Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Сливен,  06.01.2010 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в съдебно заседание на десети ноември през две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 МАРИЯ Х.

 

 

При секретаря Р.Г., като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 531 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 196 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на кооперация „Здравец” – с. Жеравна, представлявана от Т.И.К., ЕГН ********** против Решение № 58/30.06.2009 г. по гр.д. № 21/2008 г. на Котелския РС, с което е била допусната делба по отношение на недвижим имот, находящ се в с. Жеравна, пл.№ 73, кв. 10 по плана на с. Жеравна от 1967 г., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 29283.501.107 с площ от 1177 кв.м., описан в пункт ІІ на нот.акт № 30, д. № 63/1992 г. на РС – Котел, представляващ дворно място парцел ХVІІ-73, кв. 10 по плана на с. Жеравна от 400 кв.м. при граници: Н. С.К., ПК „Здравец”, улица и ТКЗС с. Зимница, ведно с построената в него двуетажна паянтова жилищна сграда от 60 кв.м. състояща се от три стаи и две сервизни помещения, който имот е идентичен с имота, описан в Записка за вписване на нот.акт. за продажба № 8/01.04.1943 г. на Котелския околийски съдия. Делбата е била допусната да се извърши между Г.И.Б. и М.И.Д., въззиваеми в настоящото производство, с квоти от правото на собственост по ¼ ид.ч. и въззивната кооперация при квоти от правото на собственост 2/4 ид.ч. Въззивната кооперация била осъдена да заплати на въззиваемите деловодни разноски в размер на 574.50 лв.-, както и държавна такса в размер на 9 лв. В жалбата се сочи, че решението на Котелския РС е недопустимо, тъй като имотът, за който е допусната делба, не е самостоятелен имот, а представлява част от имот с идентификатор № 29283.501.107 по кадастралната карта на с. Жеравна. Освен това се сочи, че решението е необосновано, тъй като за допускане на делба е необходимо преди всичко да се установи съсобственост между съделителите, а такава не е установена. Посочено е, че въззиваемите не са представили доказателства, от които да се установи тяхното право на собственост на идеални части от процесния имот. В този смисъл е посочено, че решението се явява незаконосъобразно. Твърди се, че от представените по делото Записка за вписване на нот.акт № 8/1941 г. и констативен нотариален акт № 30/1992 г., се установява, че въззивната кооперация е единствения собственик на процесния имот. Във въззивната жалба е направено оплакване за незаконосъобразност на решението в частта на разноските и е посочено, че неправилно те са присъдени в полза на въззиваемите, тъй като се касае до дело за делба. Моли се обжалваното решение да бъде изцяло отмеН. и предявеният иск за делба да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан. Претендират се деловодни разноски.

В с.з.  въззивникът се представлява от председателя си К. и от адв.С., която поддържа въззивната жалба и моли същата да бъде уважена. Претендира деловодни разноски.

         Въззиваемите Г.Б. и М.Д. ***. не се явяват и не се представляват. Не изразяват и становище по депозираната жалба.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следната фактическа обстановка:

Въззиваемите Г.Б. и М.Д. са наследници на И.Й.Б., починал на 02.09.2000 г., който е син на Й.В.Б., б.ж. на гр. Котел, починал на 05.03.1983 г. Горното обстоятелство се установява от представено по делото удостоверение за наследници, издадено от община Котел № 000085/24.10.2007 г.

Въззивната кооперация е била регистрирана по ф.д. № 943 на 22.04.1992 г.

На 01.04.1943 г. Била съставена Записка за вписване на нот.акт за продажба № 11. От представеното по делото заверено копие се установи, че Й.В.Б., наследодател на въззиваемите, прехвърлил на Кредитна кооперация „Разбойна” от с. Жеравна, общ. Котел правото на собственост върху недвижим имот, находящ се в с. Жеравна, а именно ½ част от къща на два етажа, стара паянтова постройка, построена върху 60 кв.м., долния етаж дюкян с две отделения, горния етаж с три стаи и коридор, до къщата пристройка, кафене на един етаж, паянтова постройка на покрива с обикновени керемиди, находяща се в с. Жеравна с незастроено дворно място около 340 кв.м., при граници: наследници на Н.Б. и наследници на Т. Н.. В Записката е посочено, че продавачът притежава „нотариален акт за собственост от публична продан № 5, т. І, извършен от Котелски околийски съдия на 16.02.1943 г.

На 20.03.1992 г. бил съставен нот.акт № 30 за право на собственост върху недвижим имот, издаден въз основа на покупка и давностно владение, с който ПК „Здравец” с. Жеравна, Бургаска област, била призната за собственик на недвижим имот, а именно ІІ. Дворно място, представляващо парцел ХVІІ-73, кв. 10 по плана на с. Жеравна състоящо се от 400 кв.м., ведно с построената в него двуетажна паянтова жилищна сграда от 60 кв.м., състояща се от три стаи и две сервизни помещения.

От представеното  по делото удостоверение № 9200-4135/16.09.2008 г. на Община Котел се установи, че поземлен имот и идентификационен номер 29283.501.107 по плана на кадастралната карта на с. Жеравна от 2005 г. съответства на УПИ ХVІІ-73 кв. 10 по плана на селото от 1967 г. и на УПИ ХVІ-74 от кв. 10 по същия план на селото.

По делото е извършена съдебно-техническа експертиза, от която се установи, че по кадастрално-регулационния план на с. Жеравна от 1967 г. процесния имот, предмет на Записка за вписване от 1943 г. е с пл.№ 73, кв. 10 и за него е бил отреден парцел ХVІІ-73, кв. 10. Вещото лице е посочило, че имотът описан в пункт ІІ на нот.акт № 30/1992 г. е идентичен с процесния имот, предмет на записка за вписване на нотариален кат за продажба № 8/01.04.1943 г.  Квадратурата на имоти, описани в Записка за вписване на нот.акт и на ПИ № ХVІІ-73, е една и съща.

По делото са разпитани свидетелките Е.и Х., от които се установи, че от създаването си около 1940 г. въззивната кооперация първоначално с име Кредитна кооперация „Разбойна”, по-късно Потребителна кооперация „Разбойна”, а понастоящем Кооперация „Здравец” е стопанисвала като собствен процесния имот. Имотът е бил заприходен в актива на кооперацията, за него са били заплащани данъци и през цялото време не е имало спор за собственост.  От около 1973 г., след извършената реставрация на имота, долния етаж се ползвал за хранителен магазин, а на горния етаж, имало хотелска стая.

Обжалваното решение е било съобщено на въззивника на 03.07.2009 г. и в размике на законоустановения двуседмичен срок, била депозирана процесната въззивна жалба.

Въззивната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна , имаща правен интерес от обжалване на валиден съдебен акт.

         Разгледана по същество тя е неоснователна.

         Първа процесуална предпоставка за уважаване на предявен иск за делба е ищецът да докаже наличие на съсобственост между него и ответника по отношение на имота, чиято делба се иска да бъде извършена. Едва след установяване на съсобственост между страните, се определят квотите, по които следва да се допусне делбата. В настоящия случай въззиваемите с исковата си молба са представили доказателства, които установяват правото на собственост на въззивната кооперация на ½ ид.ч. от процесния имот. Това обстоятелство се установява от представената с исковата молба Записка за вписване на нотариален акт. Този документ обаче не установява правото на собственост на другата ½ ид.ч. от правото на собственост на процесния имот за въззиваемите. В самата записка е посочено, че правото си на собственост наследодателят на въззиваемите Й.Б. черпи от друг акт, а именно нот.акт за собственост от публична продан № 5, т. І, извършен от Котелски околийски съдия на 16.02.1943 г. Този нотариален акт би установил обема на правото на собственост, който е притежавал наследодателят на въззиваемите Й.Б.. От представената по делото записка не може да се направи извод, че той е продал само ½ от правото на собственост и че е бил собственик изцяло на процесния имот, а не само на ½ ид.ч. от него. Този извод се налага при буквалния прочит на представената по делото записка, а именно в нея е посочено, че Й.Б. прехвърля „правото на собственост върху следния недвижим имот, находящ се в. Жеравна, а именно ½ част…”. При този изказ не може да се приеме, че той е бил собственик на целия имот, а не само на ½ ид.ч. от него.

Ето защо настоящият съдебен състав намира, че предявеният от въззиваемите иск за делба на недвижимия имот, индивидуализиран в Записка от 1943 г. и нот.акт № 30/1992 г.  се явява недоказан, поради което следва да бъде отхвърлен.

Тъй като изводът на настоящата инстанция не съвпадат с тези на първоинстанционният съд, обжалваното решение следва да бъде отмеН..

С оглед изхода от процеса претенцията на въззивната страна за заплащане на направените пред двете инстанции деловодни разноски е основателна. По делото са доказани разноски в размер на 485.50 лева (11.50лв. ДТ, 74.00 лв. възнаграждение за ВЛ и 400.00 лв. адвокатско възнаграждение за двете инстанции), която сума въззиваемите  Г.И.Б. и М.И.Д. следва да бъдат осъдени да заплатят на въззивната страна.

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ОТМЕНЯ Решение № 58/30.06.2009 г. по описа на Районен съд – Котел по гр. д . № 21/2008 г. като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО .

 

         Вместо това постанови :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.И.Б., ЕГН ********** и М.И.Д., ЕГН ********** иск против Кооперация „Здравец” с. Жеравна, общ. Котел за делба на недвижим имот, представляващ дворно място от 340 кв.м., с построена в него къща на два етажа, стара паянтова постройка върху 60 кв.м., с долен етаж дюкян от две отделения и горен етаж от три стаи и коридор, с пристройка до къщата кафене на един етаж, паянтова постройка, покрита с обикновени керемиди, съставляваща част от поземлен имот № 29283.501.107 по кадастралната карта на с.Жеравна.

 

         ОСЪЖДА Г.И.Б., ЕГН ********** и М.И.Д., ЕГН ********** да заплатят на Кооперация „Здравец” с. Жеравна, общ. Котел деловодни разноски в размер на 485.50 лева (11.50лв. ДТ, 74.00 лв. възнаграждение за ВЛ и 400.00 лв. адвокатско възнаграждение за двете инстанции).

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в 30-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                  2.