Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Сливен, 10.02.2010 г..

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и десета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                             МАРТИН САНДУЛОВ

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов .гр. д.  N 78 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по жалба на длъжник по изпълнително дело против протокол за разпределение на парична сума от публична продан, съставен от частен съдебен изпълнител  и е с правно основание чл. 463 от ГПК.

В жалбата се твърди, че извършеното от ЧСИ разпределение е незаконосъобразно, тъй като не са били взети предвид публичните задължения на длъжника към НАП, както и други направени разноски. Поради това се прави възражение за начина на разпределение на получената сума от 142 000 лв. Приложена е незаверена справка за задължения на длъжника към НАП.

ЧСИ и взискателите не са взели становище па жалбата.

Изпълнително дело №564 е било образувано на 10.07.2009г. от ЧСИ Павел Георгиев рег.№ 837 и район на действие ОС  - Сливен като взискател по делото е А. А. А., а длъжник Б.К.К.. То е било изпратено за продължаване на изпълнителните действия срещу длъжника от ЧСИ Р. С. рег.№ 812 и район на действие ОС – Кърджали, където е било образувано под №125/2009г по описа на ЧСИ С.. Докато е било висящо пред него този ЧСИ е изпратил запитване до АДВ – Бургас относно публичните задължения на длъжника и с Удостоверение изх.№10-1596/16.03.2009г. на началник на отдел „Публични изпълнители” при РД на АДВ – Бургас е било отговорено, че към тази дата няма данни за публични вземания срещу длъжника по изпълнителното дело. Направено е искане на основание на чл.191 ал.2 от ДОПК да бъдат изпращани съобщения на АДВ за всяко започнато от ЧСИ изпълнение и разпределение.

След изпращане на делото на ЧСИ, с район на действие СлОС, последният е извършил такива по осъществяване на публична продан на имоти, собственост на длъжника. С разпореждане от 21.12.2009г. ЧСИ е спрял насрочените публични продажби, тъй като съпругата на длъжника е платила цената за двата имота, които са били в режим на СИО.

С протокол от 18.01.2010г. ЧСИ е констатирал, че постъпилите суми от публичните продажби са недостатъчни за удовлетворяване на всички кредитори, поради което е разпределил получените суми като е съобразил разпоредбите на чл.460 от ГПК и чл.136 от ЗЗД, между взискателите по делото, сред които не е държавата. Предявяването на изготвеното разпределение е извършено на 22.01.2010г.

За всички предприети действия, както и за разпределението ЧСИ не е уведомявал АДВ или НАП.

Тези фактически констатации не се оспорват и въз основа на тях съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена чрез ЧСИ на 25.01.2010г. и с оглед разпоредбата на чл. 462 ал.2 от е допустима., тъй като разпределението е било предявено на 22.01.2010г.

Разгледана по същество тя е основателна. Държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел съдебният изпълнител изпраща съобщение до Националната агенция за приходите за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение – чл.458 от ГПК. В конкретния случай обаче ЧСИ не е изпълнил това свое задължение, а са налице индиции за съществуване на публични задължения на длъжника. В чл. 136 от ЗЗД се регламентира редът на удовлетворение на вземанията и съгласно този текст се ползват с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени, посочените вземания. Вземанията на държавата са посочени в т. 6, но според ал. 2 на същия текст вземанията по т. 5 и 6 се удовлетворяват предпочтително от цялото имущество на длъжника. В случая, тъй като постъпилата от изпълнението сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички кредитори, съдебният изпълнител е извършил разпределение, което не е съобразено с тези законови изисквания, тъй като не е установено дали има и в какъв размер са задълженията на длъжника към държавата. ЧСИ е бил длъжен да установи тези обстоятелства като изпрати законово регламентираните запитвания до АДВ и НАП. Без непререкаемото установяване на тези факти е невъзможно да се прецени доколко извършеното разпределение е законосъобразно.Това обаче не може да стане в хода на настоящето производство – да се изпратят запитванията до компетентните държавни институции, поради което съдът следва да отмени извършеното от ЧСИ разпределение и да му върне делото с указания да предприеме необходимите действия за изпращане на  съобщение до Националната агенция за приходите, след което и съобразявайки с получените доказателства да извърши ново разпределение.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р   Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ извършеното от ЧСИ рег. № 837 при СлОС  разпределение по изп. дело № 564/2009 г., предявено на 22.01.2010 г.

 

ВРЪЩА делото на ЧСИ  за извършване на ново разпределение, съобразно дадените указания в мотивировъчната част на настоящото решение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд, гр. Бургас в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: