Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 17.05.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети май, през две хиляди и десета година,

в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГИНА ДРАГАНОВА

                                        

                                          ЧЛЕНОВЕ:            МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

       СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                        

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 198/2010 г., за да се произнесе съобрази:

        

         Производството се движи по реда на чл. 435, ал.2 и следващите от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

Производството е образувано по жалба против действията на ЧСИ с рег. № 836 с район на действие Сливенски окръжен съд по изпълнително дело № 104/2010г. Конкретно в жалбата се атакува извършения опис на имот ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  застроена върху 46 кв.м., състояща се от три стаи и антре, обособена като самостоятелен жилищен обект, собственост на жалбоподателя Т.Д.Н., съгласно нотариален акт № 156, том |, дело № 224 от 1998г. В жалбата се твърди, че описа е извършен и на посочения имот, въпреки че същия не е ипотекиран като обезпечение на получения кредит.

Жалбата е правилно администрирана от ЧСИ. Отговор на същата от страните не е постъпил в законоустановения срок.

ЧСИ е представил по делото подробни мотиви, в които оспорва изложеното в жалбата, като изрично заявява че опис на горепосочения недвижим имот не е извършван.

След запознаване с доказателствата приложени по изпълнителното дело и възраженията изложени в жалбата, съдът констатира следното :

Жалбоподателят Т.Д.Н. има качеството на длъжник, солидарно с Д.Т.Н. по изпълнителното дело образувано въз основа на изпълнителен лист от 15.02.2010г. издаден по ч.гр.д. № 706/2010г. по описа на РС Сливен в полза на „Първа инвестиционна банка” АД.

В молбата за образуване на изпълнителното дело, като способ за изпълнение взискателят е посочил : да бъде наложена възбрана, извършен опис и публична продан на недвижимия имот, с който е обезпечен отпуснатия кредит, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 9, том ІV, дело № 3159/2008г. по описа на СлВп Сливен, собственост на Т.Д.Н. и Г.П.Н..

На осн. Чл. 428, вр. с чл. 449 ГПК са връчени покани за доброволно изпълнение на длъжниците Д.Т.Н. и Т.Д.Н.. Връчена е покана за доброволно изпълнение и на Г.П.Н., в качеството й на трето лице дало своя вещ, върху който е учредена ипотека за обезпечаване вземането на ПИБ АД, тъй като взискателят е насочил изпълнението върху тази вещ. В ПДИ е отразено, че е наложена възбрана върху ипотекирания имот, датата за насрочения опис и оценката на имота.

На 31.03.2010г. е извършен опис и оценка на недвижимия имот, описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 9, том ІV, дело № 3159/2008г. по описа на СлВп Сливен. На този опис е присъствал лично жалбоподателя. Видно от съставения писмен протокол за извършеното действие от ЧСИ е извършен опис единствено и само на недвижим имот, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 9, том ІV, дело № 3159/2008г. по описа на СлВп Сливен, собственост на Т.Д.Н. и Г.П.Н..

На посочения в жалбата недвижим имот, а именно : ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  застроена върху 46 кв.м., състояща се от три стаи и антре, обособена като самостоятелен жилищен обект /нотариален акт № 156, том І, дело № 224 от 1998г./ не е налагана възбрана, опис и оценка по изпълнителното дело НЕ Е извършван.

Горните констатации, мотивират следните изводи от правно естество :

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения преклузивен срок от лице имащо правен интерес от обжалването.

Жалбоподателят има качеството на длъжник по изпълнителното дело. В разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК са изброени лимитативно подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител от страна на длъжника, между които попада и действието, което е атакувано, а именно : насочване на изпълнението върху имущество което смята за несеквестеруемо.

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна по следните съображения :

В молбата за образуване на изпълнителното дело, като способ за изпълнение взискателят е посочил : да бъде наложена възбрана, извършен опис и публична продан на недвижимия имот, ипотекиран в полза на Първа инвестиционна банка АД. Преди да бъде извършен опис и оценка на недвижим имот, съдебния изпълнител следва да наложи възбрана върху същия, като се увери че посочения недвижим имот е собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната.

От приложените по делото книжа е видно, че е наложена възбрана и извършен опис, само на ипотекирания в полза на ПИБ АД недвижим имот, описан подробно в НА за учредяване на договорна ипотека № 9, том ІV, дело № 3159/2008г. по описа на СлВп Сливен, собственост на Т.Д.Н. и Г.П.Н.. На 31.03.2010г. в присъствие на длъжниците, представители на ПИБ АД и вещо лице е извършен опис и оценка единствено и само на недвижим имот, върху който е учредена договорната ипотека, изключващ посочения в жалбата недвижим имот. Това е видно от приложения протокол за опис, на който длъжниците са се подписали и в който няма отразени направени възражения, както и от заключението на вещото лице /стр. 104, 106, 107 от изп.дело/.

Предвид горното, изложеното в жалбата се явява без основание.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

                                       Р    Е    Ш    И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Т.Д.Н. с ЕГН ********** *** против извършения опис по изпълнително дело № 20108360400104 по описа на ЧСИ Н. г., с рег. № 836 и район на действие СлОС, обективиран в протокол от 31.03.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението е окончателно.

 

                                    

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                      ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                          2.