Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Сливен,  26.03.2010год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на шестнадесети март през две хиляди и  десета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ БЛЕЦОВА     

                                                                          СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

 

 

при секретаря Е.Х. и с участието на прокурора  ………… като разгледа докладваното от  Гина Драганова въззивно гражданско дело №  72 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 258 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на Д.Г.И. с ЕГН **********, депозирана чрез адв. Х.А. от АК – Нова Загораq хотел „Яница” офис 102, против  решение № 204/07.12.2009 г., постановено по гр. д. № 343/2009 г. на РС – Нова  Загора, в частта му с която е отхвърлен като неоснователен иска на жалбоподателката – ищца, детето П. Г.П. с ЕГН ********** да живее при майка си Д.Г. като неоснователен. Счита решението в обжалваната част за неправилно и противоречащо на закона. Сочи, че в тази част нямало исков процес, следвало да се разреши спорния въпрос по местоживеене на детето от съда. Моли  да се отмени решението в обжалваната част и да се постанови ново, с което съдът да постанови детето П. П. да живее при майка си Д.Г..

Въззиваемата страна Г.П.Г. *** – ответник, не е изразил становище по жалбата.

 

Жалбата е депозирана в законния срок, от надлежна страна, против валидно постановен от компетентен районен съд, функциониращ  в надлежен състав, съдебен акт, подлежащ на въззивно обжалване и е допустима  по смисъла на чл.258 от ГПК.

Като съобрази доводите в жалбата и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че жалбоподателката – ищца е майка на детето П. Г.П., а ответникът Г.П.Г. е негов баща. / арг. Удостоверение за раждане от ***г*** Загора,  лист 4 от  гр. д. № 343/2009 г./.  Детето страда от заболяване „ остеогенезис инперфекта”. Това заболяване изисква на детето да се поставя  NORDITROPIN / арг. Експертиза на  СБАЛДБ - ЕАД, Клиника по ендокринология, диабет и генетика – София, лист 6 /. Майката е обучена да поставя на детето ежедневно посоченото лекарство, което се поставя със специална спринцовка.

Родителите на детето П. Г. не са били и не са в законен  брак и след месец май, 2009г., не живеят заедно. Майката е била в определен период в чужбина, през който детето е живяло при своя баща. След като се е върнала, е взела детето да живее при нея и иска съда да постанови то да продължи то да живее при нея и тя да упражнява родителските права, поради което е предявила иск с правно основание чл. 71 ал.2 от СК  от 1985 г.

Установено е по делото, че страните са живели заедно до 09.09.2008 г. след което отношенията им са се влошили. Известно време ищцата е живяла при своята майка, но се е върнала при ответника до приключване на учебната година през май 2009 г. От 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г. ищцата е получавала ежемесечни социални помощи, поради заболяването на детето  в размер на общо 260.00 лв.. От 07.03.2009 г. е започнала работа по трудов договор с минимална работна заплата.  Ищцата, когато е била на работа в чужбина, ответникът е взел детето от с. П., където е живеело и след това не го върнал на майката. Ищцата след като се върнала от чужбина е взела детето си с помощна на представител на полицията. Сега детето живее с майка си и баба си в с. П. и ходи на училище в гр.Г.. /арг. свид.Т.Ж., М. и Д.Д./. Тези обстоятелства и факти също не са оспорени, но се потвърждават от всички, представени и събрани по делото доказателства.

Жалбоподателят - ответник  счита, че майката получава от Дирекция „ ДСП” – Сливен ежемесечна  помощ и доходите й са 200 лв. месечно. По делото няма представени и не е искано събирането на такива доказателства.

 

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

По категоричен начин е  установено по делото, че още при депозиране на исковата молба пред РС – Нова Загора 20.07.2009 г., детето живее при майка си. Тя полага ежедневни грижи за неговото отглеждане и възпитание. Двамата живеят при майката на ищцата. Бащата не е изразил желание детето да живее при него, нито се противопоставил на искането, то да живее с майка си. При тази констатация РС – Нова Загора е приел, че претенцията на майката, в частта с която иска да се постанови изрично диспозитив, че детето следва да живее при нея, е неоснователна и я отхвърлил, поради липса на правен интерес от този иск.

Предявената претенция е включвала, освен искането „ да постанови, че детето ми П. Г.П. да живее при мен” и иск да се предостави  упражняването на родителските права върху детето П. Г.П. на майката.

В трайната си практика ВКС приема, че по претенция с посочено правно основание чл. 71 ал.2 от СК, след като родителите не са съпрузи и не живеят заедно, не е само за това – при кой от тях да живее ненавършилото пълнолетие дете, а и за това – кой родител да упражнява родителските права по отношение на детето. Живеенето на детето с родителя е съществен елемент  от съдържанието на родителските права и задължения. Текущото упражняване на родителските права и задължения се извършва от родителя, при когото детето живее. /арг. Решение № 669/92 г. ІІ г.о. на ВС на РБ и Решение № 1218/99г. ІІ г.о. /.

Трайна практика на ВКС е, че детето следва да живее при този родител,  на който е предоставено правото да упражнява родителските права, тъй като нуждите на детето налагат това.

В конкретния случай, след като съдът  с обжалваното решение е предоставил упражняване на родителските права върху малолетното дете П. на майката,  е определил режим на лични контакти на детето с бащата, осъдил е бащата да заплаща на детето месечна издръжка е приел, че следва да се отхвърли иска на майката детето да живее при нея, като лишен от правен  интерес приемайки, както е и установено по делото от събраните доказателства, че бащата няма претенции детето да живее при него.

Безспорно е, че родителят, на когото са предоставени родителските права  полага дължимите  грижи за отглеждане и възпитание на детето ежедневно и по тези съображения РС – Нова Загора е отхвърлил претенцията в частта  по иска, детето да живее при майка си като неоснователен.

Приема се, че след като изрично майката е поискала да се произнесе съдът по този въпрос, с оглед категорично установеният факт, че родителите не са съпрузи и не живеят заедно, в съответствие с разпоредбата на чл. 71 ал.2 от СК от 1985 г. /отм./, съдът следва да се произнесе, с оглед защита интересите на детето и да определи местоживеенето му.

След като съдът, по изрично искане на майката е предоставил на нея родителските права и след като няма спор, няма заявено искане от бащата на него да бъдат предоставени тези права , то изричното искане, да се постанови, при кого да живее детето следва да се уважи.   Съдът е изразил изрично мотиви в тази част и правилно е квалифицирал спорните правоотношения от разпоредбата на чл. 71 ал.2 от СК, но преди да определи, на кой от родителите да предостави родителските права, е следвало да постанови, че детето ще живее при майка си. Това се налага поради факта, че родителите нямат брак и живеят разделено. По тези съображения, жалбата се явява основателна и следва да бъде уважена.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

          ОТМЕНЯ  решение № 204/07.12.2009 г., постановено по гр. д. № 343/2009 г. на Районен съд  гр.Нова Загора , в частта с която е отхвърлен иска детето П. Г.П. с ЕГН ********** да живее при майка Д.Г.И. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и вместо това

 

ПОСТТАНОВЯВА:       ДЕТЕТО П. Г.П. с ЕГН **********,  да живее при майка Д.Г.И. с ЕГН **********.

         

          В останалата част, като необжалвано решението е влязло в сила.

 

Решението  може да бъде обжалвано в месечен срок от съобщаването му на страните, пред ВКС на Република България .

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: