Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр. Сливен,  24 март 2010 година

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение  в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и десета година в  състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

в присъствието на секретар Е.Х. и прокурор ….. сложи за разглеждане гр. д.№ 655 по описа за 2009 година, докладвано от Председателя.

 

 

Производството е образувано по предявения от ЗД „Бул Инс” АД гр.София против И.Д.Д. иск за заплащане на сумата от 30 000 лева, представляваща изплатено от ищеца застрахователно обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска застрахова”, както и сумата от 2375 лева, представляваща обезщетение за забава, като се претендира и законна лихва върху главницата от 30 000 лева, считано от завеждане на делото до окончателното изплащане на сумите.

В исковата молба се поддържа, че на 08.08.2004г. на пътя между гр.Сливен и гр.Ямбол ответникът И.Д.Д. при управление на МПС марка УАЗ с рег.№ СЛ 0563 ТВ, собственост на ответника е причинил виновно, нарушавайки разпоредбата на чл.5 ал.2 т.3 и чл.15 ал.1 от ЗДвП пътно транспортно произшествие, за което е признат за виновен с влязла в сила присъда по НОХД № 830 по описа за 2005г. на РС – Сливен. Със същата присъда за причинените на Т.И.И. и М.В. И. неимуществени вреди по повод на предявените граждански искове ответникът е бил осъден да им заплати обезщетение в размер на 35 000 лева за Т.И. и 10 000 лева за М. И.. По повод сключена застраховка „Гражданска отговорност” за автомобил марка УАЗ с рег.№ СЛ 0563 ТВ със застрахователна полица № 0400013916/093075, валидна към момента на ПТП ищецът като застраховател е изплатил на Т.И. сумата от 25 000 лева, а на М. И. сумата от 5 000 лева. Тъй като ответникът е причинил ПТП, нарушавайки разпоредбата на чл.5 ал.2 т.3 от ЗДвП застрахователят претендира съгласно разпоредбата на чл.81 от ЗЗ /отм./, действащ към момента на изплащане на обезщетенията сумата от общо 30 000 лева, обезщетение за забава в размер на 2375,00 лева и законната лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите.

В срока по чл.367 ал.1 от ГПК ответникът е представил писмен отговор, в който посочва, че не оспорва допустимостта на предявения иск както и обстоятелствата,  на които той се основава. Посочва единствено ,че е безработен и няма средства, с които да изплати претендираните суми и желае единствено възможност за постигане на спогодба за разсрочване на плащането.

В срока по чл.372 ал.1 от ГПК ищецът не е депозирал искова молба.

В съдебно заседание ищцовото дружество – редовно призовано, не изпраща представител. В молба от 23.03.2010г. ищцовото дружество посочва, че му е невъзможно да осигури представител в съдебно заседание.  С оглед становището на ответника в отговора на исковата молба поддържа искане за постановяване на решение при признание на иска, евентуално при оспорване – поддържа искане за възможност за допълнителни доказателства и становище.

Ответникът, редовно призован, се явява лично. Не оспорва предявеният иск, като след предоставената му възможност по чл.143 ал.1 от ГПК във връзка с поставените въпроси за изясняване на фактическата страна на спора и за отделяне на спорното от безспорното заявява, че признава предявеният иск и обстоятелствата, на които той се основава.

С оглед признанието на предявения иск на основание чл.237 ал.1 от ГПК по повод искането на ищеца съдът прекрати съдебното дирене.

Съобразно признанието на предявените искове и на основание чл.78 ал.1 от ГПК по повод искането на ищеца за присъждане на разноски съдът

 

                                      Р    Е    Ш    И:

 

ОСЪЖДА И.Д.Д. ЕГН ********** *** да заплати на ЗД „Бул Инс” АД с ЕИК 831830482 със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”Д. Б.” № * сумата 30 000 /тридесет хиляди/ лева, представляваща изплатено от ЗД „Бул Инс” АД застрахователно обезщетение по договор за застраховка „Гражданска отговорност”, ведно със законната лихва за забава върху тази сума за периода от 25.10.2008г. до завеждане на исковата молба в размер на 2375,00 /две хиляди триста седемдесет и пет/ лева, заедно със законната лихва за забава върху главницата от 30 000 лева, считано от 10.07.2009г. до окончателното изплащане на сумите, както и деловодни разноски в размер на 4275,00 /четири хиляди двеста седемдесет и пет/ лева, представляващи заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение, като изплатеното от застрахователя обезщетение е за причинени вреди при ПТП в гр.Сливен на 08.08.2004г., причинено виновно от ответника И.Д.Д., за което е признат за виновен с влязла в сила присъда № 108/02.02.2006г. по НОХД № 830/2005г. на Районен съд, гр.Сливен на основание чл.343 ал.3 предл.1 и 2 б.”а”, предл.1 вр. ал.1 б.”б” предл.1 и 2 от НК във връзка с нарушение на правилата за движение, а именно чл.5 ал.2 т.3 и чл.15 ал.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд, гр.Бургас.

Решението се обяви в съдебно заседание в присъствието на ответника, на когото при поискване да се издаде препис.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: