Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 66

Сливен, 16.11.2010 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                   Сливенският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание на двадесети и първи октомври през две хиляди и десета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

при участието на секретаря ………К.И.……………………………….

в присъствието на прокурора………………………………………………като разгледа докладваното от ………..Снежана Бакалова……………………гр.дело № 194  по описа за 2010 год., за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 226 ал.1 от КЗ.

Ищците твърдят в исковата си молба, че са наследници на починалия си син С.В. К.,***, починал на 02.08.2008г., като смъртта му е била причинена от Д.И.П. по следния начин: На 02.08.2008г., около 21 часа, при управление на лек автомобил “Пежо 205 ” с ДК№ СН 54 61 НН, Д.И.П. , нарушил правилата за движение – като се движил със скорост 60 км. В час и допуснал настъпването на пътно-транспортно произшествие (ПТП), блъскайки пресичащото платното за движение дете С.В. К. и причинявайки неговата смърт по непредпазливост.

С присъда № 9/09.04.2009г. по н.о.х.д. № 100/2009г. по описа на СлОС, Д.И.П. е  признат за виновен в извършване на описаното по-горе деяние, за което на основание чл. 343 ал.1 б.В във вр. чл. 342 ал.1 във вр. чл. 55 ал.1 т.2 б. Б от НК му е наложено наказание „пробационни мерки” и лишаване от право да управлява МПС ( чл. 343г от НК) за срок от две години  и е осъден да заплати на ищците сумата 101 200лв. общо, на основание чл. 45 от ЗЗД, за претърпените от всеки от ищците неимуществени вреди в размер на по 50 000лв. и общо на двамата ищци имуществени вреди в размер на 1 200лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 02.08.2008г. до окончателното изплащане на сумата.

Твърди че към момента на извършване на деянието лекият автомобил “Пежо 205 ” с ДК№ СН 54 61 НН, е бил застрахован със задължителна застраховка „Гражданска отговорност" в ЗК „Лев инс" АД , гр. София, със застрахователна полица № 230-9-146-223088404312 с период на действие от 20.06.2008г. до 19.06.2009г. Твърдят че са направили изрично писмено искане до ответника ЗК „Лев инс" АД , гр. София за заплащане на дължимите парични обезщетения, като същият отказал заплащането им в размера в който са присъдени по н.о.х.д. № 100/2009г. по описа на СлОС.  Твърдят че в резултат на противоправното деяние, извършено от Д.И.П. за тях са настъпили неимуществени вреди изразяващи се в болки и страдания от загубата на детето им, като последиците от загубата няма да отшумят никога. Считат че размера на справедливото обезщетение за причинените им имуществени вреди е сумата от по 50 000 лв. за всеки от тях. Твърдят също така че са претърпели и имуществени вреди в размер на общо 1 200лв. за двамата от разходи за погребение. Считат че е налице за тях правен интерес да насочат иска си против застрахователя, като същия бъде осъден да им заплати посочените суми, ведно със законната лихва за забава, считано от 02.08.2008г., както и направените в настоящото производство разноски.

В съдебно заседание, чрез своите пълномощници,     поддържат предявените искове.

          Ответникът, в представения по делото отговор, намира исковете за недопустими и по съществото си неоснователни и предявени в завишен размер.

          По допустимостта на исковете , съдът се е произнесъл с Определение от 17.09.2010г.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На 02.08.2008г., около 20.30 часа, при управление на собствения си  лек автомобил “Пежо 205 ” с ДК№ СН 54 61 НН, Д.И.П. преминавал през с. Омарчево, Община Нова Загора. Същият не съобразил движението си с пътната обстановка и присъствието на деца и се движил със скорост около 60 км. в час. Пострадалият С.В. К., на 4 години, предприел пресичане на пътното платно. Д.П. предприел маневра спиране, но последвал удар между автомобила му и детето, в  резултат на което то получило нараняванията си. Въпреки предприетите мерки детето починало на 02.08.2008г. около 21.50  часа в ЦСМП гр. Нова Загора. Смъртта на С.В. К. е пряка и непосредствено  последици от съчетаната тежка травма на гръдния кош, корема и крайниците, получена в резултат на удара.

            С присъда № 9/09.04.2009г. по н.о.х.д. № 100/2009г. по описа на СлОС, Д.И.П. е  признат за виновен в извършване на описаното по-горе престъпление, за което на основание чл. 343 ал.1 б.В във вр. чл. 342 ал.1 във вр. чл. 55 ал.1 т.2 б. Б от НК му е наложено наказание „пробация” и лишаване от право да управлява МПС ( чл. 343г от НК) за срок от една година и шест месеца  и е осъден да заплати на ищците сумата 101 200лв. общо, на основание чл. 45 от ЗЗД, за претърпените от всеки от ищците неимуществени вреди в размер на по 50 000лв. и общо на двамата ищци имуществени вреди в размер на 1 200лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 02.08.2008г. до окончателното изплащане на сумата.

          Гражданската отговорност на водача на лекият автомобил “Пежо 205 ” с ДК№ СН 54 61 НН, е била застрахована със задължителна застраховка „Гражданска отговорност" в ЗК „Лев инс" АД , гр. София, със застрахователна полица № 230-9-146-223088404312 с период на действие от 20.06.2008г. до 19.06.2009г.

Представени са писмени доказателства, че ищците са поискали от ответника заплащане на обезщетенията  в общ размер на 101 200лв., така както са присъдени от СлОС в наказателното производство, но ответната страна е отказала да заплати същите в пълен размер. По искане на ответника са представени за справка в с.з. на 07.10.2010г. оригиналите на издадените изпълнителни листи и е констатирано, че върху тях няма отбелязвания че сумите са изплатени.

          Видно от събраните гласни доказателства двамата ищци, като родители на детето С.В. К. са преживели изключително тежка загубата му. Към този момент той е бил единственото им дете, като дълго време преди това те са нямали деца. Двамата си били изключително привързани към него. След загубата му са рухнали психически и физически и до момента не са преодолели мъката по него. И двамата имали проблеми с кръвното налягане, в резултат от негативните преживявания и са били в дълбока депресия, провокирана от случилото се.Синът на ищците бил здраво, интелигентно и умно дете. За погребението на С.В. К. средствата са били осигурени от родителите в размер на  около 1 200 лв.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, неоспорени от страните. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели, в чиято безпристрастност няма основание да се съмнява.

          На основание чл. 300 от ГПК , прие за установено, че деянието е извършено от ответника и  е извършено виновно. В частта относно предявените в наказателното производство граждански искове по чл. 45 от ЗЗД присъдата няма задължителен характер с оглед различния предмет и пасивна легитимация на страните относно последиците от деянието.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Правното основание на предявените искове е по чл. 226, ал. 1 от КЗ, която разпоредба предвижда възможност за увредените спрямо които застрахования е отговорен, да искат заплащане на обезщетение пряко от застрахователя. Претендираните обезщетения в размер на по 50 000 лв. за всеки от ищците са за претърпените от тях неимуществени вреди – мъки и страдания от загубата на близък човек тяхно дете и за имуществени вреди – обичайни разходи за погребение, като се претендира и законната лихва върху обезщетенията, считано от момента на увреждането до окончателното изплащане на сумите, която претенция намира своето основание в чл. 223, ал.2 от КЗ.

            С противоправното си деяние, което е извършено виновно,  застрахования е причинил на ищците неимуществени вреди – изразяващи се в претърпени от тях психически и физически болки и страдания. Налице е причинна връзка между  противоправното деяние и вредата. Настъпилите увреждания са пряка и непосредствено последица от причиненото увреждане на ищците. Налице е валидно застрахователно правоотношение по застраховка “гражданска отговорност” между ответника и лицето собственик на лекия автомобил, с който са причинени уврежданията, което обстоятелство е основание за ангажиране на пряката отговорност на застрахователя спрямо увредения. Събраха се доказателства, че въпреки че на ищците е присъдено обезщетение, което да бъде заплатено от прекия причинител на вредата - Д.И.П. , те не са получили обезщетението от него.

С оглед разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД обезщетението за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Съдът намира че в конкретния случай загубата на ищците на невръстното им дете им е причинила изключително силна болка и мъка и не би могла да бъде преодоляна през целия им живот. Силната взаимна привързаност между  тях, която е прекъсната от противоправното деяние,  е нанесла емоционална травма и физически увреждания. С оглед съдебната практика и  обичайния размер на присъждани обезщетения в подобни случай намира че обезщетението за неимуществени вреди за всеки от ищците следва да бъде в размер на по 50 000лв. Основателна е претенцията за присъждане на сумата, ведно със законната лихва от дата на увреждането тъй като съгласно чл. 223, ал. 2 от КЗ застрахователят отговаря и за дължимите лихви, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увредените лица.

Основателна и доказана е и претенцията за присъждане на имуществени вреди в размер на 1 200лв., дължима за извършените разходи за погребението на сина на ищците. Размерът на иска за имуществени вреди е определен съгласно установената съдебна практика и съобразно икономическите условия в страната, към момента на погребението. Основателно е и искането за присъждане на лихви върху тази сума от датата на увреждането по изложените съображения.

Ответникът дължи държавна такса по сметка на СлОС в размер на 4 048 лв. и на ищците направените в производството разноски за адвокатска защита за един адвокат изцяло в размер на 3 500 лв.

                   Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ОСЪЖДА “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС”АД със седалище и адрес на управление гр. С., район К. с., бул. “Ц. Б.” № *  да заплати на В.З.К. ЕГН ********** и Д.Й. С. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. С., ул. „Д.Ч.” №* чрез адв. Д.Д. сумата от по 50 000 (петдесет хиляди) лева на всеки един от тях,  представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания и сумата от общо 1 200лв. (хиляда и двеста лева), представляваща имуществени вреди от непозволено увреждане – смъртта на сина им С.В. К. в резултат на претърпяно ПТП на 02.08.2008г., причинено от Д.И.П., ведно със законната лихва за забава, считано от 02.08.2008г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 3 500лв. разноски.

ОСЪЖДА “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД със седалище и адрес на управление гр. С., район К. с., бул. “Ц. Б.” № *   да заплати държавна такса по сметка на Окръжен съд –Сливен в размер на 4 048лв.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :