Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

гр. Сливен, 23.03.2010 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и трети февруари, през две хиляди и десета година, в състав:                          

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГИНА ДРАГАНОВА  

                                    ЧЛЕНОВЕ:        СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                  М. ХРИСТОВА                                                                                                      

при секретаря М.Л., като разгледа докладваното от младши съдия М. ***/2010 г. по описа на СлОС, за да се произнесе съобрази:

         Производството се движи по реда на чл. чл.435 - 438 от ГПК.

Образувано е по жалба срещу постановление за възлагане, издадено от частния съдебен изпълнител П. Г. с рег. № 837 към Камарата на Частните съдебни изпълнители и район на действие Сливенски окръжен съд, с което на купувача „Българска банка за развитие” АД е възложен недвижим имот – овощна градина с площ 196 302 дка по плана за земеразделяне на гр. Сливен, м. „Сливенски кър”, с идентификатор 67338.76.16.

         Постановлението е обжалвано от ипотекарните длъжници Р.Г.Н. и неговата съпруга В.Б.Н.. В жалбата се посочва, че двамата жалбоподатели не били уведомени за изпълнението върху техния имот, не получили призовка за доброволно изпълнение, съобщение за възможността да изплатят задължението или какъвто и да е друг документ, не им е дадена възможност да възразят срещу оценката, а за изпълнението Р.Г. е научил случайно на 27.08.2009 г., като сочат, че домашният им адрес е с непрекъсната охрана и били уведомявани за всеки случай, в който са търсени. Излагат възражения срещу определената от съдебния изпълнител с помощта на заключение на вещо лице оценка на имота, като твърдят, че тя е силно занижена. Според жалбоподателите вещите лица не са посетили имота на място и не са отчели при изготвянето на оценката извършените подобрения. Твърдят, че свободата на съдебния изпълнител да определи цената на имота не е абсолютна – определянето й е елемент от наддаването и ако тя е незаконосъобразно определена, това се отразява на законосъобразността на цялото наддаване. Твърдят, че проданта, след която е издадено обжалваното постановле­ние, е започнала при начална цена 30 на сто от цената при първоначалната продан, което е в грубо нарушение на чл. 494, ал. 2 от ГПК и лишава собствениците на имота от възможността да получат реалната стойност на имотите си, без да се отчита фактът, че тези собственици са трети лица, предоставили имот като обезпечение, а не длъжникът, срещу когото е образувано изпълнителното дело. Иска се отмяна на постановлението за възлагане.

         Съдебният изпълнител е представил обяснения в които хронологично описва извършените съобщения до жалбоподателите и твърди, че същите с цялото си поведение са шиканирали изпълнителното производство.

         В с.з. жалбопадателите, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

         В с.з. взискателят се представлява от ст. юрисконсулт Божинова, която оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвълена като неоснователна. Представя писмени бележки, в които подробно аргументира твърденията си.

         В с.з. длъжникът, редовно призован не се представлява.

         След анализ на събраните по делото доказателства, настоящия съдебен състав приема за установена следната фактическа обстановка :

Изпълнителното производство пред ЧСИ е образувано по молба от 05.02.2009г. въз основа на изпълнителен лист, издаден на 17.04.2007 г. в полза на „Насърчителна банка” АД – гр. София (сега с наименование „Българска банка за развитие” АД) срещу длъжника „Фруктодор” ООД – гр. Сливен за сумата 1 141 412,05 лв., представляваща просрочена главница по договор за банков кредит № 288/05.10.2004 г., ведно със законната лихва, считано от 26.03.2007 г., както и начислени лихви и разноски в общ размер 101 146, 15 лв.

За обезпечаване на част от кредита на 27.07.2007г. била вписана договорна ипотека върху процесния имот, представляващ овощна градина с площ от 196 302 кв.м. в м. “Сливенски кър” в землището на гр. Сливен, с трайно предназначение земеделска земя, пета категория, с идентификатор № 67338.76.16 при посочени граници имоти с идентификатори: 67338.76.12, 67338.75.11, 67338.76.18, 67338.76.17, 67338.76.15, 67338.76.14, собственост на съпрузите Р.Г.Н. и В.Б.Н. в СИО.

По искане на ЧСИ като обезпечителна мярка на вземането на взискателя е вписана възбрана на процесния имот.

Призовка за доброволно изпълнение, ведно с уведомление за наложената възбрана и призовка за принудително изпълнение е връчена на главния длъжник „Фруктодор” ООД чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 от ГПК на 18.03.2009 г. на адреса на управление на дружеството в гр. Сливен.

Същото уведомление, адресирано до дружеството, е било залепено на същата дата и на ПК на домашния адрес на жалбоподателите в гр. София. В срока за получаване на книжата, който изтича на 01.04.2009г. никой от длъжниците не се е явил в кантората на частния съдебен изпълнител.

Изпратена е нова призовка за принудително изпълнение, с която се уведомява дружеството - длъжник за насрочен на 10.04.2009г. от 10.00ч. опис на възбранения имот. В разписката за връчване от 09.04.2009 г./л.103 том І/ съдебният изпълнител е отбелязал, че два дни е посещавал адреса на управление и е установил, че от една година никой не обитава това помещение. В протокол от 09.04.2009 г. той е отразил становището си, че на основание чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 428, ал. 1 от ГПК всички съобщения до дружеството следва да се прилагат към делото и да се считат за редовно връчени /л.106, том І/.

На 10.04.2009 г. в присъствието на взискателя, четири вещи лица, пазач и свидетел е извършен опис на процесния имот, като е определена цена 524 224,49 лева. /протокол л.115 том І/. На описа не са присъствали длъжниците.

На осн. чл. 487, ал.1 от ГПК съдебния изпълнител е насрочил публична продан на процесния имот за периода от 11.05.2009г. до 11.06.2009г., като на основание действащите към него момент текстове на чл. 485 във връзка с чл. 468 ГПК е определил начална цена на имота при която ще започне продажбата в размер на 262 112 лева, която представлява 50 % от пазарната цена на имота /обявление л. 165, том І/. Поради неявяването на купувачи, с протокол от 12.06.2009г. ЧСИ е обявил насрочената първа публична продан за нестанала /л. 246, том І/.

С писмо вх. № 5501/19.06.2009г. по описа на ЧСИ /лист 247 том І/ взискателя „Българска банка за развитие” АД – гр. София е направила искане за насрочване на втора публична продан.

С обявление за втора по ред публична продан на процесния имот е определена и начална продажна цена, при която да започне продажбата в размер на 209 690 лева, равна на 80% от началната цена при първата продан/л. 254, том І/. Уведомления за проданта са връчени на двамата ипотекарни длъжници – жалбоподатели при отказ. С протокол от 14.08.2009г. ЧСИ е обявил втората публична продан на процесния имот за нестанала, поради липса на постъпили наддавателни предложения за процесния имот /л.306, том І/.

На 19.08.2009 г. взискателят е отправил искане до съдебния изпълнител да бъде определена нова начална цена на основание чл. 494, ал. 2 от ГПК на петте имота, за които проданта е обявена за нестанала. Процесния недвижим имот е изрично посочен в т.5 от писмото. /л.1, том ІІ/

Опис на имотите е извършен на 03.09.2009 г. в отсъствието на длъжниците. В разписката за връчване на уведомлението за описа съдебният изпълнител е отбелязал, че на 26.08.2009 г. в 11,30 ч. е съобщил за него на Р.Н. по мобилния телефон. На В.Н. е връчено уведомление на 28.08.2009 г. при отказ. На главния длъжник „Фруктодор” ООД уведомле­ние е връчено на 26.08.2007 г. чрез негов служител.

С помощта на вещи лица за процесния имот е определена цена 289133,21 лв./л.41, том ІІ/. Уведомление за насрочената нова публична продан, адресирано до жалбоподателите, е връчено редовно на посочен от тях съдебен адрес /л.54 том ІІ/. Представител на главния длъжник не е открит на адреса. От 28.09.2009 г. до 28.10.2009 г. е проведена нова публична продан на имота при начална цена 216 850 лв. За процесния имот е постъпило едно наддавателно предложение от взискателя „Българска банка за развитие” АД на цена 216 851 лв./л.126 том ІІ/. При отварянето на наддавателните предложения на 29.10.2009 г. взискателят е обявен за купувач при тази цена /л.127 том ІІ/. Обжалваното постановление за възлагане е издадено на 03.11.2009 г. и е изпратено уведомление на 12.11.09 г.

Въз основа на изложените факти съдът направи следните правни изводи:   

Съдът намира, че жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок – изпратена е чрез куриер на 20.11.2009 г., а постановлението за възлагане е било връчено на 13.11.2009 г., от лица които имат правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Жалбоподателите са трети лица - ипотекарни длъжници и макар и различни от главния длъжник, срещу когото е издаден изпълнителният лист, при насочване на изпълнението върху ипотекирания имот, те имат изцяло положението и правата на длъжници.

Длъжниците са надлежно уведомявани за предприетите действия по продажба на недвижимия имот по предвидения в ГПК ред, което се установява от данните по изпълнителното дело. На тях им е било изпращано съобщение от съдебния изпълнител за всяко действие от принудителното изпълнение. Част от съобщенията те са отказали да получат и отказът е бил удостоверяван от връчителя. В един от случаите съобщение до Р.Н. е направено по телефона – такова връчване, макар и по изключе­ние, се допуска от чл. 42, ал. 3 от ГПК, който се прилага съответно и в изпълнител­ното производство. На адреса на жалбоподателите е направен опит за връчване включително на призовка за доброволно изпълнение и след като те не са открити на адреса, е залепено уведомление по чл. 47 от ГПК. Действително тази призовка за доброволно изпълнение е била адресирана до главния длъжник „Фруктодор” ООД, а не до двамата ипотекарни длъжници, но тъй като домашният адрес на жалбопода­телите не съвпада с адреса на управление на дружеството, следва да се приеме, че призовката е изпратена до тях и обстоятелството, че те не са формално посочени в нея като адресати, не е от такова същест­вено значение, че да опорочи извършените действия по принудително изпълнение.

Обжалването на постановлението за възлагане на недвижим имот, съгласно чл.435 ал.3 от ГПК от длъжника е възможно само при лимитирано изброени основания, а именно – наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Оплакването на жалбоподателите е свързано с това, че според тях определената от съдебния изпълнител с помощта на вещи лица цена на имота е значително по-ниска от пазарната. Проверка на съответствието на определената цена с пазарната обаче не е възможно по повод обжалване на действия на съдебния изпълнител. Самостоятелно обжалване на оценката не е допустимо по действащия ГПК, а не може и да се счита, че определянето на оценката е част от процедурата по  наддаване и съответно – че неправилното й определяне от вещото лице опорочава наддаването. За да се откаже от възможността за самостоятелно обжалване на определената цена, законодателят е имал предвид, че дори тя да е занижена, самото наддаване ще я увеличи до пазарните размери. Според настоящия съдебен състав, а и според преобладаващото в теорията и практиката мнение, чл. 485 от ГПК препраща и към двете алинеи на чл. 468, т.е. началната цена при публична продан на недвижим имот се определя в размер 75 на сто от оценката на имота. След искането на взискателя от 19.08.2009 г. за определяне на нова цена на имота - съгласно чл. 494, ал. 2 изр. 3 от ГПК, същия е описан отново и нова цена е определена; определена е и начална цена за публична продан в размер на 27 698 лева, представляваща 75 % от пазарната стойност посочена от вещите лица/съгласно на чл. 485 във връзка с чл. 468 от ГПК/. Имота е възложен, съгласно условията в единствено постъпилото наддавателно предложение. Процесуалните действия при публичната продан са проведени при спазване на изискванията на чл. 487 и сл. от ГПК. Дори евентуално да са били налице нарушения във връзка с определянето на цената при предходно проведената продан, те не се отразяват на настоящото наддаване, тъй като определената по реда на чл. 494, ал. 2, изр. последно от ГПК нова цена на имота не е в зависимост от оценката и началните цени при предходната продан. Същата е изготвена в различен, по-късен момент от време, при отчитане на променените икономически условия в страната, намалена покупателна способност и занижен оборот на гражданско-правни сделки. Резонно е да бъде по-ниска от определената оценка в първото представено заключение на вещите лица.

По изложените съображения и на основание чл. 435 от Гражданския процесуален кодекс, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

Р  Е  Ш  И:

 

Оставя без уважение жалбата на Р.Г.Н. и В.Б.Н., с пост. адрес ***, чрез пълномощника им адв. Е.И. - САК срещу Постановление от 03.11.2009 г. за възлагане на купувача „Българска банка за развитие” АД – София на ПИ овощна градина с площ от 196 302 кв.м. в м. “Сливенски кър” в землището на гр. Сливен, с трайно предназначение земеделска земя, пета категория, с идентификатор № 67338.76.16 при посочени граници имоти с идентификатори: № 67338.76.12, № 67338.75.11, № 67338.76.18, № 67338.76.17, № 67338.76.15, № 67338.76.14 - издадено по изпълнително дело № 20098370400045 на ЧСИ П. Г. с рег. № 837 към Камарата на ЧСИ и район на действие СлОС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

                2.