Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 13.04.2010 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди и десета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 МАРИЯ Х.

 

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 108 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

Производството е образувано по жалба от 23.02.2010 г. и допълнителна жалба от 09.04.2010 г. на К.П.П. ЕГН ********** *** - длъжник по изп. дело №0573/2009 г. против постановление за възлагане на недвижим имот предмет на публична продажба с идентификатор №67338.414.326.3 от 17.02.2010 г. на ЧСИ Н.Г. с район на действие Окръжен съд – Сливен. В жалбата е посочено, че е била опорочена процедурата по извършената публична продан на имота и постановлението за възлагане на недвижимия имот е незаконосъобразно. Твърди се, че незаконосъобразно в наддавателната процедура са участвали само К. и Р.К.. Моли се съдът да обяви публичната продан за нестанала и да бъде отменено постановлението за възлагане на недвижимия имот.

По жалбата е депозиран отговор от адв. Х. в качеството й на пълномощник на Л.Г.Т. и Й.Р.Т., в който е посочено, че жалбата на К.П. е недопустима, тъй като оплакванията, които се съдържат в нея не попадат в нито една от разпоредбите на чл. 435 от ГПК. От друга страна е посочено, че ако съдът приеме, че жалбоподателката в качеството си на длъжник е обжалвала процедурата по извършената публична продан то жалбата се явява неоснователна, тъй като всички действия по публичната продан са били законосъобразни. Моли се жалбата да бъде оставена без уважение.

В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ЧСИ е посочил, че действията по извършената публичната продан са били законосъобразни, че жалбата е депозирана в законния срок, но по същество оплакванията изложени в нея не са сред изброените в разпоредбата на чл. 435 от ГПК основания, поради което ЧСИ намира, че жалбата е недопустима и неоснователна.

От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

На 08.12.09 г. била депозирана молба пред ЧСИ Н.Г. от Й.Р.Т. и Л.Г.Т. за образуване на изп. дело. Към молбата бил приложен изп. лист от 12.11.2009 г. постановен на основание решение по  гр.д. №289/2006 г. на СлРС, с което била изнесена на публична продан масивна вилна сграда на един етаж, състояща се от две стаи с квадратура от 30 кв.м., находяща се във вилна зона в м. „Сухата чешма” селищно образувание „Изгрев” в землището на гр. Сливен при право на собственост ½ ид.ч. общо за Й. и Л. Т. и ½ ид.ч. за К.П.. С молбата за образуване на изп. дело било поискано да се наложи възбрана на посочения по-горе недвижим имот, който съгласно представената по делото справка от Агенция по кадастъра се идентифицира с №67338.414.326.3 и да бъдат предприети действия по извършване на публична продажба на имота. Във връзка с депозираната молба било образувано изп. дело №7592/2009 г. С разпореждане ЧСИ наложил възбрана върху недвижим имот, която била вписана в Агенция по вписванията под №33 на 15.12.2009 г.  С обявление от 21.12.2009 г. ЧСИ обявил, че сградата - предмет на принудително изпълнение ще бъде продадена на публичен търг на 05.02.2010 г., като посочила, че началната цена от която ще започне наддаването е 540 лв. и тя представлява 75% от стойността на вещта /720 лв./ съгласно изискването на чл. 468 от ГПК. В обявлението било посочено, че наддаването следва да бъде извършено с внасяне на задатък определен от съда и наддавателно предложение запечатано в плик, което следва да бъде подадено в канцеларията на Районен съд – Сливен. На 29.12.2009 г. били съставени актове от длъжностното лице Женя Кръстева за поставяне на обявление за публичната продан по местонахождение на имота в сградата на Община Сливен, в кантората на ЧСИ и в сградата на Районен съд – Сливен. Със същата дата бил съставен протокол от ЧСИ, с който същият приел, че разгласяването на публичната продан е извършено редовно и насрочил публичната продан, която да се извърши от 04.01.2010 г. до 04.02.2010 г. На жалбоподателката К.П. било изпратено съобщение за насрочената публична продан, което било получено лично от нея на 28.12.2009 г.

На 04.02.2010 г. било депозирано предложение от К. Л. К. за участие в обявената публична продажба , с което същата предложила цена за имота в размер на 550 лв. Към предложението била представена и вносна бележка за внесен задатък в размер на  54.50 лв. На същата дата било депозирано и предложение за участие в процедурата по публична продажба от Р.В.К., с което същия предложил цена за имота в размер на 720 лв. Към предложението бил депозиран документ за внесен задатък в размер на 54 лв.

На 05.02.2010 г.  ЧСИ съставил протокол за обявяване на  постъпилите наддавателните предложения и на купувач. В протокола бил отразено, че документи за участие в публичния търг са представили единствено К. К. и Р.К.. Била отразена предложената от всеки един от тях тръжна цена и тъй като наддавачът Р.К. бил предложил по-голяма цена за продадения недвижим имот, а именно 720 лв. той бил обявен за купувач на имота. Купувачът бил задължен в едноседмичен срок , считано от датата на съставяне на протокола да внесе предложената от него цена, приспадайки внесения задатък. Тъй като К. не внесъл цената в едноседмичния срок ЧСИ отправил предложение до К. К. да заяви писмено дали е съгласна да заплати предложената от нея цена за имота в размер на 550 лв. Съобщението било получено от страната на 16.02.2010 г. и на същата дата била депозирана молба, с която К. К. поискала да бъде обявена за купувач на недвижимия имот за цената от 550 лв. Било представено и платежно нареждане за внесена сума в размер на 496.50 лв., която се явявала разликата между предложената цена за имота и внесения по делото задатък.

На 17.12.2010 г. било съставено постановление за възлагане на недвижим имот, с който имота бил възложен на К. Л. К.. На 17.02.2010 г. било връчено съобщение на К.П. за извършеното възлагане на недвижим имот и в рамките на законоустановения седмодневен срок на 23.02.2010 г. била депозирана процесната жалба.

От така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт.

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице внесло задатък до последния ден на проданта от взискател участвал като наддавач без да дължи задатък и от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В настоящия случай в двете жалби против постановлението за възлагане се съдържат оплаквания, които съдът възприема като оплаквания против законосъобразността на извършената публична продан. Поради твърденията за незаконосъобразност на постановлението за възлагане съдът би следвало да изследва и въпроса дали недвижимият имот е възложен по най-високата предложена цена. Тези две хипотези са от кръга на случаите в които длъжникът, каквото е качеството на жалбоподателката по изп. дело може да обжалва и жалбата да бъде допустима. С оглед изложеното настоящия съдебен състав намира, че е допустимо разглеждането на депозираните от К.П. жалби. Разгледани по същество същите се явяват основателни.

Процедурата по изпълнение върху недвижими вещи е регламентирана в глава ХХХХІІІ от ГПК. Изпълнението спрямо недвижимите вещи обаче не изключва прилагането на общите правила на изпълнителното производство .

На първо място следва да се отбележи , че в настоящето изпълнително производство не се установи от представените доказателства, ЧСИ да е спазил задължението си да изпрати покана за доброволно изпълнение на страните , съгласно изричните изисквания на разпоредбата на чл. 428 ал. 1 от ГПК. В конкретния случай страните по изпълнението са съсобственици на недвижимия имот, поради което в изпълнителното производсто те имат двойно качество – взискатели и длъжници . Те са могли във всеки един момент от развитието на процеса доброволно да уредят отношенията си . Именно в поканата за доброволно изпълнение , ЧСИ е следвало да укаже и датата на която ще се извърши опис на недвижимия имот предмет на изпълнение . С поканата за доброволно изпълнение е следвало да се съобщи на страната , че по отношение недвижимия имот – предмет на изпълнение е наложена възбрана . Това по изпълнителното дело не е извършено . Незаконосъобразно ЧСИ е изготвил единствено Разпореждане ( без дата ) , с което е наложил възбрана на имота и без да е изпратил покана за доброволно изпълнение на жалбоподателката и без да е извършил опис на имота и оценка на същия, е насрочил публична продан на допуснатия до делба имот . По този начин процедурата по провеждане на публична продан на имота е поначало опорочена и макар съдът да не установи други нарушения в провеждането и – разгласяване на процедурата по публична продан, приемане на наддавателни предложения , определяне на купувач , определяне на последващ купувач и възлагане на платилия наддавателното предложение на недвижимия имот , проведената процедура е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ОТМЕНЯ действията на ЧСИ Н.Г. по проведената публична продан по изп. дело №0573/2009 г. на недвижим имот с идентификатор № №67338.414.326.3като незаконосъобразни.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: