Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Сливен,  17.05.2010год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на двадесет и седми април през две хиляди и десета година в състав

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ БЛЕЦОВА 

                                                                                                              МАРИЯ Х.

при секретаря Р.Г. и с участието на прокурора ………………..…… като разгледа докладваното от  Гина Драганова въззивно гражданско дело № 155 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 258 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на С.Х.Х. с ЕГН  ********** ***, пл.”В.Л.” №*, против решение № 76/24.02.2010 г. постановено по гр.д. № 795/2009 г. на РС – Сливен.

С  решението, предмет на жалбата,  са допуснати до делба движими вещи на страните по спора, включително и комплекс спалня „Барселона” включващ: легло, 2 бр. нощни шкафчета, петкрилен гардероб, голям комод с огледало, малък комод с огледало и матрак с подматрачна рамка. Отхвърлен е иска за делба на други движими вещи между страните.

Жалбата е против решението в частта, с която е допусната съдебна делба на комплекс спалня „Барселона”, включващ легло, 2 бр. нощни шкафчета, петкрилен гардероб, голям комод с огледало, малък комод с огледало и матрак с подматрачна рамка.

Жалбоподателят твърди, че тази спалня неправилно е допусната до делба  и намира, че постановеното решение в тази част  е материално незаконосъобразно и необосновано, постановено в противоречие с доказателствения материал, тъй като съдът е приел за установена фактическа обстановка, която не кореспондира с действителните факти и обстоятелства, което е довело до противоречие на решението в тази част, с материалния закон.

 Наведени са доводи, че неправилно РС Сливен е приел, че фактически са закупени два броя   спални от един и същ модел, че за ЕТ  е купена по време на брака още една спалня, но след като страните са закупили друг комплект спалня през м.октомври 2002 г. от изложение „Стройко” в НДК – София. Твърди, че по делото са представени писмени доказателства, че спалнята, предмет на жалбата със същото наименование, била закупена от ЕТ „Сот-С.Х.” на 30.11.2002 г. от магазин „Нова Деница” в ЖК „Младост” гр.София и е закупена без принос на ищцата и не е в режим на СИО. Няма закупувана втора спалня за  ЕТ, за жилището на`четвъртия етаж,  тъй като то не е било във вид,  годен за обитаване през 2002г., за което са били представени убедителни и неоспорени от ищцата  писмени доказателства, които РС не е обсъдил. Неправилно съдът се е позовал, само на гласни доказателства на майката на ищцата, а не е коментирал тази, на майката на жалбоподателя и е постановил необосновано решение

Твърди, че не е закупена през м.10.2002 г. от майката на ответницата – свид.Д., спалня от на изложение „Стройко” през 2002 г. В това издложение фирма „Арон” ООД не е участвала и това противоречие в показанията на свид.Д.  съдът не е коментирал. Спалнята, закупена по фактура № 0000001985/30.11.2002 г. издадена от продавача „Арон С” ООД, се е намирала в бившето семейно жилище на страните и тази спалня била описана от ЧСИ – М.М. в изпълнение допусната от съда по гр.д. № 795/2009 г. обезпечителна мярка. Нямало доказателства за закупени 2 бр. комплекта спални „Барселона”, както твърдяла посочената свидетелка. Счита, че тази спалня е придобита от ЕТ”Сот – С.Х.” и презумпцията за съвместен принос по чл. 19 ал.3 от СК е изключена. Позовава се на тълкувателно решение № 2/2001 г. на ОСГК на ВКС и счита, че след като придобиването е в резултат на търговска дейност, осъществявана от ЕТ, се изключва приноса на другия съпруг – нетърговец. Затова ищцата по делото не притежава вещни права върху комплекс спалня модел „Барселона” нито към момента на придобиването, нито към момента на прекратяване на брака. Тази спалня е индивидуална собственост на жалбоподателя. Като е приел противното, първоинстанционния съд е постановил решение в противоречие с материалния закон. Моли да се постанови решение, с което да се отмени обжалваното решение в частта, с която е допусната съдебна делба, която да се извърши между страните по делото по отношение на движима вещ комплект спалня „Барселона” и се постанови решение, с което се отхвърли иска като неоснователен и недоказан за делба по отношение на този комплект спалня. Претендира разноските по делото.

Същото становище поддържа и по съществото на спора чрез процесуалния си представител адв.П.Ш. от АК – Сливен.

Въззиваемата – ищца не е депозирала в законния срок отговор по жалбата.

В становището си по същество, чрез процесуалния си представител – адв.Ел.Х. ***, навежда доводи за неоснователност на жалбата и моли да се постанови решение, с което се остави без уважение жалбата. Счита, че в първоинстанционното производство всестранно е бил изяснен произхода на средствата и момента на придобиване на процесната спалня. Намира обжалваното решение за логично и обосновано. По делото били разпитани свидетели, включително и трети, незаинтересовани лица и съдът правилно е приел, че процесната спалня е закупена в края на м.октомври 2002г. със средства, дадени от родителите на ищцата и в тяхно присъствие и представената по делото фактура не касае процесната спалня. Жалбоподателят се занимава с друга дейност, включително обзавеждане на жилища и след като е закупил такава спалня в обема на търговската си дейност   предполага, че тя се използва за търговски дейности, а не за семейството. Намира, че иззетата от ЧСИ комплект спалня „Барселона” е установено, че е в СИО, закупена за нуждите на семейството и е ползвана от същото. Моли в този смисъл да се постанови съдебното решение. В представената на 03.05.10г. писмена защита, излага същите доводи. Счита, че описаната от ЧСИ спалня е тази, която майката на ищцата е  закупила от изложението в НДК, от фирма Стройко, в край на м. октомври, 2002г. Моли да се остави жалбата без уважение.

 

Жалбата е депозирана в законния срок, от надлежна страна, против подлежащ на въззивно обжалване, валидно постановен съдебен акт  и е допустима, по смисъла на чл. 258 от ГПК.

Пред въззивната инстанция не се сочат  и не е искано събирането на нови доказателства по смисъла на чл.266 от ГПК.

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че са бивши съпрузи и по време на брака са закупили движимите вещи – предмет на производство за делба по предявения от жената иск и по насрещния иск на мъжа.

Спорен е въпроса досежно комплект спалня „Барселона”, включващ легло, 2 бр. нощни шкафчета, петкрилен гардероб, голям комод с огледало, малък комод с огледало и матрак с подматрачна рамка.

Въззиваемата – ищца твърди, че този комплект спалня, иззета от ЧСИ и предадена на отговорно пазене на трето лице, е закупена в края на м.октомври 2002 г. за нуждите на семейство и поставена в жилището, в което страните обзавеждали, за да живеят съвместно, намиращо се на пл.”Л.” №* етаж 3 .

 Разпитана по делото като свидетел,  майката на ищцата твърди, че е закупила в НДК от изложението на „Стройко” спалня „Барселона” и е броила сумата 2 800 лв. Тези показания  на майката на ищцата, повтаря   и  свид. Галина Дюлгерова, братовчедка на ищцата. Писмени доказателства, установяващи закупуването на тази спална, по делото няма представени. Майката на ищцата твърди, че документ за закупуване на  тази спалня не е запазила.

Не се спори и е установено е по делото, че жалбоподателят има на същия адрес, на четвърти  етаж друго жилище, което отдава под наем след 2008г. По делото има представени надлежни  писмени доказателства, че жилището на четвъртия етаж на посочения адрес, към 2002г., а и до края на 2008г., не е било обитаемо. До тази 2008г. в него са извършвани различни довършителни работи, за които е заплащал ЕТ - жалбоподател. /Виж писмените доказателства л. 26, 27, 28 и  от л.72 до 87 лист, по гр.д. № 795/09г. на РС Сливен/. РС Сливен не е приел тези доказателства, считайки същите за неотносими по причина, че се касаят за друго жилище. В случая тези писмени доказателства само опровергават показанията на св. Д.- Б. от предходното с.з. и затова са били представени.  РС е допуснал повторен разпит на св. Д., майка на ищцата, като освен въпроса, за който е бил допуснат този разпит, е задал и друг въпрос, който не е бил посочен преди допускане на повторния й разпит и не е би зададен при предходния й разпит.

 Настоящият състав на ОС Сливен, не намери за необходимо да приеме посочените с молба от жалбоподателя  с вх. № 22269/23.10.2009г. /л.71 от гр.д. № 795/2009г. на РС Сливен/, тъй като констатира, че в описа на ЧСИ, извършен на 23.03.2009г. в жилището на четвъртия етаж, няма вписано, че там се намират и „спални”, независимо  дали   от процесния модел или не. На този опис е присъствала лично ищцата, а майка й не е отразено в протокола, че е  била там и на 23.03.2009г. Но в показанията си, при   разпита й, проведен в с.з. на 21.10.2009г. е посочила, че „След това влязохме на другия ден със съдия изпълнител в апартамента на 4 етаж, ...  видяхме, че там има спални в него, ... видях само, че тези спални също са светли...”/Виж л.66/. Описът на ЧСИ в ап. 3 е извършен на  19.03.2009г., а описа в ап. 4, е извършен на 23.03.2009г. /арг. л.62 и л.63 от гр. д. № 795/2009г. на РС Сливен/. В първия опис, извършен на 19.03.2009г. от ЧСИ,  има вписано име и подпис на майката на ищцата, но при втория опис, няма вписано името и няма неин подпис. При положение, че е присъствала  при извършването на този опис на 23.03.2009г.,  който ден не е „следващия” след 19.03.2009г.,   след като е твърдяла, че са закупени два комплекта спални от посочения модел, е можело и е следвало да поиска ЧСИ да опише поне  моделите или вида на „спалните”, намерени в ап.4, за да се потвърди  и от  незаинтересована страна, че има два комплекта от един и същ модел и закупения от ЕТ се ползва за дейността му. 

Само св. Д. - Б., майка на ищцата  твърди, че в   жилището на четвъртия етаж, което се отдава под наем от ответника, при посещението му от ЧСИ, също е имало светли спални, но не е установено, какъв модел е и дали е модел „Барселона”.

От отговора на фирма „Арон- С” ООД София е видно, че  на името на жалбоподателя   „ в база данни за цялата 2002г.,  не съществува договор на името на въпросното лице, нито договор с адрес на доставка гр. Сливен”. /л.101/. Този факт се приема като доказателство, че  след закупуване на спалнята по приложената фактура, която е заплатена веднага – в брой, от жалбо- подателя, в качеството му на ЕТ, може превозът й е уреден по реда, посочен от свидетелката –майка на ищцата. /виж л.27, с копие от касова бележка за сумата 2914,00лв, от 30.11.2009г. на „Арон” –щанд Младост, магазин Н. Деница, л. 27 по гр.д. № 795/09г. на РС Сливен /.

 

Приема се за установено, че комплект спалня „Барселона”, която ЧСИ е намерил и описал в апартамент 3, който е бил обзавеждан за семейно жилище, е спалнята, закупена от ответника, като ЕТ. Тя е била поставена в семейното жилище. Даже и да се приеме, че е закупена за обзавеждане на другото жилище, на етаж четири, то към момента на закупуването не е било във вид, годен за живеене и спалнята е поставена в апартамента на третия етаж. Този фактически извод се подкрепя от следните доказателства: фактура №.01985/30.11.2002г. която е представена още с отговора на исковата молба с вх. № 7690/06.04.2009г. по гр.д. № 795/09г. на РС Сливен, л.23. Тази фактура е  издадена на ЕТ „Сот-С.Х.” на 30.11.2002 г. от магазин „Нова Деница” в ЖК „Младост” гр.София. Заплатена е на същата дата и е представена по делото касовата бележка за заплащането й. Не се твърди по делото, че тази спалня  е закупена с принос на ищцата.  С писмени доказателства е установено по делото, че  жалбоподателят е закупил този модел спалня, на посочената дата 30.11.2002г. и тази спалня е описана от ЧСИ. / и л.27 от гр.д. № 795/2009г. на РС Сливен/.

Обстоятелството, че  майката на ищцата твърди, че точно намерената от ЧСИ спалня е закупена от нея, не се споделя.   Тя е запазила платежни документи за закупени   вещи за семейството на значително по-ниски цена, а не може да представи доказателства за закупена спалня на стойност 2800лв. /Виж л.9, фак. №0000015785/08.12.2005г./. Твърдението, че майката на ищцата казва истината и не е заинтересована, защото показанията й се потвърждавали от друга свидетелка,  не може да бъде споделено. Другата свидетелка е също роднина  – братовчедка на ищцата, но и тя не сочи, че знае, да са закупени два броя спални. Заедно с това, тя посочва, че „Леля Д. извади пари от чантата .....”, но не твърди, че знае, че тези пари, са лични или са й дадени от жалбоподателя, както сочи неговата майка. Твърдението, че  се потвърждавали показанията от  факта, че е заплатена сумата 2800лв./, за която няма писмени доказателства/, защото не бил закупен един фотьоил, не се установява от други доказателства и също не следва  да бъде споделено. От представената от жалбоподателя фактура е видно, че са закупени точно същия брой  части от комплект на спалня, модел Барселона. / арг.  цит. фактура и представената касова бележка. /л.27/.

 В този аспект са и показанията на св. В. Х., майка на жалбоподателя, която казва” Синът ми само даде парите,  а М. и майка й, избираха спалнята”, които РС Сливен не е отчел. /Виж протокола от с.з., проведено на 21.10.2009г./.

 Обстоятелството, че комплекта спалня, закупена от ЕТ, е на различна цена,   което твърди само свидетелката Д. и за което няма писмени доказателства, не може да бъде преценено като доказателство, че е закупена втора спалня от този модел. Известно е , че при закупуване на стоки между  търговци,  цените са „на едро”, като дължимото ДДС се включва на отделен ред, както е по представената фактура . При закупуване на стоки от клиент - физическо лице,   цената се определя „на дребно”, без търговска отстъпка и с включен ДДС, при което винаги се явява разлика в цената, при покупка между търговци.

 По тези съображения се приема, че фактически за семейното жилище е закупен един комплект спалня от процесния модел и това е този, закупен с представената от ЕТ фактура. Фактурата своевременно е  представена с отговора по исковата молба и не е оспорена от другата страна. Неправилно РС не е приел другите доказателства, които ЕТ е представил, след като се е твърдяло че са закупени, два броя комплекти от един и същ вид,  но това твърдение не се приема за доказано. То не се  потвърждава и от писмените доказателствата по делото.

РС Сливен с доклада си по делото от с.з. 21.10.2009г. изрично е указал на „ищцата, че следва да установи по безспорен начин твърденията си по отношение на т. 4 от Насрещната искова молба,   че спалнята по ИМ и описана от ЧСИ е придобита от страните по време на брака им в режим на СИО”. Други доказателства в тази насока, освен твърденията на майката на ищцата св. Д. – Б., по делото не са представени и не е искано събирането на такива.

Приема се за категорично  установено е по делото, че фирма „Арон С” е доставила на ЕТ „Сот – С.Х.” мебели, модул „Барселона” на стойност 2914 лв., съгласно фактура № 01985/30.11.2002 г., която ЕТ е заплатил в магазин на посочената фирма намиращ се в ЖК „Младост” магазин „Нова Деница”. /арг  цит. фактура, в която са описани същия брой част, от които се състои процесния комплект, лист 26 и лист 27 от гр.д. № 795/2009 г. на РС – Сливен/.

По делото няма представени доказателства, установяващи, по какъв начин спалнята, закупена от майката на ищцата е доставена от София от фирма „Стройко” в гр.Сливен и монтирана в бъдещото семейно жилище. Няма и писмени доказателства за стойността, която е заплатила майката на ищцата.

 

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

 

 Предявената претенция е за делба на движими вещи, закупени от бившите съпрузи – страни по делото.

При предявена  претенцията за делба на семейно имущество, следва да се установи за всяка една вещ, кога е закупена, с какви, /с чии/ средства е закупена, при кого от съпрузите се намира към момента на предявяване на иска за делба, за да се допусне делба на реално съществуващи вещи.

По категоричен начин се установява от всички, представени и събрани по делото доказателства, че комплект спалня „Барселона”, е закупена от съпруга, в качеството му на ЕТ,    за обзавеждане на жилището, в което  страните е следвало да живеят, намиращо се на пл. „Л.” №*, етаж 3. В това жилище е установено, че се е намирал комплект спалня „Барселона”, която е  описана от ЧСИ М. М., след като е било допуснато обезпечение на предявения иск за делба на СИО. Не се спори, че комплект  спалня Барселона е закупен от жалбоподателя в качеството му на едноличен търговец и ищцата  няма принос при закупуването й. За такъв принос не се и твърди, че  има.

Твърдението на жалбоподателя, че описания комплект спалня е бил този, който той е закупил,  се приема за установено от   представените и събрани по делото писмени доказателства.  Не може да се приеме, че е имало закупуване на два броя спални комплекта, от един и същи модел, закупени съответно до 20.10.2002г. от родителите на ищцата и на 30.11.2002г. – от фирмата на жалбоподателя, за да се приеме, че тази спалня описаната от ЧСИ спалня,  е придобита в СИО.

Обстоятелството, че е установено по делото, че  няма сключен договор с ЕТ за покупка на процесния вид спалня за посочената 2002г. с фирмата „Арон-С” ООД, мотивира извод, че същата е заплатена веднага с покупката, като е издадена фактура  и касова  бележка, от  които е видно, че цената е заплатена при закупуването и фактура за тази покупка е издадена на ЕТ. За заплащане на закупени от търговци стоки, след като се заплащат в момента на покупката в брой и се издава фактура, няма изискване за сключване на   договор с общи клаузи.  Този факт също  мотивира извода, че тази спалня  не е в режим на СИО/л. 26 от делото/.

 

Твърдението, че са закупени два броя спални от един и същи модел, в настоящия случай не е категорично установено по делото и не може да се приеме.

Приема се, че е закупена една спалня, модел „Барселона”, от ЕТ на жалбоподателя, която е описана от ЧСИ в семейното жилище и за нея жената няма принос при заплащането й.

Броят на частите, от които е съставен тази комплект, отразени в представената фактура,  е същия, който е описал и ЧСИ.  Твърдението, че „ е закупен за търговска дейност” не е установено категорично от доказателствата по делото, но потвърждава извода, а  не се и спори, че стойността на тази покупка е заплатена от суми, придобити от дейността на ЕТ. Не се и твърдят такива обстоятелства по делото. /арг. ТР №2/27.12.2001г., по гр.д. №2/2001г. на ОСГК на ВКС/.

В трайната си практика ВКС приема, че „Презумпцията за съвместен принос по чл. 19, ал.3 от СК се изключва за придобитото по време на брака от едноличния търговец, когато то е резултат от упражняваната търговска дейност. Вещите, правата върху вещи и влоговете, придобити по време на брака в резултат на осъществяване на тази дейност, не са съпружеска имуществена общност / СИО/, когато са включени в търговското предприятие.” Не е СИО и придобитото от ЕТ в резултат на реинвестиране на печалбата.    

В този  аспект, несъстоятелно е и не може да бъде споделено твърдението на ищцата, че жалбата е неоснователна и решението в обжалваната част, е  обосновано, логично и  материално  законосъобразно.

Като не  е достигнал до същия извод, относно процесния комплект спалня, РС е постановил едно неправилно, необосновано и незаконосъобразно решение.

По тези съображения се приема, че жалбата е основателна и   следва да бъде уважена.

То следва да бъде отменено в частта, с която е  допусната делба на комплект спалня „Барселона”, включващ: легло, 2 броя нощни шкафчета, голям комод с огледало, малък комод с огледало и матрак с подматрачна рамка, описани в протокол за опис на движимо имущество от 19.03.2010г. от ЧСИ М. М., /л.62/.

Претенцията на ищцата за делба на този комплект спалня, като неоснователна следва да се отхвърли.

При този изход на спора  се дължат разноски за тази инстанция на жалбоподателя в доказания размер – 25,00лв. На въззиваемата страна,    не е дължат разноски за тази инстанция.

Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                    

Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯВА  решение № 76/24.02.2010г., постановено по гр.д. № 795/2009г. на РС – Сливен В ЧАСТТА, с която Е ДОПУСНАТА ДЕЛБА,   която да се извърши между М.Д. Б. с ЕГН ********** ***-*-*   и С.Х.Х. с ЕГН  ********** ***, пл.”В.Л.” №*,  на комплект спалня  модел „Барселона”, включващ : легло, 2 бр. нощни шкафчета, петкрилен гардероб, голям комод с огледало, малък комод с огледало и матрак с подматрачна рамка И вместо това,

ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от М.  Д. Б. с ЕГН ********** ***-*-*, против С.Х.Х. с ЕГН  ********** ***, пл.”В.Л.” №*, ИСК ЗА ДЕЛБА на комплект спалня, модел „Барселона” включващ : легло, 2 бр. нощни шкафчета, петкрилен гардероб, голям комод с огледало, малък комод с огледало и матрак с подматрачна рамка.

 

 ОСЪЖДА М.  Д. Б. с ЕГН ********** ***-*-*, да заплати на С.Х.Х. с ЕГН  ********** ***, пл.”В.Л.” №*, сумата от 25,00лв. разноски за тази инстанция.

 

 

Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от съобщаването му на страните, пред ВКС на Република България.

 

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: