Р Е Ш Е Н И Е №

 

гр. Сливен, 29 март 2010 година

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и девети март през 2010 г. в  състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГИНА ДРАГАНОВА

          ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                           МАРИЯ Х. 

                      

           като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Х. *** по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 435  и следващите от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

          Образувано е по жалба от К.П.П. *** като страна по изп.дело № 0573/09, в която моли да й бъде присъдена вилна сграда от две стаи с площ 30 кв.м. построена в VІІ част по одобрения със заповед № 010002/08.01.2002 г. кадастрален план на вилна зона „Сухата чешма”, м. Изгрев, при квоти ½ ид.ч. за Й.Р.Т. и Л.Г.Т. и ½ ид.ч. за жалбоподателката К.П.П.. В жалбата се сочи, че тази сграда била единствена собственост на жалбоподателката и била жилище за нея години наред. Счита, че жалбата й не противоречи на чл. 349 ал. 2 от ГПК и моли да бъде  уважена. Прилага удостоверение за декларирани данни №0220000181/29.01.2010 г., удостоверение от Агенция по вписвания – Сливен, че има извършени вписвания на недвижими имоти за периода от 01.01.1994 г. до 02.10.2008 г. , за което прилага пет броя разпечатки.

          По делото е постъпил отговор против жалбата от Й.Р.Т. с ЕГН ********** и Л.Г.Т. с ЕГН ********** чрез адв. Х., в който сочат, че жалбата не отговаря на изискванията на чл. 260 от ГПК, тъй като не е посочено кое действие на съдебния изпълнител се обжалва. Липсват данни в какво се изразява порочността на това действие и какво е искането на жалбоподателката. Сочи, че жалбата е недопустима, тъй като е подадена след изтичане на 7 – дневния срок от уведомяването на жалбоподателката за последното изпълнително действие. По същество сочи, че жалбата е неоснователна, тъй като извършените до настоящия момент действия от ЧСИ са правилни, законосъобразни и решението, въз основа на което е образувано  изпълнително дело №573/2009 г. е влязло в сила. Моли да се издаде на ответника изпълнителен лист за присъдените в негова полза разноски по делото.

          По делото са приложени и мотиви от ЧСИ Н.Г. с рег. № 836 с район на действие Окръжен съд – Сливен, в които сочи, че изпълнителното производство по изп. дело №20098360400573 е образувано по повод подадена молба от пълномощника на Й. и Л. ***, с приложен към молбата изпълнителен лист от 12.11.2009 г. издаден по гр.д. №289 от 2006 г. по описа на Районен съд – Сливен потвърдено с решение №93 от 26.03.2009 г. по гр.д. №55/2009 г. по описа на Окръжен съд – Сливен, с което е изнесен на публична продан недвижим имот допуснат до делба, а именно масивна вилна сграда на един етаж, състояща се от две стаи с квадратура от 30 кв.м. построена  в УПИ 3469, в част VІІ по одобрения с Заповед №РД 010002/08.01.2002 г. кадастрален план на вилна зона в м. „Сухата чешма” селищно образование „Изгрев”, състоящ се от 869 кв.м. с установени граници и при пазарна цена 720 лв., като действително получената от публичната продан сума следва да се разпредели между Й.Т., Л.Т. - общо ½ ид.ч.  и К.П.П. *** – 1/2 ид.ч. По молба на Й. и Л. Т. на основание чл. 449 във вр. чл. 448 от ГПК е наложена възбрана върху посочения недвижим имот. По реда на чл. 500 от ГПК са изпратени съобщения до страните. Насрочена е публична продан от 04.01.2010 г. до 04.02.2010 г., изготвено е уведомление съгласно чл. 487 от ГПК, което е поставено на съответните места и е изготвен протокол за разгласяване на публичната продан. На 05.02.2010 г. е изготвен протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач съгласно разпоредбата на чл. 492 от ГПК.

           На 03.02.2009 г. е постъпила жалба от К.П. П., която ЧСИ сочи като недопустима, като подадена след законоустановения едноседмичен срок от извършване на действието, на което страната е присъствала или е била призована, а в конкретния случай е била уведомена за такива действия на 28.12.2009 г. Счита, че жалбата не отговаря и на изискванията на чл. 260 от ГПК.  По основателността на жалбата сочи, че изложените в нея твърдения не са сред действията, подлежащи на обжалване по реда на чл. 435 ал. 2 от ГПК.

          Приложено е копие от изп. дело №20098360400573 на ЧСИ Н.Г. с район на действие Окръжен съд – Сливен.

          По допустимостта на жалбата:

          Съдът констатира, че на 28.12.2009 г. жалбоподателката К.П.П. е получила съобщение от ЧСИ за насрочена публична продан на допуснатия до съдебна делба недвижим имот, който е подробно описан и се сочи, че продажбата ще продължи един месец, като започне на 04.01.2010 г. и приключи на 04.02.2010 г. 

          Съгласно чл. 436 ал. 1 от ГПК при обжалване действията на съдебния изпълнител  жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до Окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е извършила е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи от деня на съобщението.

          В настоящия случай жалбоподателката е получила съобщение от ЧСИ на 28.12.09 г., а жалбата против извършеното действие по изнасяне на публична продан на делбения имот е подала едва на 03.02.2010 г.  

          Жалбата е недопустима като просрочена, както и поради това, че обжалваното действие не е предвидено в разпоредбите на глава ХХХVІІІІ от ГПК, подлежащи на обжалване по чл. 435 и сл. от ГПК.

          Жалбата не отговаря на изискванията на чл. 260 т. 2,т.3, т.4, т.5 и т.6 от ГПК, като липсва означение на обжалваното решение, в указание в какво се състои порочността на решението, в какво се състои искането, новооткритите и новонастъпилите факти, които жалбоподателя иска да се вземат  предвид при решаването на делото от въззивната инстанция, и точно посочване на причините, които са му попречили да посочи новооткритите факти, новите доказателства, които жалбоподателя иск да се съберат при разглеждане на делото във въззивната инстанция, и излагане на причините, които са му попречили да ги посочи или представи.

          Предвид недопустимостта на жалбата съдът намира, че не следва да се произнася по нейната основателност.

          По изложените съображения, съдът намира, че следва да остави жалбата без разглеждане, като недопустима и прекрати производството по ч.гр.д. №77/2010 г. на Сливенския окръжен съд.

          Съдът не следва да се произнася в това производство по молбата за издаване на изпълнителен лист за присъдените в полза на страната разноски по делото, за което следва да се произнесе първоинстанционният съд, който е разглеждал делото съгласно чл. 405 ал. 2 от ГПК. 

          Мотивиран така и на основание чл. 437 ал. 4 от ГПК, Сливенският окръжен съд

 

                                              Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.П.П. с ЕГН ********** ***  против действията на ЧСИ по изп. дело №0573 от 2009 г. като НЕДОПУСТИМА.

          ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. №77/2010 г. на СлОС.

          ВРЪЩА делото на ЧСИ Н.Г. с рег. № 836 с район на действие Окръжен съд – Сливен за продължаване на изпълнителните действия по изп. дело №20098360400573 по описа на същия  ЧСИ.

          Решението подлежи на обжалване само в частта, с която прекратява производството по делото с частна жалба пред ВКС на РБългария в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: