Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 6

 

гр. Сливен, 26.01.2010 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесети януари през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                    МАРТИН САНДУЛОВ

                    

                                                                                       

при участието на прокурора Стоил Георгиев и при секретаря Е.Х. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 683  по описа за 2009   год., за да се произнесе, съобрази следното:

       

Производството е по въззивна жалба срещу решение № 778 от 16.10.2009г. по гр. дело № 1503/2008г. на Сливенския районен съд, с което е отхвърлена като неоснователна молбата на въззивницата за обявяване смъртта на нейния баща Е.П.С.б.ж. на гр. Ш., област Сливен, безследно изчезнал на 14.10.1944г.

        В жалбата се твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. По делото безспорно се е установило, че Е.П.С.е живял в населеното място и че той е бил убит на 14.10.1944г. Поради това се иска отмяна на решението и да бъде постановено ново, с което да се обяви смъртта на Е.П.С.б.ж. на гр. Ш., област Сливен, безследно изчезнал на 14.10.1944г.

Във въззивната жалба не  са направени доказателствени и други процесуални искания.

В с.з. въззивницата не се явява и не изпраща представител.

Прокурорът изразява становище, че жалбата е неоснователна, а първоинстанционното решение е правилно.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, обаче, не кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд не ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до незаконосъобразни правни изводи, наложили неправилното отхвърляне на молбата.

        Въпреки констатациите си, че „Е.П.С.се е родил, живял и безследно изчезнал през 1944г.”, съдът приел, че в правния мир такова лице не е съществувало, тъй като не е бил съставен акт за раждане или пък съставеният не се е съхранил до настоящия момент. Поради това съдът приел, че първо следва да бъде издаден акт за раждане и едва след това да  бъде обявена смъртта. Тези изводи са неправилни. Съдът е бил сезиран с молба за обявяване смъртта на Е. П. С.. Събрани са многобройни доказателства, от които е видно, че е бил свещенослужител, сключил брак, от който са се родили пет деца, едното от които е молителката. Безспорно е също, че през есента на 1944г. е бил задържан в затвора в гр.Сливен, по-късно освободен и на път за вкъщи изчезнал безследно.  Когато някой е изчезнал при военни действия или при друго събитие, което дава основание да се предполага, че  той е загинал, смъртта следва да бъде обявена и се допуска това да стане в срок по-малък, отколкото в хипотезата на чл.14 от ЗЛС. С оглед на историческия момент налице са множество, макар и косвени доказателства, че бащата на молителката е бил убит. Поради това молбата се явява основателна и следва да бъде уважена. Решението на районния съд като неправилно трябва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което ще следва да се обяви смъртта на Е.П.С.., роден през 1883 г. убит на 14.10.1944 г., край гр.Ш., област Сливен. Налице са изискванията на чл. 549 и сл. от ГПК и чл. 15 от ЗЛС. Препис от решението следва да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при община Т.а, кметство гр.Ш. за съставяне на акт за смърт.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

        

ОТМЕНЯ решение № 778 от 16.10.2009г. по гр. дело № 1503/2008г. на Сливенския районен съд като вместо това ПОСТАНОВЯВА

 

         ОБЯВЯВА смъртта на Е.П.С.., роден през 1883 г. убит на 14.10.1944 г., край гр.Ш., област Сливен.

 

Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при община Т., кметство гр.Ш. за съставяне на акт за смърт.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: