Р Е Ш Е Н И Е  91

Гр. Сливен, 21.12.2009г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на……………десети декември ..................................................през две хиляди и дeвета година в състав:

                                                                  Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                              

при секретаря………………П.С.……….………………….…………и с участието на прокурора………Стоил Георгиев………..……………..като разгледа докладваното от …………………съдията Бакалова…………..гр. дело № 483  по описа за 2009  година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 ал.1 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

          Ищецът – Окръжна прокуратура Сливен, твърди в исковата си молба, че ответника Б.Б.И. е настанен в Д.Д.У.И. гр. К.. Същият е роден на ***г. и страда от “дълбока умствена изостаналост – идиотия – еретичен вариант, спастична долна пареза”. Предвид характера на заболяването му не може да разбира свойството и значението на постъпките си  и не може да се грижи за себе си, счита че са налице условия за поставянето му под пълно запрещение и моли за решение в този смисъл

          В с.з., поддържа иска си, както е предявен.

          В съответствие с разпоредбата на чл. 337 от ГПК съдът придоби лични впечатления от ответника  в с.з., като констатира че същия не говори.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Непълнолетният Б.Б.И. е роден на ***г. в гр. Х.. Баща му Б.И. е починал преди раждането му.  Непосредствено след раждането си детето е настанено в “Д.М.Д.” гр. Х., а от 29.07.1996г. в “Д.Д.У.И.” гр. К., където се намира и до момента. Майката на ответника не го е посещавала и не се интересува от него. С Решение № 232/06.03.2006г. по гр.д.№ 126/06 на СлРС, ответника е настанен за отглеждане в специализирана институция – ДДУИ гр. К. до настъпване на законови основание за прекратяване на взетата мярка.

С Експертно решение на ТЕЛК за психични заболявания гр. Бургас № 503/28.03.2006г. е било констатирано че ответника Б.Б.И. страда от “дълбока умствена изостаналост – идиотия – еретичен вариант, спастична долна парапареза”, поради което ме у била  определена 100% загуба на работоспособността, за срок от три години  с чужда помощ.

От заключението на назначената по делото  съдебно психиатрична експертиза се установява ,че ответника страда от умерена умствена изостаналост. Установено е неврологично заболяване – детска церебрална парализа. Говорът е неразвит, като комуникира с жестове е мимики. Разбира чужда реч и изпълнява прости инструкции. Усвоил е елементарни хигиенни и битови навици. С оглед характера и степента на заболяването, вещото лице счита че ответника не може да се грижи за работите си и е налице медицинския критерий за поставянето му под запрещение.  

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на   събраните писмени доказателства, включително и заключението на в.л., неоспорено от страните и преки впечатления от състоянието на ответницата.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

          На първо място искът е допустим – ищецът  активно легитимиран да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

          Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне на ответника под пълно запрещение, а именно: същия страда от  “дълбока умствена изостаналост – идиотия – еретичен вариант, спастична долна парапареза”. слабоумие по см. на чл. 5 от ЗЛС. Това заболяване, обуславя невъзможността на ответника да се грижи за себе си и за работите си. При наличието на тези обстоятелства съдът намира, че следва да постави ответника под пълно запрещение и изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по настоящия адрес на ответника–  Община гр. Сливен за назначаване на настойник на същия.

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

Р      Е       Ш       И  :

 

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Б.Б.И. ЕГН  **********,***, “Д.Д.У.И.”, ул. “И. В.” № *.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община град Сливен за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: