Р Е Ш Е Н И Е    № 82              

 

                гр. Сливен, 21.12.2009г.

 

 

    В      ИМЕТО    НА     НАРОДА             

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в открито заседание на седемнадесети ноември,  през две хиляди и девета година в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                            

при секретаря К.И.............. и в присъствието на прокурора  ...... като разгледа докладваното от съдия НИКОЛОВА  гр.дело № 553 по описа за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявен е регресен иск срещу причинителя на непозволено увреждане за заплащане на платено от застрахователя обезщетение за репариране на вредите от увреждането, с правно основание чл. 274 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането.

Чрез процесуалния си представител ищецът „ДЗИ - Общо застраховане“ АД– гр. София твърди в исковата молба, че на 24.01.2007г. в гр. К., като водач на л.а. „Форд Гранада” с ДК № СН 5261 НС, ответникът нарушил правилата за движение по пътищата – в населено място превишил  разрешената скорост за движение и управлявал лекия автомобил след употреба на алкохол с концентрация в кръвта 1.13 промила, и виновно причинил настъпването на ПТП, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на м.д.б.от гр. К.. С присъда № 24/26.07.2007г. по нохд № 341/2007г. на СлОС последният бил признат за виновен за извършване на престъпление по чл.343 и ал.3 пр.1 във връзка с ал.1 б. „в” и бил осъден на лишаване от свобода, както и да заплати на наследниците на загиналия Б.М.Б.и Д.К.Б.сумата от 75 000лв. – по 35 000лв. за всеки от тях, представляващи обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди, както и имуществени вреди в размер на сумата 1 500лв. ведно със законната лихва. С решение по внохд № 187/2007г. на Апелативен съд-Бургас и по нохд № 712/2007г. на ВКС обезщетението за неимуществени вреди на Б.М.Б.и на Д.К.Б.било увеличено по размер съответно на 40 000лв. и  на 60 000лв. Въз основа на влязлата в сила на 18.02.2008г. присъда и сключената от  причинителя на ПТП Б.застраховка „Гражданска отговорност” за 2007г., Б. Б. предявила срещу застрахователя иск за заплащане на претърпените вследствие смъртта на сина й неимуществени и имуществени вреди, и с решение № 2/18.02.2009г. по гр.д. № 668/2008г., потвърдено с решение по в.гр.д. № 64/2009г. на БАС, „ДЗИ- Общо застраховане” АД било осъдено да й заплати сумата 40 750лв. обезщетение за репариране на вредите, ведно със законната лихва за забава от предявяване на исковете до пълното изплащане на главницата, мораторна лихва за забавата за периода от увреждането до завеждане на делото в размер на 8 642,84лв. и сумата 2 100лв. деловодни разноски. С платежно нареждане от 07.09.2009г. ищецът изплатил на Б. сумата 54 729,50лв., включваща присъдените с решението суми и 5 336,66лв. допълнително изчислена законна лихва върху главницата, а на пълномощника на Б. адв. Д. от АК- Сливен – адвокатско възнаграждение от 2100лв.

 С тези доводи ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати платеното обезщетение в размер на 56 829,50лв., ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане на главницата. Претендира за разноски.

Ответникът не е представил писмен отговор, но в открито съдебно заседание се явява и признава твърдените в исковата молба факти, както и предявения срещу него иск. Не се противопоставя искът да бъде уважен.  

След като съобрази събраните по делото писмени доказателства и признанията на ответника, Сливенският окръжен съд направи следните фактически констатации:

На 24.01.2007г. в гр. К. като водач на л.а. „Форд Гранада” с ДК № СН 5261 НС, ответникът нарушил правилата за движение по пътищата – чл.21 ал.1 и чл.5 ал.2 т.3 от ЗДвП – в населено място превишил  разрешената скорост за движение и управлявал лекия автомобил след употреба на алкохол с концентрация в кръвта 1.13 промила, и виновно причинил настъпването на ПТП, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на м.д.б.от гр. К..

С присъда № 24/26.07.2007г. по нохд № 341/2007г. на СлОС последният бил признат за виновен за извършено  престъпление по чл.343 и ал.3 пр.1 във връзка с ал.1 б. „в” и осъден на лишаване от свобода, както и да заплати на наследниците на загиналия Б.М.Б.и Д.К.Б.сумата от 70 000лв. – по 35 000лв. за всеки от тях, представляващи обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди, както и имуществени вреди в размер на сумата 1 500лв. ведно със законната лихва. С решение по внохд № 187/2007г. на Апелативен съд- гр.Бургас, потвърдено с решение по нохд № 712/2007г. на ВКС обезщетението за неимуществени вреди в полза на Б. Б. било увеличено до размера 40 000лв.

Между застрахователя и управляваващия лекия автомобил причинил ПТП водач Б. била сключена застраховка “Гражданска отговорност” за периода 10.10.2006г. – 09.10.2007г., поради което Б. предявила иск с правно основание чл.226 от КЗ срещу застрахователя.

С Решение № 2/18.02.2009 г. постановено по гр.дело №668/2008 г. СлОС осъдил “ДЗИ – Общо застраховане” АД да заплати на Б.М.Б.сумата 40 000 лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди и сумата 750 лв. от смъртта на сина й М.Д.Б., ведно със законната лихва за забава върху главницата общ от 40 750 лв., считано от предявяване на исковете 29.09.2008 г. до пълното изплащане на сумата, както и сумата 8 642.84 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата от 40 750 лв. за периода от 24.04.2007 г. до предявяване на исковете 29.09.2008 год,, а също и сумата 2 100 лв. разноски по делото. С Решение №26/11.06.2009 г. по въззивно гр. дело №64/2009 г. БАС потвърдил изцяло решението на СлОС. Решението влязло в сила на 19.07.2009 г. С платежно нареждане №87714/07.09.2009 г. “ДЗИ – Общо застраховане” АД – Главна агенция Сливен изплатила на Б.М.Б.сумата 54 729.50 лв., включваща 40 000 лв., обезщетение за неимуществени вреди, 750 лв. – обезщетение за имуществени вреди 8642.84лв. - мораторна лихва и 5 336.66 лв. законна лихва. С платежно нареждане 84826/07.09.2009 г. застрахователят изплатил на пълномощника на ищцата сумата 2100 лв, като адвокатско възнаграждение.

Изложените факти и обстоятелства, безспорно установени от съвпадащите и неоспорени писмени доказателства, и от признанието на ответника, дават основание на съда да изведе следните правни изводи:

Предявеният регресен иск е доказан по основание и размер, и безспорно признат от ответника, поради което  следва да бъде уважен изцяло, ведно с произтичащите от това правни последици.

От събраните по делото писмени доказателства несъмнено се установи кумулативното наличие на всички законови предпоставки за уважаване на иска по чл.274 ал.1 т.1 от КЗ – сключена застраховка „Гражданска отговорност” между ответника като пряк причинител на увреждането и ищеца-застраховател по риска, настъпило застрахователно събитие, изпълнение на задължението на последния за изплащане на застрахователното обезщетение на пострадалото лице, наличието на алкохол в кръвта на застрахования при управление на МПС към момента на  причиняване на ПТП.

На самостоятелно основание, признанието на иска е достатъчно условие за уважаването му без да е необходимо съдът да мотивира решението си, съгласно разпоредбата на чл.237 от ГПК.

Тъй като няма данни ответникът по делото да е възстановил тази сума на застрахователя- ищец, първият дължи на втория заплащане на стойността на платеното от него на увреденото лице обезщетение.

Предвид тези съображения регресният иск като  основателен и доказан, респективно като признат по основание и размер от ответника, следва да бъде уважен. Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца исковата сума ведно с всички законови последици от това.  

С оглед на гореизложеното, претенцията като основателна следва да се уважи в претендирания размер ведно с лихвата за забава в законния й размер, считано от датата на завеждане на иска – 16.09.2009г. до пълното изплащане на главницата. Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовото дружество и претендираните разноски с оглед изхода от делото в размер на 3 864лв.

Ръководен от изложените съображения, Сливенският окръжен съд

                             Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА Б.М.Б. ЕГН ********** ***,  да заплати на „ДЗИ- Общо застраховане” АД – гр. С., ул. „Г. Б.”, ЕИК **** чрез Главна агенция на дружеството в гр. С. бул. „Цар О.” № *, представлявана от управителя Е. Д., сумата 56 829,50лв. /петдесет и шест хиляди, осемстотин двадесет и девет лева и 50 стотинки/, представляваща заплатено от застрахователя обезщетение за неимуществени и имуществени вреди по застраховка “Гражданска отговорност” на Б.М.Б.от гр. К., Сливенска област, като наследник на М. Д. Б., б.ж. на гр. К., ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от предявяването на иска  16.09.09г. до пълното изплащане на главницата, както и сумата 3 864лв. разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред БАС.

 

         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: