Р Е Ш Е Н И Е

Гр. С.,  20.10 .2009год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на тринадесети октомври  през две хиляди и девета година в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  М. БЛЕЦОВА 

                                                                                                              М. ХРИСТОВА

при секретаря М.Л. и с участието на прокурора ………………..…… като разгледа докладваното от  Гина Драганова въззивно гражданско дело № 555 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

               

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 258 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на Кооперация „ С.Ч.”  - С., ул. „А.” 016 А, депозирана чрез председателя й И.Г.З., против Решение № 204 /09.07.2009год., постановено по гр. дело № 968/ 2008год. на районен съд гр.С..

С това решение е отменено решението, взето на Общо събрание на кооперация „С.Ч.” – С., проведено на 12.02.2008г. за изключването на К.Б.К. с ЕГН ********** ***-Б-6, като член-кооператор и са присъдени разноски на К. в размер на сумата 178 лв.

В жалбата се твърди, че това решение е постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и следва да бъде отменено изцяло. Жалбоподателят счита, че жалбата   против посоченото решение   е депозирана, след като срока за подаването й е изтекъл, защото в двуседмичен срок за обжалване се е считал „ в деня на решението”, съгласно разпоредбата на чл. 58 ал.3 от ЗК. Събранието било проведено на 12.02.2008 г.,   исковата молба била подадена на 26.02.2008 г., а срокът бил преклузивен. Затова счита, че исковата молба е била недопустима, което съдът не преценил служебно.

Излага съображения и твърдения, че е доказал  с получаване на покани за провеждане на това събрание, включително и от ищеца и  разместване  поредността на точките от дневния ред, не се отразява на незаконосъобразността на решението и изключения член-кооператор не е гласувал за този, който е следвало да бъде изключен. Моли да се отмени обжалваното решение, поради тези нарушения. Претендира разноските по делото.Същото становище поддържа и по съществото на спора.

Въззиваемият К.К., чрез процесуалния си представител адв. Б., в становището си по същество намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, а жалбата неоснователна. Възраженията за недопустимост на същата са били обсъждани от първата инстанция в двуседмичния срок от ЗК е бил спазен. При провеждане на събранието на кооперацията били допуснати нарушения, които  ограничили правото на въззиваемия  да осъществи своята защита във връзка с предвиденото изключване. Намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно. Не претендира разноски по делото.

Жалбата е депозирана  от надлежна страна в срока по чл. 259 ал.1 от ГПК. Тя е против  подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт,  валидно постановен, от компетентен съд, заседаващ в надлежен  състав и е процесуално допустима.

 Пред въззивната инстанция не се сочат  и не е искано събирането на нови доказателства по смисъла на чл.266 от ГПК.

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че въззиваемия – ищец е бил член-кооператор при жалбоподателя – ответник.

На 12.02.2008 г. е било проведено извънредно общо събрание на кооперацията. За провеждането му е била изпратена писмена покана до всички член-кооператори, включително и до ищеца. В посочения дневен ред са вписани две точки: 1. Приемане на резултати от извършена финансова инспекция на кооперацията  от месеците ноември и декември 2007 г. и т.2. Изключване на член-кооператори, без да са посочени конкретни имена.

След откриване на събранието,  същото е приело да се разгледа първо резултатите от финансовата инспекция за 2007 година и след това  да се разисква и взема решение по точката за изключване на член-кооператори. / арг. протокол от общото събрание, лист 79, лист 99, лист 115 и следващите  по гр.д. № 968/08 г. на РС – С./. Фактически по делото са представени З бр. „ протоколи” от това събрание, като и трите са с известни различия на отразените в тях факти и обстоятелства / арг. свид. Г. в с.з., проведено на 26.02.2009 г. по гр.д.№ 968/08 г. на РС – С. /. Установено е по делото, че  на това събрание е било взето решение  и въззиваемия – ищец е бил изключен като член-кооператор. Оригиналният протокол от провеждане на това събрание не е представен по делото, а тези копия които се намират в гр.д. № 968/08 г. на РС – С. не са написани от лицето, което е водило протокола на самото събрание ( свид. Г.). По делото няма  представена т.н. „протоколна книга”, прошнурована и прономерована, в която е следвало да вписват всички протоколи,   от всяко, проведено общо събрание на  кооперацията. Не се и твърди, че е имало такава книга, нито е доказано, че протоколите от проведените общи събрания, включително това, чиито решения са предмет на спора, са били надлежно водени и вписани по друг начин, установяващ действително   /автентично/  съответния дневен ред на всяко събрание, разискванията и другите  действия, които са се случили на всяко събрание, включително  и взетите решения .

Не се спори, че на това събрание са присъствали 12 член-кооператори, включително и въззиваемия – ищец.  

 Преди това събрание, въззиваемият – ищец е получил покана на Управителния съвет на кооперацията –жалбоподател, да присъства на заседание на този съвет във връзка с допуснати нарушения от  бившия Председателя на кооперацията и бивши членове на управителния съвет – К.К. и Т.К., които били установени  в резултатите от финансовата инспекция / лист 9 от гр.д. № 968/2008 г. на РС – С. / . Тази покана е била връчена при отказ на К. да я получи, удостоверен с подписите  на двама член-кооператори / лист 77 от гр.д. № 968/2008 г. на РС – С. /. 

Установено е по делото, че против неизвестен извършител  РП – С. е образувала наказателно производство № 524/08 г., д.п.№ 90”ИП”/2008 г. по описа на ОД на МВР – С.. Не е доказано, че тази преписка е образувана срещу въззиваемия – ищец . Няма представени такива доказателства.

 

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 58 от Закона за кооперациите, решенията  и действията на органите на кооперацията, които противоречат на Закона и на Устава могат да се отменят чрез иск, предявен пред РС по седалището й. Искът може да бъде предявен и от всеки член-кооператор в „ двуседмичен срок от деня на решението” , съгласно ал.3 на чл. 58 от ЗК. Във всеки отделен случай искът може да бъде предявен, не по-късно от три месеца от  приемане на решението.

С иска за отмяна решение на органите на кооперацията  се упражнява  потестативното право да се признае за незаконна или несъобразена с устава, една многостранна сделка. Това не е материално имуществено субективно право, а членствено право. В конкретния случай искът е предявен от физическо лице, което е член на кооперацията.

Искът е предявен в законния срок по чл. 58 от ЗК. Неоснователен е доводът в жалбата, че този иск е недопустим, защото не бил предявен в двуседмичния срок по чл. 58 от ЗК. Категорично е установено по делото, че точно в този срок искът е предявен. / Събранието е проведено на 12.02.2008г., а исковата молба е депозирана в РС – С. с изх. № 3226/26.02.2008 г. /, при което иска се явява допустим и правилно спора е разгледан и решен от РС – С.. Твърдението, че жалбата е просрочена е несъстоятелно и не се споделя.

Обстоятелството, че протоколът от общото събрание на кооперацията за събранието, на което е изключен въззиваемия – ищец не е представен по делото  мотивира извод, че в конкретния случай не може да се установи по категоричен начин, че събранието не е взело решение „ за изключване” на  член.-кооператори, включително и ищеца, нито да се приеме, че изключването е в съответствие с разпоредбите на ЗК и устава на кооперацията - жалбоподател. След като жалбоподателят не е представил по делото оригиналния протокол от събранието, на което е изключен ищеца, съдът може и следва да приложи разпоредбата на чл. 161 от ГПК и да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснатите доказателства. Категорично е установено по делото, че представените по гр.д. № 968/2008г. на РС – С. протоколи, за които се твърди, че са от проведеното на 12.02.2008 г. извънредно общо събрание на кооперацията – жалбоподател, не са автентични и не може да се установи, какви разисквания са осъществени на това събрание и коя е  доказаната причина за изключването на ищеца като член-кооператор.

 При това положение обстоятелствата и фактите от това общо събрание на кооперацията, не могат да бъдат установени с точност и категорично по делото с оглед и разпоредбата на ГПК, ограничаваща установяването й с гласни доказателства. 

При липсата на оригинален протокол от общото събрание на кооперацията, проведено на 12.02.2008 г., съдът няма възможност да осъществи предвидения от законодателя контрол за законосъобразност на решението, взето на това общо събрание на кооперацията.

В трайната си практика ВКС приема, че протоколът от общото събрание на кооперацията е „частен свидетелстващ документ  и не се ползва с доказателствена сила, ако с него издателят му удостоверява изгодни за себе си факти”. / арг. Решение № 1293/20.10.2003 г.  на ВКС /.

Тези съображения мотивират извода, че претенцията за отмяна на решението за изключване на въззиваемия – ищец е основателна и следва да бъде уважена.

Като е достигнал до същите изводи РС – С. е постановил правилно, обосновано  и законосъобразно решение, което следва да бъде потвърдено. При постановяването му РС  е обсъдил събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като е изложил съображения и във връзка с твърденията на страните в хода на процеса.

Не се установи при разглеждане на делото и при постановяване на обжалваното решение РС – С. да е допуснал съществени нарушения на процесуални норми, водещи до отмяна на това решение.

По тези съображения се приема, че  жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

При този изход на спора разноски  на жалбоподателя не се дължат, а въззиваемият не е доказал  и не е претендирал извършването на такива.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                    

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 204/09.07.2009г., постановено по гр.д. № 968/2008г. на РС – С..

 

Решението може да бъде обжалвано в едномесечен  срок от съобщаване на страните пред ВКС на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: