Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 16.11.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в съдебно заседание на четвърти ноември, през две хиляди и девета година,

 в състав:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   МАРГАРИТА ДРУМЕВА

               ЧЛЕНОВЕ:            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                             МАРТИН САНДУЛОВ        

При секретаря К.И. и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА в.гр.д. № 559  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

С въззивната си жалба въззивникът К. “С.Ч.”, гр. Сливен обжалва Р № 582/22.07.2009 г. по гр.д. № 3465/ 2008 г. на районен съд гр. Сливен, с което е отменено, като незаконосъобразно решението, взето от Общото събрание на К.та от 05.09.2008 г. за изключването на М.К.К. ***, като член кооператор и са присъдени разноски на ищцата.

Във въззивната си жалба въззивникът, чрез председателя си и свой представител И.Г.З. моли решението да бъде отменено, като неправилно и въззивната инстанция да се произнесе по съществото на спора, като отхвърли иска. Било постановено при съществени нарушения на закона. Посочва като процесуално нарушение- Искът бил просрочен, като не била спазена разпоредбата на чл. 58, ал.3 от ЗК и като такъв е недопустим. Исковата молба била подадена на 19.09.2008 г., а обжалваното решение на Общото събрание е от 05.09.08 г. ЗК бил специален, в сравнение с ГПК и по него сроковете се изчислявали от деня на вземане на решението, а не от следващия ден. Посочва решения на ВКС.

В с.з. въззивникът се представлява от председателя си и от пълномощник адв. Д.С.от АК Сливен.  Поддържа жалбата.

Въззиваемата страна не е изготвила отговор.

В с.з. не се яви, а се представлява от адв. Цв. Б. от АК Сливен. Пълномощникът оспорва въззивната жалба. Счита обжалваното решение за правилно и моли да бъде потвърдено.  

Съдът намира въззивната жалба за допустима, като подадена от надлежна страна в производството в законния срок. Налице са реквизитите на чл. 260 от ГПК досежно съдържанието на жалбата. 

Обжалваното решение е валидно и допустимо. Постановено е от компетентен съд, в законова форма и съдът се е произнесъл по предявени искови претенции.

Съдът констатира, че е предявен иск с правно основание чл. 58, ал.2 от Закона за кооперациите.

В исковата си молба ищцата М.К.К. *** твърди, че на 05.09.2008 г. било свикано Общо събрание на член кооператорите на К. “С.Ч.”, гр. Сливен, с дневен ред 1`. Отчет за финансовото състояние на К.та през ІІ- то тримесечие и 2. Окончателно решаване на въпроса за връщане на сумите на член кооператорите от незаконната продажба на магазин на ул. “Ц.С.” № 29А. Събранието се провело, въпреки, че поканата за него не била връчена в срока по чл. 16, ал.1 от ЗК. Лично присъствала на него, като отсъствал само член кооператорът С.Б.. Направили с друг член кооператор М. Р. възражение по т. 2, че не може да се решава въпроса за връщане на суми по съставения на К.та ревизионен акт, тъй като в СлОС има образувано дело по този повод- гр.д. № 164/2008 г.- висящо към него момент, което било известно на всички член кооператори. Вместо да се разисква този въпрос члена на УС Ж.Г. предложила на събранието да се разгледа друг въпрос- изключването на нея и на М. Р. от К.та. Без да се проведат никакви разисквания Общото събрание гласувало изключването им. Намира решението за незаконосъобразно- въпросът не бил включен в поканата, която от своя страна е получена и разгласяването е станало в срок под 14 дни. Моли решението на ОС на К.та да бъде отменено, като незаконосъобразно.

В с.з. се явява лично и с адв. Цв. Б. от АК Сливен. Поддържа иска и претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответната страна не е представила своевременно отговор. В с.з., представлявана от председателя на К.та И.З. и упълномощеният адвокат Д. С. оспорват иска. Моли да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан и претендира разноски по делото.

От доказателствата поделото, съдът прие за установено:

На 26.08.2008 г. ищцата К. получила по пощата покана- л. 20 за провеждане на общо събрание на К.та “С.Ч.”, гр. Сливен на 05.09.08 г. в 17 ч., на ул. “А.” № 16А- Сливен, с посочен дневен ред: 1. Отчет за финансовото състояние на К.та през ІІ- то тримесечие и 2. Окончателно решаване на въпроса за връщане на сумите от член кооператорите от незаконната продажба на магазин на ул. “Ц.С.” № 29А. Поканата била изпратена видно от щемпъла на 23.08.2008 г.

Според изготвения протокол от Общото събрание и свидетелските показания, същото се състояло на 05.09.2008 г. Присъствали 8 член кооператори и било представено пълномощно от г-н С.Б., който упълномощил Ж.Г. да гласува от негово име. Председателят на К.та З. предложил нова точка в дневния ред- изключване на член- кооператорите, които не са възстановили сумата, съгласно решение на ОС от 27.06.2008 г. Посочил, че ищцата вземала от продажбата на магазина 4218 лв. Предложението било прието единодушно и със 7 гласа “за” било решено от К.та да бъдат изключени ищцата М.К. и М. Р..

В протокола на ОС от 05.09.08 г. /л.1 от същия/ е отразено, че предложението за изключване на член кооператори е гласувано единодушно с 9 гласа “за” и няма “против” и “въздържал се”. По делото е приложен Протокол на събранието, напечатан на компютър- л. 22 и отделно ръчно изписан- л. 32. Двата са приподписани от седем член кооператори.

По делото са приложени Протокол от предходно Общо събрание на К.та ; Предварителен доклад за извършена финансова ревизия на същата, Акт за начет № 6/02.04.2008 г. срещу П.Х.Г.- бивш председател на К.та за сумата 35 518.79 лв. Има образувано гр.д. № 164/2008 г. на СлОС. От Районна прокуратура Сливен е изпратено писмо,  с което съдът е уведомен, че има образувано наказателно производство № 524/2008 г. срещу неизвестен извършител по чл. 201, ал.1 от НК за присвояване на чужди пари, сума неустановен размер. Разследвало се и друго  престъпление по чл. 220, ал., от НК- съзнателно сключване на сделка и произлязла значителна вреда за К.та, но за извършването му не са събрани достатъчно доказателства към него момент- м. март 2009 г.

Искът е предявен на 19.09.2008 г. Ищцата е присъствала на Общото събрание на 05.09.2008 г. По делото не е представен препис от Устава на К.та.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:  

Предявеният иск с правно основание чл. 58, ал.2 от ЗК за отмяна на решенията на орган на К.та- Общото събрание по правната си природа е констативен и е допустим. Предявен е от член на К.та, който е активно легитимиран да го предяви и в законния двуседмичен срок.

Съдът приема, че срокът по чл. 58, ал.3 от ЗК е спазен, след като от 05.09.08 г. до предявяване на иска 19.09.08 г. е в рамките на двуседмичния срок. Същият се брои съгласно разпоредбата на чл. 60, ал.4 от ГПК- изтича в съответния ден на последната седмица. Няма противоречие в разпоредбата на ЗК и ГПК.

Съдът намира искът за основателен.

Според чл. 16, ал.1 от ЗК Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, като в нея се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. По делото не е приложен препис от устава на К.та, поради което съдът следва да съобрази изискванията само на ЗК.

Основателно е оплакването за нередовно призоваване на ищцата и само това нарушение е достатъчно да мотивира съдът да отмени взетото от ОС на К.та решение. 

Установи се по  категоричен начин, че  Общото събрание от 05.09.08 г. е проведено след  по- малко от 14 дни от поканата за провеждането му. За ищцата срокът от поканата започва да тече от 26.08.2008 г. и до провеждането му е  - 05.09.08 г. е  10 дни.  

Неспазването на процедурата по поканването е процесуално  нарушение, което води до отмяна на взетото решение. Остава безпредметно съдът да обсъжда позоваването на разпоредбата на чл. 16, ал.2 от ЗК, с другия наведен факт- вземане на решение по невписан в поканата въпрос, след като се твърди, че в Общото събрание не са взели участие всички член кооператори, но ищцата не взема становище по възражението, че единственият отсъстващ от събранието е дал пълномощно на друг член, който присъства.  

Във връзка с изложеното, съдът  споделя правните изводи на районния съд, направени съобразно приетата от него фактическа обстановка и  ще потвърди обжалваното решение.

С оглед изхода на делото, разноски не се дължат на въззивника- ответник в производството пред СлРС. Въззиваемата страна не е претендирала присъждане на разноски и няма доказателства да е направила такива, поради което няма да й се присъдят.

По тези съображения. съдът на основание чл. 271, ал.1, предложение първо от ГПК

         

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  РЕШЕНИЕ № 582/22.07.2009 г. по гр.д. № 3465/ 2008 г. на районен съд гр. Сливен, като правилно.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщението му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ :