Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 09.02.2010 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на девети февруари през две хиляди и десета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 МАРИЯ ХРИСТОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 31 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на Е.С.П. *** против постановление от 28.12.2009 г. по изп.д. № 418 от 2009 г. по описа на ДСИ при РС – Сливен за прекратяване на изпълнителното дело. В жалбата се сочи, че постановлението на ДСИ е незаконосъобразно и неправилно, тъй като видно от представения по делото договор за продажба на вземания лицето М.Л. е прехвърлила вземането си на 25.11.2009 г. на жалбоподателката, длъжникът „Топлофикация – Сливен” е бил уведомен по надлежния ред на 01.12.09 г., но още същия ден е платил на Л. сумата от 200 лв. В жалбата е посочено, че неправилно ДСИ е приел, че дължимата сума е платена на кредитора, като не се е съобразил с приложения договор за цесия.

         Ответната страна „Топлофикация Сливен” ЕАД гр. Сливен е депозирала възражение, което сочи, че  изп. дело е било правилно прекратено от ДСИ, тъй като преди да получи съобщението за извършената цесия на 01.12.2009 г. в 09::00 часа е извършило плащане на лицето М.С. Л.. Попосочено е ,че жалбоподателката П. да уреди своите отношения с Л., тъй като цесията поражда действия по отношение на длъжника от момента на уведомяването му, а то е било извършено след като представляваното от адв. Г. дружество е платило на Л. дължимата сума от 200 лв.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ДСИ е посочил, че жалбата е допустима , но по същество неоснователна, тъй като от данните по делото е било видно, че задължението е било погасено преди датата на депозиране на молбата за образуване на изпълнително дело и съответно преди датата на образуването му.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело № 418/2009г. по описа на ДСИ при РС – Сливен било образувано на 08.12.2009 г. по молба на  жалбоподателя П.. С молбата бил депозиран изпълнителен лист по гр.д. № 2718 / 2009 г. от 20.11.2009 г. Изпълнителният лист бил издаден за задължение на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” ЕАД в размер на 200 лв. , представляващи деловодни разноски извършени от М.С. Л..

         От представения по делото договор за продажба на вземане от 25.11.09 г. се установи, че М.Л. прехвърлила на Е.П. вземането си по описания по-горе изпълнителен лист в размер на 200 лв. М.Л. е подписала уведомление до „Топлофикация Сливен” ЕАД за извършената цесия, което уведомление видно от представените по делото известия за доставяне било връчено на „ТЕЦ – СЛИВЕН” на 01.12.09 г.

         След като на длъжника била изпратена покана за доброволно изпълнение, на 22.12.09 г.  адв. Г. депозирала молба за прекратяване на изпълнителното дело поради изплащане на задължението. Към тази молба била приложена товарителница от която е видно, че на 01.12.09 г. „Топлофикация Сливен” е заплатило сумата от 200 лв. на М.С. Л., което било извършено в девет часа.

         На основание представената молба от адв. Г. на 28.12.09 г. било постановено обжалваното постановление, с което на основание чл. 433 ал. 1 т. 1 от ГПК поради  представяне на разписка от длъжника за изплащане на сумата по изпълнителния лист изпълнителното производство било прекратено. На жалбоподателката бил изпратен препис от постановлението за прекратяване на изпълнителното дело, което било получено на 04.01.2010 г. В рамките на законоопределения едноседмичен срок на 05.01.2010 г. била депозирана процесната частна жалба.

         С оглед изложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес и в законоустановения срок. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

         Съгласно разпоредбата на чл. 433 ал. 1 т. 1 от ГПК изпълнителното производство се прекратява , когато длъжникът представи разписка от взискателя надлежно заверена или квитанция в пощенска станция или писмо от банка от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена преди образуване на изпълнителното производство. В настоящия случай е налице писмено доказателство, че длъжникът по изпълнителното дело „Топлофикация Сливен” ЕАД е извършил плащане на сумата по изпълнителния лист още на 01.12.2009 г. Плащането е извършено в началото на работния ден, за което е направено надлежно отбелязване на часа, а именно 09:00 часа. Действително на същата дата длъжникът е получил уведомление за извършената цесия между жалбоподателката и М.Л., но уведомлението не е с посочен час, поради което следва да се приеме, че е извършено по-късно от самото плащане. Жалбоподателката следва да уреди своите отношения с М.С. Л., а правилно ДСИ е приел, че има редовно извършено плащане от длъжника на кредитора още преди образуване на изпълнителното производство. С оглед изложеното обжалваното постановление на ДСИ Сливен следва да бъде потвърдено.

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.П. ЕГН ********** *** против Постановление от 28.12.2009г. на ДСИ по изп.д. № 418 / 2009 г. за прекратяване на изпълнителното дело като НЕОСНОВАТЕЛНА .

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                           2.