Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

Гр. Сливен,  08.03.2010 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в открито заседание, проведено на  двадесет и трети февруари,  през две хиляди и десета година в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГИНА ДРАГАНОВА

                    ЧЛЕНОВЕ:    СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 М. ХРИСТОВА

                                                                                                             

при секретаря  М.Л., с участието на прокурора СТОИЛ ГЕОРГИЕВ,  разгледа докладваното от  Гина Драганова  в.  гражданско дело № 499 по описа за 2009 година и констатира:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Делото е образувано по жалба на А.П.П. ***, депозирана чрез адв. С.П. от АК – Сливен, против Решение № 38/2009г., постановено по гр.д. № 397/2008 г. на РС  гр. Нова Загора.

С определение №12/02.11.2009 г. Окръжен съд – Сливен е оставил молбата на жалбоподателя А.П. за установяване на факта, че е завършил основно образование през учебната 1974/1975 г. в П.У.„Васил Левски” в с. Б.Д., общ. Твърдица, без движение. След получаване на Допълнителна искова молба с вх. № СД-05-01-7719 от 13.11.2209 г., депозирана от адв. С.П. като пълномощник на А.П.П.., съдът е насрочил и разгледал делото.

            Предмет на жалбата е постановеното по гр.д. № 397/2008 г. на РС Нова Загора решение № 38/24.04.2009 г., с което е отхвърлена молбата на А.П.,  ЕГН **********, съгласно която е искал да се приеме за установен факта, че А. /Т. П.П./  е завършил основно образование в ОПУ „Васил Левски”, с. Б.Д., общ. Твърдица, обл. Сливен през учебната 1974-1975 г. като неоснователна и недоказана.

            В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, с противоречиви мотиви и необосновано, противоречащо на материалния закон и постановено при съществени процесуални нарушения. Жалбоподателят счита, че има доказателства съгласно които той е доказал, че молбата му за издаване на дубликат от свидетелство за завършено основно образование е основателна.

Моли да се отмени решението и се постанови ново, с което да се уважи молбата му.

            Конституираните по делото като заинтересовани лица Министерство на науката и образование и

ПУ „Академик Тодор Самодумов”, чрез надлежно упълномощен представител – главен експерт юрист Дирекция „Правна” Росица Варадинова оспорва въззивната жалба и поддържа становището дадено пред първата инстанция. Счита, че молителя не е представил доказателства, съгласно разпоредбата на чл. 127 ал.2 от ГПК относно твърдението, че правоприемник е П.У.интернат „Академик Тодор Самодумов”, гр. Нова Загора. Намира, че има разлика в рождените дати на молителя, който е роден на 15.08.59 г. и лицето Т. П.П., роден на 13.03.59 г.

            ПУ „Академик Тодор Самодумов”, гр. Нова Загора, чрез представителя си по закон Директора Р.И. намира твърдението в молбата за недоказано. Сочи, че не е получавано в ПУ „Академик Тодор Самодумов” документация от закритото в ПУ „Васил Левски”, с. Б.Д., нито главни класни книги отпреди 1982 г.

Представителят на Окръжна прокуратура, гр. Сливен дава заключение, че жалбата не следва да бъде уважена. Счита, че не са налице основания, с които да се уважи молбата за издаване на сочения документ.

            Жалбата е процесуално допустима като подадена в срок, от заинтересовано лице имащо правен интерес да обжалва валидно постановен, от надлежен състав, съдебен акт и е депозирана в срока по чл. 258 от ГПК.

            Като съобрази твърденията на жалбоподателя, становището на заинтересованите страни, както и събраните по делото доказателства, поотделно в тяхната съвкупност, настоящия състав на Окръжен съд Сливен приема за установено от фактическа страна следното:

            Молителят А.П.П. с ЕГН ********** е имал промяна на собственото му име от „Т.” на „А.”, на основание ХVІІ-4- 129/25.04.1980 год. /арг. акт за раждане № 36/ вписан в регистъра за населението, том ІІІ, стр. 897/20.VІІІ.1959 г. на Селски съвет, с. Ж.В.. В бележката в този акт за раждане, съгласно която името е сменено с А. не е посочено, от кого е извършена/.

            Доказателства, установяващи, че молителят, в акта си за раждане или други документи е бил вписан с рождена дата 13.03.1959 г. по делото няма представени. Не се твърди, че има такива. /арг. писмо № 567/15.02.2009 г. на Кметство, с. Ж.В., Сливенска община и свид. С.К., който е бил Директор на ПУ „Васил Левски”, с. Б.Д. през учебната 1974-1975 г. Той е подписал педагогическата характеристика на Т. П.П.,*** войвода. /„зависи от документите, които са били представени, при нас как са били записани, така сме издали и характеристиката, с имената и рождената дата”/

            Лицето Т. П.П. е бил записан за редовен ученик през 1966 г. в ОУ „Д-р Петър Берон” в с. Ж.В.. /арг. служебна бележка, изх. № 231/15.ХІ.2009 г. В тази бележка не е вписано ЕГН на посоченото лице със собствено име „Т.”. В нея обаче се сочи, че това лице след 15.09.67 г. „се премества в Чумерна”. /арг. цитираното писмо, лист 64 от настоящото дело/.

            В съдебно заседание, проведено на 01.12.2009 г. молителят заяви, че „Аз учих в с. Г., Силистренска област и това беше през 1976 г. Това беше училище за бояджии и шпакловка – професионално училище.” /виж протокола/

Съдът разпореди издаването на удостоверение на молителя, по силата на което да се снабди с друго такова от кметството в с. Г. и да удостовери това си твърдение, но удостоверението не е получено. /арг. молба от 01.02.2010 г. с констатация на деловодството при ОС Сливен/.

Установено е по делото, че ПУ в с. Б.Д. е било закрито през 1994 г. и документацията е предадена на ПУ „Академик Тодор Самодумов”, гр. Нова Загора. Към тази документация е имало книги, подлежащите на задължително обучение лица родени след 1965 г. и главна класна книга за завършилите след 1983-1983 г. /арг. служебна бележка № 316/05.08.2008 г. на ПУ „Академик Тодор Самодумов” Нова Загора.

Не се установяват данни за правоприемник на училището в с. Б.Д../арг. протокол № 15 от заседание на Колегиума на Министерството на науката и образованието, проведено на 27 и 28.05.1994г., лист 139 от гр. дело № 397/08г. на РС Нова Загора. /

По категоричен начин не е установен и факта, че в ПУ „Васил Левски”, с. Б.Д., посоченото лице в приложената по делото педагогическа характеристика, „Т. П.П., роден на *** *** войвода” е молителя.

 

Така установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Жалбата против постановеното от РС Нова Загора решение е неоснователно. Съображенията за този извод са следните:

Жалбата е неоснователна. Твърдението, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно е несъстоятелно и не се подкрепя от доказателствата по делото. По категоричен начин е установено по делото, че за жалбоподателя няма достатъчно данни установяващи, че той е учил в ПУ „Васил Левски”, с. Б.Д. през посочената учебна година 1974-1975 г. Не се доказа по категоричен начин и твърдението му, че приложената педагогическа характеристика за лице със същото име, но с различна рождена дата 13.03.1959 г. се отнася за молителя.

Не се установи и твърдението му, че по време на пожар в дома му в с. Ж.В., станал през 1993 г., издаденото му свидетелство за завършено основно образование в ПУ „Васил Левски” , с. Б.Д. е било унищожено.

Сам молителя в съдебно заседание посочи нов факт в тази насока,  че е  „учил” в училище в с. Г., Силистренска област след завършване на основното си образование. /Виж протокола от съдебно заседание, проведено на  01.12.09 г. / Въпреки предоставената от съда изрична възможност да представи доказателства в тази насока, молителят се е дезинтересирал от процеса, не получил удостоверението по молбата му с вх. № СД-05-01-861/28.01.2010г. , за да представи поискано от него доказателство по делото.

Съдът събра служебно достатъчно доказателства, които потвърждават извода, че молбата му е неоснователна. Твърдението, че е завършил посоченото ПУ в с. Б.Д., категорично не се установи по делото.

 Сам молителят посочва различни  факти за себе си и за  начина, по който е  „ изгубил ”  свидетелството  си за завършено обучение в училището в с. Б.Д.,   които не установи по категоричен начин по делото. Не се установи и причината, за посочената различна рождена дата на педагогическата характеристика от училището в с. Б.Д., то не може да се изведе категоричен извод, че  молителят е завършил посоченото ПУ в с. Б.Д., през месец май, 1975 г.

Като е достигнал до същите правни изводи, РС Нова Загора е установил правилно, обосновано и законосъобразно решение, което следва да бъде потвърдено.

Твърденията, че  обжалваното решение е неправилно, противоречи на материалния закон, не е обосновано и постановено при  съществени процесуални нарушения са голословни, необосновани, не се подкрепят от доказателствата по делото, те са  несъстоятелни   и не могат да бъдат  споделени.

 Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд Сливен

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 38/24.04.2009 г., постановено по гр.д. № 397 по описа за 2008 г. на Районен съд, гр. нова Загора, с което е отхвърлена молбата на А. П. П. с ЕГН **********,***, с която да се приеме за установен факта, че А. / Т. П.П./ е завършил основно образование в ОПУ „Васил Левски”, с. Б.Д., общ. Твърдица, обл. Сливен, през учебната 1974 – 1975 г. като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

 

Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ. 

      

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: