Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 

 

гр. Сливен, 18.03.2010 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закритото заседание на осемнадесети март през двехиляди и десета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                               мл. с. МИРА МИРЧЕВА

при участието на прокурора ……...………….и при секретаря ………., като разгледа докладваното от Надежда Янакиева въз.гр.  д.  N 131 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на длъжник против действията на частенсъдебен изпълнител и е с правно основание чл. 435 ал. 2 пр.2 от ГПК.

 

Обжалван е наложен от ЧСИ запор на банкова сметка в „Юробанк И Еф Джи България” АД – ФЦ 311 Сливен с IBAN: ***  сметка ***.

Жалбоподателката твърди в жалбата си, че посочената сметка служи за получаване на детските надбавки за двете й малолетни деца – на 8 и 5 години, а по смисъла на чл.446 от ГПК те са несеквистируеми, тъй като представляват отпусната издръжка за децата от държавата. Поради това моли да бъдат отменени действията на ЧСИ, свързани с налагането на запор на посочената сметка.

Съдебният изпълнител не е подал писмени обяснения и не е взел становище по жалбата..

Въз основа на събраните доказателствени средства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Със запорно съобщение изх. № 578/22.01.2010г. е наложен запор на банковата сметка в „Юробанк И Еф Джи България” АД – ФЦ 311 Сливен с IBAN: ***  сметка *** с титуляр жалбоподателката Ж.Й.Т.. След получаването на запорното съобщение тя е депозирала чрез ЧСИ жалбата, по повод на която е образувано настоящето производство. Към жалбата е приложила удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” Община Сливен и извлечение от движението по сметката.  От писмените доказателствени средства категорично се установява, че в тази сметка са постъпвали единствено суми представляващи помощи по ЗСПД.

 

На базата на така приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

 

Жалбата е подадена в законоустановения срок от надлежен субект, поради което е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество е основателна и следва да се уважи макар и не поради инвокираните съображения. С нормата на чл.446 ал.4 от ГПК не се допуска насочване на принудителното изпълнение върху вземания за издръжка. В случая обаче по сметката са постъпвали суми отпускани по закона за семейни помощи за деца. Върху вземанията за семейни помощи по този закон не се дължат такси и данъци и не могат да се правят удръжки – чл.13 от ЗСПД. Наличието на  законовата забрана препятства валидното и допустимо насочване на изпълнението към този вид вземания и ги приравнява с несеквистируемите. Като е предприел действия в обратния смисъл ЧСИ е допуснал незаконосъобразното им извършване.

 

Поради тези съображения съдът намира, че следва да отмени като незаконосъобразни всички негови действия, във връзка с наложения запор на банковата сметка в „Юробанк И Еф Джи България” АД – ФЦ 311 Сливен с IBAN: ***  сметка *** с титуляр жалбоподателката Ж.Й.Т..

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ ДЕЙСТВИЯТА на ЧСИ Н. Г. рег.№ 836 на КЧСИ с район на действие  СлОС по изп. дело № 2009 836 0400 302, свързани с налагане на запор на банкова сметка в „Юробанк И Еф Джи България” АД – ФЦ 311 Сливен с IBAN: ***  сметка *** с титуляр жалбоподателката Ж.Й.Т. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ: