Р Е Ш Е Н И Е

Гр. С.,  15.06.2010год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на първи юни през две хиляди и десета година в състав

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА К. 

                                                                                                                М. ХРИСТОВА

при секретаря М.Т. и с участието на прокурора ………………..…… като разгледа докладваното от  Гина Драганова въззивно гражданско дело № 97 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

 

  Производството по делото е въззивно и се движи по реда на чл.  258 и следващите  от ГПК.

 

Делото е образувано по жалба на И.С.К. ЕГН ********** ***, депозирана чрез адв.П.Н от АК – С. и съдебен адрес гр.С., ул.”Г.Р.” № * ет.* офис *, против решение № 94/12.02.2008г., постановено по гр.д. № 394/2005г. по описа на РС – С..

С решението, предмет на жалбата, е извършена делба чрез изнасяне на публична продан на недвижим имот, представляващ западната част на бивша аптека № 1 - нощна аптека, намираща се на партерен етаж в жилищен блок на бул. „Ц.О.” блок № *,  съставляващ имот № 5667, с идентификационен код 67338.531.140.2.8., намиращ   се в УПИ І, кв.164, ЦГЧ на гр. С., с площ   96,80 кв.м.

Този имот е бил допуснат до делба, с влязло в сила решение  № *2/15.06.2005г., постановено по гр.д.№ 394/ 2005г. на РС С., при равни квоти – по ½ идеална част от правото на собственост за страните по делото. 

В жалбата се твърди, че  обжалваното решение е неправилно и несъобразено с основни принципи при провеждане и извършване на съдебната делба. То е материално незаконосъобразно, необосновано и постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди се, че процесния имот е допуснат до делба при части от правото на собственост, по ½ за двете страни по спора и е реално поделяем на две части, при което всеки съделител може да получи своя дал в натура. Сочи, че има представен и архитектурен проект за разделяна на този имот на два равностойни дяла, както е допусната делбата. Моли да се отмени атакуваното с жалбата решение и се постанови друго, с което делбата да се извърши между страните чрез съставяне на разделителен протокол и поставяне в реално обособен дял на всяка от страните по делото. Претендира разноски по делото.

Въззиваемата страна намира подадената жалба за неоснователна, а обжалваното решение за правилно и законосъобразно. Счита, че не можело процесния имот да се раздели на три дяла и за това следвало да бъде изнесен на публична продан. Моли да се остави обжалваното решение в сила.

 

            По тази жалба Окръжен съд – С. е постановил решение № 185/10.07.2008г. по в.гр.д. № 223/2008г. като е потвърдил решението на РС С., предмет на жалбата.

            С решение № 78/09.02.2010г., постановено по гр.д. № 5189/2008г. , ВКС на РБ е отменено решение № 185/10.07.2008г. по в.гр.д. № 223/2008г.  на Окръжен съд – С. и делото е върнато на ОС за ново разглеждане от друг състав. ВКС е указал, че при новото разглеждане на делото от ОС, следва да се съберат доказателства и реално да се  обособят  дялове,   за тяхната оценка и за изготвяне  на проект за разделителен протокол за процесния имот .

 

Жалбата е депозирана в законния срок, от надлежна страна, против подлежащ на въззивно обжалване, валидно постановен съдебен акт  и е процесуално допустима.

 

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

 

Съдебното производство е делбено, втора фаза на процеса по извършване на делба на имот, представляващ БИВША нощна аптека, намираща се на партерен етаж в жилищен блок на бул. „Ц.О.” блок № *,  съставляващ имот № 5667, с идентификационен код 67338.531.140.2.8., намиращ   се в УПИ І, кв.164, ЦГЧ на гр. С., с площ 96,80 кв.м., на две аптеки.

 Не се спори между страните, че този имот е допуснат до делба с влязло в сила решение  № *2/15.06.2005г., постановено по гр.д.№ 394/ 2005г. на РС С., при квоти - ½ ид.ч. за И.С.К. и Ж.С.К. и ½ ид.ч. за Г.К. Г. и Е. К.С..

 

Пред въззивната инстанция са  събрани   нови доказателства. Допусната е и е назначена съдебно-техническа експертиза с експерт архитект, който е дал заключение във връзка с възможността за реална подялба на процесния имот на два равностойни дяла, както е допусната делбата съобразно решение № *2/15.06.2005г., постановено по гр.д. № 394/2005г. на РС – С.. – по ½ ид.ч. за И.С.К. и Ж.С.К. и ½ ид.ч. за Г.К. Г. и Е. К.С..

 

Настоящият състав приема напълно, като безпристрастно, компетентно и съобразено със законовите изисквания, изготвеното заключение и допълнителното  заключение от арх. К.Я., с вх. № СД-05-01-3710/27.04.2010г.  и Допълнително заключение вх. № СД-05-01-3701/27.04.2010г., заедно със скиците, за делбата на имота.

Двата отделни  дяла, на които е разделена бивша нощна аптека, са равностойни по стойност, застроена площ    и са с еднакъв обем. Те са два  самостоятелни обекта – две  аптеки,  посочени съответно със зелен и със син цвят в скици, Приложение № 1 и Приложение  № 3 на експерта, които са неразделна част от заключение с вх. № СД-05-01-2409/17.03.2010г. и Допълнително заключение вх. № СД-05-01-3701/27.04.2010г., които  не са оспорени от страните.

Представен е и архитектурен проект, във фаза –технически проект, за разделяне на урегулират поземлен имот І, кв. 164 централна градска част на гр. С., на две самостоятелни аптеки, надлежно одобрен от гл. архитект на община град С., от 06.04.2010г.,  приет и приобщен като доказателство по делото.

На база тези, представени и приети по делото безспорни доказателства,   съдът  състави и  предяви на страните проект за разделителен протокол, съобразно изискванията на ГПК и  указанията на ВКС, отразени в отменителното решение.

Страните не направиха възражение по предявения им проект за разделителен протокол. Те изразиха становище, че предложения проект за разделителен протокол следва да бъде обявен за окончателен вариант, тъй като отговаря на всички законови изисквания за извършване на делбата.

 

Тези констатации от фактическа страна,  мотивират следните  правни изводи:

 

Предявената претенция е във втора фаза на производството за извършване делба на  недвижим имот, допуснат до делба с влязло в сила съдебно решение между страните по спора, при квоти- по ½ ид. ч.-  за всяка страна.

 

І. В конкретния случай, след като с обжалваното решение РС – С. е постановил да се извърши делба на процесния имот,   чрез изнасянето му на публична продан е постановил неправилно, необосновано и противоречащо на материалния и процесуалния закон решение, което следва да бъде отменено, като незаконосъобразно. 

Това решение не е съобразено и с доказателствата по делото, с влязлото в сила решение, по допускане на делбата, с определените в него квоти на страните и с категорично установения по делото факт, че имота може да се раздели на два дяла, за двете страни по делото, за което е имало изготвен и надлежно одобрен архитектурен проект.

По тези съображения се приема, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Обжалваното решение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

 

ІІ.В съответствие с разпоредбата на чл.347 от ГПК, съдът е представил на страните проект за разделителен протокол, който те са приели. По него, разпределението на имотите между съделителите е съобразено с квотите им на собственост и съгласно решението, с което е допусната делба на този имот, както и с изискването, страните в делбеното производство да получат в натура припадащия им се дял от допуснатия до делба имот.

В настоящия случай с представеното заключение на съдебно-техническата експертиза, процесния имот е разделен точно на два равностойни имота, с еднаква застроена площ – по 51,20 кв.м. и стойността на двата нови имота, също е еднаква – по 160 255,00 лева.

И двата, обособени от процесния имот дялове, имат излаз на главна улица и входове от северната страна на имота, от които могат да се зареждат с лекарства. В заключението е отразено, че дяловете са източен и западен, като  от двете им страни – изток и западна, делбения имот е граничил и новите дава имота също граничат по цялото си протежение, със стени на други недвижими имоти и фактически, няма изложение /няма прозорци/, на който и да е от новите два имота, на изток или на запад. И в това отношение - по изложение, имотите също са равностойни.

ІІ.Настоящият състав приема, че делбата на процесния имот следва да се извърши по реда на чл.350 от ГПК и предявения на страните разделителен протокол, който следва да обяви за окончателен.

Този начин на разделяне на процесния имот съответства с дяловете на страните по спора, които те имат като съсобственици в същия имот. Заедно с това двата дяла, които се обособяват от този имот са равностойни по площ и по стойност. Равностойни са и по излаз на главна улица, както и друг вход, от който може да се зареждат със стока. Равностойни са и по изложение, тъй като от двете страни и двата новообразувани имота са със страни /на изток и запад/, граничещи с други недвижими имоти в същата сграда, т.е. и изложеното им е еднакво по отношение, липсата на светли пространства - прозорци от двете страни,  на посоките изток и запад и за ново образуваните имоти.

Установено е по делото, че преустройството на делбения имот и обособяването на посочените два равностойни дяла, не е значително по обем и стойност и няма да създаде неудобства, по-големи от  обикновените. / арг. заключението на СТЕ и чл.203 от ЗУТ./.

По тези съображения се приема, че предявения на страните в съдебно заседание на 01.06.2009г. проект за разделителен протокол следва да бъде обявен за окончателен.

 

И двете страни по спора са претендирали разноски за тази инстанция.

В настоящото производство жалбоподателите са направили разноски в размер на сумата  4913,01лв., съгласно Списък, представен по делото съобразно разпоредбата на чл.80 от ГПК.

Въззиваемите не са представили списък на разноските и съдът намира, че са  доказали разноски за тази инстанция, в размер на сумата 261,50 лв., от които 200,00лв.- по договор за правна защита и съдействие и 61,50 лв., за транспортни разходи на експерта.  

Дължимата държавна такса за всеки дял от процесния имот е в размер на   сумата - 6 410,20лв.

 

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание разпоредбата на чл.350 от ГПК съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

          ОТМЕНЯВА Решение № 94/12.02.2008г., постановено по гр.д. № 394 по описа за 2005г. на РС – С., с което „Извършва делба като изнася на публична продан  следния недвижим имот, представляващ западната част на бивша Аптека № 1, находяща се на партерен етаж в жилищен блок на ул. „Ц.О.” бл. *, съставляващ имот № 5667 в кв. 161 по плана на гр.С., за която част  е одобрен архитектурен проект за преустройство и строително разрешение № 85/16.05.2000 г. в Търговски обект № 1 – Аптека с площ 96,80 кв.м., състоящ се от преддверие, нощна аптека, приемно помещение, асистентско помещение, умивалня и бокс за дестилирана вода, склад и тоалетна с преддверие, ведно със съответното право на строеж (с актуален идентификатор - самостоятелен обект сграда с идентификатор 67338.531.140.2.8 в поземлен имот 67338.531.140 със съседни самостоятелни обекти на същия етаж: 67338.531.140.2.9, 67338.531.140.3.7, 67338.531.140.2.7 и над обекта 67338.531.140.2.2 с площ 96,80 кв.м.) при пазарна цена 344 902.00 лева ( триста четиридесет и четири хиляди деветстотин и два лева), като действително получената при публичната продажба цена се разпредели между съделителите съобразно на частите им от правото на собственост,  както следва: И.С.К. с ЕГН ********** и Ж. С. К. с ЕГН ********** *** – двамата с квота от правото на собственост – 2/4 ид.част и Г.К. Г. с ЕГН ********** *** и Е.К.С. с ЕГН ********** *** – всеки от двамата с квота от правото на собственост от  по ½ ид.част, както и в частта, с която са присъдени разноски на страните, съобразно дела им в същия имот, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

            ОБЯВЯВА за окончателен следния разделителен протокол за делба на  недвижим имот, представляващ западната част на бивша аптека №1, находяща се на  улица „Ц.О.”,  в жилищен блок №* на партерен етаж, съставляващ имот №5667 в кв. 164 по плана на гр. С., за която част е одобрен архитектурен проект за преустройство и строително разрешение, в Търговски обект №1 – аптека, с площ 96.80 кв.м., състоящ се от преддверие, нощна аптека, приемно помещение, асистентско помещение, умивалня и бокс за дестилирана вода, склад и тоалетна с преддверие, ведно със съответното право на строеж, с актуален идентификатор – самостоятелен обект - сграда с идентификатор 67338.531.140.2.8, в поземлен имот 67338.531.140 със съседни самостоятелни обекти на същия етаж: 67338.531.140.2.9., 67338.531.140.3.7., 67338.531.140.2.7. и над обекта 67338.531.140.2.2,  с площ 96.80 кв.м. и с пазарна цена 320 510 лв., като ОБОСОБЯВА от този имот два равностойни дяла:

ДЯЛ І, който включва: - имот – аптека 1- западния дял, отразен  със син цвят на скица Приложение№ 3 от заключение вх. № СД 0501-2409 от 17.03.2010 г. , със застроена площ 51,20кв.м.; разгъната застроена площ 51,20кв.м.; - строителен обем 186,38 куб.м., с идентификатор 67338.531.140.2.10, в едно с ½ /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж  на делбения имот, с идентификатор  67338.531.140.2.8.

Стойността на този дял е 160 255,00лв.

ДЯЛ ІІ, който включва: - аптека 2, източния дял, отразен  със зелен цвят на скица – приложение № 3 към заключението на експерта , със застроена площ 51,20кв.м.; разгъната застроена площ 51,20кв.м.; - строителен обем 186,38 куб.м., с идентификатор 67338.531.140.2.11., в едно с ½ /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж  на делбения имот, с   67338.531.140.2.8.

 Стойността на този дял е  160 255,00лв.

 Скици, приложение,  към заключение от арх. К.Я., с вх. № СД-05-01-3710/27.04.2010г., с   № 1 и №2, са неразделна част от това решение.

 

Дължимата държавна такса за всеки дял от процесния имот е в размер на   сумата - 6 410,20лв.

 

 

ОСЪЖДА Г.К. Г. ЕГН ********** *** 10-А-7 и Е.К.С., ЕГН ********** *** *-**-* ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на И.К.К. ЕГН ********** и Ж.С.К. ЕГН ********** *** А-3 сумата 4913,01лв. разноски по делото за тази инстанция.

 

ОСЪЖДА И.К.К. ЕГН ********** и Ж.С.К. ЕГН ********** *** А-3 ДА ЗАПЛАТЯТ на Г.К. Г. ЕГН ********** *** *-*-* и Е.К.С., ЕГН ********** *** *-*-* солидарно сумата 261.50 лв. разноски по делото за тази инстанция.

Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Република България.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: