Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 60

 

Гр. Сливен, 09.04.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в открито съдебно заседание на шестнадесети март през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНКА ДРАГАНОВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ : МАРИЯ БЛЕЦОВА

   СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря Е.Х. и прокурор Стоил Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 80 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

         Обжалвано е решение № 991/19.12.2009г. постановено по гр.д. № 3887/2009г. по описа на Сливенски районен съд, с което е отхвърлена молбата на М.А.Ф. и А.И.А., в качеството на родители и законни прадставители на малолетното дете Т.А. да бъде допусната промяна в личното име на детето от Т. на Т. – Б., както и да бъде добавено бащино име на детето - А..

         Въззивниците обжалват първоинстанционното решение изцяло, като твърдят че същото е постановено при нарушение на материалния закон, като съдът е направил изводи, които не съответстват на установените факти и събрани доказателства по делото. Молят въззивната инстанция да отмени решението на СлРС и вместо него постанови решение, с което да уважи молбата изцяло.

         Във възивната жалба не са направени доказателствени искания.

         В срока по чл. 263 ал.1 от ГПК въззиваемата страна не е представила отговор, не са депозирани и насрещни въззивни жалби.

         В с.з. въззивниците, редовно призовани, се представлява от  процесуален представител по пълномощие, който поддържа въззивната жалба на изложените в нея основания и моли съда да я уважи, като отмени изцяло първоинстанционното решение и реши спора по същество.

         Община Твърдица, редовно призована, не се представлява.

         Окръжна прокуратура Сливен се представлява от прокурор Стоил Георгиев, който изразява становище за неоснователност на въззивната жалба и моли въззивния съд да потвърди атакуваното решение на първоинстанционния съд.

         След докладване на жалбата и отговора, страните не са направили възражения, процесуални или доказателствени искания.

         Въззивния съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от  процесуално легитимиран субект, чрез постановилия атакуваният акт съд.

         При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата въззивна инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо.

         При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата въззивна инстанция на осн. чл. 272 от ГПК ПРЕПРАЩА своята фактическа обстановка към формираната от първоинстанционния съд, както е изложена в мотивите на решението, тъй като я намира за точна, пълна и кореспондираща със събраните доказателства.

         Настоящата въззивна инстанция обаче не споделя правните изводи формирани от районния съд въз основа на приетата фактология, тъй като неправилно са приложени относимите материаноправни разпоредби.

         С разпоредбата на чл. 19 от Закона за гражданска регистрация са посочени основанията, при които може да се допусне промяна на името на български гражданин, а именно - когато името, чиято смяна се иска е осмиващо, опозорящо или обществено неприемливо, както и в случаите когато важни обстоятелства налагат това. Законодателят не дефинира понятието "важни обстоятелства", които налагат промяна на името на молителя, поради което и жалбоподателите поддържат, че се касае не до обективен критерий на практиката, а до едно субективно виждане и желание, което не е в противоречие с императивните норми на закона. Няма пречка собственото име на едно лице да е съставено от две части. В конкретния случай желанието на родителите на малолетната Т. е да бъде добавено като собствено име и името Б.. От разпита на св. Николина Здравкова пред първоинстанционния съд се установява, че името Б. /и в неговите производни/ е принадлежало на бабата и прабабата на малолетното дете. Съвсем естествено е желанието на родителите, както в семейството, така и сред своите роднини в България да се обръщат към детето с името Б.. Още повече, че детето сред близките си роднини в България е познато единствено и само с името Б.. Поради това настоящия въззивен съд приема, че са налице важни обстоятелства по смисъла на чл. 19 ал.1 от ЗГР, които обуславят промяната на личното име на детето от Т. на Т. – Б., като по този начин ще бъде дадена възможност на същото да почувства и осъзнае своята връзка с предците си, ще се продължи родовата традиция, като детето ще се почувства по – добре прието от роднините и близки приятели в РБългария.

         Малолетното дете Т. е гражданин на РБългария, като този факт е вписан изрично в представеното удостоверение за раждане. Съгласно разпоредбата на чл.9 от ЗГР има право да носи собствено, бащино и фамилно име. Тъй като не е поискана промяна на вписаните данни в акта за раждане по административен ред в указания три годишен срок, съгласно разпоредбата на чл.9, ал.2 от ЗГР, то съгласно чл. 72, ал. 4 изр. 2 от ЗГР промяната е допустима по съдебен ред. В съставения акт за раждане детето Т. е вписано с две име – собствено и фамилно, а именно - Т. А.. В съответствие със законовите разпоредби следва да бъде добавено и бащиното име на детето, формирано съгласно чл.13 от ЗГР от собственото име на бащата А. с наставка – ова /съобразно пола/. По този начин бащиното име на малолетната Т. добива вида – А..

Тъй като правните изводи на първоинстанционния съд изцяло противоречът на изложените по - горе такива от въззивната инстанция, то на осн. чл.271, ал.1 от ГПК атакуваното решение следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено такова, с което се допусне промяна на имената на малолетното дете и те добият следната конфигурация, а именно Т. – Б. А. А..

Посочената промяна следва да бъде отразена от длъжностното лице по гражданското състояние при Община Твръдица в съставения акт за раждане на детето и регистрите на населението.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски Окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 991 от 19.12.2009г. постановено по гражданско дело № 3887/2009г. на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА :

ДОПУСКА ПРОМЯНА в имената на малолетната Т. А., ЕГН ********** с майка М.А.Ф. с ЕГН ********** и баща А.И.А. с ЕГН ********** *** – А- 2, като същите добиват следната конфигурация : Т. – Б.  А. А..

 

         Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Твърдица следва да извърши вписване на допусната промяна в съставения акт за раждане на лицето и регистрите на населението.

 

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред ВКС на РБългария.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 ЧЛЕНОВЕ :