Р  Е  Ш  Е Н  И  Е

Гр. Сливен, 23.02.2010 г.

В     ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, втори въззивен граждански състав, в закрито заседание на двадесет и трети февруари, през две хиляди и десета година, в състав:       

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                          МАРИЯ ХРИСТОВА

 

        като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова в.гр.д. № 68 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е образувано по жалба на адв. М.М. ***, в качеството си на представител по пълномощие на С.Д.Г. *** против разпореждане по изп. дело № 2009 837 04 00738 по описа на ЧСИ П. Г., рег. № 837 и район на действие на СлОС, с което е отказано възлагане на идеална част от недвижим имот, представляващ СИО.

           В жалбата се сочи, че се атакува разпореждане на ЧСИ П. Г. по изпълнително дело № 2009 837 04 00738, с което е отказано да бъде издадено постановление за възлагане на ½ /една втора/ идеална част от имот, представляващ дворно място с площ от 995 кв.м., ведно със сградите в него – жилищни, стопански и подобрения, съставляващи парцел ІІІ – 247 в кв. 25 по плана на с. Асеновец, общ. Нова Загора. Същият имот е придобит от длъжника по изпълнителното дело през 1996г. по силата на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт № 47, т. ІІ, н.д. № 605/1996г. по описа в нотариална служба при РС – Нова Загора. Тъй като имота е придобит по време  на брака на длъжника, същия представлява СИО. Предмет на принудително изпълнение е собствената на съпруга – длъжник К. Г. ½ /една втора/ идеална част от имота. На осн. чл. 389г., ал.1 от ГПК /отм./, действащ към момента на извършване на изпълнителните действия, жалбоподателката, в качеството на съпруга – недлъжник е внесла по сметка на ЧСИ в определения от закона месечен срок от предявяване на оценката – сумата от 10 250 лева, представляваща равностойността на частта на съпруга – длъжник. Въпреки това не е било издадено постановление за възлагане на имота. С молба вх. № 10482 от 17.11.2009г. е поискано от ЧСИ - П. Г. да бъде издадено постановление за възлагане на имота, като с разпореждане от 19.11.2009г. същия е отказал. Жалбоподателката счита атакуваното разпореждане за неправилно и незаконосъобразно и като такова моли същото да бъде отменено, като бъде задължен ЧСИ да издаде постановление за възлагане.

                          В представените по делото обяснения от ЧСИ П. Г. с район на действие ОС – Сливен се сочи, че мотивите за отказа да бъде издадено постановление за възлагане на процесния имот е неяснота на законовите разпоредби по отношение на действията, които трябва да предприеме на съдебния изпълнител, при осуетяване на публичната продан от съпруга – недлъжник и правните последици на това действие.

                         Съдът намира жалбата за допустима, подадена в законоопределения срок от лице, което има правен интерес от обжалването. Същата е надлежно администрирана. Разгледана по същество е неоснователна.

                        Жалбоподателят има качеството на съпруга – недлъжник, на който се признават в изпълнителния процес, същите правни възможности, с които разполага длъжника по изпълнението, заедно с възможността да осуети неизгодните последици от изпълнението като внесе в законоустановения едномесечен срок от обявяването на оценката, определената стойност на ½ / една втора/ идеална част от имота /съгласно разпоредбата на чл. 389г. от ГПК отм./. Бъде ли внесена равносттойността, принудителното изпълнение, насочено към този имот се прекратява, като същия се възлага на съпруга – недлъжник. Именно в това се изразява използвания от законодателя термин „осуетяване на публичната продан от съпруга – недлъжник. В този случай публична продан не се провежда, а съпруга – недлъжник става изключителен собственик на недвижимия имот, макар и придобит по време на брака.

                     По настоящето изп. дело № 2009 837 04 00738 по описа на ЧСИ П. Г. оценката на имота е предявена на страните на 04.06.2007г., като равностойността на ½ /една втора/ идеална част от имота е внесена на 11.06.2007г. от жалбопадателката С.Д.Г. – съпруга на длъжника / акт за гр. брак № 122 от 01.12.1994г. изд. от Община Нова Загора/. С молба вх. № 10482 от 17.11.2009г. е поискано от ЧСИ - П. Г. да бъде издадено постановление за възлагане на имота, като с разпореждане от 19.11.2009г. същия е отказал възлагането на имота. С атакуваното разпореждане неправилно се засяга правната сфера на жалбопадателя, тъй като той има право на възлагане. Незаконосъобразен е изложения мотив на ЧСИ П. Г., че такова възлагане е възможно само след извършване на публичната продан. Напротив, именно от дадената законова възможност се е възползвала жалбоподателката и само ако пропусне това действие би следвало да се проведе публична продан. В настоящия казус действието е извършено своевременно, същото е правно релевантно и влече след себе си определени правни последици, които ЧСИ следва да обективира в действията си, а именно чрез издаване на постановление за възлагане на процесната ½ / една втора/ идеална част от имота, находящ се в с. Асеновец, общ. Нова Загора. От получената сума следва да бъде удовлетворен взискателя, а в случай на недостатъчност за погасяване на задължението, то изпълнението следва да се насочи и към друг обект.

                         Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав при Сливенски Окръжен съд

 

Р     Е    Ш     И

 

 

                   ОТМЕНЯ  Разпореждане от 19.11.2009г. по изпълнително дело № 2009 837 04 00738 по описа на Частен съдебен изпълнител П. Г. рег. № 837 с район на действие Окръжен съд – Сливен,  с което е отказано на съпруга недлъжник С.Д. Г. възлагане на ½ / една втора/ идеална част от имот представляващ дворно място с площ от 995 кв.м., ведно със сградите в него – жилищни, стопански и подобрения, съставляващи парцел ІІІ – 247 в кв. 25, при граници : улица,парцел ІV – 249, парцел ІІ – 246 и парцел VІІІ-245, по плана на с. Асеновец, общ. Нова Загора, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

                    Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :

          

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                                  2.