РЕШЕНИЕ №                                        

гр. Сливен, 21.04.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на четиринадесети април през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря П.С., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 471по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството  образувано по субективно - пасивно съединени искове с правно основание по чл. 72, ал. 2 във вр. С чл. 69 от СК.

………………………………………………………………….

Водим от гореизложеното съдът

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.Х.Й., ЕГН ********** чрез нейната майка А.Й.Д., ЕГН ********** ***, представлявана в процеса на основание чл. 29, ал. 4 от ГПК от особен представител – адв. С.Б. ***, че Д. Х. М., б.ж. на гр. Сливен, поч. на 06.11.2007г. в лечебно заведение в Испания е баща на децата З.А.Й., ЕГН **********, род. на ***г. от майка  А.Й.Д., ЕГН ********** И К.А.Й. ЕГН **********, български гражданин, род. на ***г. в И., също от майка А.Й.Д., ЕГН **********, за което са били съставени съответно акт за раждане № 1434\18.10.2002г. и акт за раждане № 1867\01.08.2008г. от длъжностно лице по гражданско състояние при Община Сливен.

 

ПРОМЕНЯ бащиното име на детето З.А.Й. ЕГН ********** от А. на ДИНКОВА и фамилното от Й. на М.!

 

ПРОМЕНЯ бащиното име на детето К.А.Й. ЕГН ********** от А. на ДИНКОВ и фамилното от Й. на М..

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати до Община Сливен, Дирекция „Гражданска регистрация” за отразяване на промените в актовете за раждане на децата, съгласно уважените искове !

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: