Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 104

 

Сливен 25.06.2010 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в съдебно заседание на осемнадесети май,  през две хиляди и десета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНКА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  М. БЛЕЦОВА

  СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

При секретаря М.  Л., като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 191 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл.196 и сл. от ГПК.

         Образувано е по въззивна жалба на адв.Д. в качеството й на процесуален представител на Т.Д.Д. ЕГН ********** *** против решение № 1009/29.01.2010 г. на СлРС постановено по гр.д. № 331/2006 г. в частта, с която е допусната съдебна делба по отношение на недвижим имот представляващ нива от 2,820 дка, ІV категория,находяща се в м.”Новата кория” в землището на с.Ж.В.и представляваща имот № 043031. Твърди се, че в тази част решението е неправилно, тъй като не кореспондира на установените по делото факти. Посочено е, че процесната нива е лична собственост на жалбоподателката Д. и не следва да бъде допускана делба между нея и въззиваемите И.Г.И. ЕГН **********, М.Г.Г. ЕГН ********** и Й.Г.С. ЕГН **********. В жалбата е изразено становище, че решението противоречи на тълкувателно решение № 1 по гр.д. № 11/1997 г. на ВКС, тъй като не било зачетено обстоятелството, че по отношение на процесната нива е налице влязло в сила решение по реда на чл.14 ал.4 от ЗСПЗЗ.

         Моли се решението в обжалваната част да бъде отменено и предявения иск за делба на процесната нива да бъде отхвърлен.

         По делото не е депозиран отговор на въззивната жалба.

         В съдебно заседание въззивницата не се явява. Представлява се от адв.Д., която поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена.

         Въззиваемите в съдебно заседание се представляват от адв.А., която оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена.

         В настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

         Въззивницата Т.Д.Д. е законен наследник  в качеството си на дъщеря на Д.С.Т. роден на *** г. и починал на 8.01.1968 г. Горното обстоятелство се установява от удостоверение за наследници от 11.05.2006 г. на Кметство с.Жельо войвода. Въззивницата е първа братовчедка на въззиваемите М. Г., И.И. и Й.С., които са дъщери и законни наследници на Г.С.Т., обстоятелство, което се установява от представено удостоверение за наследници от 18.07.1995 г. и 4.04.2006 г. на Кметство с.Жельо войвода.

         На 20.11.1998 г. Сливенския районен съд постановил решение № 1409 по гр.д. № 506/1998 г. Делото било образувано по иск с правно основание чл. 14 ал.4 от ЗСПЗЗ. Страни по делото били въззивницата Т. Д. Д. и първите братовчеди на страните С.Д.С., И. Д. Т. и С. Д. А.. Предмет на делото било установяването правото на собственост върху зем.земя от 3,3 дка находяща се в м.”Новата кория”. С решението СлРС отхвърлил предявените от С. С., И.Т. и С. А. искове с правно основание чл. 14 ал.4 от ЗСПЗЗ за признаване за установено по отношение на ответницата, че ищците като наследници на Д. С. Т. имат право на възстановяване на собствеността върху нива от 3 дка в м.”Нова курия” в землището на с.Жельо войвода, която е била възстановена на въззивницата по преписка вх. № 18720/1992 г. на Поземлена комисия.

         Решението на СлРС по гр.д. № 506/1998 г. било потвърдено от Окръжен съд – Сливен с решение № 109/26.03.1999 г.постановено по в.гр.д. № 144/1999 г.

         Между страните е било водено гр.дело № 448/1998 г. на РС – Сливен, чието решение № 1688/24.11.1998 г. е било предмет на разглеждане по в.гр.д. № 214/1999 г.на Окръжен съд – Сливен. По това дело било постановено решение № 364/6.12.1999 г., с което било признато за установено по отношение на въззивницата, че въззиваемите притежават право на възстановяване на собственост на друга нива от 8 дка в м.”До кантона”. Решението на СлОС било потвърдено с решение № 1114/31.07.2000 г. на ВКС. Във връзка с това решение ОСЗГ – Сливен постановило решение № 1076/14.11.2005 г., с което анулирало предишно свое решение по преписка 18720 на наследниците на Д.С.Т. относно имот от 8 дка в м.”Мерата” и по преписката с решение № 519 ЖВ/17.04.2000 г. по чл. 27 от ППЗСПЗЗ били възстановени имоти № 043031 от 2,820 дка и имот  081005 от 7,521 дка. Бил отчетен и коефициент за редукция от 0,94 % за землището. Тъй като цитираните по-горе решения на Сливенския районен съд , Окръжен съд – Сливен и ВКС не са касаели имот от 2,820 дка не е ясно на какво основание същият е бил вписан като собственост на наследниците на Д.С.Т..

         През 2006 г. пред СлРС било образувано гр.д. № 829 с ищец въззивницата Д. против решение № 1076/14.11.2005 г. В исковата молба се съдържат оплаквания за неоснователно вписване във въпросното решение на съсобственост на нива от 2,820 дка, находяща се в м.”Новата кория”. По исковата молба било постановено определение от 25.07.2006 г., с което жалбата против решение № 1076/2005 г. била оставена без разглеждане като недопустима и било прекратено производството по делото.

         Въззивницата обжалвала определението на СлРС за прекратяване на делото във връзка с което било образувано ч.в.дело № 531/2006 г. на СлОС, по което било постановено определение № 350/12.10.2006 г. В съдебния си акт Окръжния съд отхвърлил жалбата на Т.Д. като неоснователна. В мотивите си съдът посочил, че при наличието на спор за материално право, същия следва да се разгледа по реда на чл.14 ал.4 от ЗСПЗЗ.

         През 2007 г. пред РС – Сливен било образувано дело с ищец въззивницата Д. и ответници въззиваемите И., Г. и С. с правно основание чл. 14 ал.4 от ЗСПЗЗ като предмет на разглеждане отново е правото на собственост на нива от 2,820 дка находяща се в м.”Новата кория” в землището на с.Жельо войвода. С решението си № 915/29.01.2008 г. СлРС отхвърлил предявения от Т.Д. иск за възстановяване на нарушено материално право за собственост върху нива от 2,820 дка в м.”Новата кория” като неоснователен . Решението на РС – Сливен било обжалвано пред ОС – Сливен и по него било образувано в.гр.д. № 355/2008 г., по което било постановено решение № 209/24.10.2008 г. С решението си СлОС обезсилил решение № 915/2008 г. по гр.д. № 628/2007 г. на СлРС като недопустимо и прекратил производството по делото. В мотивите си съдът е посочил, че иска е недопустим, тъй като за същия имот е било водено друго дело със същото правно основание чл. 14 ал.4 от ЗСПЗЗ между въззивницата и третия син на общия наследодател С. Т. починал 1920г., а именно наследниците на Д. С. Т., което решение било оставено в сила. Окръжният съд посочил, че отхвърлителното решение по гр.д. № 506/1998 г. на СлРС между наследниците на Д. С. и въззивницата  има сила и спрямо въззиваемите в настоящото производство И., Г. и С. предвид тълкувателно решение № 1 по гр.д. № 1/1997 г. на ОСГК на ВКС. Посочил е, че с решението на съда по чл. 14 ал.4 от ЗСПЗЗ собствеността се установява еднакво и в полза на всички наследници, дори и да не участвали в производството.

         Обжалваното решение е било съобщено на въззивницата на 04.03.2010 г. и в рамките на законоустановения 14 дневен срок – на 18.02.2010 г. е била депозирана процесната въззивна жалба.

         Процесната жалба се явява процесуално допустима като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна.

         За да се допусне един недвижим имот до делба следва да се установи, че същият е съсобствен между страните, които желаят делбата на имота. В настоящия случай по отношение на нива от 2,820 дка находяща се в м.”Новата кория” в землището на с.Ж.В.и представляваща имот № 043031 не се установи съсобственост между страните по делото. Напротив, с решение № 506/1998 г. по гр.д. № 1409/1998 г. потвърдено по-късно с решение № 109/26.03.1999 г. по в.гр.д. № 144/1999 г. на СлОс е било признато, че въззивницата Т.Д.Д. е едноличен собственик на нива от 3 дка, находяща се в м.”Новата кория” в землището на с.Жельо войвода, която по-късно била редуцирана в нива от нива от 2,820 дка. Решението по цитираните дела е било по предявен иск по чл. 14 ал.4 от ЗСПЗЗ от наследниците на третия син на общия наследодател на страните, но въпреки това то има сила и по отношение на въззиваемите. В Тълкувателно решение № 1 по гр.д. № 11/1997 г. на ОСГК на ВКС т.3 е било възприето становището, че предявяването на иск по чл. 14 ал.4 от ЗСПЗЗ от един от наследниците е акт на обикновено управление за защита на общи права, а с решението по този иск се установява еднакъв факт, който ползува всички наследници дори и те да не са участвали в производството. В Тълкувателното решение е посочено, че в производството по чл. 14 ал.4 от ЗСПЗЗ наследниците са обикновен другари и участието на всички не е задължително.

         С оглед изложеното, съдът намира, че по отношение на недвижим имот № 043031, представляващ нива от 2,820 дка находяща се в м.”Новата кория” в землището на с.Ж.В.не е налице доказана съсобственост между страните, поради което същия следва да бъде изключен от делбата.

         Решението на Окръжен съд – Сливен не съвпада в мотивите си с решението постановено от Районен съд – Сливен, поради което същото следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

         Пред настоящата инстанция не са били претендирани деловодни разноски от въззивника и такива не следва да бъдат присъдени.  

 

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 1009/29.01.2010 г. по гр.д.№ 331/ 2006 г. на Сливенския районен съд в частта, с която е допуснат до съдебна делба недвижим имот представляващ нива от 2,820 дка ІV категория в м.”Новата кория” имот № 043031 в землището на същото село при граници: нива № 043032; нива № 001149; нива № 043377; нива № 043378; нива № 043379; нива №043380 и нива №043056 , като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като вместо това ПОСТАНОВИ:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Г.И. ЕГН **********, М.Г.Г. ЕГН ********** и Й.Г.С. ЕГН ********** ***,  със съдебен адрес гр.С., ул.”Г.С.Р.” № * офис * против Т.Д.Д. ЕГН ********** *** иск за делба на нива от 2,820 дка ІV категория в м.”Новата кория” имот № 043031 в землището на същото село при граници: нива № 043032; нива № 001149; нива № 043377; нива № 043378; нива № 043379; нива № 043380 и нива № 043056 като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването на страните пред ВКС на Република България .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                  2.