Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен  20.12.2010 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публично

 заседание на…………осемнадесети ноември……………

през две хиляди и десета година в състав:

                                      Председател:С. Б.

при секретаря………М.Л.…… …………..……и с участието на прокурора……………………………….……..като разгледа  докладваното от  съдията С. Б.……гр. дело № 7 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск е с правно основание чл. 55 ал.1, предложение първо от ЗЗД.

Ищецът твърди в исковата си молба, че по силата на Договори за наем, сключени съответно на 20.06.2005 г. и на 01.07.2008 г. между него (първоначално като ЕТ"Д.-С.Г.", чието предприятие е придобито от „Д." ООД и вписано с Решение N: 1499/27.09.2007 г. по ф. дело N: 574/98 г. на СлОС), в качеството му на наемател и ответника, в качеството му на наемодател са формирани наемни отношения досежно недвижим имот, находящ се в гр. Сливен, пл. „С. в." N: *. Съгласно тези наемни отношения, освен задължение за заплащане на наем, на основание чл. 23, предл. 1 от наемните договори е поел и задължение за заплащане на „ел. енергия, отчетена от собствен електромер, регистриран и пломбиран от компетентните органи". Твърди че е закупил със собствени средства електромер ЗР 2Т Х5 АУ, токов трансформатор и часовник ДВ 16А/немско производство/, за което е била съставена фактура N: 1832/ 10.07.2008 г., издадена от „Е.-П." ЕООД, гр. Сливен.  Преди закупуването на електромера отчитането на ползваната от него ел. енергия е извършвано на електромер, собственост на ответника. Твърди че ответника ежемесечно е съставял и издавал на ищеца фактури, в които е вписван размера на дължимия наем, отчетените показания на електромера, размера на дължимата ел. енергия, както и стойността на дължимият данък добавена стойност/ДДС/.

          Твърди че при определяне на дължимата стойност на изразходваната, ел. енергия, ответникът е вписвал в издаваните фактури като недължими парични суми, надхвърлящи реално дължимите такива от ищеца. Това надписване е осъществявал чрез надписване и определяне на по-голямо количество консумирана върхова ел. енергия, за сметка на консумираната ел. енергия по дневна и нощна тарифа, както и чрез надписване и определяне на по-голямо количество консумирана дневна ел. енергия, за сметка на консумираната ел. енергия по нощна тарифа. Достъп до отчитащото устройство - електромер е имал само ответникът, а не и ищецът. Производственият процес ищецът е извършвал в наетото помещение денонощно, на трисменен режим на работа, което потвърждава липсата на фактическо и правно основание за завишаване на стойността на консумираната ел.енергия чрез определянето и приоритетно като „върхова" ел. енергия.

Твърди че отчитането на дневната, нощната и върховата тарифа на ползваната електроенергия от стопански клиенти периодично е определяна от Държавната комисия за водно и енергийно регулиране, при което обаче винаги върховата тарифа е ограничена до 6 часа, т.е. 25 % от общо изразходваната ел. енергия за съответното денонощие, дневната тарифа до 10 часа, т.е. 42 % от общо изразходваната ел. енергия за съответното денонощие и нощната тарифа за време от 8 часа, т.е. 33 % от общо изразходваната ел. енергия за съответното денонощие.

През отделните периоди ответника е начислил на ищеца електроенергия както следва: за 2005г.

- 273,89 лева по фактура N: 418/08.07.2005 г., като така посочената сума е формирана по следния начин: общо отчетена ел. енергия -16 129 кв/ч, ед. цена за 1 кв/ч - 0,103333 лева, или 1 666,66 лева. Последно определената сума е формирана като е умножено общото количество отчетена ел. енергия -16 129 кв/ч с осреднен коефициент в размер на 0,103333 лева, без да се отчита следващото се разпределение на изразходваната ел. енергия по съответните върхова, дневна и нощна тарифа. Липсва фактическо и правно основание да бъде определяна стойността на изразходваната ел. енергия по начина, указан по-горе. Реално дължимата стойност на изразходваната ел. енергия би следвало да се определи по следния начин: общо отчетена ел. енергия -16 129 кв/ч, от които 4032,25 кв/ч по върхова тарифа - 547,70 лева, 6774,18 кв/ч по дневна тарифа - 570,11 лева и 5322,57 кв/ч по нощна тарифа -274,96 лева. Така реално отчетената и дължимата стойност на изразходваната ел. енергия по визираната фактура възлиза на 1 392,77 лева, а не в определения от ответника размер на 1 666,66 лева. Разликата между последната сума и стойността на реално изразходената от ищеца ел. енергия в размер на 1392,77 лева, а именно сумата 273,89 лева съставлява получена парична сума от ответника без правно основание. Така посочените суми са без начислен ДДС.

По фактура N: 430/10.08.2005 г., начислена сума 1 974,42 лева за отчетена ел. енергия общо 22 020 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа /25%/-747,45 лева, по дневна тарифа/42%/ - 778,35 лева и по нощна тарифа/33%/ - 375,40 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия -1 901,20 лева. Разлика 73,22 лева, без ДДС.

Така общо заплатената от ищеца на ответника и получена без правно основание от последния парична сума за периода 2005 година за изразходвана ел. енергия възлиза размер на 347,11 лева без ДДС или в размер на 416,53 лева, в т.ч. ДДС.

За 2006г. - По фактура N: 537/13.03.2006 г., начислена сума 1 683,88 лева за отчетена ел. енергия общо 17 362 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 665,53 лева, по дневна тарифа - 672,94 лева и по нощна тарифа - 337,54 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия -1676,01 лева. Разлика - 7,87 лева, без ДДС;

По фактура N: 548/11.04.2006 г., начислена сума 3592,93 лева за отчетена ел. енергия общо 38580 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 742,88 лева, по дневна тарифа - 773,26 лева и по нощна тарифа - 376,79 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 1892,93 лева. Разлика - 1700 лева, без ДДС;

По фактура N: 563/10.05.2006 г., начислена сума 3437,71 лева за отчетена ел. енергия общо 35790 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 921,55 лева, по дневна тарифа - 959,24 лева и по нощна тарифа - 467,41 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2348,20 лева. Разлика – 1 089,23 лева, без ДДС;

По фактура N: 663/15.12.2006 г., начислена сума 1 147,32 лева за отчетена ел. енергия общо 9 314 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 357,03 лева, по дневна тарифа - 371,63 лева и по нощна тарифа -181,07 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия – 909,73 лева. Разлика - 237.59 лева, без ДДС.

Така общо заплатената от ищеца на ответника и получена без правно основание от последния парична сума за периода 2006 година за изразходвана ел. енергия възлиза размер на 347,11 лева без ДДС или в размер на 3034.69 лева, в т.ч. ДДС.

За 2007г. - по фактура N: 68/16.05.2007 г., начислена сума 2 061,50 лева за отчетена ел. енергия общо 15 560 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 596,45 лева, по дневна тарифа - 620,84 лева и по нощна тарифа - 302,52 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия -1 519,81 лева. Разлика - 541.69 лева без ДДС;

По фактура N:83/15.06.2007 г., начислена сума 2 467,52 лева за отчетена ел. енергия общо 19 921 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 759,75 лева, по дневна тарифа - 790,82 лева и по нощна тарифа - 385,35 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия -1 935,92 лева. Разлика - 531,60 лева, без ДДС;

По фактура N: 93/11.07.2007 г., начислена сума 2 323,70 лева за отчетена ел. енергия общо 20 140 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 772,02 лева, по дневна тарифа - 803,59 лева и по нощна тарифа - 391,57 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия -1 967,18 лева. Разлика - 356,52 лева, без ДДС;

-По фактура N: 110/14.09.2007 г., начислена сума 4 459,61 лева за отчетена ел. енергия общо 35 720 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1 655,89 лева, по дневна тарифа – 1 702,92 лева и по нощна тарифа - 805,17 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия – 4 163,97 лева. Разлика - 295,64 лева, без ДДС;

По фактура N: 117/22.10.2007 г., начислена сума 3345,73 лева за отчетена ел. енергия общо 21860 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1013,37 лева, по дневна тарифа - 1042,16 лева и по нощна тарифа - 492,75 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2548,28 лева. Разлика - 797,45 лева, без ДДС;

По фактура N: 126/26.11.2007 г., начислена сума 3298,78 лева за отчетена ел. енергия общо 23560 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1092,18 лева, по дневна тарифа - 1123,20 лева и по нощна тарифа - 531,07 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2746,45 лева. Разлика - 552,33 „лева, без ДДС;

По фактура N: 130/10.12.2007 г., начислена сума 3685,57 лева за отчетена ел. енергия общо 25950 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1202,98 лева, по дневна тарифа - 1237,15 лева и по нощна тарифа - 584,94 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 3025,07 лева. Разлика - 660,50 лева, без ДДС.

Така общо заплатената от ищеца на ответника и получена без правно основание от последния парична сума за периода 2007 година за изразходвана ел. енергия възлиза размер на 3735,73 лева без ДДС или в размер на 4 482,88 лева, в т.ч. ДДС.

За 2008г. - по фактура N:153/21.01.2008 г., начислена сума 3200,25 лева за отчетена ел. енергия общо 22080 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1023,57 лева, по дневна тарифа - 1052,64 лева и по нощна тарифа - 497,71 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2573,92 лева. Разлика - 626,33 лева, без ДДС;

По фактура N156/26.02.2008 г., начислена сума 3390,48 лева за отчетена ел. енергия общо 20629 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 956,31 лева, по дневна тарифа - 983,47 лева и по нощна тарифа - 465 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2404,78 лева. Разлика - 985,70 лева, без ДДС;

По фактура N:162/25.03.2008 г., начислена сума 4022,14 лева за отчетена ел. енергия общо 24210 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1122,32 лева, по дневна тарифа - 1154,19 лева и по нощна тарифа - 545,72 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2822,23 лева. Разлика – 1 199,91 лева, без ДДС;

По фактура N:178/07.05.2008 г., начислена сума 4259,58 лева за отчетена ел. енергия общо 29580 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1371,25 лева, по дневна тарифа - 1410,20 лева и по нощна тарифа - 666,77 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 3448,22 лева. Разлика - 811,36 лева, без ДДС;

По фактура N:187/05.06.2008 г„ начислена сума 4890,53 лева за отчетена ел. енергия общо 32620 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1512,18 лева, по дневна тарифа - 1555,13 лева и по нощна тарифа - 735,29 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 3802,60 лева. Разлика – 1 087,93 лева, без ДДС;

По фактура N 195/30.06.2008 г., начислена сума 4075,58 лева за отчетена ел. енергия общо 22900 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1061,59 лева, по дневна тарифа -1091,74 лева и по нощна тарифа - 516,19 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2669,02 лева. Разлика – 1 406,06 лева, без ДДС;

По фактура N 203/06.08.2008 г., начислена сума 3136,58 лева за отчетена ел. енергия общо 19660 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 911,39 лева, по дневна тарифа - 937,27 лева и по нощна тарифа - 443,16 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2291,82 лева. Разлика - 844,76 лева, без ДДС;

По фактура N:223/03.10.2008 г., начислена сума 5508,71 лева за отчетена ел. енергия общо 38200 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1992,89 лева, по дневна тарифа - 2300,87 лева и по нощна тарифа -1132 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 5425,77 лева. Разлика - 82,95 лева, без ДДС;

По фактура N1:236/05.11.2008 г., начислена сума 4529,21 лева за отчетена ел. енергия общо 29480 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1537,97 лева, по дневна тарифа - 1775,65 лева и по нощна тарифа - 873,60 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 4187,22 лева. Разлика - 341,99 лева, без ДДС;

По фактура N:260/10.12.2008 г., начислена сума 5126,76 лева за отчетена ел. енергия общо 33680 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1757,09 лева, по дневна тарифа - 2028,62 лева и по нощна тарифа - 998,06 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 4783,77 лева. Разлика - 342,99 лева, без ДДС.

Така общо заплатената от ищеца на ответника и получена без правно основание от последния парична сума за периода 2008 година за изразходвана ел. енергия възлиза размер на 7729,98 лева без ДДС или в размер на 9 275,98 лева, в т.ч. ДДС.

И за 2009г. - по фактура N:266/13.01.2009 г., начислена сума 4797,06 лева за отчетена ел. енергия общо 31360 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1636,05 лева, по дневна тарифа - 1888,88 лева и по нощна тарифа - 929,31 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 4454,24 лева. Разлика - 342,82 лева, без ДДС;

По фактура N:275/17.02.2009 г.. начислена сума 3587.21 лева за отчетена ел. енергия общо 21087 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1100,11 лева, по дневна тарифа -1270,12 лева и по нощна тарифа - 624,89 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2995,12 лева. Разлика - 592,09 лева, без ДДС;

По фактура N:284/23.03.2009 г., начислена сума 3529 лева за отчетена ел. енергия общо 21800 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа- 1137,31 лева, по дневна тарифа -1313,06 лева и по нощна тарифа - 646,01 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 3096,38 лева. Разлика - 432,62 лева, без ДДС;

По фактура N:298/07.05.2009 г., начислена сума обща сума в размер на 4246,39 лева, от която сума 2509,87 лева за отчетена ел. енергия общо 14920 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа-778,38 лева, по дневна тарифа - 898,66 лева и по нощна тарифа - 442,13 лева. Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2119,17 лева. Разлика - 390,70 лева, без ДДС. Отделно от това без основание в същата фактура е вписано под формата на „допълнително доплащане" друго парично задължение в размер на 1736,52 лева, без ДДС за количество ел. енергия общо 14353 кв/ч, без същата да е отчетена от електромера, отчитащ ползваната от ищеца ел. енергия. Ето защо така посочената сума от 1736,52 лева, без ДДС, респ. 2083,82 лева с ДДС е изцяло платена на ответника без каквото и да е основание за това;

По фактура N:305/26.05.2009 г., начислена обща сума в размер на 4984,73 лева, от която сума 3059,77 лева за отчетена ел. енергия общо 18920 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа-987,06 лева, по дневна тарифа -1139,59 лева и по нощна тарифа - 560,67 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2687,32 лева. Разлика - 372,45 лева, без ДДС. Отделно от това без основание в същата фактура е вписано под формата на „допълнително доплащане" друго парично задължение в размер на 1924,96 лева, без ДДС за количество ел. енергия общо 15817 кв/ч, без същата да е отчетена от ел. мера, отчитащ ползваната от ищеца ел. енергия. Ето защо така посочената сума от 1924,96 лева, без ДДС, респ. 2309,95 лева с ДДС е изцяло платена на ответника без каквото и да е основание за това;

По фактура N:313/29.06.2009 г., начислена обща сума в размер на 4421,15 лева, от която сума 2924,10 лева за отчетена ел. енергия общо 17240 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа-899,41 лева, по дневна тарифа -1038,40 лева и по нощна тарифа - 510,88 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2438,69 лева. Разлика - 485,41 лева, без ДДС. Отделно от това без основание в същата фактура е вписано под формата на „допълнително доплащане" друго парично задължение в размер на 1497,05 лева, без ДДС за количество ел. енергия общо 13388 кв/ч, без същата да е отчетена от ел. мера, отчитащ ползваната от ищеца ел. енергия. Ето защо така посочената сума от 1497,05 лева, без ДДС, респ. 1796,46 лева с ДДС е изцяло платена на ответника без каквото и да е основание за това;

По фактура N:325/03.08.2009 г., начислена обща сума в размер на 5202,98 лева, от която сума 3326,46 лева за отчетена ел. енергия общо 21320 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа-1112,26 лева, по дневна тарифа -1284,15 лева и по нощна тарифа - 631,79 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 3028,20 лева. Разлика - 298,26 лева, без ДДС. Отделно от това без основание в същата фактура е вписано под формата на „допълнително доплащане" друго парично задължение в размер на 1876,52 лева, без ДДС за количество ел. енергия общо 15312 кв/ч, без същата да е отчетена от ел. мера, отчитащ ползваната от ищеца ел. енергия. Ето защо така посочената сума от 1876,52 лева, без ДДС, респ. 2251 т82 лева с ДДС е изцяло платена на ответника без каквото и да е основание за това;

По фактура N:335/02.09.2009 г., начислена обща сума в размер на 3189,85 лева, от която сума 2067,41лева за отчетена ел. енергия общо 12520 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа-653,16лева, по дневна тарифа - 754,11 лева и по нощна тарифа - 371,01 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 1778,28 лева. Разлика - 289,13 лева, без ДДС. Отделно от това без основание в същата фактура е вписано под формата на „допълнително доплащане" друго парично задължение в размер на 1122,44 лева, без ДДС за количество ел. енергия общо 9879 кв/ч, без същата да е отчетена от ел. мера, отчитащ ползваната от ищеца ел. енергия. Ето защо така посочената сума от 1 122,44 лева, без ДДС, респ. 1346,93 лева с ДДС е изцяло платена на ответника без каквото и да е основание за това;

По фактура N:343/01.10.2009 г., начислена обща сума в размер на 4421,20 лева, от която сума 2814,16 лева за отчетена ел. енергия общо 18040 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа-926,94 лева, по дневна тарифа -1085,90 лева и по нощна тарифа - 587,74 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 2600,58 лева. Разлика - 213,58 лева, без ДДС. Отделно от това без основание в същата фактура е вписано под формата на „допълнително доплащане" друго парично задължение в размер на 1607,04 лева, без ДДС за количество ел. енергия общо 12820 кв/ч, без същата да е отчетена от ел. мера, отчитащ ползваната от ищеца ел. енергия. Ето защо така посочената сума от 1607,04 лева, без ДДС, респ. 1928,45 лева с ДДС е изцяло платена на ответника без каквото и да е основание за това;

По фактура N:350/30.10.2009 г., начислена обща сума в размер на 3273,79 лева, от която сума 1994,05 лева за отчетена ел. енергия общо 12880 кв/ч, реално изразходена ел. енергия: по върхова тарифа-661,81 лева, по дневна тарифа - 775,30 лева и по нощна тарифа - 419,63 лева, Обща сума на реално изразходената ел. енергия - 1856,74 лева. Разлика - 137,31 лева, без ДДС. Отделно от това без основание в същата фактура е вписано под формата на „допълнително доплащане" друго парично задължение в размер на 1279,74 лева, без ДДС за количество ел. енергия общо 10007 кв/ч, без същата да е отчетена от ел. мера, отчитащ ползваната от ищеца ел. енергия. Ето защо така посочената сума от 1279,74 лева, без ДДС, респ. 1535,69 лева с ДДС е изцяло платена на ответника без каквото и да е основание за това;

Без да ни е издадена връчена фактура за периода м. септември 2009 г. ни е начислена сума 3965 лева за отчетена ел. енергия без да ни е известно за какво количество реално изразходени кв/ч електроенергия, която сума сме заплатили на ответника с преводно нареждане от 13.11.2009 г. От така заплатената сума обаче предмет на надписване от ответника и на съответна недължимост е сумата в размер на 1600 лева, без ДДС, респ. 1920 лева с ДДС.

Така общо заплатената от ищеца на ответника и получена без правно основание от последния парична сума за периода 2009 година за изразходвана ел. енергия възлиза размер на 16 198,64 лева без ДДС или в размер на 19 438.37 лева, в т.ч. ДДС.

Твърди че общо за целия период от 2005 г. до 2009 г., включително ответникът е получил от него сумата в размер на 36 648,45 лева,в т.ч. ДДС. Така описаните парични суми са изцяло заплатени от дружеството-ищец на ответника. Моли съда да постанови решение, с което осъди ответника да му заплати посочената сума, като получена без основание, ведно със законната лихва за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, както и направените в производството разноски.

Ответникът, чрез своя представител по пълномощие в депозирания писмен отговор оспорва изцяло предявения иск, като твърди че консумираната ел. енергия от ищеца е отчетена по електромера, който е бил поставен на наетото от него помещение, който 2008г. е бил еднотарифен, а след това ищеца е поставил двутарифен електромер. Твърди също така, че ищеца е имал достъп през цялото време до електромера си, както и че той никога не е имал възражения относно начина на изчисляване и отчитане на полазваната от него електроенергия. Твърди че начина по който ищеца счита че следва да се изчислява стойността на ползваната от него електроенергия е некоректен, тъй като той не се основава на действително, реално измерени количества от върхова, дневна и нощна електроенергия за промишлени абонати. Твърди също така, че претенцията на ищеца за периода от 2005г. до 15.12.2006г. е погасена по давност, на основание чл. 111 ал.1 б.”в” от ГПК. Счита че предвид неизпълнението на договорното си задължение за поставяне на собствен електромер със съответните скали ищеца не може да се ползва от собственото си неправомерно поведение. Моли по изложените съображения предявеният иск да бъде отхвърлен като погасен по давност и като неоснователен и недоказан. Претендира разноски.

В с.з. ищецът поддържа иска си и моли да бъде уважен изцяло.

В с.з. ответникът поддържа изложеното в отговора и моли иска да бъде отхвърлен.

          От събраните по делото доказателства, съдът прие за установен следното от фактическа страна:

Ищецът е бил регистриран първоначално като Едноличен търговец ЕТ "Д.С.Г.", чието предприятие е придобито от „Д." ООД и вписано с Решение N: 1499/27.09.2007 г. по ф. дело N: 574/98 г. на СлОС.

Между ищеца и ответника професионална гимназия по текстил и облекло „Д.Ж.” е бил сключен договор за наем от 20.06.2005 г. по силата на който ищеца е ползвал дърводелска работилница с площ 40 кв.м. за срок от една година като се е задължил да заплаща на наемодателя по чл.23 от договора отделно от наемната цена уговорена в чл.3 и разходите за ползване на имота както следва: „разходите за ел.енергия отчетена от собствен електромер, регистриран и пломбиран от компетентните органи” и „разходи за такса смет”. Срокът на договора е изтекъл на 20.06.2006 г., но видно от свидетелските показания договора е продължил да действа между страните, тъй като никоя от тях не се е противопоставяла при същите условия. На 1.07.2008 г. между страните е сключен нов договор за наем за наемане на бивш цех на „Д.” с площ от 60 кв.м. за срок от пет години като в чл.23 е преповторена уговорката за заплащане на консумираната от наемателя електрическа енергия отчетена на собствен електромер регистриран и пломбиран от компетентните органи. Договорът е прекратен между страните  от м.октомври 2009 г.

За срока на действие на договора от сключването му на 20.06.2005 г. до м. 07.2008 г. на цеха ползван от ищеца е бил монтиран електромер, който е отчитал консумираната електрическа енергия по една тарифа. Същият електромер е бил собственост на ответника. Ищецът е закупил и монтирал електромер 3Р2ТХ5АУ, токов трансформатор и часовник ДВ16А видно от представената фактура № 1832 от 10.07.2008 г. издадена от „Е.-П.” ЕООД – гр.С. Посоченият електромер е с две тарифи на отчитане на електроенергията – дневна и нощна. Общо консумираната на територията на професионална гимназия по текстил и облекло „Д. Ж.” електрическа енергия е била измервана с електромер с три тарифи – върхова, дневна и нощна и начислената от електроснабдителното дружество електрическа енергия за съответния месец е била префактурирана на различните консуматори на такава, които са работили на територията на професионалната гимназия. Ответникът е издавал на ищеца ежемесечно фактури за консумираната от него електрическа енергия, която е отчитал по електромера, който се е намирал в помещението ползвано от ищеца. Въпреки, че до м.юли 2008 г. електрическата енергия ползвана от ищеца е била измервана с еднотарифен електромер, ответникът е изчислявал стойността на тази енергия по тарифа за дневна и нощна енергия видно от представените фактури издадени за този период. От заключението на назначената комплексна икономико-техническа експертиза се установява, че цялата нощна енергия, която е била фактурирана на ответното дружество е била префактурирана и на ищеца, тъй като същия е бил единственото дружество, което развива производствена дейност по време, когато се измерва нощна електроенергия. След монтирането на електромера за измерване на нощна и дневна електроенергия видно от представените фактури, ответника е изчислявал изразходваното количество дневна и нощна електроенергия от ищеца по три тарифи – дневна, нощна и върхова електроенергия, като от заключението на вещите лица се установява, че между страните не е бил подписван протокол за начина на разпределение на ползваната електроенергия по три тарифи.

Видно от показанията на разпитаните свидетели в помещенията наети от ищеца е развивана производствена дейност по производство на алуминиева дограма в част от помещенията и по производство на чашки за еднократна употреба в друга част от помещенията. Първата дейност не е била с непрекъснат цикъл на работа, докато втората е била с трисменен цикъл на работа, но същата не е била извършвана непрекъснато в течение на целия исков период от 2005 г. до 2009 г. Ищецът е имал през цялото време видно от събраните гласни доказателства достъп до електромера, който е отчитал ползваната от него електроенергия.

В представените по делото фактура № 305 от 24.05.2009 г. е записано освен отчетената по електромера на ищеца електрическа енергия и „доплащане за ел.енергия” 9517 квтч. дневна енергия по цена 0,14341 лв. и 6300 квтч. нощна енергия по цена 0,08891 лв. или общо на стойност 1924,96 лв. без ДДС. По същия начин във фактура № 298/7.05.2009 г. е записано електрическа енергия за доплащане 3 803 квтч.върхова електроенергия по цена 0,20868 лв.; 90 квтч. по цена 0,14341лв.дневна електроенергия и 10460 квтч нощна електроенергия по цена 0,08891 лв. или на обща стойност 1735,62 лв. без ДДС. По фактура № 313/29.06.2009 г. била начислена електроенергия за доплащане също извън тази измерена от електромера на ищеца – 5 628 квтч дневна по цена 0,14341 лв. и 7 760 квтч по 0,08891 лв. или на обща стойност  1497,04 лв. без ДДС. По фактура № 325/3.08.2009 г. била фактурирана 9 452 квтч дневна ел.енергия по цена 0,14341 лв. и 5 860 квтч нощна ел.енергия по цена 0,08891 лв. или на обща стойност 1946,52 лв.без ДДС; по фактура № 335/2.09.2009 г. била фактурирана като доплащане 4 479 квтч дневна ел.енергия по 0,14341 лв. и 5 400 квтч нощна ел.енергия по 0,08891 лв. или на обща стойност 1122,44 лв. без ДДС. По фактура № 343/1.10.2009 г. също била фактурирана ел.енергия за доплащане както следва: 7 760 квтч дневна по цена 0,14332 лв. и 5060 квтч нощна по цена 0,09775 лв. или на обща стойност 606,78 лв. без ДДС и по фактура № 350/30.10.2009 г. била фактурирана за доплащане 6 487 квтч дневна ел.енергия по цена 0,14332 лв. и 3 580 квтч по цена 0,09775 лв.или на обща стойност 1279,67 лв. без ДДС. За ползваната през м.септември 2009 г. ел.енергия на ищеца не била издадена фактура и същия е заплатил начислената му сума в размер на 3 965 лв. общо, като видно от заключението на експертизата е, че в тази цена е включена и сумата 1342,19 лв. без ДДС за доплащане извън електроенергията отчетена от електромера на ищеца формирана от 6514 квтч дневна по цена 0,14332 лв. и 4 180 квтч по цена 0,09775 лв.

Общата сума  фактурирана и заплатена от ищеца извън тази отчетена от електромера, който се е намирал на наетите от него помещения е била на стойност 11 455,22 лв. без ДДС или 13 746,26 лв. с ДДС.

От разпита на вещото лице инж.Б. в открито съдебно заседание на 23.09.2010 г. се установява, че доплащането представлява допълнителна сума начислена във фактурата, която ЕВН България издава на ответника ПГТО „Д. Ж.” и представлява „санкция”, тъй като ответникът трябва да има електромер за реактивна енергия, който да отчита влошаването на фактора на мощността и по тази причина на ответника се начислява допълнителна сума, която следва да заплати. Липсват уговорки между страните по какъв начин и на кой от консуматорите следва да бъде разпределена тази сума и в повечето случаи същата е начислена само на ищеца като най-голям консуматор. Освен доплащането за фактор „мощност” вещото лице е констатирало, че има разлики в отчитанията на общия електромер и отделните електромери, които също се включват в сумата за доплащане и за които също липсва основание за начисляването им на ищеца.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени доказателства. Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели в частите им, в които същите се подкрепят от писмените доказателства и заключението на експертизата и не си противоречат взаимно. По делото са назначени и изслушани две комплексни експертизи като първата е оспорена и от двете страни, тъй като не е отговорила точно на поставените въпроси и е назначена повторна комплексна експертиза, която е приета от съда след нейното изслушване и не е оспорена от страните.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание чл. 55 ал.1 предложение 1 от ЗЗД.

Искът е допустим. В писмения отговор ответника е направил възражение, че част от претенцията за периода от 2005 г. до 15.12.2006 г. е погасена по давност, тъй като е изтекла погасителната давност по чл. 111 ал.1 буква „в” от ЗЗД за периодични плащания. Възражението е неоснователно. С кратката тригодишна погасителна давност се погасяват вземания от задължения с периодично плащане, а в случая е приложима общата петгодишна давност, тъй като исковата сума се претендира за периода от 2005 г. до 2009 г. като получена от ответника без правно основание ( чл. 55 ал.1 пр. първо от ЗЗД)  т.е. за исковата претенция намира приложение разпоредбата на чл. 110 от ЗЗД.

Предявеният иск е частично основателен и доказан до размера от 13 746,26 лв. и следва да бъде уважен до този размер като до пълния му размер следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Ищецът твърди в исковата си молба, че ответника се е обогатил неоснователно за негова сметка след като той в качеството си на наемател му е заплатил изразходвана от него електрическа енергия на стойност по-голяма от тази, която е следвало да заплати. Ищецът твърди, че е извършвал в наетото помещение производствена дейност денонощно на трисменен режим на работа, поради което изразходваната от него електроенергия, която е отчетена на отчитащите устройства следва да бъде разпределена по начина посочен от Държавната комисия за водно и енергийна регулиране при което винаги върховата тарифа е ограничена до шест часа т.е. 25 % от общо изразходваната ел.енергия за съответното денонощие, дневната тарифа до 10 часа т.е. 42 % от общо изразходваната ел.енергия за съответното денонощие и нощната тарифа за време от 8 часа, т.е. 33 % от общо изразходваната ел.енергия за съответното денонощие. Видно от заключението на експертизата, такова разпределение на ползваната ел.енергия не би отразило действителното количество използвана такава. Това е така, тъй като липсват доказателства, които да установят, че всички ползвани от ищеца консуматори на електрическа енергия са работили  денонощно, на пълна мощност и през цялото време на изследвания период. Предложеният начин на изчисляване на консумираната ел.енергия от ищеца е хипотетичен и не отразява действително ползваните количества ел.енергия. Този извод се потвърждава и от обстоятелството, че видно от заключението на вещото лице през различните периоди ищецът не е ползвал еднакво количество електрическа енергия.

Основанието на което ищецът е следвало да заплати на ответника ползваната от него ел.енергия е наличието между тях на договорни отношения. Задължение на ищеца е било да постави на наетото помещение собствен електромер, който да отчита реално ползваната от него електрическа ел.енергия и да заплати същата. До м.VІІ.2008 г. ищеца не е изпълнил това си задължение и енергията се е отчитала по еднотарифен електромер собственост на ответника. След тази дата ищецът е поставил собствен електромер, който е бил с две скали на отчитане на електроенергията т.е. ползваната от него електроенергия е следвало да бъде отчетена и заплатена въз основа на измервателния уред поставен в изпълнение на договорните му задължения. Видно от представените по делото фактури, въз основа на които е извършено плащането, ответникът е изчислявал цената на ползваната от ищеца ел.енергия по цени за върхова, дневна и нощна електроенергия. Вещите лица не са установили съглашение между страните по силата на което да бъде разпределяна ел.енергията по посочения начин, а не да бъде изчислявана само  по една тарифа до м.VІІ.2008 г. и по две тарифи след тази дата. Въпреки това обаче, иска в тази му част се явява неоснователен и недоказан, тъй като ищеца не е доказал твърденията си в исковата молба, че отчетената като количество и ползвана от него ел.енергия следва да бъде разпределена по начина посочен от него в исковата молба. Напротив, установява се от събраните доказателства, че в противен случай ако ползваната ел.енергия е остойностявана, така както е измерено от отчитащите устройства, стойността на същата би била по-висока от тази записана във фактурите.

Претенцията е основателна за сумите начислени допълнително и заплатени от ищеца описани във фактури № № 305/24.05.2009 г., 298/07.05.2009 г., 313/29.06.2009 г., 325/03.08.2009 г., 335/02.09.2009 г., 343/01.10.2009 г., 350/30.10.2009 г., и сумата 1 342,19 лв. без ДДС за платена за м.септември 2009 г. без фактура, за които ответника е отбелязал като основание за плащане „доплащане” на ел.енергия. Сборът на тези суми е 11 455,22 лв. без ДДС или 13 743,26 лв. с ДДС. Видно от събраните доказателства, количествата ел.енергия, които са записани в посочените фактури, остойностени и платени от ответника, не са измерени от отчитащото устройство, което е било поставено на наетото помещение. Липсва задължение в договора или в друг писмен акт, поето от ищеца, същия да заплаща допълнителни количества електроенергия от загуби при преотчитането или от санкции начислени на наемателя за посочения период. След като ищеца не е дължал посочените суми, а е заплатил същите на ответника безспорно е, че с тези суми ответника се е обогатил за сметка на ищеца – получил е същите без правно основание и дължи връщането им. По изложените съображения предявеният иск следва да бъде уважен до размера от 13 746,26 лв. и отхвърлен до пълния му размер като неоснователен и недоказан.  

При този изход на производството на ищеца се дължат направените разноски съразмерно на уважената част от иска – сумата 1 623 лв., а на ответника направените разноски, съразмерно на отхвърлената част от иска – сумата 731 лв.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                        Р   Е    Ш    И      :

 

ОСЪЖДА Професионална гимназия по текстил и облекло „Д.Ж.” гр.С., пл.”С. в.” № * ЕИК ********* да заплати на „Д.” ООД със седалище и адрес на управление на дейността гр.Сливен, ул.”М.” № * ЕИК ********* представлявано от управителя С.Г.Г. със съдебен адрес ***, офис * чрез адв.П.Н. сумата 13 746,26 лв. / тринадесет хиляди, седемстотин четиридесет и шест лева и 0,26 стотинки/, представляваща сума, с която ПГТО „Д.Ж.” неоснователно се е обогатил за сметка на „Д.” ООД, ведно със законната лихва за забава от 06.01.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 1 623 лв. разноски по делото.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск до пълния му размер от 36 648,45 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА „Д.” ООД гр.Сливен с седалище и адрес на управление на дейността гр.С., ул.”М.” № * ЕИК ********* представлявано от управителя С.Г.Г. да заплати на ПГТО”Д.Ж.” ЕИК ********* направените разноски в размер на 731 лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: