Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

 

гр. С., 21.03.2012г.

В ИМЕТО НА НАРОДА.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в публично заседание на тридесети януари през две хиляди и двА.десета, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при  секретаря И.К. и с участието  на  прокурора  Славова, като разгледа докладваното от Председателя, гр.дело № 205 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

Производството се движи по реда на чл.28 от ЗОПДИППД.

Образувано е по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност – гр. София срещу Х.Г.С., И.Г.С., В.С.С. ***.

В искането, имащо характер на искова молба се твърди, че производството е образувано въз основа на постъпило в ТД на КУИППД – Бургас уведомление по чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД от ОП – Сливен за присъда на първоинстанционния съд на гр. Брюксел за извършени престъпления по чл.159а, ал.2, т.2 и чл.321а, ал.1 от НК на РБългария и Решение № 417/28.10.2009г. на КУИППД срещу лицето Х.Г.С.. В хода на проверката се установило, че Х.Г.С. бил признат за виновен за това, че в съучастие с други съизвършители между 26.10.2003г. и 01.06.2006г. в съдебния окръг на гр. Брюксел използвайки за задоволяване на страстите на трети лица, назначавали, увличали, отклонявали или задържали с цел разврат или проституция, даже против тяхната воля, пълнолетни лица. Това престъпление било извършено, използвайки по директен или не директен начин измамни маневри, насилия, заплахи или каквато и да е форма на принуда – престъпления по чл.159а, ал.2, т.2 и чл. 321а, ал.1 от НК на РБългария, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.4 и т.21 от ЗОПДИППД.Присъдата била влязла в законна сила на 29.07.2009г.

За обхвА.тия от проверката период на обследване на лицето 05.08.1985г. до 20.04.2010г. била установено следното :

Х.С.Г. участвал в управлението и собствеността на ЕТ „С. Х Г” и ЕООД „Съни Трейд” – Сливен. Проверяваното лице и контролираните от него дружества за периода 1997г. до 2009г. не са подавали декларации по ЗОДФЛ, ЗЗДФЛ, ЗКПО.

По данни на НОИ – Сливен за проверявания период доходите на лицето от трудови правоотношения са 16 095.52 лева.

Твърди се, че за проверявания период Х.Г.С. е придобил и отчуждил по възмезден начин следното недвижимо имущество за придобиването на което не били установени законни доходи :

 С Нотариален акт за дарение на недвижим имот №77, том 2, дело №1093 от 16.03.1998г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Сливен, Х.Г.С., ЕГН ********** получава дарение от своите родители следните недвижими имоти, а именно:

А) ТРЕТИ ЕТАЖ от жилищна сграда, построена в дворно място, образуващо парцел № XIII – 6760, в квартал 377 по плА. на гр.С., кв.”Ново село”, с площ на парцела 351 кв.м., при граници: изток – парцел №XII – 6759, запад – парцел №XIV – 6761, север – парцел №VIII – 6756, юг – улица “П.Х.”, застроен върху 107 кв.м., заедно с ½ ид.част от вътрешното стълбище, обособени като самостоятелен жилищен обект, заедно с правото на строеж за този жилищен имот върху дворното място описано по – горе, заедно с приспадащите се идеални части от общите части на сградата, както и ¼ ид.ч. от описаното по горе дворно място;

Б) ГАРАЖ №2, застроен върху 13.66 кв.м., построен в дворно място образуващо парцел XIII – 6760, в квартал 377 по плА. на гр.С., кв.”Ново село”, с площ на парцела 351 кв.м., при граници: изток – парцел №XII – 6759, запад – парцел №XIV – 6761, север – парцел №VIII – 6756, юг – улица “П.Х.”.

- С Нотариален акт за учредяване право на строеж върху съсобствен недвижим имот чрез замяна №149, том 15, дело 3380 от 19.06.2006г., в полза на Х.Г.С., ЕГН ********** е учредено правото на строеж на магазин в южната част на имота със застроена площ от 50 кв.м.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №6/07.12.2006г. издаден от Служба по вписванията – Сливен, за сумата от 42 050 лева или 262.81 минимални работни заплати.

Дворното място остава собственост на Х.Г.С..

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №187, том 15, дело №3532 от 10.10.2003г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Сливен, Х.Г.С., ЕГН **********  купува от С. М. Р. и М. Г. Р.а следният недвижим имот, а именно: - НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 67338.406.327 по кадастралната карта на гр.С., находящ се в гр. С.., а именно: 2300/ 2636 /две хиляди и триста върху две хиляди шестстотин тридесет и шест/ идеални части от поземлен имот 2821 /две хиляди осемстотин двадесет и едно/, кадастрален район 286 /двеста осемдесет и шест/ по плА. на новообразуваните имоти в местността "Орта синур", селищно образувание "Изгрев" в землището на град Сливен, код по ЕКАТТЕ 67338. целият с площ 2636 кв.м./две хиляди шестстотин тридесет и шест кв.м. /при граници: имот 9473- нива на М.С.С., имот 2829-ов. градина на П.Д.Ч., имот 2830- лозе на Г.В.. имот 2805-ов. градина на И.Х., имот 2820- ов. градина на В.Д. Б. и др., имот 2822- ов. градина на наел, на Й.К.Т., имот 2828- лозе на Н.Г. Т., ВЕДНО с построената в имота ВИЛНА СГРАДА със застроена площ 81 кв.м. на два етажа с идентификатор 67338.406.327.1., по одобрен архитектурен план и Акт за узаконяване № 115/01.11.1990г., за сумата от 4 800 лева или 43.63 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт №125, том 1, вх.№1357 от 16.02.2007г. издаден от Служба по вписванията – Сливен върху имота е учредена договорна ипотека в полза на “ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ” АД  за сумата от 100 000 лева или 555.55 минимални работни заплати. С Акт за съгласие от 23.07.2008г. вписан в Служба по вписванията – Сливен договорната ипотека е заличена.

- С Нотариален акт №159, том 4, вх.№5280 от 17.07.2008г. издаден от Служба по вписванията – Сливен върху имота е учредена договорна ипотека в полза на “ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ” АД  за сумата 132 500 евро равняващи се на 259 148 лева или 1177.94 минимални работни заплати. Кредитополучател и ипотекарен длъжник Г.Х. С. с ЕГН **********. Като стрА. по договора проверяваното лице  Х.Г.С., ЕГН ********** е вписан като солидарен и ипотекарен длъжник.

- На 19.05.2004г. е издадено Разрешение за строеж №228 от 19.05.2004г. за изграждане на “Вилна сграда”.

Данъчна оценка към 2009г. е в размер на 53 030.70 лева.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт №95/11.06.2009г. издаден от Служба по Вписванията – Сливен на Г.И. С. /племенник на проверяваното лице/, за сумата от 54 000 лева.

Купувачът по сделката, видно от писмо с изх.№ 3700 – 8/1/19.03.2010 г. на Община Сливен и удостоверение за наследници № 025446 от 19.03.2010 г. е починал на 20.06. 2009 г. Наследници на лицето са И.Г.С. с ЕГН ********** (баща) и В.С.С. с ЕГН ********** (майка).

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №94, том 17, дело №3884 от 30.10.2003г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Сливен, Х.Г.С., ЕГН:********** и П.В.Н. купуват от Н. Г. С. и Т. И. С.а следният недвижим имот, а именно: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1 584 / хиляда петстотин осемдесет и четири/, кадастрален район 282, местността" Андреева чешма", сел. образувание " Изгрев", с площ на имота 1 841 кв.м. / хиляда осемстотин четиридесет и един кв.м./, при граници: овощна градина на Н.Т.К. - № 1630, паркинг № 1628 на община, землищна граница, лозе № 1586 на К.Ж.И., заедно с построената в имота  ВИЛНА СГРАДА със застроена площ 40 кв.м. / четиридесет кв.м./, за сумата от 4 464.50 лева или  40.58 минимални работни заплати.

Пазарната оценка към датата на придобиване е 31 000 лева или 281.81 минимални работни заплати, а ½ /една втора/ идеална част за проверяваното лице е 15 500 лева или 140.90 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №127/28.03.2006г. издаден от Служба по вписванията – Сливен, за сумата от 11 660.20 лева.

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №142, том 18, дело №4173 от 19.11.2003г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Сливен, Х.Г.С., ЕГН ********** купува от В. Д. Б. и М. ДV Х. следният недвижим имот, а именно: - ВИЛНО МЯСТО с идентификатор 67338.406.309 по кадастралната карта на гр.С., с площ 1859 кв.м. /хиляда осемстотин петдесет и девет кв.м/, съставляващо имот 2820 /две хиляди осемстотин и двадесет/, кадастрален район 286 /двеста осемдесет и шест/ по плА. на новообразуваните имоти в местността "ОРТА СИНУР”, селищно образувание "Изгрев" в землището на гр. С., код по ЕКАТТЕ 67338, при граници: имот 2821 – ов. градина на М. Ст. А., имот 2822- ов, градина на наел. на Й.К.Т., имот 2819- лозе на З.И.К., имот 2808- лозе на В. Кр. К., имот 2807- ов. градина на н-ци на Е. и С.Х., имот 2806 - ов. Градина на Д.Н.Ж., имот 2805- ов. Градина на И.Х., ВЕДНО с построената в имота сграда на един етаж със застроена площ от 39. кв.м. с идентификатор 67338.406.309.1 и построената в имота сграда на един етаж със застроена площ от 12 кв.м. с идентификатор 67338.406.309.2, ЗАЕДНО с всички подобрения и трайни насаждения, за сумата от 3 750 лева или 34.09 минимални работни заплати.

Пазарната оценка към датата на придобиване е 28 000 лева или 254.54 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №49/12.10.2004г. издаден от Служба по вписванията – Сливен, на И.Г.С. /брат на проверяваното лице/, за сумата от 3 800 лева или 31.66 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №168, том 5, дело №1125 от 26.03.2004г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Сливен, Х.Г.С., ЕГН **********  купува от М. С. К. следният недвижим имот, а именно: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 9473 с идентификатор 67338.406.329, находящ се в землището на гр. С., селищно образувание „ Изгрев", местността"ОРТА СИНУР"/ "Войнишко кладенче"/, целия с площ от 540 кв.м. по нотариален акт, по скица 577 кв.м., ведно с новоизградените в имота сгради: едноетажна сграда със застроена площ от 208 кв.м. с идентификатор 67338.406.329.1, и едноетажна сграда със застроена площ 32 кв.м. с идентификатор 67338.406.329.2, първата от които представлява сграда за търговия - „Магазин за хранителни стоки и кафе-аператив" , състояща се от „ Магазин за хранителни стоки", търговска зала и склад за „ Кафе-аператив", зала за консумация, санитарен възел и склад съгласно разрешение за строеж №455/12.10.04г.издадено от община Сливен и одобрен архитектурен проект, ведно с всички подобрения в имота, при граници: изток -ПИ2828 и път, запад- ПИ 2829, север- ПИ2821 и юг улица, за сумата от 1 101.60 лева или 9,18 минимални работни заплати.

С Удостоверение № 77/22.05.07г. обекта е въведен в експлоатация.

- На 12.10.2004г. е издадено Разрешение за строеж №455 за изграждане на “Магазин за хранителни стоки и кафе аператив”.

- Същите имоти са продадени от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №120/30.05.2005г. издаден от Служба по вписванията – Сливен, на ТД “ХОРИЗОНТ” ЕООД, ЕИК 119082667/едноличен собственик и управител е Г.Х. С. /баща на проверяваното лице/, за сумата от 10 000 лева или 66.66 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт №159, том 4, вх.№5280 от 17.07.2008г. издаден от Служба по вписванията – Сливен върху имота е учредена договорна ипотека в полза на “ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ” АД  за сумата 132 500 евро равняващи се на 259 148 лева или 1177.94 минимални работни заплати. Кредитополучател и ипотекарен длъжник Г.Х. С. с ЕГН **********. Като стрА. по договора проверяваното лице  Х.Г.С., ЕГН:********** е вписан като солидарен длъжник и ипотекарен длъжник.

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №61, том 10, дело №2188 от 26.05.2004г. издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Сливен, Х.Г.С., ЕГН ********** купува от Х. И. Г. и Д. И. Г. следният недвижим имот, а именно: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2 805 / две хиляди осемстотин и пет/, кадастрален район 286 /двеста осемдесет и шест/, по плА. на новообразуваните имоти в местността" Орта синур", селищно образувание "Изгрев", землището на гр.С., с площ на поземления имот 841 кв.м. /осемстотин четиридесет и един кв.м./, при граници: лозе № 2830 на Г.В., № овощна градина № 9663 на Г.В. Г., овощна градина № 2804 на Л. А.А., овощна градина № 2806 на Д.Н.Ж., овощна градина № 2820 на В.Д. Б., овощна градина № 2821 на М. Ст.А., заедно с всички подобрения в имота, за сумата от 1 513.80 лева или  12.61 минимални работни заплати.

Пазарната оценка към датата на придобиване е 14 827.67 лева или 123.56 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №159/12.11.2008г. издаден от Служба по вписванията – Сливен, за сумата от 6 400 лева или 29.09 минимални работни заплати.

Твърди се още, че с писмо изх.№4876/25.08.2009г. Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Несебър, уведомила ищеца, че лицето, Х.Г.С., ЕГН ********** е придобил и отчуждил следните недвижими имоти на територията на съдебен район Несебър.

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №28, том 6, дело №1252 от 13.06.2003г.,издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Несебър, Х.Г.С., ЕГН ********** купува от „Виктория -96” ЕООД следният недвижим имот, а именно: - АТЕЛИЕ тип “1” /едно/ №101 /сто и едно/, на 1 /първи/ етаж, вход 2 /две/, в жилищен блок “Грамада II”, КК “Слънчев бряг – запад”, Община Несебър, Област Бургас, на площ от 43.83 /четиридесет и три цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., състоящо се от кухня, дневна, коридор, сервизно помещение и тераса, при граници: изток – коридор, запад – външен зид; север – стълбищна клетка; юг – офис тип “А” №113 /вход 1/, отдолу – фундаментна плоча; отгоре – ателие тип “1” 201, ведно с 0.788% идеални части от общите части на сградата и съответстващите идеални части от правото на строеж, за сумата от  10 866 лева или 98.78 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №85/27.10.2003г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, за сумата от 1 800 лева или  16,36 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №29, том 6, дело №1253 от 13.06.2003г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Несебър, Х.Г.С., ЕГН **********  купува от  „Виктория -96” ЕООД  следният недвижим имот, а именно: - ОФИС тип “А” № 113 /сто и тринадесет/, на 1/първи/ етаж, вход /едно/, в жилищен блок "Грамада П", к.к. "Слънчев бряг - запад", община Несебър, област Бургас, на площ от 21,66 /двадесет и едно цяло и шестдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от: работно помещение, коридор, сервизно помещение и тераса, при граници: изток - коридор: запад - външен зид; север - ателие тип "1" № 101 /вход 2/-, юг - офис тип "А" № 112: отдолу - фундаментна плоча: отгоре - офис тип "А" № 213, ведно с 0,390% /нула цяло триста и деветдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот III - общ. /трети общински/, квартал 5801 /пет хиляди осемстотин и първи/, на площ от 10434 /десет хиляди четиристотин тридесети четири/кв.м.. по плА. на к.к. "Слънчев бряг - запад", община Несебър, Област Бургас, за сумата от 5 370 лева или 48.81 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №113/10.10.2003г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, за сумата от 1 500 лева.

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №105, том 7, дело №1551 от 14.07.2003г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Несебър, Х.Г.С., ЕГН **********  купува от „Виктория -96” ЕООД  следният недвижим имот, а именно: -  АТЕЛИЕ тип "1"/едно/ № 103 /сто и три/, на 1 /първи/ етаж, вход 2 /две/, в жилищен блок "Грамада П" к.к. "Слънчев бряг - запад", община Несебър, област -Бургас, на площ от 43.32 /четиридесет и три цяло и тридесет и две стотни/ кв.м.. Състоят се от: кухня, дневна, коридор, сервизно помещение и тераса, при граници: изток - коридор: запад - външен зид: север - ателие тип "1" № 104; юг - ателие тип "З" № 102, отдолу - фундаментна плоча; отгоре - ателие тип "1" № 203, ведно с 0.779% /нула цяло седемстотин седемдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот III-обш. /трети общински/, квартал 5801 /пет хиляди осемстотин и първи/, на площ от 10434 /десет хиляди четиристотин шестдесет и четири/кв.м., по плА. на к.к. "Слънчев бряг - запад", община Несебър, Област Бургас, одобрен със Заповед № 158/ 14.08.2001г. на кмета на община Несебър, за сумата от 10 740 лева или 97.63 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №114/10.10.2003г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, за сумата от 1 500 лева или 13.63 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №16, том 7, дело №1427 от 15.03.2007г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Несебър, Х.Г.С., ЕГН ********** купува от „Корона Екс” ЕООД следният недвижим имот, а именно: - АПАРТАМЕНТ №167 /сто и шестдесет и седем/, на площ от 53 /петдесет и три/ кв.м., като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 64.76 /шестдесет и четири цяло седемдесет и шест стотни/ кв.м.. находящ се на трети жилищен етаж, образуван от бивше етажно фоайе, състоящ се от: дневна-спалня с кухненски бокс, баня-тоалетна, склад и антре, при граници: изток - външен зид: запад - коридор; север -апартамент №168 на трети жилищен етаж, юг - апартамент №166 на трети жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.439.1.60 и девет, точка, едно, точка, шестдесет/, с административен адрес: к.к. "Слънчев бряг -запад". Кристал №2, ет.З, ап.167, с предназначение: "жилище, апартамент", на площ от 53 /петдесет и три/кв.м., при съседни самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж - 51500.506.439.1.61 и 51500.506.439.1.59, под обекта - 51500.506.439.1.33 и над обекта -51500.506.439.1.87, ведно с числящите се към него 11.76 /единадесет цяло седемдесет и шест стотни/ кв.м. идеални части от общите части на жилищна сграда "Кристал-2". с идентификатор 51500.506.439.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, четиристотин тридесет и девет, точка, едно/, застроена на площ от 1 459 кв.м. /хиляда четиристотин петдесет и девет/ кв.и.. състояща се от четири жилищни етажа, находяща се в урегулиран поземлен имот, с номер Х1Х-общ. /деветнадесети-общински/'в квартал 4901 /четири хиляди деветстотин и първи/, по действуващия ПУП /подробен устройствен план/ на к.к. "Слънчев бряг - запад", община Несебър, област Бургас, на площ от 2 704 /две хиляди седемстотин и четири/кв.м., който съответствува на поземлен имот с идентификатор 51500.506.439 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест,  точка,  четиристотин тридесет и девет/, по кадастралната карта на гр. Несебър. община Несебър, област Бургас, за сумата от 29 830.60 лева или 167.72 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №55/09.10.2008г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, за сумата от 80 000 лева или 363.63 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №*, том 7, дело №1428 от 16.03.2007г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Несебър, Х.Г.С., ЕГН **********  купува от „Корона Екс” ЕООД  следният недвижим имот, а именно: - АПАРТАМЕНТ №140 /сто и четиридесет/, на площ от 66.90 /шестдесет и шест цяло и деветдесет стотни/кв.м., като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 81.75 /осемдесет и едно пяло седемдесет и пет стотни/ кв.м., находящ се на втори жилищен етаж, образуван от бивша търговска зала, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна. склад и антре, при граници: изток - външен зид: запад -коридор: север - апартамент №141 на втори жилищен етаж, юг - апартамент N9139 на втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.439.1.33 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, четиристотин тридесет и девет, точка, едно, точка, тридесет и три/, с административен адрес: к.к. "Слънчев бряг - запад". Кристал №2, ет.2, ап.140, с предназначение: "жилище, апартамент", на площ от 67 /шестдесет и седем/кв.м., при съседни самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж - 51500,506.439.1.32 и 51500.506.439.1.34 и над обекта -51500.506.439.1.60. ведно с числящите се към него 14.85 /четиринадесет цяло осемдесет и пет стотни/ кв.м. идеални части от общите части на жилищна сграда "Кристал-2". с идентификатор 51500.506.439.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, четиристотин тридесет и девет, точка, едно/, застроена на площ от 1 459 кв.м. /хиляда четиристотин петдесет и девет/ кв.м.. състояща се от четири жилищни етажа, находяша се в урегулиран поземлен имот, с номер ХIХ-общ. /деветнадесети-общински/ квартал 4901 /четири хиляди деветстотин и първи/, по действуващия ПУП /подробен устройствен план/ на к.к. "Слънчев бряг - запад", община Несебър, област Бургас, на площ от 2 704 /две хиляди седемстотин и четири/към,, който съответствува на поземлен имот с идентификатор 51500.506.439 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест,  точка,  четиристотин тридесет и девет/,  по кадастралната карта на гр. Несебър община Несебър, област Бургас, за сумата от 37 654.10 лева или 209.18 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №37/19.12.2007г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, за сумата от 70 000 лева или 388.88 минимални работни заплати.

 

С писмо изх.№2121/20.08.2009г. Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Хасково, ни уведомяват, че лицето, Х.Г.С., ЕГН:********** е придобил и отчуждил следният  недвижим  имот на територията на съдебен район Хасково.

- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №92, том 10, дело №2287 от 27.08.2003г. ,издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Хасково, Х.Г.С., ЕГН:********** купува от Е. Т. Николова следният недвижим имот, а именно: - АПАРТАМЕНТ №25, намиращ се на 5 /пети/ етаж в жилищна сграда в гр.Х., бул. “Г.С.Р.” №*, състоящ се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения, застроен на 77 /седемдесет и седем/ кв.м., заедно с принадлежащото му таванско помещение и с 1.93% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, за сумата от 11 191 лева или 101.73 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №19/15.07.2004г. издаден от Служба по вписванията – Хасково, за сумата от 11 130 лева или 92.75 минимални работни заплати.

 

С писмо изх.№471/28.08.2009г. Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Котел, ни уведомяват, че лицето, Х.Г.С., ЕГН ********** е придобил и отчуждил следният  недвижим   имот  на територията на съдебен район Котел.

- С Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №7, том 1, дело №7 от 23.01.2003г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Котел, Х.Г.С., ЕГН ********** купува от К. Т. М. и Д. Ж. М.а следният недвижим имот, а именно: - ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, съставляващо поземлен имот I – 210, 211, в кв.50 по плА. на с.Жеравна, общ.Котел, обл.Сливен, състоящо се от 563 кв.м. /петстотин шестдесет и три квадратни метра/, при граници: от три страни улици, насл. на Л. С., за сумата от 684 лева или 6.21 минимални работни заплати.

- Същият имот е продаден от Х.Г.С. с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №188/24.06.2004г. издаден от Служба по вписванията – Котел, за сумата от 800 лева или 7.27 минимални работни заплати.

Твърди се още, че за проверявания период от 20.04.1985 до 20.04.2010г.,  на името на Х.Г.С. има регистрирани следните моторни превозни средства.

- Лек автомобил марка “БМВ”, модел “520И”, с ДК №СН0137НС, рама №WBAHB310901730834, двигател №206EE21714468, цвят – ЧЕРЕН, дата на първоначална регистрация 01.01.1988г., дата на придобиване 26.04.2005г. Автомобилът е бракуван на 26.04.2005г.

- Лек автомобил марка “БМВ”, модел “318И”, с ДК № СН2555А, рама №WBAAC710400159585, двигател №184EW01813941, цвят – ТЪМНО СИН, дата на първоначална регистрация 01.09.1986г., дата на придобиване 09.10.2009г. Автомобилът е бракуван на 09.10.2009г.

- Лек автомобил марка “БМВ”, модел “520И”, с ДК №СН7561СС, рама №WBAHB510X0BD99058, двигател №36810251206S1, цвят – ЧЕРЕН, дата на първоначална регистрация 19.05.1992г., дата на придобиване 13.03.2003г. Автомобилът е закупен с договор за покупко – продажба от 13.03.2003г., за сумата от лева 5 100 лева. Същият е продаден с договор за покупко продажба от 14.01.2005г. за сумата от 1 000 лева.

- Лек автомобил марка “БМВ”, модел “520”, с ДК №СН1170НС, рама №WBAHB51080GH16936, двигател №БЕЗ НОМЕР, цвят – ЧЕРЕН МЕТАЛИК, дата на първоначална регистрация 24.11.1995г., дата на придобиване 10.12.2003г. Автомобилът е закупен с договор за покупко – продажба от 10.12.2003г. за сумата от лева 4 500 лева. Бракуван на 23.11.2006г.

Твърди се, също, че на основание чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД, на лицето Х.Г.С., ЕГН ********** е връчена Декларация с протокол от 08.04.2010г., която до настоящия момент не е получена в КУИППД – ТД – Бургас.

Сочи се, че проверяваното лице притежава налични суми по следните банкови сметки, а именно :

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “ОББ” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “ОББ” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума банкова сметка №*****, при ТБ “ОББ” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

 

Сочи се, че общо за целият проверяван период издръжката на проверяваното лице според статистическите данни за средния паричен разход на едно лице от домакинство, предоставени от НСИ се равнявала на  522,58  минимални работни заплати.

С писмо рег. №RB 202 205 – 001 – 05/01 – 4037/03.11.2009г. на “Гранична полиция” ищецът получил, относно пътуванията в чужбина на Х.Г.С., ЕГН ********** за периода от 06.07.2001г. до 20.05.2006г.  Видно от справката, проверяваното лице било напускало Република България осемнадесет пъти, като е отсъствал от стрА.та общо 254 дни. Дневните и квартирните разходи възлизат на 56 729,46 лева  или 561 минимални работни заплати.

Извършеният въз основа на събраните от териториалните инспектори на КУИППД – ТД  Бургас данни, икономически А.лиз показвал, че през проверявания период ответника  е реализирал общо приходи в размер на 5355,57 минимални работни заплати за стрА.та, като в тези приходи са включени сумите получени от продажбата на незаконно придобито имущество, а е извършил разходи в т.ч. за придобиване на движимо и недвижимо имущество, издръжка на  членове на  домакинство, пътувания в чужбина  и др. в размер на  6 788,02 минимални работни заплати.  

Т.е. явявала се отрицателна разлика от 1 432,45 минимални работни заплати.  Параграф 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД  конкретизирал израза  “значителна стойност” над  60 000 лева, която към момента на влизане на закона в сила представлявала 400 минимални работни заплати.

Според събраните при  извършената от ТД – гр.Бургас проверка доказателства, нямало данни за законни доходи на лицето Х.Г.С., които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

 

Ето защо, на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност моли съда да постановите решение, с което да отнемете в полза на държавата следното имущество на обща стойност 1 001 045.97 лева /един милион хиляда четиридесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки/, а именно:

 

На основание чл.4,ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД от Х.Г.С., ЕГН **********:

- *** /сто/ дружествени дяла от капитала на ЕООД "СЪНИ ТРЕЙД", ЕИК:119668363, регистрирано с Решение №100 от 22.01.2007г. по Ф.Д. 64/2007г. на Сливенски окръжен съд, със седалище/адрес на управление: гр.С., ул.”Г. С.Р.” №1, офис №6.,  притежавани от Х.Г.С., в размер на 5 000 лева. 

-  Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “ОББ” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “ОББ” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума банкова сметка №*****, при ТБ “ОББ” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №127/28.03.2006г. издаден от Служба по вписванията – Сливен в размер на  27 950 лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №159/12.11.2008г. издаден от Служба по вписванията – Сливен в размер на  28 000 лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №85/27.10.2003г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  85 000  лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №113/10.10.2003г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  42 000  лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №114/10.10.2003г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  84 000  лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №55/09.10.2008г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  139 600  лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №37/19.12.2007г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  184 200  лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №19/15.07.2004г. издаден от Служба по вписванията – Хасково, в размер на  39 200  лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №188/24.06.2004г. издаден от Служба по вписванията – Котел, в размер на  17 600  лева.

- Сумата от продажбата на Лек автомобил марка “БМВ”, модел “520И, с ДК №СН7561СС, рама №WBAHB510X0BD99058, двигател №36810251206S1, цвят – ЧЕРЕН, дата на първоначална регистрация 19.05.1992г., дата на придобиване 13.03.2003г. в размер на  7 900  лева.

 

На основание  чл. 7, т.2 и чл.8  от ЗОПДИППД  се иска  обявяване на  недействителност по отношение на държавата сделката, с която проверяваното лице е отчуждило с Нотариален акт №95/11.06.2009г. издаден от Служба по Вписванията – Сливен, собствения си недвижим имот, а именно:  НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 67338.406.327 по кадастралната карта на гр.С., находящ се в гр. С.., а именно: 2300/ 2636 /две хиляди и триста върху две хиляди шестстотин тридесет и шест/ идеални части от поземлен имот 2821 /две хиляди осемстотин двадесет и едно/, кадастрален район 286 /двеста осемдесет и шест/ по плА. на новообразуваните имоти в местността "Орта синур", селищно образувание "Изгрев" в землището на град Сливен, код по ЕКАТТЕ 67338. целият с площ 2636 кв.м./две хиляди шестстотин тридесет и шест кв.м. /при граници: имот 9473- нива на М.С.С., имот 2829-ов. градина на П.Д.Ч., имот 2830- лозе на Г.В.. имот 2805-ов. градина на И.Х., имот 2820- ов. градина на В.Д. Б. и др., имот 2822- ов. градина на наел, на Й.К.Т., имот 2828- лозе на Н.Г. Т., ВЕДНО с построената в имота ВИЛНА СГРАДА със застроена площ 81 кв.м. на два етажа с идентификатор 67338.406.327.1., по одобрен архитектурен план и Акт за узаконяване № 115/01.11.1990г., и същият да бъде отнет в полза на държавата. Купувачът по сделката е Г.И. С. , ЕГН **********, /племенник на проверяваното лице - починал/.  

На основание чл.8 от ЗОПДИППД  от И.Г.С., ЕГН ********** и В.С.С., ЕГН **********

ВИЛНО МЯСТО с идентификатор 67338.406.309 по кадастралната карта на гр.С., с площ 1859 кв.м. /хиляда осемстотин петдесет и девет кв.м/, съставляващо имот 2820 /две хиляди осемстотин и двадесет/, кадастрален район 286 /двеста осемдесет и шест/ по плА. на новообразуваните имоти в местността "ОРТА СИНУР”, селищно образувание "Изгрев" в землището на гр. С., код по ЕКАТТЕ 67338, при граници: имот 2821 – ов. градина на М. Ст. А., имот 2822- ов, градина на наел. на Й.К.Т., имот 2819- лозе на З.И.К., имот 2808- лозе на В. Кр. К., имот 2807- ов. градина на н-ци на Е. и С.Х., имот 2806 - ов. градина на Д.Н.Ж., имот 2805- ов. градина на И.Х., ВЕДНО с построената в имота сграда на един етаж със застроена площ от 39. кв.м. с идентификатор 67338.406.309.1 и построената в имота сграда на един етаж със застроена площ от 12 кв.м. с идентификатор 67338.406.309.2, ЗАЕДНО с всички подобрения и трайни насаждения,  и същият да бъде отнет в полза на държавата. Купувачът по сделката е И.Г.С., ЕГН **********, /брат на проверяваното лице/.

На основание  чл. 7, т.2 и чл.8 от ЗОПДИППД  се иска  обявяване на  недействителност по отношение на държавата сделката, с която проверяваното лице е отчуждило с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №120/30.05.2005г. издаден от Служба по вписванията – Сливен, собствения си недвижим имот, а именно:  -   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 9473 с идентификатор 67338.406.329, находящ се в землището на гр. С., селищно образувание „ Изгрев", местността "ОРТА СИНУР"/ "Войнишко кладенче"/, целия с площ от 540 кв.м. по нотариален акт, по скица 577 кв.м., ведно с новоизградените в имота сгради: едноетажна сграда със застроена площ от 208 кв.м. с идентификатор 67338.406.329.1, и едноетажна сграда със застроена площ 32 кв.м. с идентификатор 67338.406.329.2, първата от които представлява сграда за търговия - „Магазин за хранителни стоки и кафе-аператив" , състояща се от „ Магазин за хранителни стоки", търговска зала и склад за „ Кафе-аператив", зала за консумация, санитарен възел и склад съгласно разрешение за строеж №455/12.10.04г.издадено от община Сливен и одобрен архитектурен проект, ведно с всички подобрения в имота, при граници: изток -ПИ2828 и път, запад- ПИ 2829, север- ПИ2821 и юг улица. С Удостоверение № 77/22.05.07г. обекта е въведен в експлоатация, и същият да бъде отнет в полза на държавата. Купувачът по сделката е "ХОРИЗОНТ" ЕООД, ЕИК 119082667 /едноличен собственик и управител е Г.Х. С., ЕГН ********** - баща на проверяваното лице/.

Претендира се присъждане на направените съдебни и деловодни разноски, и юрисконсулското възнаграждение.

Мотивираното искане е връчено редовно на ответниците.

Ответникът Х.Г.С. в указания от съда срок не е депозирал отговор.

Ответникът „Хоризонт” ЕООДСливен е депозирал отговор, в който оспорва основателността на предявеният иск. Твърди, че в края на 2003г. с получени в наследство от починалата си майка парични средства, Х.Г.С. е закупил два имота, а именно : ПИ с идентификатор № 67338.406.327 и ПИ с идентификатор № 67338.406.329, а в началото на 2004г. трети имот – ПИ с идентификатор № 67338.406.309. За да се закупи третия имот, се наложило да се потърси друг имот за замяна с продавачите. След закупуването на имот с идентификатор № 67338.406.329 с площ от 540 кв.м. се предприели действия, същия да бъде заравнен, за да се построи в него магазин за хранителни стоки и кафене. През м. май 2005г. по настояване на бащата Г. Хр. С., ответникът Х.Г.С. прехвърлил имота на „Хоризонт” ЕООД, тъй като разходите за по – нататъшното изграждане щели да са за сметка на дружеството и трябвало да се осчетоводят. След прехвърлянето на имота, за по – нататъшното строителство и обзавеждане на обектите „Хоризнот” ЕООД сключило ипотечен кредит, който продължавал да погасява и към настоящия момент. Другите два имота с идентификатор № 67338.406.327 и ПИ с идентификатор № 67338.406.309 Х.Г.С. прехвърлил на брат си И.Г.С. и племенника си Г.И..

Назначения особен представител на ответниците И.Г.С. и В.С.С.  в указания от съда срок е депозирал отговор, в който излага същите възражения и твърдения, както и ответника „Хоризонт” ЕООД-Сливен. Твърди се, че средствата за извършването на атакуваните сделки имат законен произход, както и средства за извършените подобрения в имотите.

В съдебно заседание чрез процесуалния си представител КУИППД поддържа предявените искове изцяло.

Представителят по пълномощие на ответника  Х.Г.С. оспорва предявеният иск по основание и размер и моли за отхвърлянето му. Представя подробни писмени бележки.

Назначеният особен представител на ответниците И.Г.С. и В.С.С.  моли за отхвърляне на исковата претенция, поради недоказаност на същата.

Пълномощникът на ответника „Хоризонт” – Сливен моли съда да отхвърли исковата претенция като неоснователна.

Представителят на Окръжна – Прокуратура – Сливен намира мотивираното искане за доказано и основателно, предвид което счита, че следва да бъде уважено.

От фактическа стрА. се установява следното :

С присъда на първоинстанционния съд на гр. Брюксел за извършени престъпления по чл.159а, ал.2, т.2 и чл.321а, ал.1 от НК на РБългария Х.Г.С. бил признат за виновен за това, че в съучастие с други съизвършители между 26.10.2003г. и 01.06.2006г. в съдебния окръг на гр. Брюксел използвайки за задоволяване на страстите на трети лица, назначавали, увличали, отклонявали или задържали с цел разврат или проституция, даже против тяхната воля, пълнолетни лица. Това престъпление било извършено, използвайки по директен или не директен начин измамни маневри, насилия, заплахи или каквато и да е форма на принуда – престъпления по чл.159а, ал.2, т.2 и чл. 321а, ал.1 от НК на РБългария, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.4 и т.21 от ЗОПДИППД.

С предложение на Окръжния прокурор от 13.05.2009г. до Окръжен съд – Сливен на осн. чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА е поискано да се приведе в изпълнение наказанието „лишаване от свобода” по отношение на Х. Г.С.. Образувано е ЧНД № 245/2009г., приключило с решение № 6/06.07.2009г.

С решение № 417/28.10.2009г. на КУИППД е било образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

От справка на ГРАО, дирекция “АОЧР” – Бургас е видно, че лицето Х.Г.С., ЕГН ********** е роден в гр.С. на 06.08.1962г., не семеен, от 18.08.2000г. е с постоянен адрес: гр.С., бул.”П.Х.” №*.

Членове на семейството, роднини по права и съребрена линия : Баща: Г.Х. С., ЕГН:**********; Брат: И.Г.С., ЕГН:********** женен за ответницата В.С.С..

На 08.04.2010г. КУИППД е връчила на ответника Х.Г.С. декларация по чл.17 от ЗОПДИППД като го е предупредила за правните последици по ал.5 при деклариране на неверни данни или непълно деклариране. Декларация не е била представена на Комисията.

Проверявания период е следният  05.08.1985г. до 20.04.2010г. Разгледано по отделни календарни години, вещото лице, изготвило назначената съдебно – икономическа експертиза, е констатирало следното, а именно :

1985г. - Реализирани са приходи по трудови правоотношения общо 1170,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо в размер на 1237,00лв.

Недостиг на средства – 67,00лв. или 0,0657 МРЗ.

1986г. - Реализирани са приходи по трудови правоотношения общо 760,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо в размер на 1599,00лв.

Недостиг на средства – 839,00лв. или 0,5826 МРЗ.

1987г. - Реализирани са приходи по трудови правоотношения общо 365,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо в размер на 1814,00лв.

Недостиг на средства – 1449,00лв. или 1,0063 МРЗ.

1988г. - Реализирани са приходи по трудови правоотношения общо 60,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо в размер на 1814,00лв.

Недостиг на средства – 1754,00лв. или 1,2181 МРЗ.

1989г. - Реализирани са приходи по трудови правоотношения общо 120,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо в размер на 1814,00лв.

Недостиг на средства – 1694,00лв. или 1,0859 МРЗ.

1990г. - Реализирани приходи няма; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 2686,00лв.

Недостиг на средства – 2686,00лв. или 1,3753 МРЗ.

1991г. - Реализирани приходи няма; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 6808,00лв.

Недостиг на средства – 6808,00лв. или 1,0759 МРЗ.

1992г. - Реализирани са приходи по трудови правоотношения общо 5000,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 11923,00лв.

Недостиг на средства – 6923,00лв. или 0,7849 МРЗ.

1993г. - Реализирани приходи няма; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 17 944,00лв.

Недостиг на средства – 17 944,00лв. или 1,2083 МРЗ.

1994г. - Реализирани приходи няма; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 28 127,00лв.

Недостиг на средства – 28 127,00лв. или 1,3229 МРЗ.

1995г. - Реализирани приходи няма; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 41 080,00лв.

Недостиг на средства – 41 080,00лв. или 1,3820 МРЗ.

1996г. - Реализирани приходи няма; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 72 553,00лв.

Недостиг на средства – 72 553,00лв. или 1,5807 МРЗ.

1997г. - Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 406 970,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 621 997,00лв.

Недостиг на средства – 215 027,00лв. или 0,5284 МРЗ.

1998г. - Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 265 000,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 1051 429,00лв.

Недостиг на средства – 786 429,00лв. или 1,2792 МРЗ.

1999г. - Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 835,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 1157,62лв.

2000г. - Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 904,00лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 1241,08лв.

2001г. - Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 1055,46лв.; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 1290,23лв.; разходи за осъществени задгранични пътувания до Сърбия и Черна гора, Германия и Полша – 20 030,35лв.; общо разходи за годината – 21320,58лв./20,3635 МРЗ.

2002г. - Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 1224,60лв.; получено обезщетение от ЗПАД  „БУЛСТРАД Автомобили” по автомобилна щета в размер на 6923,00лв.;Получени приходи общо в размер на 8 147,60лв./ 6,7897 МРЗ; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 1470,17лв.; разходи за осъществени задгранични пътувания до Сърбия и Черна гора, Германия, Унгария и Гърция – 16 014,21лв.; разходи за банкови такси – 10,35лв. Общо разходи за годината – 17 494,73лв./14,5789 МРЗ.

2003г. - Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 1800,00лв.; получени приходи от продажба на недвижимо имущество в размер на 197 000,00лв.; Получени приходи общо в размер на 198 800лв./ 150,6061 МРЗ;

Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 1593,62лв.; разходи за придобиване на недвижимо имущество и подобрения общо в размер на 317 727,94лв.; разходи за платени нотариални такси и данък при придобиване на недвижимо и движимо имущество общо в размер на 1 940,70лв.; разходи за придобиване на движимо имущество – МПС общо 19 500,00лв.; разходи за осъществени задгранични пътувания до Сърбия и Черна гора, Гърция, Австрия и Белгия – 5 752,04лв.;

Общо разходи за годината – 346 514,30лв./262,5108 МРЗ.

За периода януари – август 2003г. разходите значително превишават приходите, има съществен недостиг на средства. През септември 2003г. приходите, получени след продажба на имущество, превишават разходите и в резултат има разполагаем остатък в размер на 10,73лв.

През 2003г. са извършени общо 13 разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество. Закупени са 8/осем/ недвижими имота и 2/два/ леки автомобила, продадени са 3/три/ недвижими имота. За покупките извършени през периода януари 2003г. - август 2003г. общо на стойност – 248 400,00лв. липсват средства.

Закупено и продадено е движимо и недвижимо имущество, както следва:

·         на 23.01.2003г.- закупено празно дворно място, с площ 563кв.м., находящо се в с.Жеравна, общ.Котел, НА 4, т.І, рег.№94, дело4/2003, с оценка по СТЕ – 14 000,00лв. – липсват средства за покупката.

·         на 13.03.2003г. закупен лек автомобил БМВ, модел 520И, рег.№ СН 7561 СС, с първоначална регистрация от 19.05.1992г. и оценка по САТЕ 7 500,00лв. – липсват средства за покупката.

·         на 13.06.2003г. закупен офис тип 1 №101, с площ 43,83кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг, блок „Грамада II”, НА 161, т.ІІІ, рег.№2001, дело508/2003, с оценка по СТЕ – 78 000,00лв. – липсват средства за покупката.

·         на 13.06.2003г. закупен офис тип А №113, с площ 21,66кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг, блок „Грамада II”,НА 162, т.ІІІ, рег.№2002, дело509/2003, с оценка по СТЕ – 39 400,00лв. – липсват средства за покупката.

·         на 14.07.2003г. закупен офис тип 1 №103, с площ 43,32кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг, блок „Грамада II”, НА 178, т.V, рег.№3436, дело914/2003, с оценка по СТЕ – 77 000,00лв. – липсват средства за покупката.

·         на 27.08.2003г. закупен апартамент №25, с площ 77,00кв.м., находящ се в гр.Х. ул.”Г.С.Р.” №*, НА 188, т.І, рег.№2940, дело157/2003, с оценка по СТЕ – 32 500,00лв. – липсват средства за покупката. 

·         Продаден на 10.10.2003г. офис тип А №113, с площ 21,66кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг, блок „Грамада II”,НА 187, т.VІІІ, рег.№5653, дело1498/2003, с оценка по СТЕ – 40 000,00лв. -реализиран приход на паричен поток;

·         Продаден на 10.10.2003г. офис тип 1 №103, с площ 43,32кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг, блок „Грамада II”, НА 188, т.VІІІ, рег.№5654, дело1499/2003, с оценка по СТЕ – 78 000,00лв. - реализиран приход на паричен поток;

·         Продаден на 27.10.2003г. офис тип 1 №101, с площ 43,83кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг, блок „Грамада II”, НА 116, т.ІХ, рег.№6050, дело1620/2003, с оценка по СТЕ – 79 000,00лв. -реализиран приход на паричен поток;

·         На 10.10.2003г. закупен ПИ с площ 2300кв.м. и вилна сграда в него с РЗП 75,40кв.м., находящ се в гр.С., СО „Изгрев”, местност „Орта синур”, НА 126, т.ІІІ,рег.№4328, дело458/2003, с оценка по СТЕ – 33 000,00лв.- налични средства за покупката, след извършване на горепосочените продажби.

·         На 30.10.2003г. закупен ½ поземлен имот с площ 1841кв.м. и вилна сграда в него с РЗП 40кв.м., находящ се в гр.С., СО „Изгрев”, местност „Андреева чешма”, НА 14,т.ХІ,рег.№11027,дело1021/2003, с оценка по СТЕ – 13 200,00лв.- налични средства за покупката, след извършване на горепосочените продажби.

·         На 18.11.2003г. закупено вилно място с площ 1859кв.м., находящо се в гр.С., СО „Изгрев”, местност „Андреева чешма”, НА 191, т.ІІІ, рег.№4886, дело518/2003, с оценка по СТЕ – 26 600,00лв. – налични средства за покупката, след извършване на горепосочените продажби.

·         на 10.12.2003г. закупен лек автомобил БМВ, модел 520И, рег.№ СН 1170 НС,с първоначална регистрация от 24.11.1995г. и оценка по САТЕ 12 000,00лв. – налични средства за покупката, след извършване на горепосочените продажби.

·         извършени подобрения в три съседни имота – ПИ 2821, ПИ 2820 и ПИ 9473 на кадастрален район 286, находящи се гр.С., СО „Изгрев”, местност „Орта синур”, по оценка на СТЕ и в размер за годината – 4 027,94лв.- налични средства, след извършване на горепосочените продажби.

2004г. Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 2040,00лв.; получени приходи от продажба на недвижимо имущество в размер на 100 700,00лв.; получени приходи от банкови кредити в размер на 46 000,00лв., в т.ч. на 29.10.2004г. учредена договорна ипотека  с НА 103, т.VІІІ, рег.№ 8814, дело 851/2004, върху апартамент   107кв.м. /ет.3/  и гараж 13,66 кв.м., находящи се на ул.”П.Х.” №*, гр.С. в полза на „Ейч Ви Би Биохим”АД срещу кредит за строително – ремонтна дейност в размер на 39 000,00лв.  и потребителски кредит от 7000,00лв. от същата банка; Общо получени приходи  148 740,00лв. 103,2917 МРЗ;

Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 1805,41лв.; разходи за придобиване на недвижимо имущество общо в размер на 23 600лв.; разходи за платени нотариални такси и данък при придобиване на недвижимо и движимо имущество общо в размер на 388,44лв.; разходи за извършени подобрения на НИ – 51 320,94лв.; разходи за осъществено задгранично пътуване до Нидерландия– 532,28лв.; Общо разходи за годината – 77 647,07лв./53,9216 МРЗ.

Закупено и продадено движимо и недвижимо имущество през 2004г., както следва:

·         на 26.03.2004г. закупен НПИ с площ 540кв.м., находящ се в гр.С.  СО „Изгрев” Мест. ”Войнишко кладенче”, НА 14, т.ІІІ, рег.№3069, дело291/2004, с оценка по СТЕ – 11 600,00лв. – има средства за покупката.

·         на 26.05.2004г. закупен поземлен имот с площ 841кв.м., находящ се гр.С.  СО „Изгрев” Мест.”Орта синур”, НА 149, т.ІV, рег.№5209, дело579/2004, с оценка по СТЕ – 12 000,00лв. – има средства за покупката

·         на 24.06.2004г. продадено празно дворно място, с площ 563кв.м., находящо се в с.Жеравна, общ.Котел, НА 188, т.І, рег.№1050, дело179/2004, с оценка по СТЕ – 17 000,00лв.- реализиран приход

·         на 15.07.2004г. продаден апартамент №25, с площ 77,00кв.м., находящ се в гр.Х. ул.”Г.С.Р.” №*, НА 72, т.ІІ, рег.№1240,  дело165/2004, с оценка по СТЕ – 38 500,00лв. - реализиран приход

·         на 12.10.2004г. продадено вилно място с площ 1859кв.м., находящо се в гр.С., СО „Изгрев”, местност „Андреева чешма”, НА 18,т.ІV,рег.№4111, дело557/2004, с оценка по СТЕ – 45 200,00лв.- реализиран приход

·         извършени подобрения в три съседни имота – ПИ 2821, ПИ 2820 и ПИ 9473 на кадастрален район 286, гр.С., СО „Изгрев”, местност „Орта синур”, по оценка на СТЕ и в размер за годината – 51 320,94лв. - има средства

2005г. Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 2040,00лв.; получени приходи от продажба на недвижимо имущество в размер на 62 000,00 лв.; получени приходи от продажба на движимо имущество - 5800,00лв.;

Общо получени приходи размер на 69 840,00лв./ 38,8000 МРЗ;

Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 1 960,36лв.; разходи за придобиване на движимо имущество /лек автомобил/ в размер на 3 400лв.; разходи за извършени подобрения на НИ – 34 654,29лв.;

Общо разходи за годината – 40 014,65лв./22,2304 МРЗ.

Закупено и продадено движимо и недвижимо имущество през 2005г., както следва:

·         на 14.01.2005г. е прекратена в КАТ Сливен собствеността на лек автомобил БМВ, модел 520И, рег.№ СН 7561 СС, с първоначална регистрация 19.05.1992г. и оценка по САТЕ 5 800,00лв. – реализиран приход.

·         на 26.04.2005г. закупен лек автомобил БМВ модел 520И рег. № СН0137НС с първоначална регистрация от 01.01.1988г. и оценка по САТЕ 3400,00лв – има средства за покупката.

·         на 30.05.2005г. продаден неурегулиран поземлен имот, с площ 540кв.м., и търговски обекти в него /магазин и кафе/, 50% завършени, находящ се гр.С. СО „Изгрев” местност „Войнишко кладенче”, НА 112,т.V,рег.№4654, дело354/2005, с оценка по СТЕ – 62 000,00лв. – реализиран приход.

·         разходи за подобрения на недвижимо имущество в три съседни имота – ПИ 2821, ПИ 2820 и ПИ 9473 на кадастрален район 286, гр.С., СО „Изгрев”, местност „Орта синур”, по оценка на СТЕ и в размер за годината – 34654,29лв.

2006г. Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 847,10лв.; Получен приход от 29 400 лева, след извършено отчуждаване на 28.03.2006г. на 1/2 ид. част от ПИ 1584 в м.”Андреева чешма”, Сливен;

По отношение на получените приходи - 105 908,19лв., преведени на 07.12.2006г. - 54 150,00 евро от сем. В. и А. С., следва да се отбележи, че в преводното нареждане не е посочено основание и липсват твърдения в тази връзка на ответника. Дори и да се приеме, че сумата е изплатена като продажна цена по извършените две покупко – продажби на 06.12.2006г. с нот. акт. № 37, том ІХ, рег. № 8726, д. № 852/2006г. и нот. акт. № 37, том ІХ, рег. № 8730, дело № 854/2006г., то част от тази сума е изплатена и на другия бивш собственик на правото на строеж - отв. И.С.. Сумата получена от отв. Х.С. за тази сделка следва да се приеме за доказА. до посочения размер от СТЕ, а именно 79 400 лева – реална пазарна стойност, към момента на отчуждаване  на имотите.

Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 2 236,11лв.; две задгранични пътувания до Испания – 7 559,29лв.; разходи за извършени подобрения на НИ в три съседни имота – ПИ 2821, ПИ 2820 и ПИ 9473 на кадастрален район 286, гр.С., СО „Изгрев”, местност „Орта синур” – 13 766,91лв.; разходи за погасяване на ипотечен кредит в „Ейч Ви Биохим” в размер на 39 000,00лв.; разходи за банкови такси – 19,97лв.;

Закупено и продадено движимо и недвижимо имущество през 2006г., както следва:

- на 27.03.2006г. продаден 1/2 поземлен имот, с площ 1841кв.м., находящ се гр.С. СО „Изгрев” местност „Андреева чешма”, НА 89, т.ІІІ, рег.№3380, дело 391/2006, с оценка по СТЕ – 29 400,00лв.- реализиран приход

- на 06.12.2006г. продаден апартамент, с площ 107кв.м. и гараж 13,66кв.м, находящ се в гр.С., ул. ”П.Х.” № *, НА 37, т.ІХ, рег. № 8726, дело 852/2006г., с оценка по СТЕ – 79 400,00лв.- реализиран приход

2007г. Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 1377,39лв.; получени приходи от продажба на недвижимо имущество в размер на 173 500,00лв.; получени приходи от усвоен ипотечен банков кредит в размер на  100 000,00лв./ на 16.02.2007г. е сключен Договор за банков кредит № 11/08.02.2007г. (НА 177, т.І, рег.№ 1087, дело 81/2007), между „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД и Х.Г.С., срещу ипотека на недвижими имоти - ПИ 841м2, гр.С. СО „Изгрев” Мест. ”Орта синур” и ПИ 2300м2; вилна сграда 44,06м2; сграда с др.предназн. 81м2, гр.С. СО „Изгрев” Мест.”Орта синур”/;

Общо получени приходи размер на 274 877,39лв./ 127,2581МРЗ;

Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 2718,86лв.; разходи за придобиване на недвижими имоти общо в размер на 284 500,00лв.; разходи за платени нотариални такси и данък при придобиване на недвижимо и движимо имущество общо в размер на 2245,11лв.; разходи за учредяване на търговско дружество, уставен капитал на регистрираното през 01.2007г. „Съни трейд” ЕООД – 5 000,00лв.; разходи за извършени подобрения на НИ – 12 360,00лв.; разходи за погасяване на кредит - на 08.02.2007г. погасен потребителски кредит към „Ейч Ви Би Биохим”АД в размер на 7 000,00лв.; разходи за банкови такси – 138,98лв.;

Общо разходи за годината – 313 962,95лв./ 145,3532МРЗ.

Закупено и продадено движимо и недвижимо имущество през 2007г., както следва:

·         на 15.03.2007г. закупен апартамент № 167, с площ 64,76кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг – запад, блок „Кристал 2” НА 96,т.V,рег.№2543, дело881/2007, с оценка по СТЕ – 125 500,00лв.

·         на 15.03.2007г. закупен апартамент № 140, с площ 81,75кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг – запад, блок „Кристал 2” НА 97,т.V,рег.№2545, дело882/2007, с оценка по СТЕ – 159 000,00лв.

·         на 18.12.2007г. продаден апартамент № 140, с площ 81,75кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг – запад, блок „Кристал 2”, НА 189,т.ХLІ,рег.№20369, дело7924/2007, с оценка по СТЕ – 173 500,00лв.- реализиран приход

·         разходи за подобрения на недвижимо имущество в три съседни имота – ПИ 2821, ПИ 2820 и ПИ 9473 на кадастрален район 286, гр.С., СО „Изгрев”, местност „Орта синур”, по оценка на СТЕ и в размер за годината – 12 360,00лв.

 

2008г. Реализирани приходи по трудови правоотношения общо 3540,00лв.; получени приходи от продажба на недвижимо имущество в размер на 153100,00лв.; получени приходи от усвоени  банкови  кредити в размер на  275 373,42лв.

На 17.07.2008г. е сключен Договор за банков кредит от 10.07.2008г. (НА 140, т.ІV, рег.№ 4318, дело 430/2008), между Райфайзен Банк” ЕАД и ЕООД ”Хоризонт” и солидарни длъжници Х.С. и Г. С., срещу ипотека на недвижимо имущество – ПИ 2300м2, вилна сграда 44,06м2; сграда с др. предназначение  81 кв.м., находящ се в гр.С. СО „Изгрев” мест. „Орта синур” и ПИ 577кв.м., кафе - аператив 208 кв.м., магазин 32кв.м., находящ се в гр.С. СО „Изгрев” мест.”Орта синур” и ПИ 2300м2;  - отпуснат инвестиционен кредит в размер на 132 500 евро – 259 148,00лв.

На 02.10.2008г. е отпуснат потребителски банков кредит от „Райфайзенбанк” ЕАД /б.с-ка ****/ в размер на 15 247,50лв. и договор № 0810140281600200 за издаване и ползване на кредитна карта Visa Mastercard  от 14.10.2008г. с лимит 500€ или 977,92лв.;

                Извършени са разходи общо в размер на 124 302.65 лева от които :

-                    Извършени разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 3176,83лв.;

-                    за придобиване на недвижими имоти общо в размер на 284 500,00лв.;

-                    разходи за платени нотариални такси и данък при придобиване на недвижимо и движимо имущество общо в размер на 699.50лв.;

-                    разходи за извършени подобрения на НИ – 12 360,00лв.;

 

-         за погасяване на кредити общо в размер на  98 846,09лв., в т.ч.на 22.07.2008г. заличена ипотека с Акт за съгласие № 660/22.07.2008 на „Уникредит Булбанк” АД  - погасен остатък от ипотечен кредит към „Ейч Ви Би Биохим” АД в размер на 50 411,38 евро - 98 596,09лв.; през 10.2008г. вноска по потребителски кредит към „Райфайзен Банк”- 250,00лв.; разходи за банкови такси – 9 335,74лв.

Закупено и продадено движимо и недвижимо имущество през 2008г., както следва:

·         на 09.10.2008г. продаден апартамент № 167, с площ 64,76кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг – запад, блок „Кристал 2”, НА 34, т.ХХХ, рег.№19008, дело5643/2008, с оценка по СТЕ – 134 600,00лв.- реализиран приход

·         на 12.11.2008г. продаден ПИ, с площ 841кв.м., находящ се в гр.С., СО „Изгрев”, местност „Орта синур”, НА 122,т.VІ,рег.№6882, дело715/2008, с оценка по СТЕ – 18 500,00лв.- реализиран приход

·         разходи за подобрения на недвижимо имущество в три съседни имота – ПИ 2821, ПИ 2820 и ПИ 9473 на кадастрален район 286, гр.С., СО „Изгрев”, местност „Орта синур”, по оценка на СТЕ и в размер за годината – 12 360,00лв.-има средства

 

2009г. Реализирани приходи по трудови правоотношения няма; получени приходи на 19.06.2009г. от продажба на недвижимо имущество в размер на 104 000,00лв.;

Общо получени приходи в размер на 104 000,00 лв./ 36,1111 МРЗ;

Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 3 247,73лв.; разходи за придобиване на движимо имущество в размер на 1300,00лв.; разходи за извършени подобрения на НИ – 6 180,00лв.; разходи за погасяване на кредити общо в размер на  2211,00лв; разходи за банкови такси – 42,97лв.;

Общо разходи за годината – 12 981,70лв./ 4,5075 МРЗ.

Закупено и продадено движимо и недвижимо имущество през 2009г., както следва:

·         на 19.06.2009г. продаден поземлен имот  2 300кв.м. вилна сграда с РЗП 75,40м2, находящ се гр.С.  СО „Изгрев”, Мест.”Орта синур”, НА 38,т.ІІІ,рег.№2707, дело246/2009, , с оценка по СТЕ – 104 000,00лв.- реализиран приход

·         10.2009г. закупен лек автомобил БМВ модел 318И, рег. № СН 2555 А, първоначална регистрация от 01.09.1986г., с оценка по САТЕ – 1300,00лв. – има средства за покупката

·         разходи за подобрения на недвижимо имущество в три съседни имота – ПИ 2821, ПИ 2820 и ПИ 9473 на кадастрален район 286, гр.С., СО „Изгрев”, местност „Орта синур”, по оценка на СТЕ и в размер за годината – 6 180,00лв.- има средства

2010г. Реализирани приходи няма; Извършените разходи за издръжка по данни на НСИ са общо 994,54лв.; разходи за банкови такси – 14,27лв.;Общо разходи за годината – 1008,810лв./ 1,0508 МРЗ.

Закупено и продадено движимо и недвижимо имущество през 2010г. няма.

Фактическите констатации съдът изведе въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед тяхната допустимост, относимост и значимост за изясняване на спора. Съдът кредитира изцяло заключенията на назначените съдебно – технически и съдебно – автотехнически експертизи, като изготвени от добросъвестни и компетентни вещи лица. Съдът възприе представения първи вариант от назначената по делото съдебно – икономическа експертиза, тъй като същия отразява най – пълно и точно движението на паричните потоци през проверявания период и допринася за по – пълното изясняване на релевантните факти и обстоятелства по делото.

Съдът кредитира в цялост и показанията на разпитаните в хода на делото трима свидетели, но от същите по никакъв начин не се доказват възраженията на ответниците относно наличието на наследствени парични средства, които отв. Хр. С. да е използвал при закупуване на процесните недвижими имоти.

         Тези фактически констатации мотивират съда да изведе следните правни изводи :

         Предявените искове са допустими.

         Разгледани по съществото си, предявените искове са частично основателни.

Съгласно изискванията на разпоредбата на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД по реда на този закон се отнема имущество придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3 и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник. Налице е първата от предпоставките на посочената норма, а именно – ответникът Х.Г.С. е осъден за престъпление попадащо в приложното поле на нормата на чл.3 ал. 1 т. 4 и т. 21 от ЗОПДИППД. 

Налице е и втората предпоставка, а именно имуществото на проверяваното лице да е на “значителна стойност”. Легално определение на понятието е дадено в §1 т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД, а именно значителна е тази стойност, която надвишава сумата 60 000 лв. Не е уточнен момента, към който следва да бъде опреде. стойността на имуществата, но съобразно практиката на ВКС, за да е налице значителна стойност на имуществото, то трябва да надвишава сумата 60 000 лв., опредЕ. като пазарната стойност на имуществата, притежавани от ответниците към момента на придобиването им.  Видно от назначените по делото експертиза, стойността на притежаваното от ответника имущество значително надхвърля многократно сумата 60 000 лв. към момента на тяхното придобиване. 

Ответникът Хр. С. не е депозирал отговор в който да изложи изчерпателно източните си на средства.

Отв. Хр. С. не е представил пред КУИППД изискуемата, съгласно чл. 17 от ЗОПДИППД декларация. За да се приложи обаче презумпцията на чл.17, ал.5 от ЗОПДИППД, която гласи, че „Ако проверяваното лице не представи декларация или подаде непълна декларация, или откаже да подаде декларация, до доказване на противното се предполага, че имуществото, което не е декларирано, е придобито от престъпна дейност”, следва да е налице обосновано предположение за незаконния източник на средства при придобиване на имуществото.

         Проверяваният период съгласно чл.17 ал.6 от ЗОПДИППД се определя от КУИППД, без да са посочени в нормативния акт, критерии, по които се извършва това. Ищецът е възприел следния метод на определяне на проверявания период, а именно: същият да бъде не по-дълъг от 25 години, считано от започване на проверката, тъй като вземанията по този закон се погасяват с изтичането на 25-годишна давност. Освен това, доколкото началната дата на погасителната давност е обвързА. с момента на придобиване на имуществото, следва лицето да е имало юридическата способност да придобива имущество чрез лични правни действия, т.е. да е било пълнолетно. По тези съображения в конкретния случай Комисията е определила проверяван период от 05.08.1985г. до 20.04.2010г.

         Последното от изискванията формулирани в чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД касае основателното предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на проверяваното лице, доколкото не е установен законен източник. Касае се за законова оборима презумпция. Според нея се предполага, че едно имущество на значителна стойност е свързано с престъпната дейност на лице, спрямо което е предприето наказателно преследване, щом като не е установен законен източник на средства за придобиването на това имущество.

Практиката на съдилищата по този вид дела до момента възприема, че според ЗОПДИППД не е необходимо наличие на пряка причинно-следствена връзка между престъплението, за което е осъден ответника и придобиването на процесното имущество. Разпоредбите на чл.3 ал.1, чл.4 ал.1 и чл.27 от ЗОПДИППД, тълкувани в тяхната систематична връзка, налагат извода, че при констатации за липса на законен източник на средства, следва да се предположи, че имуществото е придобито от престъпна дейност, а не в резултат на конкретното престъпление, за което е осъдено проверяваното лице.

Неустановяването на законен източник за придобиване на имуществото, не замества предположението за връзка с престъпната дейност, а само го прави основателно за целите на закона, което значи, че имуществото ще се отнеме и без други доказателства, ако твърдяната пряка или косвена връзка може логически де се предположи с оглед конкретните обстоятелства, след като не е опровергА. от ответника по иска.

В конкретния случай, събраните в хода на производството доказателства сочат, че ответника Х.С. е осъден от първоинстанционния съд на гр. Брюксел за извършени престъпления отговарящи на престъпленията по чл.159а, ал.2, т.2 и чл.321а, ал.1 от НК на РБългария. Съгласно присъдата Х.Г.С. е признат за виновен и е осъден на лишаване от свобода за 6г. за това, че в съучастие с други съизвършители и като шеф на мрежа за сводници, между 01.01.2000г. и 01.06.2006г. не само в съдебния окръг на гр. Брюксел, но и в Холандия, Германия, Белгия като цяло, а и в България /стр. 9 и 10 от превода на присъдата/ използвайки за задоволяването на страстите трети лица, назначавали, увличали, отклонявали или задържали с цел разврат или проституция, даже против тяхната воля, пълнолетни лица. Това е било извършено, използвайки по директен или не директен начин измамни маневри, насилия, заплахи или каквато и да е форма на принуда – престъпления, съответствуващи съгласно мотивите на Решение № 6/06.07.2009г. на СлРС по ЧНД № 245/2009г. на престъпления по чл.155, ал.3 вр. ал.1, по чл.159а, ал.2,т.1 и т.2 и по чл.321а, ал.1 от НК на Република България, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1 т.3, т.4 и т.21 от ЗОПДИППД. Присъдата на първоинстанционния съд в гр. Брюксел е влязла в сила на 31.08.2006г., а решението за привеждане в изпълнение на наказанието е влязло в законна сила на 29.07.2009г.

В превода на български език на постановената присъда на Брюкселския съд е посочено, че свидетелката И.В.И. е била подлъгА. от Х.С. с обещание, че ще й осигури работа в барове или нощни клубове. След като била заведена през септември 2003г. в Белгия била настанена при първия обвиняем и в този момент и било обяснено от втория обвиняем / Хр. С./, че трябва да работи като проститутка и да предава печалбите си на първия обвиняем, който имал за задача да ги изпраща на втория обвиняем, остА.л в България. В превода на присъдата e записано, че първия обвиняем е признал, че е бил нает от отв. Хр. С. – втори обвияем през 2003г. за да събира в Брюксел за сметка на втория обвиняем отв. Хр. С. парите от проституция. Посочено е, че първия обвиняем Недков е признал, че е събирал ежедневно заработките от различни проститутки, работещи за сметка на втория обвиняем отв. Хр. С. в Брюксел…, че е контролирал техните сметки и след това е изпращал…тези пари на втория обвиняем – отв. Хр. С. в България. Посочено е в присъдата, че втория обвиняем Хр. С. е получавал неколкократно суми – банкови преводи, с произход Белгия, като средствата по тях са в резултат на осъществявА.та престъпна дейност. Всички тези данни, извлечени от присъдата на Брюкселския първоинстанционен съд, сочат че произхода на средствата, вложени в придобиването на имущество е от продължавА.та престъпна дейност, осъществявА. от 01.01.2000г. до 01.06.2006г. от ответника Хр. С..

Поради това, при преценка на законните източни на средства съдът изключва посочените вещото лице на СИЕ валутните преводи в ОББ, получени на 11-ти и 16 – ти юни 2003г. на обща стойност 14 500 щатски долара, равняващи се на 24 239.49 лева, тъй като превежданите суми нямат законен произход и с пряко свързани с престъпната дейност на лицето.

Вещото лице е установило, че ответникът е придобил възмездно имущества за първи път през 2003 г. Това обстоятелство мотивира извода на настоящата инстанция, че на обследване в случая следва да бъдат подложени доходите на ответниците за периода от 2003г. до 2010 г. Не следва да бъдат коментирани събраните доказателства по отношение на периода от 1985 г. до 2002г. включително, тъй като през този период ответникът не е придобивал възмездно имущества и не могат да бъде налице предпоставки на за тяхното отнемане.

При изследване на доходите на лицето следва да се обърне внимание на всеки източник на средства поотделно, за да се установи кои от тях са законни и кои не.

Вещото лице е установило, че за покупките извършени през периода януари 2003г. - август 2003г. общо на стойност – 248 400,00лв. липсват средства. От 10.10.2003г. започва трансформация на имуществото от един вид в друг вид. Приходите от прадажба на имоти, за които е установено, че липсват законни източници за първоначалното им придобиване в предходните месеци не следва да се приемат като законни източници на средства, т.е. да се легализират чрез търговския оборот като законни източници на средства. Безспорно се касае за трансформация на доходи с неустановен законен източник. Поради това, съдът приема, че ответникът Хр. С. не е разполагал със средства от законен източник при закупуването през м. юни и юли 2003г. на трите имота, находящи се на първия етаж в блок „Грамада ІІ” в к.к. „Слънчев бряг” Тези имоти са придобити в началото на летния сезон и са продадени веднага след края му през м. октомври същата година. Средствата получени от продажбата на тези имоти, подлежи на отнема в полза на Държавата, а именно : средствата от продажбата на недвижим имот с НА за покупко – продажба № 85/27.10.2003г. изд. от СлВп – Несебър в размер на 79 000лева ; Сумата от продажба на недвижими имот с НА за покупко – продажба № 113/10.10.2003г. изд. от СлВп – Несебър, в размер 40 000 и сумата от продажба на НИ с НА за покупко – продажба на НИ № 114/10.10.2003г. изд. от СлВп – Несебър, в размер на 78 000лева.

През 2004г. се наблюдава следното:

Придобитият на 27.08.2003г. апартамент № 25, етаж 5 в жилищна сграда на гр. Хасково, бул. „г.С. Раковски” е ПРОДАДЕН през м. юли 2004г. с НА № 72/15.07.2004г. изд. от СлВп – Хасково за сумата от 38 500 лева., опредЕ. по СТЕ. Тъй като този имот е придобит в период, в който е установено, че ответника не разполага със средства от законен източник, то сумата от неговата продажба подлежи на отнема в полза на Държавата.

Придобитото на 23.01.2003г. Дворно място в с. Жеравна е продадено с НА за покупко – продажба на НИ № 188/24.06.2004г. изд. от СлВп – Котел. Тъй като този имот е придобит в период, в който е установено, че ответника не разполага със средства от законен източник, то сумата от неговата продажба подлежи на отнема в полза на Държавата.

Претендира се отнемане в полза на Държавата на сумата от продажба на НИ с НА № 127/28.03.2006г. изд. от СлВп – Сливен. Тъй като този имот, представляващ 1/2 ид. част от ПИ 1584 в м.”Андреева чешма”, гр. С. е придобит на 30.10.2003г. със средства получени от трансформация на имущество, придобито с незаконни средства, то сумата от неговата, получена от неговата продажба в размер на 45 200лева – съгласно СТЕ подлежи на отнема в полза на Държавата.

През м. декември 2006г. отв. Х.С. отчуждава чрез продажба получения на 16.03.1998г. по дарение от своите родители недвижим имот, представляващ ІІІ етаж от жил. Сграда, построена в дворно място, образуващо парцел ХІІІ – 6760, в кв. 377 по плА. на гр. С., кв. „Ново село” с площ на парцела 351 кв.м., застроен върху 107 кв.м., заедно с правото на строеж на този жилищен имот, както ¼ ид. Част от дворното място и гараж № 2. През м. декември 2006г. учредява на купува и възмездно право на строеж. Стойността, посочена от вещото лице, получена от тази сделка е в размер на 79 400 лева. Тези доходи са от законен източник.

През м. януари 2007г. е регистрирано с Решение № 100 от 22.01.2007г. по Ф.Д. 64/2007г. на Сливенски окръжен съд, ЕООД "СЪНИ ТРЕЙД", ЕИК:119668363, със седалище/адрес на управление: гр.С., ул.”Г. С.Р.” №1, офис №6,  с капитал в размер на 5 000 лева, притежаван от едноличния собственик Х.Г.С.. Към този момент отв. Хр. С. е притежавал нужните средства и то от законен източник, които да му позволят да регистрира посоченото ЕООД. Поради това, претенцията за отнемане на 100 дружествени дяла  от капитала на ЕООД „Съни Трейд” – Сливен се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Претендира се отнемане в полза на Държавата на сумата от продажба на недвижим имот, обективирА. в НА за покупко – продажба на НИ № 37/19.12.2007г. издаден от СлВп – Несебър. Този недвижим имот, представляващ апартамент № 140 в жилищен блок „Криста 2” в к.к.”Слънчев бряг” е закупен на 16.03.2007г. и продаден на 19.12.2007г. А.лиза на финансите сочи, че през м.02.2007г. е отпуснат ипотечен кредит в размер от 100 000лева. Същевременно, през м. декември 2006г. ответникът Хр. С. е продал полученият по дарение през 1998г.  недвижим имот, представляващ ІІІ жил. етаж, ведно с ¼ ид. част от дворно място, правото на строеж върху 50 кв.м. и гараж № 2 за сумата от 79 400 лева, посочена от СТЕ. От това следва да се приеме, че към 16.03.2007г. ответникът Хр. С. е разполагал със средства от законен източник в размер на 174 400 лева, /приспаднати са средствата за учредяване на дружеството ЕООД „Съни Трейд” - Сливен Тази сума обаче, че е достатъчна за закупуването на 16.03.2007г. на нито един от Двата Апартамента №№ 140 и 167 в жил. блок „Кристал 2”, в к.к. „Слънчев бряг”, нито за извършените подобрения в ПИ 2821 в м.”Орта синур” – Сливен, за които са вложени общо 297 841.80 лева. Предвид това, следва да се приеме за доказА. заковата презупция на чл. 17, ал.5 от ЗОИППД и се приеме, че при закупуването на апартаменти № 140 и № 167 в жилищен блок „Кристал 2” в к.к. Слънчев бряг, както и извършените подобрения от отв. Хр. С. през 2007г. в ПИ 2821 в м.”Орта синур” – Сливен е използвал средства с недоказан произход и предвид установения период на престъпна дейност, посочен във влязлата в сила присъдата на Брюкселския съд, то тези средства са свързани с престъпната дейност, която е упражнявал. На 09.10.208г. и процесния апартамент № 167 е продаден на трети лица с нот. Акт № 55/09.10.2008г. на СлВп - Несебър. Получената сума и по двете продажби подлежи на отнемане в полза на Държавата.

Претендира се отнемане в полза на Държавата на сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 159/12.11.2008г., издаден от СлВп – Сливен. Първоначално този имот, представляващ ПИ 2805 в м.”Орта синур” - Сливен е закупен  на 26.05.2004г., през периода на установена активна престъпническа дейност и след реинвестиране на средства, получени след отчуждаване на множество имоти през 2003г. – годината през която отв. Хр. С. не реализира законни доходи. Предвид това, то сумата получена при отчуждаването на имота, следва да бъде отнета в полза на Държавата.

През 2008г. е усвоен кредит от „Хоризонт” ЕООД в размер на 132 500 евро. С него са погасени кредити от по 47 601.28 евро и 50 411.38 евро и такси за предсрочно погасяване на кредитите от 4 424.63 евро.

Претендира се отнемане в полза на Държавата на сумата от продажбата на Лек автомобил марка “БМВ”, модел “520И, с ДК №СН7561СС, рама №WBAHB510X0BD99058, двигател №36810251206S1, цвят – ЧЕРЕН, дата на първоначална регистрация 19.05.1992г., дата на придобиване 13.03.2003г. Тъй като към момента на придобиване на автомобила е установено по делото, че ответникът Хр. С. не е разполагал със средства от законен източник за извършване на покупката, то претенцията следва да бъде уважена в установения по САТЕ от 5 800 лева.

Претендира се обявяване за недействителни по отношение на Държавата и отнемането в нейна полза на три сделки с предмет съседни ПИ с идентификатори 67338.406.327;  67338.406.329  и  67338.406.309., както следва :

Претендира се на осн. чл.7, т.2 и чл.8 от ЗОПДИППД за обявяване недействителност по отношение на Държавата сделката, с която проверяваното лице е отчуждило с НА № 95/11.06.2009г. изд. от СлВп – Сливен, собствения си недвижим имот, а именно НИ с идентификатор 67338.406.327 по кадастралната карта на гр. С., находящ се в гр. С., а именно 2300/2636 идеални части от поземлен имот 2821, кад. Район 286 по плА. на новообразуваните имоти в местността „Орта синур”, СО „Изгрев” в землището на гр. С., целия с площ от 2636 кв.м., ведно с построената в имота Вилна сграда със застроена площ 81 кв.м. на два етажа, като го е прехвърлило на своя племенник Г.И. С. – починал на 20.06.2009г. и собствеността е преминала върху наследниците И. и В. Стоянови. Претендира се отнемане в полза на държавата на имота.

Съдът намира тази претенция за основателна и следва да я уважи по следните съображения : Установено е безспорно, че към момента на първоначалното придобиване на имота през 2003г. проверяваното лице Хр. С. не е разполагал със средства от законен източник за закупуване на имота. Касае се за сделка, с която се цели укриването на имущество, чрез придобиването му от трето лице /племенник/, което поради близките си родствени отношения с праводателя и поради участието на баща му – отв. И.С.,  в престъпната дейност е знаело, че придобиването на това имущество е със средства от престъпна дейност. Още повече, че по това време е налице присъда на Брюкселския първоинстанционен съд, а с предложение на Окръжния прокурор от 13.05.2009г. е поискано от СлОС да приведе в изпълнение присъдата от Брюксел – видно от уведомление от ОП – Сливен до КУИППД изх. № 2050/07 от 30.05.2009г. Въз основа на това е образувано ч.н.д. № 245/2009г. на СлОС, по което е постановено решение № 6/06.07.2009г., с което наказанието лишаване от свобода, наложено на Х.С. се привежда в изпълнение. Вследствие на това е започнало провеждането на следствие за извършено престъпление пране на пари по чл.253 от НК, за което е образувано досъдебно производство № 199 ИП/09 по описа на Од на МВр Сливен.

Предвид изложеното следва да приеме за доказА. законовата презумпция, регламентирА. в разпоредбата на чл. 8, ал.2 от ЗОПДИППД, както и наличието на предпоставките на чл.7, т.2 и чл.8 от този закон.

На следващо място се претендира на осн. чл.8 от ЗОПДИППД отнемане в полза на държавата от И.Г.С. и В.С.С. на недвижим имот, представляващ ВИЛНО МЯСТО с идентификатор 67338.406.309 по кадастралната карта на гр.С., с площ 1859 кв.м., съставляващо имот 2820, кадастрален район 286 по плА. на новообразуваните имоти в местността "ОРТА СИНУР”, селищно образувание "Изгрев" в землището на гр. С., код по ЕКАТТЕ 67338,  ВЕДНО с построената в имота СГРАДА на един етаж със застроена площ от 39. кв.м. с идентификатор 67338.406.309.1 и построената в имота СГРАДА на един етаж със застроена площ от 12 кв.м. с идентификатор 67338.406.309.2, ЗАЕДНО с всички подобрения и трайни насаждения.

Купувачът по сделката е И.Г.С. - брат на проверяваното лице. Към момента на сключване на сделката И.С. е в брак с В.С. и имота е СИО. Самото участие на отв. И.С. в престъпната дейност, ръководена от Брат му Х.С. е доказА. в мотивите на постановената от Брюкселския съд присъда. Налице е било знание и у двамата ответници И.С. и В.С., че имота е придобит през 2003г. със средства от престъпната дейност, както и извършените подобрения в него. Ответниците не са провели успешно оборване на презумпцията за знание, поради което имуществото отговаря на изискванията на чл.8 от ЗОПДИППД и следва да бъде отнето в полза на Държавата.

Претендирано е на осн. чл.7, т.2 и чл.8 от ЗОПДИППД обявяване на недействителност по отношение на Държавата на сделката, с която проверяваното лице е отчуждило с НА № 120/30.05.2005г. за покупко – продажба недвижим имот, изд. от СлВп – Сливен, собствения си недвижим имот, а именно : ПИ 9473 с идентификатор 67338.406.329, находящ се в землището на гр. С., селищно образувание „ Изгрев", местността "ОРТА СИНУР"/ "Войнишко кладенче"/, целия с площ от 540 кв.м. по нотариален акт, по скица 577 кв.м., ведно с новоизградените в имота сгради: едноетажна сграда със застроена площ от 208 кв.м. с идентификатор 67338.406.329.1, и едноетажна сграда със застроена площ 32 кв.м. с идентификатор 67338.406.329.2, първата от които представлява сграда за търговия - „Магазин за хранителни стоки и кафе -аператив", състояща се от „Магазин за хранителни стоки", търговска зала и склад за „Кафе-аператив", зала за консумация, санитарен възел и склад съгласно разрешение за строеж № 455/12.10.04г. издадено от община Сливен и одобрен архитектурен проект, ведно с всички подобрения в имота. С Удостоверение № 77/22.05.07г. обекта е въведен в експлоатация.

Претендира се отнемане в полза на държавата на имота. Купувачът по сделката е "ХОРИЗОНТ" ЕООД, ЕИК 119082667 /едноличен собственик и управител е Г.Х. С., ЕГН ********** - баща на проверяваното лице, вписан като управител с решение от 28.05.2005г./. Процесната сделката е осъществена два дни след вписване на промените, с които двамата синове – участници в престъпната дейност, като собственици на „Хоризонт” ООД прехвърлят дружеството на своя баща. Към дата 30.05.2005г. са направени подобрения в имота в размер на 50 000 лева, изразяващи се в изграждането до 50% степен на завършеност /груб строеж/ на магазин за хранителни стоки и кафе аперитив. ОстА.лите 50% от строителните дейности са извършени до м. май 2007г. Средствата вложени в тези подобрения са изцяло и само с източник престъпната дейност на Х.Г.С.. До този момент дружеството не е разполагало с нужните средства за извършване на подобрения в този им вид. Проследявайки финансовото състояние на дружеството от доказателствата приложени в т.ІІ на делото, се констатира следното : За 2004г. съгласно декларация № 20000838/24.03.2005г. Дружеството е на загуба от 1375.30 лева, като общите приходи за 2004г. са 1 369.26 лева, а разходите са 13 744.56 лева.  За 2005г. съгласно декларация № 20000260/08.03.2006г. приходите на дружеството са в размер на 12 306.21 лева, а разходите в размер на 18 740.44 лева. Следователно Дружеството не е било в състояние да заплати продажната цена по сделката към 30.05.2005г., възлизаща на 62 000 лева /съгласно СТЕ/. Следва да се приеме, купувачът по сделката в лицето на неговия управителен орган, който формира волята на юридическото лице, е „знаело”, че имотът е придобит със средства от престъпната дейност. Същият имота е прехвърлен безвъзмездно от ответника Хр. С. с цел прикриване на незаконния произход на средствата, с които е придобит, по време на активната престъпническа дейност, установена за периода 2003г. – 2006г. с присъдата на първоинстанционния Брюкселски съд. Предвид изложеното, то съдът следва да уважи искането като обяви сделката за недействителна по отношение на държавата и отнема недвижимия имот в полза на държавата.

От представените писмени доказателства се установява, че по посочените банкови сметки с титуляр Х.Г.С. няма средства, поради което и не следва да бъде постановяване отнемане на такива.

         На основание чл. 30 ал.3 от ЗОПДИППД следва с настоящото решение да бъдат отменени наложените с определение от 24.03.2010г. по ч.гр.д. № 143/2010г. на СлОС, обезпечителни мерки за имуществата, които не се отнемат.

         На ищеца следва да бъдат присъдени разноски, съразмерно на уважената част от иска за вещи лица, юрисконсултско възнаграждение и обнародвания.

Ответникът Хр. С. има право на присъждане на разноски, съобразно отхвърлената част на иска, но същия не е представил доказателства за размера на извършените такива.

Ответниците дължат държавна такса, върху уважената част от иска.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТНЕМА на осн. чл.4, ал.2 от ЗОИППД в ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Х.Г.С. с ЕГН ********** с постоянен адрес адрес гр. С., бул. „П. Х.” № * следното недвижимо и движимо имущество, а именно :

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 127, том. VІ, дело № 1411/2006г. по описа на Служба по вписванията – Сливен в претендирания размер на  27 950 /двадесет и седем хиляди, деветстотин и петдесет/ лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 159/12.11.2008г., том ХХVІІІ, дело № 6746/2008г. по описа на Служба по вписванията – Сливен в размер на  18 500 /осемнадесет хиляди и петстотин/ лева., като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 28 000 лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 85/27.10.2003г., том ХІІІ, дело 2824/2003г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  79 000  /седемдесет и девет хиляди/ лева, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 85 000 лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 113/10.10.2003г., том ХІІ, дело 2625/2003г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  40 000  /четиридесет хиляди/ лева, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 42 000 лева.

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 114/10.10.2003г. том ХІІ, дело 2627/2008г издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  78 000 /седемдесет и осем хиляди/ лева, като като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 84 000лева.

 

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 55/09.10.2008г. том ХХХVІ, дело 8419/2008гг., издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  134 600  /сто тридесет и четири хиляди и шестотин/ лева, като като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 139 600 лева.

 

- Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 37/19.12.2007г., том LІV, дело 11871/2007г. издаден от Служба по вписванията – Несебър, в размер на  173 500 /сто седемдесет и три хиляди и петстотин/ лева, като като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 184 200лева.

 

- Сумата от продажбата на недвижим имот  с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 19/15.07.2004г., том ХІ, дело № 2390 по описа на Служба по вписванията – Хасково, в размер на  38 500  /тридесет и осем хиляди и петстотин/ лева, като като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 39 200лева.

 

- Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 188/24.06.2004г., том І, дело 198/2004г. по описа на Служба по вписванията – Котел, в размер на  17 000  /седемнадесет хиляди / лева, като като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 17 600лева.

 

- Сумата от продажбата на Лек автомобил марка “БМВ”, модел “520И, с ДК №СН 7561СС, рама №WBAHB510X0BD99058, двигател №36810251206S1, цвят – ЧЕРЕН, дата на първоначална регистрация 19.05.1992г., дата на придобиване 13.03.2003г. дата на отчуждаване 14.01.2005г. в размер на  5 800  /пет хиляди и осемстотин/лева, като като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 7 900 лева.

 

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА чл. 7, т.2 и чл.8  от ЗОПДИППД  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА сделката, с която проверяваното Х.Г.С. лице е отчуждило с Нотариален акт № 95/11.06.2009г. издаден от Служба по Вписванията – Сливен, собствения си недвижим имот, а именно:  НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 67338.406.327 по кадастралната карта на гр.С., находящ се в гр. С.., а именно: 2300/ 2636 /две хиляди и триста върху две хиляди шестстотин тридесет и шест/ идеални части от поземлен имот 2821 /две хиляди осемстотин двадесет и едно/, кадастрален район 286 /двеста осемдесет и шест/ по плА. на новообразуваните имоти в местността "Орта синур", селищно образувание "Изгрев" в землището на град Сливен, код по ЕКАТТЕ 67338. целият с площ 2636 кв.м./две хиляди шестстотин тридесет и шест кв.м. /при граници: имот 9473- нива на М.С.С., имот 2829-ов. градина на П.Д.Ч., имот 2830- лозе на Г.В.. имот 2805-ов. градина на И.Х., имот 2820- ов. градина на В.Д. Б. и др., имот 2822- ов. градина на наел, на Й.К.Т., имот 2828- лозе на Н.Г. Т., ВЕДНО с построената в имота ВИЛНА СГРАДА със застроена площ 81 кв.м. на два етажа с идентификатор 67338.406.327.1., по одобрен архитектурен план и Акт за узаконяване № 115/01.11.1990г., като ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА описания имот от Х.Г.С. с ЕГН **********.

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА на основание чл. 8  от ЗОПДИППД  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА сделката, с която проверяваното Х.Г.С. лице е продало с нот. акт № № 49, том ХХІ, дело № 4721/2004г. по описа на СлВп – Сливен на брат си И.Г.С., ЕГН **********, респ. и неговата съпруга В.С.С., ЕГН **********, следния свой собствен недвижим имот :

ВИЛНО МЯСТО с идентификатор 67338.406.309 по кадастралната карта на гр.С., с площ 1859 кв.м. /хиляда осемстотин петдесет и девет кв.м/, съставляващо имот 2820 /две хиляди осемстотин и двадесет/, кадастрален район 286 /двеста осемдесет и шест/ по плА. на новообразуваните имоти в местността "ОРТА СИНУР”, селищно образувание "Изгрев" в землището на гр. С., код по ЕКАТТЕ 67338, при граници: имот 2821 – ов. градина на М. Ст. А., имот 2822- ов, градина на наел. на Й.К.Т., имот 2819 - лозе на З.И.К., имот 2808- лозе на В. Кр. К., имот 2807- ов. градина на н-ци на Е. и С.Х., имот 2806 - ов. градина на Д.Н.Ж., имот 2805- ов. градина на И.Х., ВЕДНО с построената в имота сграда на един етаж със застроена площ от 39. кв.м. с идентификатор 67338.406.309.1 и построената в имота сграда на един етаж със застроена площ от 12 кв.м. с идентификатор 67338.406.309.2, ЗАЕДНО с всички подобрения и трайни насаждения,  и същият да бъде отнет в полза на държавата, като ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА описания имот от Х.Г.С. с ЕГН **********.

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА на основание чл. 7, т.2 и чл.8 от ЗОПДИППД  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА сделката, с която проверяваното Х.Г.С. лице е отчуждило  с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №120/30.05.2005г. издаден от Служба по вписванията – Сливен, собствения си недвижим имот, а именно:  -   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 9473 с идентификатор 67338.406.329, находящ се в землището на гр. С., селищно образувание „ Изгрев", местността"ОРТА СИНУР"/ "Войнишко кладенче"/, целия с площ от 540 кв.м. по нотариален акт, по скица 577 кв.м., ведно с новоизградените в имота сгради: едноетажна сграда със застроена площ от 208 кв.м. с идентификатор 67338.406.329.1, и едноетажна сграда със застроена площ 32 кв.м. с идентификатор 67338.406.329.2, първата от които представлява сграда за търговия - „Магазин за хранителни стоки и кафе-аператив" , състояща се от „ Магазин за хранителни стоки", търговска зала и склад за „ Кафе-аператив", зала за консумация, санитарен възел и склад съгласно разрешение за строеж №455/12.10.04г.издадено от община Сливен и одобрен архитектурен проект, ведно с всички подобрения в имота, при граници: изток -ПИ2828 и път, запад- ПИ 2829, север- ПИ2821 и юг улица, като ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА описания имот от Х.Г.С. с ЕГН **********.

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от КУИППД с Булстат 131463734, с адрес гр. Б., ул.”Ф.К.” № *, ет. 3 иск за ОТНЕМАНЕ в полза на Държавата на :

 

- 100 /сто/ дружествени дяла, притежавани от Х.Г.С. в капитала на ЕООД "СЪНИ ТРЕЙД", ЕИК:119668363, регистрирано с Решение №100 от 22.01.2007г. по Ф.Д. 64/2007г. на Сливенски окръжен съд, със седалище/адрес на управление: гр.С., ул.”Г. С.Р.” №1, офис №6., в размер на 5 000 лева. 

 

-  Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “ОББ” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “ОББ” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума банкова сметка №*****, при ТБ “ОББ” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

- Наличната сума по банкова сметка №*****, при ТБ “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, клон Сливен, с титуляр Х.Г.С., ЕГН **********.

 

ОТМЕНЯ наложените обезпечителни мерки, досежно имуществата, за които е отхвърлен иска.

 

ОСЪЖДА Х.Г.С. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на СлОС държавна такса в размер на 28 262 лева.

ОСЪЖДА И.Г.С. с ЕГН ********** и В.С.С. *** да заплатят по сметка на СлОС д.т. в размер на 1560 лева.

ОСЪЖДА „ХОРИЗОНТ” ЕООД с ЕИК 119082667 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”П.Х.” № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС държавна такса в размер на 2 188 лева.

ОСЪЖДА Х.Г.С. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност с БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване гр. Б., ул.”Ф.К.” № *, ет.3 сумата в размер на 18 740. 92 лева. – разноски за експертизи, обнародвания и юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА И.Г.С. с ЕГН ********** и В.С.С. *** да заплатят Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност с БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване гр. Б., ул.”Ф.К.” № *, ет.3 сумата в размер на 200 лева -възнаграждение на назначения особен представител и сумата в размер на 1005.41 лева - юрисконсултско възнаграждение в размер .

ОСЪЖДА „ХОРИЗОНТ” ЕООД с ЕИК 119082667 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”П.Х.” № * ДА ЗАПЛАТИ на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност с БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване гр. Б., ул.”Ф.К.” № *, ет.3 сумата в размер 1318 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :