Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. С., 08.06.2010 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          С.ският окръжен съд, гражданско отделение в съдебно

заседание на двадесет и шести май, през две хиляди и десета година,

в състав:                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                          

                                          ЧЛЕНОВЕ:                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                       

                                                                                      мл.с. МИРА МИРЧЕВА

                                                                                                               

При секретаря М.Л.      и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА гр.д. № 179/2010 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по жалба на трето лице срещу действията на съдия изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 465 от ГПК.

Жалбоподателят “ОФИС ЦЕНТЪР ТР” ЕООД, гр. П., представлявано от управителя Я.П.Я., а след вписана промяна от М.П.С.,  чрез пълномощника си адв. И.П.Д. *** обжалва действието от 08.03.2010 г.- запечатване на търговски обект в гр. С., ул. “В.” №* по изпълнение на забрана да се извършва търговска дейност с използване на марката “Office 1 Superstore” извършено по изпълнително дело № 20107680400102 на ЧСИ М.М.  с рег. № 768 и район на действие СлОС. В жалбата си твърди, че ползва под наем търговски обект на адреса, на който е извършено запечавтане. Запечатаният магазин бил зареден изцяло със стоки, собственост на дружеството жалбоподател и по този начин е отнет достъпа на служителите му до него и от възможността да извършва дейността си в имота. Настоява, че при посещението си в обекта ЧСИ констатирал обстоятелството, че в него се намират служители на “ОФИС ЦЕНТЪР ТР” ЕООД, инсталиран е касов апарат на дружеството и търговската дейност се осъществява от него. На фасадата на магазина нямало табели, съдържащи логото на “Office 1 Superstore”. Настоява, че в обекта не се продават стоки, за които дружеството няма права да разпространява в търговската мрежа. ЧСИ неправилно отразил в протокола от 08.03.2010 г., че работещите в обекта лица Д. Г.Г., Н. С. Ч., С.Д.Д., В.Р.Р. и Р.А.К. са служители на “ПРИМА ТР” ООД. Твърди, че същите са негови- на жалбоподателя служители, с надлежно сключени трудови договори, декларирани  пред НОИ. Обезпечителната мярка, определена в обезпечителната заповед в полза на взискателя Кооперация “ПАНДА” С. е само против ответник по бъдещи искове- длъжника “ПРИМА ТР” ООД гр. П., а не и против  “ОФИС ЦЕНТЪР ТР” ЕООД, гр. П.. Процесният обект не се ползвал от длъжника  “ПРИМА ТР” ООД. При запечатването в обекта са задържани и запечатани множество стоки собственост на третото лице, което излиза извън предмета на допуснатото обезпечение. По този начин е отнет достъпа на дружеството до тях и възможността същото да се разпорежда свободно със собствеността си. В жалбата се посочва, че в заповедта номерацията на адреса е посочена №* /гр. С., ул. “В.”/, а не №*, но въпреки това, ЧСИ е запечатал офиса на №6, което е недопустимо.

Моли да бъдат отменени действията на ЧСИ по извършване на запечатването на обекта, като незаконосъобразни.

Жалбата е входирана при ЧСИ на 17.03.2010 г., а видно от положения щемпъл върху плика, с който е изпратена от гр. П. и отделно от известието за доставяне /л. 36 от настоящото производство/- датата на изпращане е 15.03.2010 г.   

В дадения от съда срок ответникът по жалбата КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА”, гр. С.- взискател, чрез упълномощения адвокат Н.Б.Н. от САК подал писмено възражение против жалбата. Намира, че е просрочена, поради което е недопустима и моли производството по делото да бъде прекратено. В случай, че съдът я приеме за допустима, моли да бъде оставена без уважение, като неоснователна. Счита, че представените трудови договори на служителите на жалбоподателя са сключени след датата на издаване на обезпечителната заповед- 22.02.2010 г. И към извършване на запечатването били служители на дружеството длъжник “Прима ТР” ООД, гр. П.. Трудовият договор с лицето  Д. Г.Г. и към 10.03.2020 г. е все още с длъжника, което било констатирано от ЧСИ в НОИ. Към 08.03.10 г. в магазина са се продавали канцеларски материали и офис консумативи и други продукти, които включват отличителен външен и вътрешен дизайн, с определени търговски марки “Office 1” и “Office 1 Superstore”, като изложените артикули са със същата марка, лого и белези. Моли да се вземе предвид и това, че в обезпечителната заповед е допусната очевидна фактическа грешка в номерацията на адреса. Моли жалбата да бъде отхвърлена, като неоснователна. Нямало посочен друг адрес на длъжника, където да бъде насочено изпълнението.  

В писмения си отговор длъжникът “ПРИМА ТР” ООД гр. П., представляван от управителя Р.Г.В. не оспорва жалбата. Намира я за основателна и предлага да бъде уважена. Признава, че действително ползвал под наем търговския обект в гр. С., но поради развилите се отношения с кооперация “Панда” довели до невъзможността да осъществяват дейност като техен франчайзер  продали останалите им стоки и преустановили търговската си дейност. Трудовите договори със служителите си прекратили към 04.03.2010 г. и към момента на посещението на ЧСИ в обекта не е имало техни служители. За прекратяването на трудовите договори в законоустановения срок била уведомена НАП.   

 В писмените си мотиви ЧСИ посочва, че съобщението и копие от обезпечителната заповед били връчени на длъжника чрез неговите служители. Протокола за извършеното запечатване бил подписан от служителите на длъжника. При поискване последните представили вторите екземпляри на трудовите им договори.  Допуснатата техническа грешка в обезпечителната заповед- № на обекта била поправена от съда и е положен печат, което било видно от приложените по делото документи. По време на извършване на изпълнителните действия не бил представен договор за наем на търговския обект, нито е извършен опис на движими вещи, тъй като не това е предмет на заповедта.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена в срок от трета страна в изпълнителното производство- твърдящ, че запечатания обект- магазин в гр. С., ул. В.” №* е ползван от него под наем и е зареден изцяло със стоки негова собственост  и има правен интерес от обжалване действието на ЧСИ по запечатване на обекта.  

Новият ГПК въведе списък на действията които могат да се обжалват от страните в изпълнителното производство и третите лица и съгласно чл. 435, ал. 4 от ГПК третото лице може да обжалва действия върху вещи, които към деня на запора са се намирали във владение на това лице.

Съдът констатира, че взискател по изпълнителното производство е Кооперация “ПАНДА”, гр. С., която представя Обезпечителна заповед от 22.02.2010 г. против длъжника “Прима ТР” ООД, ЕИК 115654793, гр. П. за обезпечаване на бъдещи искове  по чл. 76, ал.1, т. 1, т.2 и т.3 от ЗМГО, които ще бъдат предявени от кооперацията против длъжника, чрез  ЗАБРАНА за извършване на търговска дейност с използване на марка Office 1 Superstore” и  запечатване търговски обекти в гр. Нова Загора, гр. Котел, гр. Ямбол, гр. Асеновград, гр. Димитровград и специално за гр. С. обект на ул. “В.” №*.  На самата Обезпечителна заповед адреса на обекта е ул. “В.”, грешно изписана “В.К.” и №*, като е видно, че първоначално № е изписан *, но 1 е заличена и върху № е положен печат.  

ЧСИ М.М.  с рег. № 768 и район на действие СлОС по молба на взискателя Кооперация “Панда” от 04.03.2010 г. образувал изпълнително дело № 20107680400102/2010 г. На 08.03.2010 г. ЧСИ в присъствието на Д. Г., Н. Ст. Ч., С.Д.Д., В.Р.Р., Р.А.К. с протокол от същата дата извършил запечатване на търговския обект в гр. С., ул. “В.К.” №*.  Ключовете за склада са оставени в търговския обект, а ключът за входната врата е предаден на Д. Г.Г.. Присъстващите служители подписали протокола.  ЧСИ приложил към изп.д. копия от трудовите договори на свидетелите- служители на дружеството длъжник, съответно от 01.02.2010 г. на Д. Г., В.Р. и С.Д.- с работодател длъжникът “ПРИМА ТР” ООД.

Пред СлОС са представени сключени трудови договори на 04.03.2010 г. между работодател “ОФИС ЦЕНТЪР- ТР” ЕООД със служители В.Р., С.Д., Н. Ч. и Д. Г., като са приети и справки- уведомление по чл. 62, ал.4 от КТ от НАП от 04.03.2010 г. и от 05.03.2010 г. за сключените договори.

Към жалбата е приложен договор за абонаментно сервизно обслужване на фиксални устройства /ФУ/ от 26.02.2010 г. според който абонатът /“ОФИС ЦЕНТЪР- ТР” ЕООД с адрес гр. С., ул. “В.К.” №*/ възлага, а сервизът / АГЕНЦИЯ КОМПАС ООД/  приема да извършва абонаментно сервизно обслужване на инсталираното при абоната ФУ.

Видно от ДОГОВОР ЗА НАЕМ от 01.03.2010 г. ТД “Прима ТР” ООД гр. П., като наемодател и ТД ““ОФИС ЦЕНТЪР ТР” ЕООД, гр. П., като наемател се споразумели наемодателят  да предостави на наемателя за временно и възмездно ползване  два обекта в гр. С., от които единият е процесният.

Свидетелите С.Д. и В.Р., присъствали на запечатването установяват, че при посещението си в обекта ЧСИ те са работили като служители на “ОФИС ЦЕНТЪР ТР” ЕООД с  инсталиран касов апарат на дружеството. Търговската дейност се осъществява от това дружество и в момента обслужвали клиент на когото обработили документите и съответно стоката, която закупил, като издали фактура и касова бележка от името на “Офис център ТР”. На фасадата на магазина нямало табели, съдържащи логото на “Office 1 Superstore”. Свидетелката Д., която е била касиер до 04.03.2010 г. в магазина с работодател “Прима ТР”, от тази дата стоката в обекта преминала в собственост на “Офис Център ТР”. Св. Радев и в двете фирми работил като търговски представител.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безпротиворечива и доказана, като съобрази писмените и гласните доказателства.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата, според чл. 435, ал.4 от ГПК не следва да се уважава ако се установи, че вещите са собственост на длъжника при налагане на запора или възбраната. В случая обезпечителната мярка е забрана за извършване на търговска дейност и запечатване на търговския обект. Съдът счита, че  по аналогия следва да приеме, че правната норма се отнася и за настоящия случай.  

Изпълнението по изп.д. № 20107680400102/2010 г. на ЧСИ М.М.  с рег. № 768 и район на действие СлОС е насочено към запечатване магазин в гр. С.. Това е  адресът на третото лице- жалбоподател, който няма задължения към взискателя. Той ползва обекта като наемател, към който е насочено изпълнението. Длъжникът преустановил дейността си в обекта.

В тежест на взискателя, а не на третото лице е да докаже, че магазинът е обект, ползван от длъжника и вещите в него са негова собственост. Той не доказа това. В СЛУЧАЯ СЕ УСТАНОВИ, че запечатания обект- магазин вече не се ползва от длъжника, а от третото лице- жалбоподател, което е наемател в него. Негови са служителите, присъствали на запечатването и подписали протокола, след като трудовите им договори са сключени дни преди изпълнителното действие- на 04.03.2010 г., а протоколът е изготвен от ЧСИ на 08.03.2010 г. За тези договори е уведомена НАП /Националната агенция по приходите/ също дни преди изпълнението. Не може да се приеме, че длъжникът ползва магазина и запечатването ограничава неговите права, целени с допуснатото обезпечение. Напротив със запечатването се отнема достъпа на дружеството жалбоподател до магазина му и намиращите се в него стоки и той не може да се разпорежда свободно със собствеността си.

Съдът намира жалбата за основателна, а обжалваните действия на ЧСИ за незаконосъобразни, поради което ще отмени  обжалваното съдебно изпълнително действие.

Жалбоподателят претендира присъждане на разноски. Направил такива в размер на 25 лв.- внесена ДТ, които с оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК следва да му се присъдят. В приложеното към настоящото производство пълномощно на адв. Д. няма отразяване на адвокатско възнаграждение, поради което такова не се дължи.

Въз основа на изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ извършено изпълнително действие от 08.03.2010 г. по изпълнително дело № 20107680400102 на ЧСИ М.М.  с рег. № 768 и район на действие СлОС- запечатване на търговски обект в гр. С., ул. “В.” №* по изпълнение на забрана да се извършва търговска дейност с използване на марката “Office 1 Superstore, като неправилно и  незаконосъобразно.

ОСЪЖДА  КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА ТР”,  ЕИК *****, гр. С., район “М.”, бул. “Ц. ш.” № *, представлявано от Е.Н.К.- Ц., в качеството си на Председател, чрез адвокат Н.Б.Н. ЕГН- ********** от САК, със съдебен адрес ***  да заплати на ТД ““ОФИС ЦЕНТЪР ТР” ЕООД, ЕИК 201042940, със седалище и адрес на управление гр. П., ж.к. “Т.”, бл. *, ет. *, ап.*, представлявано от управителя М.П.С., чрез адв. И.П.Д. *** разноски по делото в размер на 25 /двадесет и пет/ лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване /чл. 437, ал.4 ГПК/.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               

 

 

ЧЛЕНОВЕ :