РЕШЕНИЕ № 78

гр. С., 17.01.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на осми декември през две хиляди и десета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

при секретаря  Е.Х.,  като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 686 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която са предявени в условията на обективно и кумулативно съединяване искове с правно основание по чл. 72, ал. 1 и ал. 3 от ЗС с цена в размер на 48000лв. и по чл. 74, ал. 1 от ЗС в размер на 101000лв.

В исковата си молба Д.Р.Д. и В.И.Д. твърдят, че на 08.08.2002г. с н.а. № *98, т. V, н.д. № 783\01г. на Нотариус Е. Ш. закупили от К.З.К. и Д. В. К. апартамент № * на втори етаж с идентификатор 67338.512.121.2.2., находящ се в гр. С., ул. К.и М.“ № *, бл.* със застроена площ от 131,20 кв.м., при граници: на същия етаж обект № 67338.512.121.1.2 и под обекта - № 67338.512.121.2.1, ведно с принадлежащото му избено помещение № * с полезна площ от 43,48 кв.м., складово помещение №7 по н.а. и и таванско помещение № * с площ от 61, 34 кв.м., както и гараж № 5, представляващ самостоятелен обект с идентификатор  № 67338.512.121.2.4 с площ от 30 кв.м. при граници на същия етаж – обект № 67338.512.121.2.5, заедно с припадащата се част от правото на строеж върху имота с идентификатор 67338.512.121. През 2007г. ответникът П.Д.Н. предявил против продавачите по договора  иск за прогласяване нищожността на сделката, с която те от своя страна са придобили имота, а против ищците – ревандикационен иск. С решение № *7\12.12.2007г. по гр.д. № 380\07г. на ОС – Сливен, оставено в сила с решение по в.гр.д. № *9\2008г. на АП – Бургас, което обаче е отменено с решение № 832/09 от 26.10.2009г. постановено по к.гр.д. № 3790/2008г. по описа на ВКС на РБ като със същото решение са уважени предявените в условията на субективно съединяване искове от П.Д.Н. и против ищците., като последните са осъдени да му предадат владението върху описания имот. От есента на 2005г. до 21.12.2008г. ищците извършили значителни по вид и стойност подобрения в закупения от тях имот, благодарение на което обектите са били довършени и са станали годни за ползване. От 21.12.2008г. заживели в посочения апартамент, в който извършили следните подобрения: монтиране на PVC дограма на цели жилищен етаж, в сутерена и в таванското помещение, поставена дърмева дограма масив стъклопакет, поставени входни в рати – 3бр. с петстепенно затваряне и една желязна врата, поставена алуминиев адограма – входна врата с монтирани щори и 3 бр. врати за баня с орнаменти, парапетно външно стълбище, направа на цялостна ел. инсталация на етажа, в сутерена и на тавана, прекарване на кабелна телевизия, интернет, телбефон, трифазен ток; изграждане на цялостна ВиК инсталация, отоплителна, слънчева и климатична инсталация, заедно с вградена камина с водна риза и бойлер към нея, алуминиеви радиатори на трите нива; извършили ремонт на покрива; измазване на всички вътрешни стени, тераси, стълбища, коридори, „щприц-хастар” (фино шпакловане”, замазка на пода с „перлит” на трите нива и терасите; преместване на стени и направа на нови; облицовка на всички стени и тавани с гипсокартон и минерална вата; поставяне на хидроизолация на всички мокри помещения; шпакловане, грундиране и боядисване на всички стени и тавани; оформяне на ниши, тавани, поставяне на алуминиеви ъгли; обръщане на греди, колони, прозорци и врати; поставяне на гранит пред входните врати и мрамор под прозорците; подови настилки от теракота, гранитогрес и ламинат в отделните помещения; облицоване и оборудване на 4-те бани с тоалетни чинии, казанчета, мивки, душ – кабини, масажори душове, моноблокове; външно частично измазване на сградата и подготовка за външна изолация; оформяне на терена около сградата с поставяне на настилки; вградена кухня от масив златен дъб. Общата стойност на подобренията е в размер на 14900лв. - индивидуализирани подробно в количествено стойностна сметка подписана и приобщена като част от обстоятелствата, на които се основават исканията. Твърди се, че подобренията до подаване на исковата молба от ответника като собственик за предявяване на ревандикационния иск, а именно: метална врата в сутерена със стойност на разходите 221лв.; супрена тръба в сутерена със стойност на разходите 1200лв.; бетонова настилка в партера – 1547,95лв.; циментова замазка в партера – 327лв.; метална врата в партера – 608,40лв.; PVC прозорци в партера – 1329лв. PVC врата в партера – 800лв.; блиндирана врата – 1600лв.; външна варова мазилка – 951лв.;, бетонова шапка на парапет - 270 лв.; циментова замазка по подове на втория етаж – 959 лв.; PVC прозорци на втори етаж – 2600лв.; PVC врати на втори етаж – 2112лв.; PVC вратопрозорец – 2600лв.; прозорци стъклопакет на тавански етаж – 2360 лв.; ремонт на покрива – 1986лв.; отоплителна инсталация т. 1 до т. 5 от количественостойностната сметка – 13428,60лв. – започната през 2005г. и довършена 2007г., свързана с радиатори – 2008г.; ел. инсталация – захранване табло от т. 1 до т. 23 на стойност 2467,27лв.; ел. инсталация в гараж и офис от т. 1 до т. 21 . 1160л50 лв.; ВиК инсталация от т. 1 до т. 5 – 4325лв. и направата на камина – 5000лв. – общо  46746лв., увеличават стойността на имота с 48000лв. и са извършени в качеството на добросъвестни владелци – преди получаването на преписи от исковата молба по ревандикационния иск на ответника. Сумата за ремонт на покрива в размер на 1968лв. е разходвана за запазване на имота, а освен това след получаване на исковата молба по ревандикационния иск – уважен с решение № 832/09 от 26.10.2009г. постановено по к.гр.д. № 3790/2008г. по описа на ВКС на РБ, считайки, че е неоснователен, са направили останалите подобрения – подробно описани в количественостойтностна сметка, в размер на 101000лв.

Въз основа на гореизложените обстоятелства, претендират от ответника заплащането на сумата в размер на 48000лв., представляваща увеличената стойност на имота в следствие на извършените до есента на 2007г. подобрения, както и сумата в размер на 101000лв., представляваща стойността на разходите за останалите подобрения извършени след получаването на исковата молба по ревандикационния иск на ответника до 221.12.2008г., като молят съда да признае в тяхна полза спрямо ответника правото на задържане на имота до заплащането на сумите за извършените от тях подобрения.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът е подал отговори на исковата молба, както лично, така и чрез пълномощник, с които възразява по допустимостта на предявения иск и претендираното право на задържане, както и по основателността на исканията. Възраженията с които ответникът оспорва основателността на предявените искове са за извършване на подобренията от ищците изцяло като недобросъвестни владелци, т.к. още към момента на сключване на договора за покукпо-продажба на имота, са знаели, че закупуват от несобственик, което знание при всички случаи е налице след подаване на исковата молба към 27.10.2006г. Твърди, че подобренията са извършени от ищците въпреки изричното противопоставяне от негова страна като действителен собственик на имота. Относно вида и обема на подобренията оспорва извършването на ремонт на покрива – подмяна на керемиди и ламарина; поставяне на метална врат на прилежащия гараж, поставяне на входна врата и три прозореца на стълбището, като останалите подобрения са луксозни, не са необходими, вложените вещи могат да бъдат вдигнати без същественото им повреждане, както и това на имота с оглед предназначението му, поради което не подлежат на заплащане от него. Твърди, че извършените от ищците подобрения не увеличават неговата стойност, като стойността на разходите за извършването им е завишена в исковата молба. Наред с това ответникът прави възражение за прихващане със сумата от 150000лв., представляваща обезщетение за ползите, от които е лишен от ищците с оглед установеното от тях недобросъвестно владение върху имота.

В с.з. ищците се явяват лично и с адв. Е.Х., която от името на своите доверители поддържа изцяло предявените искове.

Ответникът – лично и чрез процесуален представител по пълномощие – адв. М. оспорва предявените искове и поддържа възраженията.

Въз основа на събраните по делото доказателства, относими към предмета на спора се установява от фактическа страна следното:

Ищците В. и Д. Д. са сключили на 08.08.2002 г. като купувачи с продавачи  К.З.К. и Д. В. К. договор за покупко-продажба на недвижим имот апартамент № * на втори етаж с идентификатор 67338.512.121.2.2., находящ се в гр. С., ул. К.и М.“ № *, бл.* със застроена площ от 131,20 кв.м., при граници: на същия етаж обект № 67338.512.121.1.2 и под обекта - № 67338.512.121.2.1, ведно с принадлежащото му избено помещение № * с полезна площ от 43,48 кв.м., складово помещение №7 по н.а. и таванско помещение № * с площ от 61, 34 кв.м., както и гараж № 5, представляващ самостоятелен обект с идентификатор  № 67338.512.121.2.4 с площ от 30 кв.м. при граници на същия етаж – обект № 67338.512.121.2.5, заедно с припадащата се част от правото на строеж върху имота с идентификатор 67338.512.121, който е оформен с н.а. № 31, т. ІV, рег. № 5144, д. № 577\2002г. на Нотариус Д. Н. с рег. № 092 на НК и район на действие обхванат от РС - гр. С.. Продавачите от стоя страна са сключили на 11.09.2001 г. договор с ответника П. Данов Н. за придобиване собствеността върху описания имот чрез договор за покупко-продажба с н.а. № *98, т. V, рег. № 8533 дело № 783/2001 г. на Нотариус Е. Ш. с Рег. № *28 при НК и район на действие Сливенски районен съд. Към момента на сключване на договора от ищците като купувачи същите не са познавали продавачите. Съгласно показанията на св. К.З. имотът е предложен от него за продажба чрез агенция за недвижими имоти. Липсват и не се доказват по делото вписвания или други обективни данни, от които да се приеме, че ищците са могли и са знаели, че договарят с лице, което не е собственик на имота.

Същият договор е бил обявен за недействителен с решение № 832/09 от 26.10.2009г. постановено по к.гр.д. № 3790/2008г. по описа на ВКС на  РБ, с което е отменено решение №14 от 20.03.2008г. постановено по гр.д. № *9/2008г. на Бургаски апелативен съд. С решението на апелативния съд е било оставено в сила решението постановено по  гр.д. № 380/2007 г. на Окръжен съд – Сливен за отхвърляне както на обуславящия иск за недействителност на договора по н.а. № *98/2001 г., така и на обусловения от него ревандикационен иск предявен от ответника против ищците по настоящото дело. С решението си ВКС на РБ е уважил също и предявеният от ответника против ищците ревандикационен иск, което решение като необжалваемо е влязло в сила, считано от момента на постановяването му – на 21.10.2009 г. Преди образуването на гр. д. № 380/2007 г. по описа на Окръжен съд – Сливен исковата молба е била подадена на 27.10.2006 г. и по нея е било образувано гр.д.№ 3690/2006 г. по описа на РС – Сливен. До прекратяването на производството пред районен съд и изпращането му по подсъдност на Окръжен съд – Сливен с определение от 28.05.2007 г. по делото са били проведени две съдебни заседания за изслушване на експертиза по определяне цената на имота  респективно и цената на предявените искове. За съдебното заседание насрочено за 22.02.2007 г. ищците Д.Р.Д. и В.И.Д. са били призовани с връчен препис от исковата молба и доказателствата с нея, съгласно отбелязването до подписа на секретаря в съдържащите се в делото призовки на 29.12.2006 г. като призовките са били получени от съсед Н. К.. Липсват данни за това призовките и  преписите от исковата молба да не са били предадени или да са предадени по-късно от посоченото лице, липсва и твърдение за противното, поради което съдът следва да приеме за установено в процеса, че ищците обективно са знаели за предявените спрямо тях искове  именно на посочената дата в разписките за връчените призовки – 29.12.2006 г.

Преди получаването на призовката по гр.д. № 3690\06г. на РС – Сливен – вкл. м. декември2006г., с оглед неоспорените от ответника твърдения в исковата молба, установени от показанията на разпитаните свидетели съобразно стойностите установени и потвърдени като извършени от заключенията по назначените еднолична – с в.л. Р. Ж. Х. и тройна – с в.л. Р.Х., К. К. и Г. Г. СТЕ, заключенията по назначената инжерено – техническа експертиза относно отоплителна инсталация изготвено от в.л. Н. К. и назначената инженерна – електротехническа експертиза с в.л. Ст. Б., са направени следните подобрения, до заплащането на които се претендира право на задържане – метална врата в сутерена на стойност 221лв.; PVC прозорци в партера – 1352.64лв.; PVC врата на партера на стойност 800лв. съобразно претенцията на ищците; блиндирана врата – 1576лв.; PVC прозорци на втория етажна стойност 3319,60лв.; PVC врата на втори етаж на стойност 2112лв. съобразно претенцията на ищците; PVC вратопрозорец – 2600лв. на стойност съобразена с претенцията на ищците; прозорци стъклопакет на таванския етаж – 2135,60лв.; ремонт на покрива – 1754.56лв.; отоплителна инсталация на стойност 10937.49лв., която включва посочените в количественостойностната включва радиатори и лири и включва претендираната супрена тръба и направа на камина; направа на ел. инсталация п. 1 – п. 23 от количественостойностната сметка – 1217.38лв. без ДДС и ел. инсталация в офис и гараж от п. 1 до п. 21 – 612.31лв. без ДДС; ВиК инсталация – 2723.76лв. и 1891.62лв. – съгласно заключението на тройната експертиза за направа на камината или общо 33253.96лв., която сума увеличена съгласно допълнителната еднолична експертиза и метода на тройната експертиза за определяне на сумата за разноски  6% печалба на строителните фирми и 20% ДДС се равнява на 41899.99лв. и съвпада с тази на увеличението на стойността на имота съгласно становището на вещите лица.

След датата на получаване на съдебните книжа по гр.д. № 3690\06г. на РС – гр. С. съобразно възраженията и признанията на страните – преценени на базата на събраните по делото гласни доказателства и с оглед заключенията на вещите лица се доказва извършването на следните подобрения в имота със стойности съобразени от заключенията на вещите лица до размера на претендираните от ищците разноски уточнени посредством приложената към исковата молба количественостойностната сметка: СУТЕРЕН., водомер за студена вода - 37.84лв.;ел. бойлер 120 л.със серпентини – 950лв. – 987,84лв.; ПАРТЕРЕН ЕТАЖ – бетонова настилка 8 см. 1467.71лв.; циментова замазка по подове 290.60лв.; настилка гранитогрес – 1 485.53лв.; первази гранитогрес – 136.04 лв.; вътрешна мазилка по стени и тавани 953.05лв.; обръщане с мазилка врати и прозорци 336.50лв. съобразно посочената от ищците стойност; гипсова шпакловка по стени и тавани 63.51лв.; фаянсова облицовка по стени 351.22лв.; боядисване с латекс по стени и тавани 224.4лв. +546.34лв. – 770.74лв.; окачен таван „хънтър дъглас“ – 36.30лв.; алуминиева врата 240\195, 70\200 – 1713.34лв.; врата дървена 80\200, 85/200 – 1485лв.; доставка монтаж комарник – 170лв.; тоалетно гърне с казанче порцеланови – 198.93лв.; мивка малка порцеланова – 80лв.; душ батерия – 87.37лв.; смесителна батерия – 32.89лв.; подов сифон ф 50 – 40лв.; вътрешна вароциментова м-ка по стени – 938.74лв.; метален парапет външно стълбище – 209.41лв.; бетонова шапка по парапет бетонов – 15.50лв.; ел. бойлер – 11kv, - 169.84лв. – или общо 14288.33лв., представляваща сумата на подобренията извършени след 29.12.2006г. след приспадане на стойността на алуминиева врата, която съгласно заключението на тройната експертиза може да бъде вдигната без същественото й увреждане или нарушаване целостта на имота за ползването му по предназначение; ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ: циментова замазка по подове – 864.80лв.; топлоизолация подове – 1548.82лв.; настилка ламинирани плоскости, - 1506лв.; настилка гранитогрес, - 957.55лв.; вътрешна мазилка по стени и тавани, - 2344.89лв.; обръщане с мазилка врати и прозорци, - 665.24лв.; гипсокартон по стени и тавани, - 3252.11лв.; гипсокартон по тавани орнаментиран, - 1340.79лв.; гиспокартон стени с ниша, - 1448.91лв.; боядисване с латекс по стени и тавани, - 1650.44лв.; каменна облицовка по стени, - 1891.62лв.; фаянсова облицовка по стени, - 1135.60лв.; врата дървена 80\200 – 2 бр., 85\200 – 2 бр., - 2970лв.; алуминиеви врати 70/200 и 75/200 – 812лв.; топлоизолация по стени и тавани, - 8963.71лв.; доставка и монтаж на комарник, - 255лв.; прозоречен перваз мраморен, - 361.65лв.; первази PVC подове, - 203.10лв.; перавзи гранитогрес, - 42.95лв.; мазилка външна по бордове тераси, - 203.49лв.; окачен таван „хънтър дъглас“, - 134.20лв.; моноблок-гърне с казанче, - 180лв.; моноблок-гърне с казанче-вграден, - 580лв.; мивка малка порцеланова, - 80лв.; душ-кабина с масажор, - 750лв. съобразно обясненията на вещото лице Р.Ж.Х. относно стойността на душ кабина без масажьор по средни пазарни цени, т.к. последния по естеството си не е необходимо подобрение; мивка с шкаф, - 1500лв.; блиндирана врата с 5-степенно заключване, - 1576лв.; камина с водна риза, - 8000лв.; подов сифон ф 50 – 80лв. или общо 43648.43лв.; ТАВАНСКИ ЕТАЖ - циментова замазка по подове, - 356.64лв.; топлоизолация по подове, - 769.98лв.; настилка ламинирани плоскости, - 930.24лв.; настилка гранитогрес, - 186.68лв.; вътрешна мазилка по стени и тавани, - 1161.55лв.; обръщане с мазилка врати и прозорци, - 199.92лв.; гипсокартон по стени и тавани, - 2605.81лв.; перваз PVC подове, - 92.75лв.; перваз гранитогрес, - 8.63лв.; топлоизолация по стени и тавани, - 3961.69лв.; боядисване с латекс по стени и тавани, - 733.77лв.; фаянсова облицовка по стени, - 557.60лв.; врата дървена 80/200, 90/ 200, 70/200 – 2160лв.; окачен таван „хънтър дъглас“, - 75.90лв.; моноблок-гърне с казанче, - 180лв.; мивка порцеланова ср. формат, - 96.41лв.; душ-батерия, - 87.37лв.; смесителна-батерия, - 32.89лв.; подов сифон ф 50, - 44.06лв.; блиндирана врата с 5-степенно заключване, - 1576лв. или общо 13212.08лв.; ВЪТРЕШНО СТЪЛБИЩЕ: вътрешна мазилка по стени и тавани, - 848.56лв.; грундиране дървени прозорци, - 15.31лв.; лакиране дървени прозорци, - 21лв. – 884.87лв.; ОФОРМЯНЕ НА ТЕРЕНА ОКОЛО СГРАДИТЕ: разбиване на бетон с ел.къртач, - 297.16лв.; тънък изкоп за подравняване – 1357.20лв.; прехвърляне земни почви ръчно, - 467.48лв.; натоварване на самосвал ръчно – 538.16лв.; изхвърляне на стр. отпадъци - 1514.04лв. или общо 4174.04лв. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ГАРАЖ И ОФИС: доставка на контакти – 80.50лв.; TV контакти – 15.30лв.; интернет изход – 9.6лв.; ключ девиаторен единичен – 29.4лв.; ключ девиаторен двоен – 11.20лв.; ключ сериен – 6.4лв.; TV кабел, UTP, доставка на осветителни тела единични луминесцентни лампи, двойни луминесцентни лампи, стенни осветителни тела, противовлажно, осветително тяло баня, противовлажно осветително тяло IP54, монтаж на осветителни тела, единични луминесцентни лампи, двойни луминесцентни лампи, стенни осветителни тела, противовлажно осветително тяло баня, противовлажно осветително тял IP54, рамки конткти четворки, рамки контакти тройки, рамки контакти двойки – 354.94лв. ОСВЕТЛЕНИЕ СТЪЛБИЩЕ: доставка на ключ на стълбищен външен – 18.40лв., монтаж на ключ стълбищен външен – 6.40лв., доставка на ключ стълбищен вграден – 5.50лв., монтаж на ключ вграден – 3.20лв., доставка на лампи – 4.80лв., доставка на осветително тяло  буркан – 46.64лв., монтаж на осветителни тела – 40лв., доставка на кабел ПВВМ 2х1,5мм2 – 14.40лв., полагане на кабел ПВВМ 2х1,5мм2 – 17.52лв., доставка на ШВПС 2х0,75мм2 – 18.88лв., полагане на кабел ШВПС 2х0,75мм2 – 43.07лв., свързване на разклонителна кутия, доставка на реле за стълбищен автомат – 10лв., монтаж на реле – 8лв., доставка на гофрирани тръби ф 16 – 25лв., поставяне на гофрирани тръби ф 16 – 2.50лв., доставка и монтаж на бергманови тръби; ЕЛ. ИНКТАЛАЦИЯ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ: захранване от ГРТ с кабев ПВА1-1х10мм2; доставка на табло 24АП – 47.2лв.; Полагане на кабел ПВА1 1х10мм2; монтаж и свързване на РТ 24 АП; АП 1х50А – 8.35лв.; АП 1х25А – 33.95лв.; АП 1х20А – 24.25лв.; АП 1х16А – 24.25лв.; АП 1х10А – 14.55лв.; лампа сигнална за  АП – 5.50лв.; доставка на кабел ПВВМ 3х2,5мм2 ; полагане на кабел ПВВМ 3х2,5мм2; доставка на кабел ПВВМ 3х1,5мм2; полагане на кабел ПВВМ 3х1,5мм2; полагане на кабел ПВВМ 3х4мм2; доставка на кабел ПВВМ 3х4мм2; доставка на кабел ПВВМ 3х1,5мм2; полагане на кабел ПВВМ 3х1,5мм2; ШВПС 3х1,5мм2; полагане на ШВПС 3х1,5мм2 – от пункт 11 до пункт 20  - 1380.40лв.; UTP 8х0,25мм2, - 19.6лв.; полагане на UTP 8х0,25мм2 UTP – 64.96лв.; TV кабел – 17.50лв.; Полагане на TV кабел – 81.20лв.; доставка на осв. Маркуч; полагане на осв. Маркуч; рк свързване; ключ девиаторен единичен – 31.20лв.; ключ девиаторен двоен – 12лв.; ключ единичен – 28.80лв.; ключ сериен – 33.60лв.; ключ троен – 9.60лв.; монтаж на ключове – 46.40лв.; ключ троен; доставка на контакти – 143.5лв.; монтаж на контакти – 65.60лв.; доставка и монтаж на TV контакти – 25.50лв.; доставка и монтаж на телеф. Контакти – 19.2лв.; ups – 258лв.; доставка на осветителни тела „лунички“, кръгли, кръгли малки, кръгли в кухня, кръгла дървена, кръгли спот, стенни външни, четириъгълни, - 472лв. включително монтаж, монтаж на „лунички, траф х 150w – 220лв.; траф х 105w – 135лв.; монтаж на траф. – 73.10лв.; лунички баня – 30.10лв.; монтаж на лунички в баня и тоалетна; доставка и монтаж на тяло висящо – 124.60лв.,; доставка и монтаж на абажур – 159.60лв.; доставка на осветителни тела тераса стенни – 33лв.; монтаж на освет. тяло тераса – 31.80лв.; доставка на осветително тяло спалня – 25лв.; монтаж на осв. тяло тераса – 5лв.; доставка на осветителни тела стенни в спалня, - 340лв.; доставка стенни осветителни тела спалня; монтаж на осветителни тела в спалня – 8.40лв.; доставка на вентилатори – 60лв.; монтаж на вентилатори – 10лв.; ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ТРЕТИ ЕТАЖ: Захранване от ГРТ с кабев ПВВМ 2х6мм2 дост. – 81.90лв.; полагане на ПВВМ 2х6мм2 – 26.46лв.; табло 12АП – 15.17лв.; АП 1х50А – 8.98лв.; АП 1х25А – 21.92лв.; АП 1х20А – 16.44лв.; АП 1х16А – 10.96лв.; АП 1х10А, - 10.96лв.; мост; Доставка на кабел ПВВМ 3х4мм2 – 64.80лв.; полагане на кабел ПВВМ 3х4мм2 – 50.04лв.; полагане на кабел ПВВМ 3х2,5мм2 – 200.68лв.; доставка на кабел ПВВМ 3х2,5мм2 – 200.68лв.; полагане на кабел ПВВМ 3х1,5мм2 – 146лв.; доставка на кабел ПВВМ 3х1,5мм2 – 102.20лв.; UTP 8х0,25мм2 – 14.70лв.; полагане UTP 8х0,25мм2 – 48.72лв.; TV кабел – 11лв.; полагане на TV кабел – 51.04лв.; доставка на контакти – 98лв.; монтаж на контакти – 44.80лв.; ключ единичен доставка – 9.6лв.; ключ сериен доставка – 14.40лв.; ключ девиаторен доставка – 13лв.; доставка вентилатор; монтаж на ключове – 16лв.; монтаж на вентилатор – 35лв.; доставка и монтаж на звънец ; доставка тв контакт – 10.20лв.; доставка на телефонен контакт ; доставка на осветително тяло външно – 60лв.; монтаж на осветително тяло външно – 10лв.; монтаж на тв и телеф. контакти; доставка и монтаж на осветителни тела; доставка и монтаж на осветително тяло; доставка и монтаж на „луни“ – 34.10лв.; доставка и монтаж на „луни“ – спот – 7.70лв.; доставка и монтаж на ключ за звънец; монтаж на РК – 21.30лв. 8136.05лв. с ДДС

Общата сума на разноските за направата на подобренията след получаване на съдебните книжа по гр.д. № 3690\06г. на РС – Сливен заедно с начисляването на печалба за строителната фирма и ДДС е 105402.39лв.((77195.51х1,26) – стойност на подобренията съгласно тройната експертиза+8105402.39лв.-стойност на подобренията съгласно заключението на в.л. Ст. Б.), която заедно със сумата на извършените преди тази дата подобрения е в размер на общо 122059.84лв. Както в заключенията на в.л. Р. Х., така и в заключението на тройната експертиза като сума на увеличаване на стойността на имота се посочва същата сума, равняваща се на направените разноски за извършените подобрения. Следователно след приспадане на сумите за луксозни подобрения или такива, които могат да бъдат вдигнати, сумата, с която се увеличава стойността на имота също се равнява на 147302.38лв.

От показанията на св. Д. се потвърждава посочения от ищците момент на направата на ел. инсталации и ВиК инсталации. Свидетелят посочва, че е бил повикан 2002г. като първоначално е поставено ел. табло и еизградена ел. инсталация в мазето. Поставени са ключове, лампи и контакти и е бил подготвен пътя на захранващите кабели към втория и третия етаж. Потвърждава, че е имало захранване само към жилището на другия собственик. След приключването на този етап на направа на ел. инсталацията е бил през 2006г., като постепенно е завършена в края на 2008г., до когато поради липсата на осветителни тела и заради изрязването на гипсо-картон с цел изолация и подобряване осветяването на помещенията, ползването на жилището е било невъзможно. Посочва, че успоредно с това, поради технологична зависимост е била изграждана и ВиК инсталацията. Показанията на св. И. относно степента на завършеност на жилището към м.септември 2006г. е в съответствие с представеното по делото удостоверение изх. № 9400-23-783 от 20.10.2006г. издадено от Дирекция „УТОС” при Община Сливен и потвърждава етапите и момента на осъществяване на довършителните работи така, както са посочени от ищците. В тази насока между страните липсва спор, като са спорни само фактите, касаещи подмяна на керемиди и ламарина, поставяне на метална врата на гаража, поставяне на врата и три прозореца на стълбището. Осъществяването на посочените подобрения освен от показанията на св. И. и Недялков – свидетелстващ относно направата на ВиК инсталация, но следва да се приемат за доказани вкл. от показанията на св. С. и А.. Последните двама посочват наличието на дограма – прозорци и врати в имота, но не ПВЦ, а дървени и то през период около 89 – 95г., предхождащ значително закупуването на имота от ищците през 2002г.

Във връзка с подмяната на съществувалите дограми с ПВЦ експертите както по едноличната, така и в състава на тройната експертиза е застъпено категорично становище, че не се касае за луксозни подобрения. Становището на експертите в този смисъл е за всички извършени и оценени от тях доказателства. Така в заключението си експертите Р. Х., К. К. и Г. Г. посочват, че стандартите за вид, естество и качество на довършителните работи през 80-те години на миналия век се различава същевременно от съвременните изисквания. 25 години по-късно обичайно и нормално необходимо се навлезли и се използва по-ефективни материали за настилка на подове – ламинат, плоскости дограма – дървен стъклопакет, ПВЦ и алуминий, отопление на газ, камини с водни ризи, котлета на твърдо гориво и прочие съобразно стандартите за съхраняване и пестене на електро- и топлоенергия, включващи изисквания за допълнителна изолация. Посочват, че използваните от ищците ефективни материали съобразно това не следва да се считат луксозни. В този смисъл е и заключението на в.л. Н. К. по назначената инженерна експертиза във връзка с отоплителната система в имота, който изтъква, че с оглед принципа и начина на отопляване чрез изградената от ищците отоплителна инсталация за имота се осигурява оптимално енергия от възможно най-евтини източници.

Всеки от експертите по представените и приети по делото заключения посочва и потвърждава, че цените, при които е определена стойността на разноските за осъществяване на подобренията съответства на средните пазарни цени за региона.

От показанията на разпитаните свидетели, вкл. групата свидетелите – разпитани по искане на ответника, се установява, че имотът е бил в груб строеж и е неизползваем, което следва и от данните цитирани в заключението по допълнително назначената експертиза въз основа на удостоверение изх. № 9400-23-783 от 20.10.2006г. издадено от Дирекция „УТОС” при Община Сливен за завършеност в груб строеж, вкл. покрив със степен – 63%. Следователно към същия момент имотът не е бил годен за ползване и е бил необитаем и от него не би могло да се получава наем. С оглед експертните заключения и показанията на свидетелите относно моментът, от който имотът е бил годен за обитаване и обективно в него е живяло семейството на ищците е 25.12.2008г. След тази дата по делото няма спор между страните, че ищците за ползвали имота и той е бил годен за обитаване. Досежно възможността да бъде обитаван преди тази дата тежестта за доказване – указана в доклада на съда е за ответника, който не е представил годни и убедителни доказателства. Разпитаните по негова инициатива свидетели – С. и А. описват имота и изнасят данни за състоянието му значително време преди сключването на договора за покупко-продажба от ищците. От техните показания не могат да се извлекат данни, че имотът е бил годен за ползване и подобни данни биха били в противоречие с представеното и неоспорено по делото удостоверение за степен на завършеност към 20.10.2006г. – 63%, в груб строеж.

Освен тези двама свидетели по делото ответникът е поискал и съдът е допуснал събирането на гласни доказателства чрез разпита на св. Д. П.. Изрично в с.з. на 14.07.2010г., в което е държано определението за допускане на гласните доказателства, вкл. на св. Д. П., съдът е определил срок за събирането на гласните доказателства в следващото с.з. – насрочено за 27.10.2010г. На посочената дата с оглед молбата на ответника, в която посочва заболяване съдът не даде ход на делото и указа представянето на доказателства, че са налице препятствия, които страната не може да отстрани. Представеното медицинско направление № 617\26.10.2010г. не установява подобни обстоятелства, като такива към 27.10.2010г. може да се приеме, че са били на лице само за неговия пълномощник съгласно представения болничен лист. В следващото проведено по делото с.з. на 10.11.2010г. не са се явили нито ответника, нито неговия пълномощник. По делото е била подадена молба само от ответника, с която отново представя само медицинско направление. Дори да се приеме, че към 10.11.2010г. за ответника са били налице уважителни причини по чл. 142, ал. 2 от ГПК такива данни изобщо не са посочени, нито доказани за неговия пълномощник. Следователно за тази дата ответникът и неговия пълномощник е следвало да организират защитата и да осигурят присъствието на свидетелите за разпит. В последствие – след приключване на делото представя отново медицинско направление от 27.10.2010г. и резултат от изследвания, които не установяват причини по смисъла на чл. 142, ал. 2 от ГПК. В проведеното на 08.12.2010г. с.з. съдът е събрал посочените гласни доказателства, като и в това заседание ответникът не е осигурил присъствието на свидетеля Д. П.. По този повод след приключване на делото е постъпила молба от пълномощника – адв. М., с който се иска възобновяване на производството във фазата по събиране на доказателствата за разпит на св. Д. П., като обосновава искането си с удостоверение, в което се посочва, че Д.П. е следвало да се участва в провеждането на”тренинг курс 2010” по посочени теми, който се провежда в периода 9-11 декември 2010г. Това удостоверение не доказва наличието на непреодолими пречки за провеждането на разпита на св. Д. П. на 08.12.2010г., но въпреки това, ако се приеме, че такива са били налице, искането за възобновяване на производството е неоснователно, т.к. липсват данни за наличие на такива пречки към 10.11.2010г., за която дата съгласно мотивите на съда, не е съществувало и основанието по чл. 142, ал. 2 от ГПК за отлагане на с.з.

Заключението на експертите по тройната експертиза относно наема, който би могъл да се получи при отдаване на имота под наем в периода 01.02.2005г. – 01.02.2010г. е 18800лв. само от жилището и гаража и 34880лв. при отдаване под наемна всички обекти в имота според искането на ответника. Посочените стойности вещите лица са определили въз основа на помесечно определен наем са всеки от обектите – приложение № * към заключението, според който само за периода 25.12.2008г. – откогато по делото се установи, че имотът е завършен и годен за обитаване, до подаване на исковата молба – 11.12.2009г. е в размер на 4200лв. при първия вариант и 7560лв. по втория вариант.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага правния извод, че предявените искове са основателни и доказани и следва да се частично.

Предмет на делото са кумулативно и обективно съединени искове, предявени от В. и Д. Д. против П.Д.Н. за заплащането на сумата от 48000лв., представляваща по-голямата – увеличена стойност на имота в следствие на изрично посочени и уточнени допълнително подобрения извършени от ищците като добросъвестни владелци в имот – собственост на ответника, както и сумата от 101000лв., представляваща стойността на разходите за извършени от ищците подобрения в същия имот, но вече като недобросъвестни владелци – след получаването на исковата молба по уважения срещу тях ревандикационен иск на ответника. До заплащане на сумите за извършените от ищците подобрения в качеството им на добросъвестни владелци ищците претендират признаване на правото да задържат имота.

В доклада си по делото съдът е посочил, че е сезиран с искова за заплащане на законната лихва върху подобренията считано от подаване на исковата молба до окончателното заплащане на сумите, което е погрешно. В исковата молба липсва такова искане, поради което с настоящото решение съдът не следва да се произнася по въпроса за присъждането на обезщетение за забава.

Правната квалификация на предявения иск за заплащането на сумата от 48000лв., вкл. с оглед извършения необходим ремонт на покрива на сградата на стойност 1986лв. намира правното си основание по чл. 72, ал.1 от ЗС, във връзка с който се претендира и правото на задържане на имота до заплащането й. Правното основание на иска за заплащане на сумата от 101000лв. е регламентирано в нормата чл. 74, ал. 1 от ЗС според която недобросъвестния владелец може да претендира от собственика на имота само по-малката измежду сумите на разходите за извършените подобрения и тази, с която се увеличава стойността на имота в следствие на същите подобрения.

С оглед така претендираните права в тежест на ищците – указана от съда, е да докажат качеството си на владелци на имота чрез установяване признаците посочени в нормата на чл. 68, ал. 1 от ЗС – установена фактическа власт и намерение за своене на имота, като във връзка с претенцията си за заплащане на сумата от 48000лв. – и признаците по чл. 70, ал. 1 от ЗС, определящи владението като добросъвестно. На следващо място в доказателствена тежест на ищците е установяването на факта на извършените довършително СМР в жилището, а с оглед естеството им на подобрения - и факта на увеличаване на неговата стойност. Същевременно, като подлежащи на заплащане, в доказателствената тежест на ищците се включват и обстоятелството, че същите подобрения са необходимо присъщи за ползването на имота и представляват негово приращение, което не позволява вдигането им без същественото на тяхната цялост, както и тази на имота с оглед възможността за ползването му по предназначение.

Ответникът е въвел чрез своевременно представените отговори по чл. 131 от ГПК възражения по допустимостта на предявените искове, по които съдът се е произнесъл с определението си по чл. 1401 ал. 1 от ГПК, включително във връзка с твърдението на ответника, че предявените искове са недопустими, като погасени по давност. Предвид обстоятелството, че евентуалната основателност на това възражение обуславя правото на ответника да не извършва плащане и същевременно преклудира правото на ищците да получат такова посредством съдебна принуда, съдът намира, че следва да се произнесе на първо място по това възражение на ответника.

Възражението на ответника за погасяване на исковете по давност е неоснователно. Съгласно нормата на чл. 110 от ЗЗС с изтичането на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. При липсата на изрично изброяване на предпоставките, същите се извличат чрез тълкуване от посочената норма, която обуславя на първо място възникването на вземането и настъпване на условията за неговата изискуемост. Възникването на вземането е обусловено от изпълнението на изтъкнатите по-горе материално правни предпоставки, подлежащи на доказване от ищците, като в тясна връзка с възражението за погасителна давност е изследването на въпроса за началото на общо установения в чл. 110 от ЗЗД 5-годишен давностния срок и момента, в който той изтича. Началният момент, от който владелецът има право да претендира и да получи плащане за извършените от него подобрения в имота се свързва с възникването на задължение за него да върне имота на ревандикиращия собственик. До този момент владението като защитено от закона фактическо състояние обуславя правото да се държи имота, в т.ч. с подобренията в него, поради което и липсва основанието за плащането им. В конкретния случай задължението на ищците да предадат имота възниква в момента на влизане в сила на решение № 832/09 от 26.10.2009г. постановено по к.гр.д. № 3790/2008г. по описа на ВКС на РБ, съвпадащ с момента на постановяването му като неподлежащо на обжалване. Респективно погасителния давностен срок по отношение на заявените с исковата молба права изтича на 26.10.2014г., която дата не е настъпил включително към настоящия момент.

С оглед неоснователността на възражението за изтекла погасителна давност по отношение на спорните права –предмет на настоящото дело, основателността на предявените искове е обусловена от наличието на посочените по-горе материални предпоставки, във връзка с което са и основните възражения на ответника.

Съгласно доклада на съда безспорни в производството са качеството на ищците като владелци на имота с оглед предпоставките по чл. 68, ал. 1 от ЗС, във връзка с което ответникът оспорва наличието на предпоставките по чл. 70, ал. 1 от ЗС. Действителността на съглашението по договора за покупко-продажба от 08.08.2002г., обективирано в н.а. № 31, т. ІV, рег. № 5144, д. № 577\2002г. на Нотариус Д. Н. с рег. № 092 на НК и район на действие обхванат от РС - гр. С. е безспорна. Твърдението на ответника обаче е, че както към момента на сключването на договора, така и към момента на извършването на подобренията ищците са съзнавали обстоятелството, че не биха могли да придобият имота въз основа на посочения договор, т.к. праводателят им не е собственик и същевременно, че ответникът като действителен собственик на имот се е противопоставял на извършването на всяко едно от подобренията.

Посочените твърдения не се доказаха в процеса, поради което и възражението за липсата изобщо на качество за ищците като добросъвестни подобрители на имота до момента на връчването на съдебните книжа по предявения от ответника ревандикационен иск, е неоснователно. Сключеният от тях като купувачи договор представлява годно по смисъла на чл. 70, ал. 1 от ЗС правно основание да ги направи собственици и по делото не се доказаха нито вписвания, нито други обстоятелства, който да обуславят знание за тях, че договарят с лице, което не е собственик. Уваженият с решението к.гр.д. № 3790/2008г. по описа на ВКС на РБ иск на ответника за установяване недействителността на договора, въз основа на който продавачът по н.а. № 31, т. ІV, рег. № 5144, д. № 577\2002г. на Нотариус Д. Н. с рег. № 092 на НК и район на действие обхванат от РС - гр. С. придобил имота е предявен повече от четири години по-късно. Факта на познанството му с ищците се изключват от показанията му (св. К.). Допуснатите от съда по искане на ответника доказателства за противното не се събраха, поради неявяването на свидетеля в указаните от съда срокове, като относно пропуска за възможността им да бъдат събрани неговите показания не се доказаха уважителни и независещи от страната причини. Що се отнася до твърденията на ответника, че се е противопоставял на извършването на подобренията, освен че не се събраха убедителни доказателства в тази насока, но и подобно противопоставяне, при липсата на доказателства, които да изключват предпоставките на чл. 70, ал. 1 от ЗС е без значение за изхода на спора относно претенцията по чл. 72, ал. 1 от ЗС за заплащане на сумата от 48000лв. Знанието на собственика за извършването на подобрения и липсата на противопоставяне от негова страна за това обуславя уреждането на отношенията между страните само в хипотезата на чл. 74, ал. 2 от ЗС – в качеството им на недобросъвестни владелци на имота. Факта на получаването на книжата по гр. д. № 3690/06г. по описа на РС – гр. С. относно предявения и уважен ревандикационен иск обаче, освен, че променя качеството им от добросъвестни в недобросъвестни владелци, но поради естеството си и по аргумент от нормата на чл. 71 от ЗС има и значението на противопоставяне на собственика за извършване на подобренията. Последното – посочено и като част от обстоятелствата, при които са извършени подобренията, изключва претенции на ищците по чл. 74, ал. 2 от ЗС.

На следващо място – във връзка с предпоставките за възникване на правото на ищците да претендират плащане на извършени от тях подобрения в имота на ответника, е факта на извършването им. В тази връзка първото от възраженията на ответника е само относно извършен ремонт на покрива вкл. подмяна на керемиди и ламарина, поставяне на метална врата на гаража, поставяне на врата и три прозореца на стълбището. Извършването на тези подобрения се доказа категорично както от разпита на свидетелите, така и от данните по извършените две строително-технически експертизи и две инженерни – относно изградените ел- и отоплителна инсталации. Посочените от ответника гласни доказателства в тази връзка не оборват този извод, както поради изключително косвения характер на впечатленията на свидетелите С. и А., така и поради обстоятелството, че състоянието на имота, което описват се отнася за период, предхождащ значително във времето, както сключения от ищците договор от 8 август 2002г., така и посочения от тях момент на извършването им.

На следващо място ответникът оспорва претенцията за плащане на подобренията с твърдението, че подобренията не представляват приращение към имота, т.е. касае се за влагането на вещи и материали, които могат да бъдат вдигнати от ищците при предаване на имота, без с това да се накърни съществено тяхната цялост или тази на имота с оглед ползването му по предназначение. Преценката за основателност на това възражение е обусловена от една страна от естеството на извършените подобрения и от друга – с начина им на влагане и вграждане. Вземайки предвид при извършването на тази преценка преимуществено заключението на вещите лица по назначената СТЕ, съдът намира, че възражението е основателно само по отношение на поставената на партера метална врата с размери 240\195 на стойност определена в заключението на тройната експертиза в размер на 608,40лв. Както от заключението, така и от обясненията на вещите лица в с.з. се налага извода, че вдигането на което и да е от останалите подобрения, чието естество позволява това – душ кабина, врати на жилището, дограма, мивки, тоалетни казанчета, и др.п. биха направили имота неизползваем без допълнителен или заместващ ремонт на цялото жилище или на отделните помещения, в които са направени. Необходимоста от извършването на друг или допълнителен ремонт при евентуално вдигане на вложените вещи налага преценката за съществено накърняване на имота.

В този ред са и останалите възражения на ответника, че извършването на подобренията не е било необходимо и имотът е бил годен за ползване и без тях, по естеството си и според материала и начина на изработване са луксозни. С оглед заключението на в.л. извършените подобрения би могло да се преценят като луксозни само в сравнение с възприетите през 80-те години на миналия век стандарти на естество, вид и качество на довършителни работи и материали в жилищата. Към настоящия момент подобренията не са луксозни, т.к. са навлезли масово и стандартно в съвременното строителство, предвид изискванията за енергийна ефективност. По своето естество като луксозно подобрение съдът намери, че е само допълнението към душ-кабината – масажор, като стойността на това подобрение следва да се присъди по средни пазарни цени.

Възражението на ответника за прихващане с квалификация по чл. 73, ал. 1 от ЗС е основателно за сумата от 7560лв., съответстваща на ползите от които е лишен посредством владението на имота от страна на ищците за периода от 25.12.2008г. до 11.12.2009г. Преди началната дата на този период по делото се установи, че имотът е бил неизползваем, поради което и ответникът не би могъл да придобие посочената от него полза под формата на наем. Възражението за посочения период следва да се уважи по втория вариант на заключението на експертите от тройната експертиза, т.к. към този момент с оглед признанията на страните и останалите доказателства следва да се приеме, че имотът е бил завършен и годен за ползване изцяло, вкл. за посочените във втория вариант обекти.

Предвид изложените по-горе съображения, имайки предвид обстоятелството, че от оспорените подобрения се установи извършването на всяко едно от тях, изключвайки метална врата и стойността на луксозното подобрение – масажор, като съобрази определените от вещите лица по средни пазарни цени разноски на подобренията, намалявайки стойността на отделните компоненти съобразно заключението на в.л. до размера на претендирания за всеки от тях от ищците, съдът намира, че стойността, която следва да бъде заплатена общо на ищците за извършените в имота подобрения е в размер на 147302.38лв. С оглед основателността на възражението на ответника за прихващане посочената сума намалена с ползата, от която е бил лишен от ищците като недобросъвестни владелци, сумата която следва да бъде присъдена в полза на ищците за направените от тях подобрения е 139742.38лв.

Съобразно подробното изложение по-горе относно фактическите обстоятелства, за част от тази сума  в размер на 41899.99лв. по делото следва да се приеме, че е извършена от ищците като добросъвестни подобрители – до 29.12.2006г., когато се установи, че са им били връчени съдебните книжа по гр.д. № 3690\06г. на РС – гр. С. по предявения от ответника ревандикационен иск. Обстоятелството в случая, че за тази сума ищците се явяват добросъвестни подобрители и имат правата по чл. 72, ал. 1 от ЗС, обуславя и претендираното от тях по чл. 72, ал. 3 от ЗС право на задържане на имота до заплащането й, във връзка с което по настоящото дело съдът е допуснал обезпечение чрез спиране на изпълнението и.д.20108370400215 на ЧСИ П. Г..

Както тази сума, така и дължимата сума за извършените от ищците подобрения като недобросъвестни владелци съдът определи съгласно заключенията на вещите лица като стойност на направените разноски за извършването им. От категорично заявените и потвърдени становища на експертите в заключенията по поставените към всяка от експертизите задачи - да се определи сумата, с която се увеличава стойността на имота, е видно че сумата на разноските за направените подобрения и тази на увеличената стойност в следствие на извършването им е еднаква.

Съобразно основателността на предявените искове, следва да се уважат и насрещните претенции за разноски, като в полза на ищците следва да се присъди сумата 9388.06лв. за заплатената от тях д.т., възнаграждение на адвокат и вещи лица пред настоящата инстанция, а в полза на ответника – 379лв. от направените от него разноски за адвокатско възнаграждение и възнаграждение за в.л.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

ОСЪЖДА П.Д.Н. ЕГН ********** *** ЗАПЛАТИ на Д.Р.Д. ЕГН ********** и В.И.Д. ЕГН ********** общо като съпрузи сумата 139742.38лв. /сто тридесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и 38 ст./, представляваща стойността на извършените от тях подобрения в периода 2002 г. до 2008 г. вкл. в имот, представляващ апартамент № * на втори етаж с идентификатор 67338.512.121.2.2., находящ се в гр. С., ул. К.и М.“ № *, бл.* със застроена площ от 131,20 кв.м., при граници: на същия етаж обект № 67338.512.121.1.2 и под обекта - № 67338.512.121.2.1, ведно с принадлежащото му избено помещение № * с полезна площ от 43,48 кв.м., складово помещение №7 по н.а. и таванско помещение № * с площ от 61, 34 кв.м., както и гараж № 5, представляващ самостоятелен обект с идентификатор  № 67338.512.121.2.4 с площ от 30 кв.м. при граници на същия етаж – обект № 67338.512.121.2.5, заедно с припадащата се част от правото на строеж върху имота с идентификатор 67338.512.121 – собственост на ответника П.Д.Н., която сума е стойността на разноските за извършените подобрения в размер на 147302.38лв. намалена със сумата от 7560лв., представляваща стойността на ползите от които ответникът е бил лишен поради установеното от ищците Д.Р.Д. и В.И.Д. владение в периода от 25.12.2008 г. до 11.12.2009 г.  съобразно възражението за прихващане и

 

ПРИЗНАВА в полза на Д.Р.Д. и В.И.Д. ПРАВОТО НА ЗАДЪРЖАНЕ на описания по-горе имот до заплащането от ответника на сумата в размер на 41899.99лв. /четиридесет и една хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 99 ст./, представляваща стойността на извършените от тях подобрения в същия имот в качеството им на  добросъвестни владелци.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Р.Д. и В.И.Д. против П.Д.Н. иск за заплащането на сумата, представляваща разликата над 139742.38лв. до пълния претендиран размер от 149 000 лв., както и претенцията да задържат имота до заплащането на разликата над 41899.99лв. до размера от 149000лв., като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

 

ОСЪЖДА П.Д.Н. да заплати на Д.Р.Д. и В.И.Д. сумата 9388.06лв./девет хиляди триста осемдесет и осем лева и 6 ст./, представляваща заплатени от тях деловодни разноски пред настоящата инстанция.

 

ОСЪЖДА Д.Р.Д. и В.И.Д. да заплатят на П.Д.Н. сумата в размер на 379лв. /триста седемдесет и девет лева/, представляваща заплатени от него деловодни разноски пред настоящата инстанция.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: