РЕШЕНИЕ                                        

Гр. Сливен, 03.02.2011г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд. в закрито заседание на трети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА гр.д. № 199 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Правното основание за разглеждане на делото е по чл. 247 от ГПК.

С определение №15/17.01.2011г. по в.гр.д. № 13/2011г. по описа на Апелативен съд – гр. Бургас въззивното производство е прекратено и делото е върнато за провеждане на производство по чл. 247 от ГПК – за отстраняване на очевидна фактическа грешка. В мотивите на определението е установено разминаване между диспозитива и изразената рещаваща вола в мотивите на обжалваното решение № 64/19.11.2010г. по гр.д. № 199/10г. по описа на ОС – Сливен, изразяващо се в различното посочване на датата, от която се дължи обезщетението за забава за изплащане на присъденото със същото решение обезщетение за неимуществени вреди.

Във връзка с дадените указания за отстраняване на очевидна фактическа грешка на основание чл. 247, ал. 2 от ГПК съдът е съобщил на страните указания за представяне на писмен отговор.

В указания срок писмен отговор е постъпил и от двете страни.

В отговора на ищеца се посочва, че началната дата, от коята се претендира обезщетение за забава е 05.05.2006г.

В становището на ответника – Прокуратурата на РБ чрез ОП – Сливен е застъпено становище за наличие на явна фактическа грешка, изразяваща се в невярно отразяване в диспозитива на решението на действителната  воля на съда изразена в мотивите – технически неправилно изписване на дата 05.05.2009г. вместо 05.05.2006г.

С оглед безспорните становища съдът намира, че не е необходимо изслушването на страните в с.з.

Въз основа на данните от материалите по настоящото дело се установява, че с решение № 64/19.11.2010г. съдът се е произнесъл по предявените от Н.Й.Т. против Прокуратурата на Република България искове за присъждане на обезщетение на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОДОВ, както и за забава в размер на законната лихва, считано от 19.04.2006г.

Относно обезщетението за забава в мотивите към решението си /на стр. 9, л. 37 от делото/ съдът е посочил, че то се дължи от датата на влизане в сила на присъдите в частите, с които ищецът е бил признат за невиновен и е оправдан по повдигнатите обвинения – 05.05.2006г.

Между страните, вкл. с оглед отговорите във връзка с указанията за отстраняване на очевидна фактическа греша, не съществува спор, че именно това е момента, от който се дължи законна лихва върху присъденото и неплатенообезщетение по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОДОВ.

В диспозитива на решението си обаче, пак на стр. 9, катоначална дата съдът е посочил „05.05.2009г.“

Въз основа на гореизложеното се налага извода, че действително е налице очевидна – техническа греша при посочването в диспозитива на датата, от която се дължи обезщетение за забава. Посочената дата съдът недвусмислено е свързал с факта на влизане в сила на присъдитепо ВНОХД № 45/2006г. на военноапелативен съд – София и ВНОХД № 63/2006г. в оправдателната им част. Нито според решаващата воля на съда, нито от становищата на страните, нито от други данни по делото, посочената в диспозитива датата не се свързва с друг релевантен факт или други съображения. Следователно посочената грешка дори не е фактологическа, а техническа. За отстраняване на евентуално противоречие при тълкуване на волята на съда, тя следва да се отстрани по реда на чл. 247 от ГПК.

Водим от гореизложеното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 64/19.11.2010г. по гр.д. № 199 по описа за 2010г. на ОС - Сливен, изразяваща се в технически грешното отразяване на формираната в мотивите решаваща воля на съда относно началния момент, от който е присъдено обезщетение за забава в размер на законната лихва, като на стр. 9 в диспозитива за частично уважаване на предявениете искове вместо „...считано от 05.05.2009г.“ да се чете: „...05.05.2006г.“

 

Настоящото решение след влизането му в сила да се счита неразделна част от решение № 64/19.11.2010г. постановено по гр.д. № 199/10г. по описа на Окръжен съд – гр. Сливен

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: