Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 283

 

гр. Сливен, 22.10.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ   НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ                               Мл.с. МИРА МИРЧЕВА

                    

                                                                                       

при участието на прокурора ………и при секретаря Е.Х. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 530  по описа за 2009   год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се развива по  чл. 258 и сл. от ГПК.

С въззивната жалба е атакувано решение №581 от 22.07.2009г. по гр. дело №3464/2008г. на СлРС, с което е отменено решение, взето от общото събрание на кооперация „С.Ч.” – Сливен, представлявана от председателя И.Г.З., проведено на 05.09.2008г. за изключването на М.Б.Р. като член-кооператор. В жалбата се твърди, че при постановяване на решението е допуснато нарушение на процесуалния закон. Исковата молба, подадена на 19.09.2008г. е била депозирана един ден след изтичането на законовия срок. Това правело исковата молба недопустима, от което следвало тя да бъде оставена без уважение, като недопустима. Иска се отмяна на постановеното решение.

Във въззивната жалба не са направени  доказателствени искания за събиране на нови доказателствени средства във въззивното производство.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК въззиваемата страна не е подала писмен отговор.

В с.з., въззивникът, редовно призован, се явява представител по закон и  процесуален представител - адвокат, по реда на чл. 32 т.1 от ГПК .

В с.з. въззиваемата не се явява, за нея се явява процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК, който оспорва въззивната жалба и иска  решението да бъде потвърдено.

След докладване на жалбата  не са направени възражения.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо.

Изложените във въззивната жалба оплаквания са неоснователни.

Според чл. 58, ал. 1 ЗК решенията и действията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или устава, могат да се отменят чрез иск, предявен пред районния съд по седалището й. Искът е за отмяна на решение на общото събрание на кооперацията взето в хипотезата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗК при упражняване на правомощие по чл. 15, ал. 4, т. 12 ЗК и по правната си природа е конститутивен. Законът предоставя на член-кооператора потестативното право да оспори правомерността на решението на общото събрание за изключването си чрез съда. Активно легитимиран да го предяви, с оглед на строго личния характер на прекратеното правоотношение, е изключеният с решение на общото събрание член на кооперацията, а пасивно легитимирана по претенцията е кооперацията. Разпоредбите на чл. 58, ал. 3 и ал. 5 от закона определят сроковете, в които може да се оспори законосъобразността на решението на общото събрание. Двуседмичният срок тече от деня, в който е постановен акта, а когато член-кооператора не е присъствал при решаването, началния момент е денят на узнаването или уведомяването му, но не по-късно от три месеца от приемане на решението. В конкретния случай решението е било взето на 05.09.2008г. петък, а исковата молба е била подадена на 19.09.2008г – петък. Съгласно разпоредбата на чл.60 ал.4 от ГПк срокът, който се брои на седмици, изтича в съответния ден на последната седмица. Посочените срокове са преклузивни и за спазването им съдът е длъжен да следи служебно. След изтичането им за правоимащия не съществува процесуална възможност да защити правото си да иска отмяна на решенията на ОС по съдебен ред и предявеният иск се явява процесуално недопустим. В този смисъл е и постоянната съдебна практика. В случая, постановявайки своя съдебен акт, районният съд не се е отклонил от смисъла и съдържанието на закона, като с оглед конкретните данни по дело е преценил, че исковата молба е подадена в последния ден на законовия срок и е допустимо произнасянето по нейната основателност.

        Искът се разглежда по общия ред - чл. 59, ал. 2 ЗК и съобразно правилата на родовата и местната подсъдност това е районният съд по седалище на кооперацията - ответник по делото.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така, както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

Също така въззивният състав споделя и правните изводи на РС, които са обосновани и намират опора в материалноправните норми, приложими към настоящия спор. Безусловно е установено, че на въззиваемата – ищца в първоинстанционното производство поканата за общото събрание не е била връчена в регламентирания срок. Освен това решението за изключването й като член-кооператор е била взето, без този въпрос да е бил вписан в дневния ред и съответно поканата за провеждане на събранието. Всяко от тези нарушения прави взетото решение на общото събрание незаконосъобразно.

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивнвата жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 581 /22.07.2009г. по гр.д. № 3464/09г. на СлРС .

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ в едномесечен  срок от връчването му.

                             

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: