Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 25.11.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в съдебно заседание на четвърти ноември, през две хиляди и девета година,

в състав:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:      МАРГАРИТА ДРУМЕВА

         ЧЛЕНОВЕ:                  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА   

                                                                             МАРТИН САНДУЛОВ

При секретаря К.И. и в присъствието на Прокурора …………….…………… ,        като разгледа докладваното от    

М. ДРУМЕВА в.гр.д. № 532  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 124 от ГПК.

Обжалвано е Р. № 63/07.07.2009 г. по гр.д. № 13/2009 г. по описа на РС Котел, с което е признато за установено по отношение на Община Котел, че ищците са собственици на недвижим имот, находящ се в с. Я., общ. Котел, представляващ  ПИ, с идентификатор 87031.501.452 по кадастралната карта на с Я., одобрена със заповед № РД 18-8 от 28.03.2007г., целият с площ 2841 кв.м. /със стар идентификатор кв. 0 № 452/, при граници и съседи: ПИ № 87031.501.2083; ПИ № 87031.501.2008; ПИ № 87031.501.451 и ПИ № 87031.501.453, заедно с построените в него  едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор № 87031.501.452.1 с площ 16 кв.м.; едноетажна селскостопанска сграда с идент. № 87031.501.452.3, с площ 14 кв.м.; едноетажна жилищна сграда с идент. № 87031.501.452.4, с площ 66 кв.м.; едноетажна селскостопанска сграда с идент. № 87031.501.452.5 с площ 7 кв.м. и са отменени АДС № 4179 от 01.02.1978 г. на ОНС Сливен и Акт за частна общинска собственост № 1139 от 09.06.2009 г. на Община Котел.

Във въззивната си  жалба въззивникът Община Котел, чрез пълномощника си адв. С.Р. *** посочва, че решението е материално и процесуално незаконосъобразно, неправилно и необосновано и моли да бъде отменено, като вместо него исковата претенция отхвърлена, като неоснователна. 

От въззиваемите страни само А.Ч., чрез пълномощника си адв. М.М. *** подал в срок  отговор на въззивната жалба, като я оспорва, като неоснователна. Моли решението да бъде потвърдено, като правилно. Счита, че Община Котел се дезинтересирала от имота и едва след започване на настоящото производство е решила да стартира процедурата по издаване на АОС. Моли да се има предвид, че Актът за общинска собственост не създава права, а само констатира такива, доколкото съществуват, без да поражда право на собственост.

В с.з. въззивникът не изпраща представител.

Въззиваемият Ал. Ч. лично и чрез пълномощник адв. М. оспорва жалбата. Установено било, че имотът е собственост на ищците. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Въззиваемите страни З. К. и А.Х. оспорват жалбата и са съгласни с изразеното от адв. М. становище.

Съдът намира жалбата за допустима, подадена в срок от страна по делото, която има правен интерес от обжалването.

Обжалваното решение е валидно и допустимо- издадено от компетентен орган по направено искане, досежно установяването на правото на собственост и недопустимо по отношение отмяната на АДС и АОС частна.

Въззивният съд констатира:

Предявен е установителен иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК от ищци А.Х.Ч. *** и З. Х. К. и А.Х.Х. *** против Община Котел за признаване за установено по отношение на ответника, че ищците са собственици на: недвижим имот, находящ се в с. Я., общ. Котел, представляващ  ПИ, с идентификатор 87031.501.452 по кадастралната карта на с Я., одобрена със заповед № РД 18-8 от 28.03.2007г., целият с площ 2841 кв.м. /със стар идентификатор кв. 0 № 452/, при граници и съседи: ПИ № 87031.501.2083; ПИ № 87031.501.2008; ПИ № 87031.501.451 и ПИ № 87031.501.453, заедно с построените в него  едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор № 87031.501.452.1 с площ 16 кв.м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор № 87031.501.452.2 с площ 16 кв.м.; едноетажна селскостопанска сграда с идент. № 87031.501.452.3, с площ 14 кв.м.; едноетажна жилищна сграда с идент. № 87031.501.452.4, с площ 66 кв.м.; едноетажна селскостопанска сграда с идент. № 87031.501.452.5 с площ 7 кв.м. Ищците молят да бъде отменен АДС № 4179/01.02.1978 г.

Собствеността на имота придобили по наследство от баща си Х. А.Х., б.ж. на с. Я., общ. Котел, починал на 23.04.2008 г. Последният го закупил с договор за покупко- продажба от 21.09.1951 г. от М.М.К..ов. От закупуването му го владели  със съпругата си до смъртта си спокойно, непрекъснато, несмущавано от никого. Съпругата е тяхна майка Х.Х.Х. и последната починала на 15.05.1998 г. При опит да докажат правото си на собственост по обстоятелствена проверка- молба- декларация от 26.11.2008 г. установили, че ответникът неоснователно се снабдил с АДДС № 4179 от 01.02.1978 г., като от издаването на акта до момента по никакъв начин не го е довел до знанието им, че претендира правото на собственост. Много повече от 10 години владели имота, като присъединили владението си към това на праводателя- явно непрекъснато, спокойно, несъмнено, с намерение да държат вещта като тяхна собствена. Молят при уважаването на иска да бъде отменен АДС № 4179 от 01.02.1978 г., с който ответникът се легитимирал, като собственик на имота. Претендират присъждане на разноски по делото.

Ответникът не е подал отговор на исковата молба и не е взел становище по иска.

В с.з.  ищците и пълномощникът на ищеца Ч. *** поддържат иска. С писменото си становище адв. М., като се позовава на събраните писмени и гласни доказателства намира иска за основателен и доказан и моли да бъде уважен. Настоява, че за периода от 1951 г. до момента никой не е претендирал каквито и да било права върху имота.

Ответната община не изпрати представител или пълномощник в с.з.

От доказателствата по делото, съдът прие за установено:

Ищците са наследници на родителите си майка Х.Х.Х., починала на 15.05.1998 г. и баща Х. А.Х.ов, починал на 23.04.2008 г., видно от удостоверение за наследници- л. 7. С писмен договор от 21.09.1951 г. бащата Х. А.Х.ов закупил в присъствието на двама свидетели, приподписали договора от продавач М.М.К..ов дворно място в с. Я., общ. Котел с площ 3 декара, с построените в него стая за живеене и навес за сумата 40000 лв., броена в момента. От тогава до момента купувачът, а след смъртта му и неговите деца владеят имота необезпокоявано от никого и си плащат данъка за него. Изградили сгради в него, като в момента има една жилищна сграда от 66 кв.м. и четири стопански постройки- две с площ от по 16 кв.м., една с площ 14 кв.м. и една с площ 7 кв.м. Видно от скица № 8769/26.09.2008 г. на поземлен имот 87031.501.452, имотът е с квадратура 2841 кв.м., съгласно кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на Агенцията по кадастъра- л. 6. Като собственик е записан наследодателя на ищците- Х. А.Х.ов.

Според удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК от 23.01.2009 г. собствениците на имота са ищците по делото с определена квота от по 1/3 ид.ч. Посочено е задължението за заплащане на данъка на всеки от тях.

Съставен е АДС № 4179/01.02.1978 г. /л. 16 и л. 29/ на празно дворно място от 1840 кв.м., съставляващо парцел ІІІ в кв. 1, поради образуване по регулационен план на село Я., общ. Котел от държавна земя. В него е отразено, че е бивша собственост на държавата.

С АДС № 4178/01.02.1978 г. /л. 41/ е признато  за държавна собственост празно дворно място от 1220 кв.м. Образува се по регулационния план  на с. Я., общ. Котел от държавна земя. Местонахождението е квартал 1, парцел ІІ.

С писмо от зам. Кмета на община Котел до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. Сливен /л. 38/ настоява Община Котел да бъде записана, като собственик на 2185/2841 ид.ч. от ПИ № 87031.501.452, съответстващи на части от УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв. 1 по ПУП на с. Я. от 1964 г., като се издаде актуална скица на същия, за да се издаде АОС. Изрично е записано, че целият имот е записан на Х. А.Х.ов без документ за собственост.

При издаване на нова скица на поземления имот № 3248/19.05.2009 г. /л.48/ Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен очертава имота от 2841 кв.м. за ниско застрояване, отново са отразени жилищната сграда и четирите стопански сгради, но е отразено, че собствениците са неидентифицирани, като скицата е издадена за да послужи за актуване.

Според удостоверение  от 08.05.2009 г. на Дирекция “УТЕС” при Община Котел /л. 42/ Поземлен ПИ с идентификатор 87031.501.452 по кадастралната карта на с. Я., одобрена със заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. съответства на имот пл. № 452 по кадастралния план на с. Я., одобрен със заповед № 373/15.12.1992 г.и на част от УПИ ІІІ в кв. 1, състоящо се от 1822 кв.м., част от УПИ ІІ в кв. 1, състоящо се от 280 кв.м. и част от улична мрежа от о.т. 3 и о.т. 6, състоящо се от 83 кв.м. по устройствения план на селото, одобрен със заповед № 64/09.01.1964 г.

За общинска частна собственост, с АОС № 1139/09.06.2009 г. /л.49/ е актуван ПИ № 87031.501.452 по кадастралната карта на с. Я., одобрена със заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на Агенция по Кадастъра.  Като правно основание за съставяне на акта е отразено: чл. 2, ал.2 и чл. 58, ал. 5 от ЗОС; ;42 от ПЗР към ЗИДЗОС; §7 от ПЗР към ЗМСМА; скица № 3248/19.05.2009 г. от СГКК- Сливен.  

Отразен е вид и описание на имота- Незастроен поземлен имот- дворно място с площ 2113 кв.м., представляващо 2113/2841 ид.ч. от имота, целия с площ 2841 кв.м., урбанизирана територия; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./. Местонахождението на имота е в с. Я., общ. Котел, ул. В.Л.” № 1.

Горната фактическа обстановка съдът прие като съобрази приложените писмени доказателства и показанията на свидетелите В., К. и Ч.. 

Пред първата инстанция ищците направили разноски в размер на 256.53 лв., а пред въззивната няма доказателства за такива.

Ответникът за първата инстанция не е направил разноски, а за   въззивната инстанция заплатил 213.08 лв. Д.Т.  

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи :

С установителния си иск с правно основание чл. 124  от ГПК ищците искат установяване със сила на присъдено нещо по отношение на ответника, че са собственици на описания имот- дворно място от 2 841 кв.м. и намиращите се в него жилищна сграда и четири стопански сгради.  

Ищците имат правен интерес от завеждане на иска, след като с издаването на АДС и АОС се установява, че Община Котел спори претенциите им за собственост. Те не могат да се снабдят с нотариален акт по обстоятелствена проверка и единствената възможност е завеждане на положителен установителен иск. Нямат правен интерес да заведат иск за собственост по чл. 108 от ЗС, след като не ответника, а те владеят имота.

Неоснователно е възражението на ответника във въззивната жалба, че неправилно и незаконосъобразно е прието за установено, че ищците са собственици на процесния имот. Съставянето на ОДС и АОС не прекъсва придобивната давност в полза на ищците, които присъединяват владението на праводателя си от 1951 г., след като праводателят им не е уведомен за издаването им и липсват всякакви мерки за отстраняването му от него и каквото и да било оспорване. От тогава до подаване на молбата- декларация за образуване на дело за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка- 17.11.2008 г.- вече 57 години имота се владее безпрепятствено, необезпокоявано, без прекъсване, несъмнено от наследодателя на ищците, а след смъртта му от самите тях. Плащат се данъците за него. Самият ответник в писмото си до АК заявява, че имотът е записан на Х. А.Х.ов без документ. В кадастралната карта и кадастралния регистър също е отразено, че той е собственик и едва след искането от страна на ответника е записан собственик- неидентифициран. 

Настоящата инстанция споделя правните изводи на първоинстанционния съд досежно наличието да установяване основателността на иска за признаване, че ищците са собственици на имота в с. Я., поради което ще потвърди решението в тази му част.

Намира за недопустим иска за отмяна на АДС № 4179 от 01.02.1978 г. и съдът не е следвало да го постави на разглеждане. Решението в частта, в която са отменени АДС № 4179/01.02.1978 г. на ОНС Сливен и АОС /частна/ от 09.06.2009 г. на Община Котел е недопустимо и настоящата инстанция ще го обезсили. АДС и АОС не създават права на собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.1 от ЗОС неправилното актуване на имот за общински, както и основанието за актуване за които е отпаднало се отписват от актовите книги и се връщат на собственика със заповед на кмета на общината. Това е една административна- техническа дейност, действие, което е без правопораждащ или правоизменящ ефект и която ще бъде последица от съдебното решение,

Решението е непълно. Съдът не се произнесъл по искането за признаване за собственост и на стопанска сграда от 16 кв.м. с идентификационен № 87031.501.452.2, но настоящата инстанция не може да го допълни /чл. 250 ГПК/.

Въззиваемите страни претендирали разноски, но няма доказателства да са направили пред настоящата инстанция, поради което няма да им се присъдят.   

Въз основа на изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОБЕЗСИЛВА Р. № 63/07.07.2009 г. по гр.д. № 13/2009 г. по описа на РС Котел в частта, в която са отменени АДС № 4179 от 01.02.1978 г. на ОНС и на АОС /частна/ собственост № 1139 от 09.06.2009 г. на Община Котел, като недопустимо.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по в.гр.д. № 532/2009 г. в частта по предявен иск за отмяна на АДС № 4179 от 01.02.1978 г. на ОНС и на АОС /частна/ собственост № 1139 от 09.06.2009 г. на Община Котел, като недопустим.

В останалата част ПОТВЪРЖДАВА  Р. № 63/07.07.2009 г. по гр.д. № 13/2009 г. по описа на РС Котел, като правилно.

Решението, в частта имаща характер на определение /прекратителната част/, може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщението му на страните, в случай, че не се обжалва в останалите му части.

Решението може да се обжалва в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         

 

ЧЛЕНОВЕ :