994г., като е реализиран е доход от продажбата му  в размер на 50.79 лева или 32.45 МРЗ. /НА № 97, том ІІ, дело № 562/18.02.1994г./

Пазарната оценка към датата на придобиване м.12.1993г. възлиза на 98 375.25 лева, а към датата на отчуждаване м. 02.1994г. 98 375.25 лева.

През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 111,56 лв. разход или 62,97 минимални работни заплати.

През 1995г. ответникът К. е реализирал трудов дохов в размер на 53.20 лева или 19.28 МРЗ. Ответницата Р. К. е получила трудов доход в размер на 157.24 лева или 63.48 МРЗ. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 165.12 лева или 66.66 МРЗ.

През 1996 г. ответникът К. е реализирал трудов доход в размер на 53,20 лв. или 19,28 минимални работни заплати. Ответницата К. е реализирала трудов доход в размер на 334,70 лв. или 87,50 минимални работни заплати. През м.04.1996г. ответникът К. напуска местоработата си - БА  и получава обезщетение при уволнение в размер на 194,10 лв. или 63,85 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 227,43 лв. или 59,46 минимални работни заплати.

През 1997 г. ответникът К. работи в Република Гърция като реализира доход в размер на 11 175,67 лв. или 329,57 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. реализира трудов доход в размер на 2350,73 лв. или 69,32 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 1843,92 лв. разход или 54,38 минимални работни заплати.

През 1998 г.  ответникът К. реализира доходи в РГърция в размер на 11 734,77 лв. или 229,05 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. получава трудов доход в размер на 2983,04 лв. или 58,23 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 3080,86 лв. разход или 60,13 минимални работни заплати.

През 1999 г. ответникът К. реализира доходи в РГърция в размер на 12 250,00 лв. или 191,41 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. получава трудов доход в размер на 2942,41 лв. или 45,98 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 3419,84 лв. или 53,44 минимални работни заплати.

С Нотариален акт № 2, том IX, дело № 1834/28.10.1999г. за покупко - продажба на недвижим имот, издаден от Служба по вписванията - Сливен Н.К. и Р.Й.К. купуват - АПАРТАМЕНТ № * (О.), находящ се в гр. С., кв. „Д.", бл.*, вх. *, /стар *, вх.* етаж *, застроен върху 78.08 (седемдесет и О. цяло и О.)кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: изток - П. П., запад - А.Д.; север - външен зид, юг- външен зид, ведно с прилежащото избено помещение М: 8(О.), при граници: изток-коридор, запад- коридор, север- общо помещение, юг- П. П.; ведно с отстъпеното право на строеж и 2.79 % (две цяло и седемдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, за сумата от 7 400 лева или 110.44 минимални работни заплати.

Данъчната оценка на имота към датата на придобиване е 7 399.40 лева.

Пазарната стойност към датата на придобиване на НИ възлиза на 14 419.81 лева, а към датата на отчуждаване м.08.2008г. възлиза на сумата от 52 294.92 лева.

През 2000 г. ответникът К. е реализирал доход в РГърция в размер на 5811,00 лв. или 77,14 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е получила трудов доход в размер на 4399,65 лв. или 58,41 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с две деца възлиза на 3675,53 лв. разход или 48,79 минимални работни заплати.

-  От приложения Нотариален акт № 1, том VII, дело № 1455/17.08.2000г. за покупко - продажба на недвижим имот, издаден от Служба по вписванията - Сливен, е видно, че Н.Т.К. и Р.Й.К. КУПУВАТ - ИМОТ с пл. № *461 /О. хиляди четиристотин шестдесет и едно/, находящ се в гр. С., улица "А.Е." № *, а именно: ИМОТ с пл. № *461/ О. хиляди четиристотин шестдесет и едно/ в квартал 127 /сто двадесет и седем/ по плана на град Сливен, кв. ЦГЧ, с площ 612 кв.м./шестстотин и дванадесет кв.м./, при граници: имоти пл. №№ 5148, 5147, 5149 и улица, ВЕДНО с построените в имота : ЖИЛИЩНА СГРАДА в западната част от имота, състояща се от четири стаи, салон, антре, баня- тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект и ЖИЛИЩНА СГРАДА в северната част от имота, състояща се от три стаи, кухня, баня - тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект, за сумата от 22 000 лева или 293.33 минимални работни заплати.

           Имотът е с идентификатор № 67338.553.9 по кадастралната карта на гр.С..

           Пазарната стойност към датата на придобиване м.08.2000г. възлиза на 58 377.40 лева, а към датата на изготвяне на експертизата м. 02.2010г. 117 074.66 лева.

През 2001 г. ответникът К. е реализирал доход в РГърция в размер на 5739,78 лв. или 65,79 минимални работни заплати. Съгласно представена годишна данъчна декларация на ответницата Р.К., същата е реализирала доход в размер на 4927,40 лв. или 56,47 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с едно и две деца възлиза на 3869,08 лв. или 44,34 минимални работни заплати.

През 2002г. ответникът К. е реализирал доходи в РГърция в размер на 5867,50 лв. или 58,68 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е получила трудов доход в размер на 5 735,36 лв. или 57,35 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с едно дете възлиза на 3603,93 лв. или 36,04 минимални работни заплати.

През 2003г. ответникът К. е реализирал доходи в РГърция в размер на 5867,50 лв. или 53,34 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е получила трудов доход в размер на 5438,37 лв. или 49,44 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с едно дете възлиза на 4325,19 лв. разход или 39,29 минимални работни заплати.

През 2004г. ответникът К. е реализирал доходи в РГърция в размер на 5867,50 лв. или 48,90 минимални работни заплати. Ответницата Р.К. е получила трудов доход в размер на 5278,85 лв. или 43,99 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството с едно дете възлиза на 4498,73 лв. или 37,49 минимални работни заплати.

През 2005г. ответницата Р.К. е получила трудов доход в размер на 5873,27 лв. или 39,22 минимални работни заплати. През този период издръжката на семейството възлиза на 5416,42 лв. разход или 36,11 минимални работни заплати.

През 2006г. ответницата Р.К. реализира трудов доход в размер на 7255,91 лв. или 45,35 минимални работни заплати. Издръжката на семейството през този период възлиза на 4207,92 лв. разход или 26,30 минимални работни заплати.

През 2007г. ответницата Р.К. получава трудов доход в размер на 8652,84 лв. или 48,07 минимални работни заплати. Издръжката на семейството за периода възлиза в размер на 3149,62 лв. разход или 17,50 минимални работни заплати.

През 2008г. ответницата Р.К. е получила трудов доход в размер на 10 610,06 лв. или 48,23 минимални работни заплати. Издръжката на семейството е възлизала на 5269,22лв. разход или 23,95 минимални работни заплати.

           На 13.08.2008г. е продаден от Н.Т.К., и Р.Й.К. - АПАРТАМЕНТ № * (О.), находящ се в гр. С., кв. „Д.", бл.*, вх. *, /стар *, вх.*, етаж 4, застроен върху 78.08 (седемдесет и О. цяло и О.)кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: изток - П. П., запад - А.Д.; север - външен зид, юг- външен зид, ведно с прилежащото избено помещение М: 8(О.), при граници: изток-коридор, запад- коридор, север- общо помещение, юг- П. П.; ведно с отстъпеното право на строеж и 2.79 % (две цяло и седемдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, за сумата от за сумата от 52 000 лева или 536.36 МРЗ. /Нотариален   акт   за   покупко-продажба   на   недвижим   имот   № 25,   том   XX,   дело № *735/13.08.2008г. на Служба по вписванията – Сливен /.

            Закупен е Лек автомобил марка "Опел", модел "Астра", с ДК № СН 5076 ВВ, рама № W0L000051Т2518340, цвят - червен, дата на регистрация 25.09.1995г., дата на придобиване 01.08.2008г. закупен от Н.Т.К. за сумата от 1 600 лева или 7.27 МРЗ – разход.

            Пазарната стойност на МПС към датата на придобиване възлиза на 3 150 лева.

            В графа разходи за домакинството вещото лице е ползвало данните предоставени по години от НСИ. През определени години графа „общи разходи” е включвала и задълженията „данъци и такси” – писмо, приложено по делото.

            Предвид гореизложеното вещото лице в представеното по делото експертно заключение на СИЕ сочи, че за проверявания период общия приход на ответниците възлиза на 184232.55 лева или 3 137.39 МРЗ. Всичко разхода за проверявания период възлиза на 78 061.86 лева или 1590.46 МРЗ. Т.е. през проверявания период приходите на ответниците са надвишавали извършените разходи с 106 170.69 лева или 1590.46 МРЗ.

 

            Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, които като годни, допустими, относими и взаимнодопълващи се, кредитира изцяло. Съдът взе предвид и изготвените по делото експертни заключения на СТЕ – и и СИК, като изготвени от компетентни и добросъвестни вещи лица.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи :

            Предявените искове са допустими.

            Предявените искове са неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени.

            По отношение на ответника К. искът намира правното си основание в чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД.

            По отношение на ответницата Р.К. предявеният иск е с правно основание чл.10 във вр. с чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД. В случая са налице доказателства за участието на отв. Р. К. чрез влагане на трудови доходи в придобиването на имотите СИО и няма никакви доказателства, установяващи липсата на неин принос. Липсата на принос в придобиването на имуществото не се поддържа от Комисията, като самата тя е поискала отнема на имуществото именно, като притежавано в условията на съпружеска имуществена общност от извършителя на престъплението отв. К. и отв. Р. К..

 

            Съгласно изискванията на разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД по реда на този закон се отнема имущество придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3 и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото и свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник. Налице е първата от предпоставките на посочената норма, а именно – ответникът Н.К. е осъден за престъпление попадащо в приложното поле на нормата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, при наличието на което се провежда производството по този закон за отнемане в полза на държавата на придобитото от престъпна дейност имущество..

 

            Налице е и втората предпоставка, а именно имуществото на проверяваното лице да е на „значителна стойност”. Легално определение на понятието е дадена в § 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД, а именно значителна е тази стойност, която надвишава сумата 60 000 лева. Не е уточнен момента, към който следва да бъде определена стойността на имуществата, но съобразно практиката на ВКС, за да е налице значителна стойност на имуществото, то трябва да надвишава сумата 60 000 лева, определена като пазарна стойност на имуществата, към момента на придобиването ми. Видно от ангажираните доказателства от ищеца – назначени технически експертизи по делото, стойността на притежаваните от ответниците имущества надхвърля сумата 60 000 лева към момента на влизане на закона в сила, т.е. налице е и втората предпоставка визирана в чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД.

 

            Проверяваният период съгласно чл.17, ал.6 от ЗОПДИППД се определя от КУИППД, без да са посочени в нормативния акт критерии, по които да се извърши това. Ищецът е определил проверявания период да бъде не по – дълъг от 25 години, считано от започване на проверката, тъй като вземанията по този закон се погасяват с изтичането на 25 годишна давност.

 

            Последното от изискванията формулирани в чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД касае основателното предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на проверяваното лице, доколкото не е установен законен източник. Касае за законова оборима презумпция. Според нея се предполага, че едно имущество на значителна стойност е свързано с престъпната дейност на лице, спрямо което е предприето наказателно преследване, щом като не е установен законен източник на средства за това имущество.

 

При установяване на факта дали ответниците са разполагали със законен източник на средства за придобиване на имущество на значителна стойност следва да се отбележи, че стойността на придобитите имущества е тази посочена в писмените договори или нотариални актове, с които същите са придобити. Този извод следва на първо място от наличието на свобода на договарянето между субектите на гражданския оборот. При възмездното придобиване на имущества от значение е волята на страните по договора що се отнася до определяне на размера на паричната престация, получаван като еквивалент на правата, които другата страна по договора придобива. Противното би означавало, че според законодателя страните по договори винаги се договарят да прехвърлят едно имуществено право според пазарната му цена, а още и, че привидно сочат друга стойност. Подобен подход не е възприет нито при определяне на данъчните и други фискални задължения на правните субекти, нито по граждански, наказателни и административни дела, по които стойността на сделката е от значение за разрешаването на съответния казус. В специалния закон, който е рестриктивен, също не е въздигната пазарната цена като критерий, нито тя е определена като „придобивната стойност” на имуществото. Възможно е също така пазарната цена да е по – ниска от дадената, като в случаи на укриване на доходи, разликата може да е съществена.

От твърденията на ищеца в мотивираното искане следва да се заключи, че същият твърди че ответника е придобил (и отчуждил) недвижимите имоти описани в искането по действащите към момента на сключване на сделката пазарни цени. В тежест на ищеца е да докаже с пълно и пряко доказване този факт. Действително, като трето лице, той не е обвързан от формалната доказателствена сила на официалния документ – нотариален акт и може да събира всякакви допустими доказателства по ГПК. Ищецът е посочил като доказателства в тази връзка заключението на съдебно-оценителната експертиза. Съдът намира, че това доказателство не доказва факта, твърдян от ищеца, че имотите са придобити на посочената цена. Напротив от събраните доказателства (нотариални актове, справка за ценообразуването на обектите) преценени в тяхната съвкупност се установява, че недвижимите и движими вещи са придобитите на посочените в договорите цени.

              След анализ на заключението вещото лице, изготвило СИЕ се налага извода, че двамата ответници през целия проверяван период са притежавали достатъчно средства и то от законен източник, с които са извършили съответното заплащане по сключените възмездни договори. Не се установи по делото липсата на законен източник на средства за придобитите и налични движими и недвижими имоти, както и по отношение на отчуждения през 2008г. НИ в гр. С., кв.”Д.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*. Налице е положителна разлика между общия приход на ответниците, който възлиза на 184232.55 лева или 3 137.39 МРЗ. Всичко разхода за проверявания период възлиза на 78 061.86 лева или 1590.46 МРЗ. Т.е. през проверявания период приходите на ответниците са надвишавали извършените разходи с 106 170.69 лева или 1590.46 МРЗ. Вещото лице изрично в изслушаното на 16.05.2011г. заключение сочи, че ответниците с оглед рекапитулацията по години с натрупвания от предходната, към всеки един момент на придобиване на НИ и движима вещ са разполагали с достатъчно средства за закупуването им.

          Предвид изложеното не следва да се изследва последната предпоставка, формулирана в чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД която касае основателното предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на проверяваното лице, доколкото не е установен законен източник. Въпреки това съдът ще изложи мотиви и в тази насока, като посочи че се касае се за законова оборима презумпция. Според нея се предполага, че едно имущество на значителна стойност е свързано с престъпната дейност на лице, спрямо което е предприето наказателно преследване, щом като не е установен законен източник на това имущество.

Практиката на съдилищата по този вид дела търпи развитие – първоначално възприемаше разрешението, че според ЗОПДИППД не е необходимо наличие на причинно - следствена връзка между престъплението, за което е осъден ответника и придобиването на процесното имущество. Разпоредбите на чл.3 ал.1, чл.4 ал.1 и чл.27 от ЗОПДИППД, тълкувани в тяхната систематична връзка, налагат извода, че при констатации за липса на законен източник на средства следва да се предположи, че имуществото е придобито от престъпна дейност, а не в резултат на конкретното престъпление, за което е осъдено проверяваното лице. По-новата практика на ВКС (в Решение № 607/29.10.2010г. по гр.д.№ 1116/2009г. на ВКС; Решение № 750/13.12.2010г. по гр.д.№ 952/2009г. на ВКС и № 671//09.11.2010г. по гр.д. № *75/2010 на ВКС) приема че е необходима връзка между придобиването на имуществото и конкретно установената престъпна дейност, макар и да не е необходимо същата да е пряка и да е достатъчно тя да се предполага.

В конкретния случай по делото не е установено, а и не се твърди от ищеца, наличието или предположението за наличие на пряка или косвена причинно – следствена връзка между извършеното престъпление и закупените имоти през проверявания период или отчуждените такива. Също така с извършването от отв. К. на престъплението, за което е осъден, същия не се е облагодетелствал с пари, за да се приеме, че евентуално покупките са извършени с трансформация на парични средства, предмет на престъпната дейност, за която е осъден. Същото се отнася и до получената от него и от съпругата му сума от продажбата на недвижимия имот, осъществена на 13.08.2008г., обективирана в Нотариален акт № 25, том XX, дело № *735/13.08.2008г. Не може да се предположи, че прехвърления НИ е бил придобит пряко или косвено от престъпната дейност на отв. К., за да се преценява евентуално хипотезата на чл.4, ал.2 ЗОПДИППД – сумите да се отнемат, като действително получени от трети добросъвестни лица

По изложените съображения, искането по чл. 28 ЗОПДИППД се явява НЕОСНОВАТЕЛНО.

Допуснатите обезпечителни мерки следва да бъдат отменени, на осн. чл.30, ал.3 ЗОПДИППД.

          С оглед изхода на делото не следва да бъде уважавано искането на ищцовата страна за присъждане на направените съдебно – деловодни разноски.

На осн. чл. 78 от ГПК на ответниците следва да се присъдят направените съдебно – деловодни разноски, доказани до размер от 6 801 лева, подробно описани в представения по делото на осн. чл.80 от ГПК списък на направените разноски.

МОТИВИРАН от горното, Сливенски Окръжен съд в настоящия съдебен състав

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО мотивираното искане по чл.28 ЗОПДИППД на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност с БУЛСТАТ 131463734 и адрес за призоваване гр. Б., ул.”Ф..К” № *, ет.* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Н.Т.К. с ЕГН ********** и Р.Й.К. с ЕГН ********** *** на следното движимо и недвижимо ИМУЩЕСТВО, а именно :

-           ИМОТ с пл.№ *461 /О. хиляди четиристотин шестдесет и едно/, находящ се в гр. С., улица "А.Е." № *, а именно: ИМОТ с пл. № *461/ О. хиляди четиристотин шестдесет и едно/ в квартал 127 /сто двадесет и седем/ по плана на град Сливен , кв. ЦГЧ, с площ 612 кв.м./шестстотин и дванадесет кв.м./, при граници: имоти пл. №№ 5148, 5147, 5149 и улица, ВЕДНО с построените в имота : ЖИЛИЩНА СГРАДА в западната част от имота, състояща се от четири стаи, салон, антре, баня-
тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект и ЖИЛИЩНА СГРАДА в северната част от имота, състояща се от три стаи, кухня, баня - тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект. Имотът е с идентификатор № 67338.553.9 по кадастралната карта на гр.С., придобит с Нотариален акт № 1, том
VII, дело № 1455/17.08.2000г., вписан в Служба по вписванията гр.С..

-       АПАРТАМЕНТ № *, находящ се в гр.С., кв."С.К.", вх.*, жилищен блок № * по нотариален акт, а сега вх.*, бл.*, ет.*, застроен върху 60.49 кв.м. /шестдесет цяло четиридесет и девет стотни кв.м./, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 21 /двадесет и едно/ и 1.04% от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, при граници на жилището: Г.Д., Г.Д., стълбищно помещение, външен зид, Д.К., Д. и Я.Н.; за избеното помещение: коридор, Г.Д., Й. В. и жилище №1, придобит с Нотариален акт № 56, т.П, д. № 188/1997г. от 31.01.1997 г., вписан в Служба по вписванията гр.С..

-              Лек автомобил марка "Москвич", модел "412", с ДК № СЛ 7750Г, рама №1573632, двигател №4539547, цвят - оранжев, дата на регистрация 23.02.1985г., дата на придобиване 23.02.1985г. закупен от Н.Т.К..

 

-           Лек автомобил марка "Опел", модел "Астра", с ДК № СН 5076 ВВ, рама № W0L000051Т2518340, цвят - червен, дата на регистрация 25.09.1995г., дата на придобиване 01.08.2008г. закупен от Н.Т.К..

 

-           Сумата от продажба на недвижим имот с Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 25, том XX, дело № *735/13.08.2008г. в размер на 52 000 лева.

 

           ОТМЕНЯ допуснатото обезпечение с определение от 14.07.2009г. по ч.гр.д. № *38 по описа за 2009г. на Сливенски окръжен съд.

 

           ОСЪЖДА Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – София да заплати на Н.Т.К. и Р.Й.К. *** сумата в размер на 6801 лева – сторени от тях разноски по делото в настоящата инстанция.

 

           Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред БАпС.

 

 

 

 

                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :