Р Е Ш Е Н И Е   

 

 

Гр. Сливен, 23.03. 2010 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в открито заседание, проведено на  двадесет и трети февруари през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                              ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                  М. ХРИСТОВА

                                                                                   

 

 

при секретаря М.Л. и с участието на прокурора ……………..………..  разгледа докладваното от   Гина Драганова  в.  гражданско дело № 22 по описа за 2010 година и констатира:

          Производството е образувано по  жалба  против действие на ЧСИ и се движи по реда на чл. 432 ал.3 и 4 от ГПК. / в сила от 01.03.2008 г./

          Жалбата е депозирана от ипотекарни длъжници, против действия   по изп.дело № 20098370400045, на ЧСИ П. Г. с рег. № 837 към Камарата на ЧСИ.

          Жалбоподателите Р.Г.  Н. с ЕГН ********** и В.Б.Н. с ЕГН **********,***,  чрез пълномощник адвокат Е.И. ***, обжалват постановление  на ЧСИ от 03.11.2009г. по посоченото дело, за възлагане на недвижим имот, представляващ: поземлен имот – нива с площ от 40472 кв.м. по плана за земеразделяне на гр.Сливен, намиращ се в местността „Сливенски кър” с предназначение земеделска земя и ид.№ 67338.76.17 при посочени граници. Сочат, че този имот са ипотекирали за обезпечение по договора за кредит между Насърчителна банка „АД” сега – „Българска банка за развитие” и „ФРУКТОДОР” ООД-Сливен, представлявано от управителя Р.Г.Н.. Посочват, че „случайно разбрали”, че по този имот  е извършена публична продан в нарушение правилата на ГПК. Те не получили призовки за доброволно изпълнение, не били редовно уведомени, че ще се извърши опис и оценка на посочения имот, че оценката на имота не била реална а значително занижена и били нарушени правата им, като участници в изпълнителното производство и правото на защита. Считат, че втората продан на посочения имот следва да се обяви за нищожна като инициирана от ЧСИ, а не от взискателя. Молят да се отменят обжалваните действия на ЧСИ като незаконосъобразни.

          Взискателят по изпълнителното производство „Българска банка за развитие” АД гр.София е обявена за купувач на посочения имот. В срока по ГПК не е изразила становище по жалбата.

          ЧСИ е изложил мотиви в жалбата, в които са отразени всички действия, които е предприела от образуване на посоченото изп.дело до извършване на публичната продан, предмет на жалбата. Сочи, че изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя „Българска банка за развитие” АД гр.София против длъжника „ФРУКТОДОР” ООД гр.Сливен и приложен изпълнителен лист за задължението, издаден на 17.04.2007 г. на основание чл.237 и чл. 242 – 248 от ГПК /отм./ по гр. д. № 6435/2007 г. на СРС. След образуване на делото е предприел различни изпълнителни действия и обезпечителни мерки. Възбранил е имоти на жалбоподателите, които те са  предоставили като обезпечение по банков кредит, който банката е отпуснала на длъжника по изпълнителното производство. Сочи в хронологичен ред всички действия, които са извършени по изпълнителното производство, включително изпратени призовки за доброволно изпълнение на длъжника, уведомления на ипотекарните кредитори – жалбоподателите, някой от които са връчени при отказ за получаването им от жалбоподателите.  Жалбоподателите като задължени лица са уведомили ЧСИ, че всички  негови бъдещи действия следва да бъдат връчвани на техния пълномощник адв. Е.И. ***. Счита, че в съответствие с разпоредбите на ГПК редовно е уведомявал жалбоподателите за извършен опис на имотите им, намиращи се в землището на гр.Сливен  на 10.04.2009 г. и на 03.09.2009 г., както и за продажбите на тези имоти. Счита, че неправилно жалбоподателите сочат, че „ случайно са разбрали, че има образувано изпълнително дело”. Намира оценката на  движими и недвижими вещи за необжалваема пред настоящия съд. Намира жалбата за неоснователна и счита, че със своите действия жалбоподателите като трети задължени лица са шиканирали изпълнителното производство и са възпрепятствали съдебното изпълнение.

          Жалбоподателите, редовно призовани, включително и чрез процесуалния им представител адв. Е.И. не се явяват в съдебно заседание.

          За длъжника „ФРУКТОДОР” ЕООД-Сливен, в съдебно заседание не се яви  представител   по закон и по пълномощие.

          Взискателят „Българска банка за развитие” АД гр.София, чрез ст. юрисконсулт М. Б., представи е по делото писмена защита, с която моли да се отхвърли като неоснователна жалбата на ипотекарните длъжници срещу постановление на ЧСИ П. Г. по посоченото изпълнително дело, за процесния поземлен имот. Сочи, че този имот е описан от ЧСИ на 10.04.2009г., не е бил продаден след провеждане на две публични продани и на 03.09.2009г. банката – взискател е поискала определяне на нова начална цена, съгласно разпоредбата на чл. 494 ал.2 от ГПК. Имотът е  бил повторно описан и след спазване разпоредбата на чл. 485, във вр. чл. 468 от ГПК банката е закупила процесния имот. Сочи, че жалбоподателите са редовно уведомявани за предприетите действия от ЧСИ. Постановлението за възлагане не било обжалвано от длъжника. Намира жалбата за неоснователна и моли да бъде отхвърлена и се остави в сила обжалваното постановление за възлагане на недвижимия имот на ЧСИ.

Като анализира събраните по делото доказателства, становищата на жалбаподателите, взискателя и на ЧСИ, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

По молба на взисателя „Българска банка за развитие” АД гр.София, и приложен изпълнителен лист от 17.04.2007 г. по гр.д. № 6435/2007г. на СРС е било  образувано изп. дело № 45/2009 на ЧСИ П. Г. с рег. № 837 и район на действие Окръжен съд – Сливен , срещу длъжник „ФРУКТОДОР” ООД – Сливен с управител Р.Г.Н. вписан в ТР към АВ с ЕИК 1196132210. За  неизплатено задължение по банков кредит общо в размер на сумата 836 012.72 лв. /лист 5 от изп.дело № 45/09г. на ЧСИ/. ЧСИ е предприел действия и издирил доказателства във връзка с недвижимите имоти, собственост на жалбоподателите, които са били вписани като обезпечение за отпуснатия заем по договор за банков кредит в лева № 288/05.10.2004г. и Анексите към него. За посоченото вземане е била вписана ипотека върху процесния имот, върху който ЧСИ е наложил възбрана с писмо изх. № 959/10.02.2009г. /лист 5О от изп.дело № 45/09г. на ЧСИ/. Жалбоподателите са били уведомени за вписаните възбрани в Службата по вписванията при РС-Сливен с писмо № 970/10.02.2009г. Това писмо е получено лично от В.Б.Н. /арг. лист 70 от изп.дело № 45/09г. на ЧСИ/. Опис на недвижимите имоти на жалбоподателите, включително процесния, е бил извършен от ЧСИ на 09.04.2009г. /лист 106  от изп.дело № 45/09г. на ЧСИ и   изпратената  призовка за принудително изпълнение на длъжника, в която се описва датата на описа на възбранения имот./. Уведомление за насрочената публична продажба жалбоподателите са получили с писмо изх. № 3131/23.04.2009г. / арг. листи 131,133, 209, 211,212 от изп.дело № 45/09г. на ЧСИ/. Изрично е посочено, че това уведомление жалбоподателката В.Б.Н. на посочения по делото адрес „е разгледала уведомлението и е отказала да подпише”. Уведомлението е надлежно оформено съгласно изискванията на ГПК – при отказ, на 28.04.2009г. / лист 213 от изп.дело № 45/09г. на ЧСИ/.

Първата публичан продан на процесния имот, обявена от 11.05. до 11.06.2009г. не е станала  и с постановление, отразено в протокол от 12.06.09г. ЧСИ, е обявил това./л. 199 и л.246, І том./.

Взискателят е поискал, на основание чл. 494 от ГПК, ЧСИ да извърши втора продан при цена – 80 % от началната на четири имота, с молба №94-ПП-00006/17.06.2009г., получена от ЧСИ с вх. №5501/19.06.2009г.

 В тази молба, процесния имот не вписан. /л.247 от и.д. №45/2009г./ , но ЧСИ насрочва втора продан, която да се проведе от 13.07.- до 13.08.2009г./л.250/. Жалбоподателите са отказали да получат съобщенията за тази продан, но те са надлежно оформени -   при отказ./л.296 и 297, т.І./ С постановление от 14.08.2009г., ЧСИ е обявил тази продажба за нестанала. / л.306, т.І/.

Взискателят е поискал да се определи нова продажна цена на процесния имот с писмо, което е с вх. № 7672/19.08.09г. и ЧСИ е уважил това  искане. Отново е уведомил длъжниците с ППИ /л.9, л.17 ІІт./, извършен е опис и оценка и на процесния  имот. Насрочената нова продан е разгласена и съобщена на жалбоподателите по предвидения в ГПК ред и срок./л.61, 63, 65, 67 и л.70, т.ІІ-ри/. Продажбата е обявена за периода 28.09. до 28.10.09г. /л.96 и л.98, ІІт./. С постановление за вързлагане, обективирано в протокол от 29.10.2009г., ЧСИ е обявил за купувач на процесния имот взискателя, с предложената цена – 30 641лв./л.124 и 125, т.ІІ./. Уведомлението за жалбоподателите е получено от техния процесуален представител адв. Е.И., на 13.11.2009г./л.146/. Жалбата е с вх. № 10759/23.11.2009г., депозирана пред ЧСИ с пощенско клеймо от 20.11.2009г. /лист 168 том ІІ от изп.дело № 45/09г. на ЧСИ/.

                                                    

Така установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Жалбата на Р.Г.Н. и В.Б.Н., против действията на ЧСИ  е допустима, като подадена в срок от ипотекарни длъжници в изпълнителното производство, имащи правен интерес от обжалването на изпълнителните действия. Законодателят е предвидил, че трети лица могат да обжалват насочване изпълнението върху имущество, който в деня на възбраната се намира в тяхно владение / арг. чл. 435 ал.4 от ГПК/. При положение, че вещта е била собственост на длъжника при налагане на запора – жалбата не се уважава. В конкретният случай, процесния имот е ипотекиран за задължения на фирмата на длъжника по изп. дело Р.Г.Н. и от съпругата му В.Б.Н.. В съответствие с разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК длъжникът може да оспорва действия на ЧСИ при положение, че е отстранен от имот по причина, че не е уведомен надлежно  за изпълнението или този имот е несеквестеруем. Предпоставките,  предвидени от законодателят в тази разпоредба, не са налице. Установи се, че за всяко свое действия  ЧСИ е уведомявал, както длъжника Р.Г.Н., така и съпругата му.  Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта и взсикатал, участващ като наддавач, както и от длъжника при положение, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В конкретния случай  възлагането е извършено на взискателя, тъй като не се е явил друг купувач.

Твърденията, че оценката на имота не е извършена  правилно и не е съобщено от съдия-изпълнителя на жалбоподателите всички действия по изготвянето й, са голословни. Те не се подкрепят от доказателствата по делото и не  могат да бъдат споделени. За продажбата, след  провеждането на която е възложен процесния имот е била изготвена нова оценка, която е била съобщена на жалбоподателите и съобразена с разпоредбата на чл. 485 от ГПК, като продажбата е започнала с цена 30 640.00 лв. /арг. Протокол от 29.10.2008г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения  лист 123 том ІІ от изп.дело № 45/09г. на ЧСИ/. Взискателят е поискал възлагане на процесния  имот  направо по предложената цена.

Твърдението ,че след като не е имало купувач на втората продан имотът е следвало да се освободи и се вдигне възбраната се приема за основателно и доказано. ЧСИ  не е извършил такива действия, Не е  вдигнал възбраната и насрочил трета публична продан, без да има волеизявление на взиксателя за втора продан. Обстоятелството, че  имота е възложен на взискателя при извършената нова продан, не може да  санира това му незаконосъобразно действие.

Съгласно разпоредбата на чл. 494, ал. 1 от ГПК, след като не са се явили наддавачи, не е имало направени валидни наддавателни предложения и имотът, изложен на публична продан не е бил възложен  по реда  чл. 493 т.2  от ГПК– по устно направено наддавателно предложение,  взискателя има право в едноседмичен срок от съобщението да поиска да се извърши нова продан”. По делото липсват доказателства, установяващи, че взискателя е поискал да се извърши нова продан.  Взискателят е поискал процесния имот да бъде изнесен на публична продан и той е бил възбранен за първи път с протокола от 12.06.2009 г. Искане за втора продан на процесния имот в едноседмичния срок, взискателят не е направил. ЧСИ е следвало да освободи имота и да поиска заличаване на възбраната. Това той не е сторил, а е извършил втора продан на имота на 13.07.- до 13.08.2009г./л.250/., при която отново  не се е явил купувач.   

ЧСИ е допуснал нарушение на закона. Без надлежно предявено искане от взискателя за извършване на втората публична продан в едноседмичния срок от получаване на съобщението за нестаналата продан, е насрочил нова продан с продажна цена – 40 852,44 лв., а  е следвало да  освободил имота и поиска заличаване на възбраната, в съответствие с разпоредбата на чл.494, ал.2, предложение 2 от ГПК.

В практиката си   съдът приема, че цялата втора публична продан е незаконосъобразно извършена, след като е обявена и насрочена без изрично искане от страна на взискателя за имот, продаден по същото изпълнително дело. След като взискателят не е предявил искане за извършване на нова продан, всички действия, извършено от ЧСИ по тази втора публична продажба са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.  / арг. чл. 494 ал.1 от ГПК и Определение № 272/09г. на БАС/.

Продажба на процесния имот е извършена и той е възложен на взискателя, при новата публична продан, осъществена на 29.10.2009г.

 По тази съображения, настоящият състав на ОС Сливен приема, че обжалваното постановление за възлагане на процесния имот от 03.11.2009г. на ЧСИ следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И    :

 

 

ОТМЕНЯ действията на  частен съдебен изпълнител П. Г. с рег. № 837 при Камарата на ЧСИ  с район на действие Окръжен съд – Сливен по изп. дело № 20098370400045/2007 г. по извършване на публична продажба и издаване на постановление за възлагане от 03.11.2009 г. на недвижим имот, представляващ: поземлен имот – нива с площ от 40472 кв.м. по плана за земеразделяне на гр.Сливен, намиращ се в местността „Сливенски кър” с предназначение земеделска земя и ид.№ 67338.76.17  пета категория, на купувач „Българска банка за развитие” АД гр.София като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

          Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

                  

                                               ЧЛЕНОВЕ: