Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е     N 

 

гр. Сливен, 20.05.2013 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева гр.д. N 181 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по молба за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в постановено решение, с правно основание чл. 247 ал. 1 от ГПК.

Молителката твърди, че в постановеното по делото решение в мотивите и  диспозитива погрешно е изписано фамилното име на единия от въззиваемите – ответник в първоинстанционното производство, като вместо „С.” е отпечатано „Н.”. Иска поправка, представя копие от лична карта на лицето.

Останалите участници в производството, след съобщаването им за молбата, не са изразили становище.

СлОС, след като се запозна с молбата и представените към нея писмени доказателствени средства, счита молбата за допустима..

За предявяване на искането не е предвиден срок. Молбата е подадена от легитимирана страна – макар да не е от самото лице, за поправка на името на което се касае, съдът намира, че молителката разполага със самостоятелен правен интерес, тъй като също участва като страна в производството и с оглед предмета на спора, допуснатата грешка рефлектира и върху нейната правна сфера.

Настоящият състав намира, че искането е и основателно.

Без съмнение ответникът-въззиваем С.Т. С. е обозначен в мотивите и в диспозитива на решението като С.Т.Н. и това представлява очевидна фактическа грешка, тъй като не се касае за две различни лица – видно от представеното копие от лична карта на С.Т. С., ЕГ номер на същия съвпада с посочения ЕГ номер на ответника в исковата молба.

Освен това  с влязло в сила решение № 356/13.01.2006г. по гр.д. № 59/04г. на НзРС, първоинстанционният съд вече е бил допуснал поправка на същата очевидна фактическа грашка в своето решение – поправил е диспозитива си по отношениена фамилното име на същото лице, като е постановил то да се чете „С.”.

Всичко това налага изводът, че молбата е основателна и следва да бъде уважена. Налице са предпоставките за това и е изпълнена предвидената в закона процедура. Допуснатата грешка е в резултат на погрешно механично изписване и същата следва да бъде поправена по реда на чл. 247 от ГПК, тъй като това няма да доведе до промяна на съдържанието на съдебния акт по същество.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА на решение  от 09.06.2011г. по в.гр.д. № 181/10г. по описа на СлОС,  като

В мотивите:

-          на страница 12, ред 17 отдолу,

В диспозитива:

-    на страница 14, ред 18 отгоре

-    на страница 15, ред 16 отгоре,

-         на страница 17, ред 8 отгоре, вместоН.да се четеС.”.

 

Решението за поправка подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок дневен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: