Р Е Ш Е Н И Е  41

 

гр. С., 14.06.2011  год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

  СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публичното

заседание на…четиринадесети април ...........…през две хиляди и десета година

                                                             Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

При секретаря………П.С...........................…и с участието на прокурора…Тодорка Цончева,............................. .като разгледа при докладваното от …съдията Снежана Бакалова……гр. дело № *06 по описа за 2010 год., за да се произнесе, съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 28 от ЗОПДИППД.

            Ищецът Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност /КУИППД/ твърди в исковата си молба, че с Решение № 416/28.10.2009 год. на КУИППД, въз основа на постъпило на основание §5 от ПЗР на ЗОПДИППД уведомление с изх.№ *838/2007г. от Окръжна прокуратура - Сливен за присъда на Наказателния съд на гр. Брюксел, Кралство Белгия е образувано производство за установаване на имущество придобито от престъпна дейност срещу П.Д.П. за престъпления съответстващи на чл. 159а ал.2 т.2 и чл. 321 ал.2 и чл. 152 от НК на РБ.

          Твърди се, че същият е осъден с влязла в сила присъда от 21.02.2007г. на 54-та Колегия на първоинстанционния съд на град Брюксел – Кралство Белгия по дело № 07/1719 за извършени престъпления по чл. 159а ал.2 т.2 от НК по чл. 321 ал.2 от НК, които попадат в приложното поле на чл. 3 ал.1 т.4 и т. 21 от ЗОПДИППД.

Твърди че лицето М.Г.П. е съпруга на П.Д.П. от 14.07.2006г.

Двамата ответници не участват в управлението и собствеността на търговски дружество и не са регистрирани като ЕТ. П.Д.П. е бил съдружник в „Рая – 52” ООД гр. С. от 27.07.2001г. с 1634 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност 10 лв. за всеки дял.  С Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 07.03.2008г., ответникът продал на Р.С. Д. притежаваните от него 1634 дружествени дяла за сумата 16 340лв. или 74,27 минимални работни заплати.

Твърди че през проверявания период от 22.09.1994г. до 20.04.2010г., П.Д.П. придобил и в последствие отчуждил средните имоти: С Нотариален акт № 1, том V, дело № 903 от 09.04.2002г. на Служба по вписванията при СлРС, П.Д.П. е закупил 1/2 идеална част от АПАРТАМЕНТ № * /П./, находящ се в гр.С., жк."Д.", в жилищен блок № * /Д.П./, В.Д., етаж II /втори/, със застроена площ 62,44 /шестдесет и две цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници: изток-ап. № 4, запад- ап.№ 6, север-стълбище и жилище, юг-външен зид, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ N * /П./, с полезна площ 3,76 /три цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м,, при граници: изток-абонатна станция, запад- коридор, север-мазе N4, юг-мазе N6, заедно с 1,48% /едно цяло и четиридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху общинска земя в съсобственост със С.Н. Т. за сумата 6 147 лв. общо, за ½ ид. часта – 3 073050лв. или 30.73 минимални заплати. Пазарната оценка към  датата на придобиване на притежаваната от него идеална част е била на стойност 14 000лв. Твърди че с нотариален акт № 195/16.08.2002г., на Служба по вписванията – Сливен е отчуждил притежаваната идеална част от имота за сумата 4 005,70 лв. или 40.05 минимални заплати. Пазарната оценка към момента на отчуждаването е била 14 000 лв. за ½ ид. част.

Твърди че П.Д.П. е придобил през проверявания период и притежава към настоящия момент недвижимо имущество, както следва:

Недвижими имоти, находящи се в гр. С., площад "В.Л." в обема на "Жилищна сграда на три етажа с офиси и магазини" - изградена в груб строеж в урегулиран поземлен имот № II /втори/ от квартал 149 /сто четиридесет и девети/ по плана на град Сливен, при граници на целия имот: юг-площад-"В.Л.", север-поземлен имот № 1-за благоустр. /първи за благоустр./, запад- поземлен, имот № III-5106 /трети за П. хиляди сто и шести/, изток-улица, а именно: АПАРТАМЕНТ № * /т./ на III /трети/ етаж от горепосочената жилищна сграда, застроен върху 184 кв.м. /сто осемдесет и четири квадратни метра/, състоящ се от три спални, дневна, трапезария с кухня, тоалетна, баня - тоалетна и коридор, при граници на апартамента: изток - външен зид, запад - външен зид, север - разделителен зид, юг- външен зид, ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, цялото с полезна площ 29.70 кв.м. /двадесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, при граници на цялото избено помещение: изток-зид основи, запад- външен зид, север- разделителен зид, юг- зид основи, ведно с ГАРАЖ № * /две/ с площ 16.35 кв.м. /шестнадесет цяло и тридесет и П. стотни квадратни метра/ при граници на гаража: север-стълбище, изток- магазин, запад- външен зид, юг- външен зид, ведно с припадащите се 0.281 % /нула цяло двеста осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя, образуваща урегулиран поземлен имот № II /втори/ от квартал 149 /сто четиридесет и девети/ по плана на град Сливен, при граници на целия имот: юг- площад "В.Л.", север- поземлен имот № 1-за благоустр. , запад- поземлен имот №111-5106 /трети за П. хиляди сто и шести/, изток- улица, придобити с Нотариален акт № 73, том IX, per, № 11177, н. дело № 1459/28.12.2004 г., с който П.Д.П. е купил имотите за сумата общо от 50 000 лв. като в нотариалния акт е отразено, че от тази сума 10 000 лв. са изплатени в брой от купувача, а останалата част в размер на 40 000 лв. ще бъде изплатена на продавачите след отпускане на кредит на купувача от „ОББ" АД, клон Сливен, и след представяне в банката на препис от нотариалния акт, вписана законна ипотека и на удостоверение за вписана първа по ред законна ипотека в полза на „ОББ" АД,

От писмо с изх. № *0-10-2118/13.11.2009 г. на СГКК-Сливен е видно, че в кадастралната карта на гр. С. няма изработена схема на самостоятелния обект.

Съгласно изготвена експертна оценка пазарната оценка на имотите към  датата на придобиване е в размер общо на 147 800 лв., а към 18.02.2010 г. е 169 400 лв. или 669,09 минимални работни заплати. С нотариален акт № *00, т.І, вх.№ 9225 от 28.12.2004г. върху имота е учредена договорна ипотека в полза на „ОББ” АД за сумата 40 000лв.

Твърди че П.Д.П. е придобил през проверявания период в индивидуална собственост и притежава към настоящия момент следното движимо имущество:

- ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 190 Д", с рег.№ СН 8319 СС, рама № WDB2011261F548817, двигател № 60291112013872, цвят-светло- сив металик, дата на първоначална регистрация - 12.01.1989 г., съгласно справка рег.№ 3135/ПП/19.06.2009 г. на ОДП-гр. С., сектор „ПП-КАТ", с пазарна оценка на стойност 4 800 лв. към датата на придобиване оценка от 18.02.2010 г. Пазарната стойност към 18.02.2010 г. е 2 800 лв. Автомобилът е придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 09.05.2003 г. за сумата от 600 лв.

П.Д.П. е титуляр на банкови сметки, както следва:

-банкова сметка №***** при "ОББ" АД, клон Сливен с наличност към 29.03.2010г. – 882,04лв.

-банкова сметка №***** при "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, клон Сливен.

-банкова сметка №***** при "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен.

М.Г.П. е титуляр на банкови сметки, както следва:

-банкова сметка №***** при "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, клон Сливен.

банкова сметка №***** при "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен.

Твърди че с нотариален акт за дарение № 184, том ІІ, дело 660 от 19.03.2002г. , ответникът е получил дарение от своите родители, представляващо втори етаж от източна жилищна сграда с площ 112,20 кв.м., състоящ се от 3 спални, дневна и баня, построен в поземлен имот № VІІ-7591 в кв. 399 по плана на гр. С., кв. „Н.С.” , ул. „В.О.” № *, състоящ се целия от 320 кв.м. Данъчната оценка на имота към 2009г. е в размер на 56 647,70лв. или 236,03 минимални работни заплати.

Твърди че през проверявания период от 22.09.1994г. до 20.04.2010г., доходите на ответника и съпругата му от трудови правоотношения, друга стопанска дейност и отдаване под наем на недвижими имоти възлизат на 53 293,01лв. или 354,47 минимални заплати.Твърди че ответника е пътувал зад граница 18 пъти през проверявания период, като е отсъствал от страната общо 294 дни, за които дневните и квартирни възлизат на сумата 661,26 минимални заплати.  Твърди че минималната издръжка по НСИ общо за периода за ответника, децата и съпругата му е в размер на 456,48 минимални заплати.

Намира че са налице предпоставките на чл. 4 ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД, поради което моли съда да постанови решение, с което отнеме от ответника недвижими имоти, находящи се в гр. С., площад "В.Л." в обема на "Жилищна сграда на три етажа с офиси и магазини" - изградена в груб строеж в урегулиран поземлен имот № II /втори/ от квартал 149 /сто четиридесет и девети/ по плана на град Сливен, , а именно: АПАРТАМЕНТ № * /т./ на III /трети/ етаж от горепосочената жилищна сграда, застроен върху 184 кв.м. /сто осемдесет и четири квадратни метра/, ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, цялото с полезна площ 29.70 кв.м. /двадесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/,  ГАРАЖ № * /две/ с площ 16.35 кв.м. /шестнадесет цяло и тридесет и П. стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се 0.281 % /нула цяло двеста осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя, образуваща урегулиран поземлен имот № II /втори/ от квартал 149 /сто четиридесет и девети/ по плана на град Сливен. ; ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 190 Д", с рег.№ СН 8319 СС, рама № WDB2011261F548817, двигател № 60291112013872; сумата 882,04лв. налична по банкова сметка №***** при "ОББ" АД, клон Сливен ; наличността по  банкова сметка №***** при "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, клон Сливен; наличността по банкова сметка №***** при "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен, сумата 14 000лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото имущество и сумата 16 340лв. от продажбата на 1634 дружествени дяла от капитала на „Рая -52” ООД и от М.Г.П. наличността по банкова сметка №***** при "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, клон Сливен и банкова сметка №***** при "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен.

Ответниците са депозирали в срок писмен отговор, в който оспорват изцяло предявения иск, като твърдят че в него като придобивни стойности са посочени произволни такива, а не тези  по представените писмени доказателства за придобиването на имуществата.  Твърди че по време на пътуванията си в чужбина не е бил на разноски на други лица и не следва да му бъдат приспадани като разход командировъчни и дневни. Твърди че недвижимия имот, находящ се в гр. С., кв. „Д.” бл. *, вх.*, ап.* не е придобит с негови средства и в последствие след отчуждаването му не е получил сума от продажбата. Твърди че никога не е издържал дъщеря си Р. П.Д., която живее с майка си в САЩ от своето раждане. Твърди че е получил от гостите на сватбеното си тържество дарения в общ размер 19 800лв. Твърди че е сключил договор за заем с физическото лице К.А.Ц..

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

П.Д.П. е осъден с влязла в сила присъда от 21.02.2007г. на 54-та Колегия на първоинстанционния съд на град Брюксел – Кралство Белгия по дело № 07/1719 за извършени престъпления, съответстващи на престъпления  по чл. 159а ал.2 т.2 от НК по чл. 321 ал.2 от НК

По време на проверявания период от 22.09.1994г. до 20.04.2010г. , ответникът е реализирал следните доходи и придобили следните имущества:

През 1994 г. и 1995 г. г. по делото не са представени доказателства за реализирани доходи от ответника П.. Разходите за издръжка на едночленно домакинство за посочените години са както следва: за 1994г. – 10.62лв. и за 1995г. – 31.38лв. Видно от събраните гласни доказателства през този период от време той е живял в едно домакинство с родителите си и те са го издържали.

За периода м. 09.1995г. до м. 07.1996г., ответникът е отбивал редовната си военна служба и е бил на държавна издръжка.

През 1997г. , ответникът П. е реализирал приходи в размер на 264лв. от трудови правоотношения, като разхода му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (едночленно в случая) е в размер на 639,63 лв.

През 1998г. ответникът е получил доходи от трудови правоотношения в размер на 655 лв., а разхода му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (едночленно в случая) е в размер на 1 086,04лв. На 21.09.1998г. е пребивавал един ден в Румъния,  за което, видно от гласните доказателства не е извършвал разходи.

През 1999г. ответникът е получил доходи от трудови правоотношения в размер на 829 лв., а разхода му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (едночленно в случая) е в размер на 1 177,79лв. През същото година е пребивавал 15 дни в Турция, където е бил на посещение със Ансамбъл за песни и танци  и не изразходвал средства за престоя си и за 8 дни в Чехия, където е гостувал на своя позната от Чехия, поради което не са му били необходими средства за издръжката му през това време.

През 2000г. ответникът е получил доходи от трудови правоотношения в размер на 809,97лв., а разхода му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (едночленно в случая) е в размер на 1 395,54 лв.(за дните, в които е бил в страната).  През 2000г. ответникът е пътувал до Полша – 4 дни. Видно от заключението на вещото лице, изготвило съдебно-икономическата експертиза, разходите на ответника, изчислени съобразно  Приложение № 1 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (отм. ДВ бр. 50/11.06.2004г.) биха били в  размер на общо 840,05 лв., или общо за издръжка през годината 2 235,59лв.

През 2001г. ответникът е получил доходи от трудови правоотношения в размер на 1 047 лв., а разхода му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (едночленно в случая) е в размер на 540,25 лв.( за времето в страната). Ответникът е пътувал до Холандия – 163 дни; до Турция – 1 ден; до Италия – 75 дни. Видно от заключението на вещото лице, изготвило съдебно-икономическата експертиза, разходите на ответника, изчислени съобразно  Приложение № 1 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (отм. ДВ бр. 50/11.06.2004г.) биха били в  размер на общо 49 807,01лв., или общо за издръжка през годината 50 347,26 лв. Съдът не кредитира свидетелските показания в честта им, в която установяват че по време на пътуванията на ответника в чужбина неговите разходи са били поемани от лицето С. Т.. Видно от представената присъда на Белгийския съд, престъпленията за които е осъден ответника са били извършени по това време, като С. Т. е била потърпевша от извършването им и естеството на техните взаимоотношения не предполага доброволната издръжка на ответника от същата.

През 2002г. ответникът е получил доходи в размер на 1 200лв. от трудови правоотношения. разхода му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (едночленно в случая) е в размер на 1 599,31лв. Същият е пребивавал в чужбина общо 32 дни, като размерът на необходимите му средства за пребиваването е бил в размер на 5 543,77 лв.

През същата година на 08.04.2002г., с Нотариален акт № *5, том ІІ дело № 118 от.2002г. на Нотариус Н.С., рег.№ 123 на НК, с район на действие СлРС, П.Д.П. е закупил 1/2 идеална част от АПАРТАМЕНТ № * /П./, находящ се в гр.С., жк."Д.", в жилищен блок № * /Д.П./, В.Д., етаж II /втори/, със застроена площ 62,44 /шестдесет и две цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници: изток-ап. № 4, запад- ап.№ 6, север-стълбище и жилище, юг-външен зид, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ N * /П./, с полезна площ 3,76 /три цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м,, при граници: изток-абонатна станция, запад- коридор, север-мазе N4, юг-мазе N6, заедно с 1,48% /едно цяло и четиридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху общинска земя в съсобственост със С.Н. Т. за сумата 6 147 лв. общо, за ½ ид. част – 3 073,50лв., която цена е отразена в нотариалния като платена изцяло. Пазарната оценка към  датата на придобиване на притежаваната от него идеална част е била на стойност 11 350лв., видно от заключението на назначената по делото съдебно-оценителна експертиза, изготвена от в.л. И.Х.. С  нотариален акт № *1/16.08.2002г., т.ІV, н.д.№ *37/2002г. на Нотариус Д.Н., рег.№  092 на НК, с район на действие СлРС, ответникът е продал притежаваната от него идеална част на другия съсобственик С.Н. Т.  за сумата 4 005,70 лв.. Пазарната оценка към момента на отчуждаването според заключението на вещото лице е 11 350 лв.

През същата година на 18.03.2002г. с Нотариален акт № 174, том І дело № 69 от.2002г. на Нотариус Н.С., рег.№ 123 на НК, родителите на ответника Д. П.Д. и Р.С. Д. са му дарили втори етаж от източна жилищна сграда с площ 112,20 кв.м., състоящ се от 3 спални, дневна и баня, построен в поземлен имот № VІІ-7591 в кв. 399 по плана на гр. С., кв. „Н.С.” , ул. „В.О.” № *, състоящ се целия от 320 кв.м. Данъчната оценка на имота към 2009г. е в размер на 17 438 лв.

Ответникът твърди че съгласието по посочената сделка за придобиване на ½ идеална част от имота е било недействително (симулативно), тъй като имота е придобит изцяло със средства на С. Т. и за нея и в последствие, когато е прехвърлил притежаваната от него идеална част на същата не е получил описаната в нотариалния акт цена.  За установяване на това обстоятелство страната е посочила гласни доказателства – свид. Д.. Тъй като на основание чл. 164 ал.1 т.2 от ГПК, свидетелските показания за установяване на това обстоятелства са недопустими, съдът приема че то не е доказано и П. е закупил ½ идеал на част от  АПАРТАМЕНТ № * /П./, находящ се в гр.С., жк."Д.", в жилищен блок № * /Д.П./, В.Д., етаж II /втори/, със застроена площ 62,44 /шестдесет и две цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м. за сумата 3 073,50лв. и е отчуждил същата за 4 005,70лв.

През 2003г. , приходите на ответника от трудови правоотношения са в размер на 1 920лв., а разхода му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (едночленно в случая) е в размер на 1 859 лв. През същата година ответникът закупил ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 190 Д", с рег.№ СН 8319 СС, рама № WDB2011261F548817, двигател № 60291112013872, цвят-светло- сив металик, дата на първоначална регистрация - 12.01.1989 г., с Договор за покупко-продажба на МПС от 09.05.2003 г. за сумата от 600 лв.

Видно от заключението на назначената съдебно-оценителна експертиза, изготвена от вещото лице инж. В., пазарната стойност на лекия автомобил към момента на неговото придобиване е била в размер на 4 712лв., а към настоящия момент е 1 364,60лв.

През 2004г., ответникът П. е реализирал приходи от трудово правоотношение в размер на 3 801,71лв, а разхода му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (едночленно в случая) е в размер на 2 023 лв.

Ответникът П. е закупил недвижими имоти, находящи се в гр. С., площад "В.Л." в обема на "Жилищна сграда на три етажа с офиси и магазини" - изградена в груб строеж в урегулиран поземлен имот № II /втори/ от квартал 149 /сто четиридесет и девети/ по плана на град Сливен, при граници на целия имот: юг-площад-"В.Л.", север-поземлен имот № 1-за благоустр. /първи за благоустр./, запад- поземлен, имот № III-5106 /трети за П. хиляди сто и шести/, изток-улица, а именно: АПАРТАМЕНТ № * /т./ на III /трети/ етаж от горепосочената жилищна сграда, застроен върху 184 кв.м. /сто осемдесет и четири квадратни метра/, състоящ се от три спални, дневна, трапезария с кухня, тоалетна, баня - тоалетна и коридор, при граници на апартамента: изток - външен зид, запад - външен зид, север - разделителен зид, юг- външен зид, ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, цялото с полезна площ 29.70 кв.м. /двадесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, при граници на цялото избено помещение: изток-зид основи, запад- външен зид, север- разделителен зид, юг- зид основи, ведно с ГАРАЖ № * /две/ с площ 16.35 кв.м. /шестнадесет цяло и тридесет и П. стотни квадратни метра/ при граници на гаража: север-стълбище, изток- магазин, запад- външен зид, юг- външен зид, ведно с припадащите се 0.281 % /нула цяло двеста осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя, образуваща урегулиран поземлен имот № II /втори/ от квартал 149 /сто четиридесет и девети/ по плана на град Сливен, при граници на целия имот: юг- площад "В.Л.", север- поземлен имот № 1-за благоустр. , запад- поземлен имот №111-5106 /трети за П. хиляди сто и шести/, изток- улица, придобити с Нотариален акт № 73, том IX, per, № 11177, н. дело № 1459/28.12.2004 г., на Нотариус Д.Н., рег.№  за сумата общо от 50 000 лв. като в нотариалния акт е отразено, че от тази сума 10 000 лв. са изплатени в брой от купувача, а останалата част в размер на 40 000 лв. ще бъде изплатена на продавачите след отпускане на кредит на купувача от „ОББ" АД, клон Сливен, и след представяне в банката на препис от нотариалния акт, вписана законна ипотека и на удостоверение за вписана първа по ред законна ипотека в полза на „ОББ" АД. Сградата, в която се намират изброените обекти е построена от ЕТ “Рая-52 – Д. Д.”, като Д. Д.  баща на ответника. По делото е представена годишна аналитична оборотна справка 1904, съставена към 31.12.2004г., от която е видно че отчетната цена на процесния апартамент е 35 500лв., а на гаража 2 000лв. и продажната им цена е 41 667,67 лв. без ДДС или 50 000лв. с ДДС. От допълнителното заключение на съдебно-икономическата експертиза се установява че това е декларираната продажна цена  в ГДД за 2004г. от “Рая-52 – Д. Д.”.

Видно от заключението на назначената съдебно-оценителна експертиза, пазарната стойност на апартамента е бил в размер на 138 600 лв. към 28.12.2004г.; тази на гаража  - 6 500лв. Към момента на внасяне на мотивираното искане – 160 400лв. за апартамента и 7 500лв. за гаража.

През м. 12.2004г. между ответника П. и „Обединена българска банка” АД е бил сключен договор за целеви кредит, за закупуване на описания по-горе недвижим имот, за сумата 40 000лв., със срок на изплащане 20 години т.е. до 2025г., като върху имота е вписана законна ипотека в полза на „ОББ” АД гр. София.

На 28.11.2004г. между ответника П. и К.А.Ц. е сключен договор за заем за сумата 26 500лв. за срок от П. години, считано от 28.11.2004г. до 28.11.2009г., включително. Видно от представената  разписка от 03.11.2008г. към тази дата, ответникът е върнал сумата от 19 000лв. Представен е договор за предоставяне на кредит за ремонт и строителство между „Обединена българска банка” АД и К.А.Ц. от 21.05.2004г. , от който е видно че посоченото лице е получило заем в размер на общо 60 000лв. за ремонт и строителство. От извършената справка по движението сметката на К.Ц. в „ОББ” АД, е видно че сумите са изтеглени от банковата сметка, както следва – на 27.05.2004г. – 20 000лв; на 02.06.2004г. – 20 000лв. и на 15.06.2004г. – 19 100лв.

Ищецът, КУИППД е оспорил представения договор за заем с К.Ц., досежно авторството на документа, датата на неговото съставяне и съдържанието му. Оспорено е също така, съдържанието и авторството на представената разписка от 03.11.2008г. Представените документи са частни документи, които не носят подписа на страната, която ги е оспорила, поради което тежестта на доказване на истинността на документа и датата на която е съставен се носи от страната, която го е представила. В случая обект на доказване от ответника следва да бъде авторството на документа и неговата дата на съставяне.  За установяване на тези факти, ответникът е ангажирал гласни доказателства, чрез разпита на свидетелката Р. Д.. Последната свидетелства че преди закупуването на имота на 28.12.2004г., ответникът е взел в заем сумата от 10 000лв. от К.Ц., с цел да ги вложи при закупването на жилище. Свидетелката Д. е майка на ответника и нейните показания, съдът прецени във връзка с останалите събрани писмени доказателства, като същите не си противоречат и взаимно се подкрепят. По делото са събрани и писмени доказателства, че лицето дало сумите в заем и разполагало с възможност да даде същите, тъй като същата година е получило кредит в размер на 60 000лв. Твърдението на ищеца че кредита е целеви не обосновава извода, че цялата получена по него сума е вложена в строителство и ремонт от заемодателя.

През 2005г., ответникът е получил от трудови доходи 4 700 лв. и доходи от наем в размер на 3 000лв. а разхода му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (едночленно в случая) е в размер на 2 238 лв. Погасителната вноска по кредита в „ОББ” АД е в размер на 4 800лв.

С договор за наем от 01.01.2005г. , ответникът предоставил под наем на Д. С.Х., притежавания от него недвижим имот – апартамент, находящ се гр. С., пл. “В.Л.”, бл.*, вх.*, ап.* срещу месечен наем в размер на 250 лв. месечно за срок от три години. Доходите получени от ответника от договора за наем в размер на 3 000лв. са декларирани в ГДД за 2005г. от П.Д.. КУИППД твърди че тъй като  ГДД за съответната година е подадена на 22.04.2008г. , доходите от наеми не следва да се вземат предвид, като получени от ответника. Оспорени са датите на съставяне, подписите и съдържанието на представените договори. По отношение на съществуването на договорите са налице показанията на свид. Д.. По отношение на датите на същите следва да се приложи чл. 181 ал.1 пр. последно от ГПК и да се приеме че доходите от наеми са получени  най-късно през 2008 и 2009, когато са подадени ГДД №№ *А0671/22.04.2008г.; 2-А0673/22.04.2008г. и 00200006318/21.04.2009г., с които ответника П. е декларирал получаването на сумите.

През 2006г. ответникът е получил от трудови доходи 4 781,42 лв. и доходи от наем в размер на 3 000лв. ( доходите от наем са декларирани съответно в ГДД за 2006г.) Същата година той е сключил граждански брак с М.Д., чиито доходи са бил в размер на 2 330,66 лв. Разходът му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (двучленно в случая) е в размер на 3 692 лв. През същата година е имал разходи за погасяване на кредита си към “ОББ” АД в размер на 5 000лв. и данък по ГДД в  размер на 528,04лв.

От събраните гласни доказателства чрез разпита на свид. Д. , Цанев и И. се установява че по време на сватбеното си тържество двамата ответници са получили дарения от гостите на тържеството общо в размер на 19 800лв. Свидетелските показания са допустими, тъй като касаят отделни дарения на стойност под 5000лв. (чл. 164 ал.1 т.3 от ГПК). Показанията на свидетелите са категорични, ясни е непротиворечиви, като не си противоречат взаимно, поради което съдът им даде вяра.

През 2007г. ответникът П. е получил от трудови доходи 5 305,51 лв. и доходи от наем в размер на 2 250 лв. ( доходите от наем са декларирани съответно в ГДД за 2007г.) М.Д. е получила доходи в размер на 4 751,30 лв. Разходът му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (тричленно в случая) е в размер на 6 590,67 лв.През същата година е имал разходи за погасяване на кредита си към “ОББ” АД в размер на 4 000лв. и данък по ГДД в  размер на 520,17 лв.

През 2008г. ответникът П. е получил от трудови доходи 7 524 лв. и доходи от наем в размер на 6000 лв. ( доходите от наем са декларирани съответно в ГДД за 2008г. по договор за наем с ЕТ “Дюги –Ю.Р.”, представен като доказателство по делото.) Същият е получил от дивиденти  сумата 19 000 лв., в качеството си на съдружник в “Рая 52 “ ООД гр. С. с РКО № 1704/29.09.2008г. и Протокол от заседание на ОС на дружеството. Ищецът е оспорил датата на съставяне на процесните писмени доказателства. Според разпоредбата на чл. 181 ал.1 от ГПК частният документ има достоверна дата за трети лица от деня, в който е заверен, или от деня на смъртта, или от настъпилата физическа невъзможност за подписване на лицето, което е подписало документа, или от деня, в който съдържанието на документа е възпроизведено в официален документ, или от деня, в който настъпи друг факт, установяващ по безсъмнен начин предхождащото го съставяне на документа. В конкретния случай е налице хипотезата на пр. последно от цитираната разпоредба. Видно от представената данъчна декларация за 2008г. на “Рая 52” ООД са посочени сумите изплатени на ответника, което установява че същите са му заплатени най-късно на дата на подаване на Данъчната декларация ( вх.№ *000000813/29.04.2009г.). От допълнителното заключение на в.л. , изготвило съдебно-икономическата експертиза се установява че съгласно чл. 65 ал.2 от ЗДДФЛ във вр. чл. 38 ал.1 т.1 от ЗДДФЛ, данъкът върху дивиденти и ликвидационни дялове се заплаща от предприятието - платец на същите, а не се дължи от лицето получило сумите.

С Договор от 07.03.2008г. за прехвърляне на дружествени дялове е продал на Р.С. Д., притежаваните от него дружествени дялове от капитала на “Рая – 52” ООД гр. С. за сумата 16 340 лв., която сума му е заплатена от купувача.

М.Д. е получила доходи в размер на 3 589,06 лв. Разходът му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (тричленно в случая) е в размер на 11 145 лв.  През същата година П. е имал разходи за погасяване на кредита си към “ОББ” АД в размер на 5 000лв. и данък по ГДД в  размер на 453,85 лв. На 03.11.2008г. е върнал сумата от 19 000 лв. на заемодателя К.Ц., видно от представената разписка.

През 2009г. ответникът е получил от трудови доходи възнаграждение в размер на 7 254,02 лв. и доходи от наем в размер на 4 800 лв. по договор за наем с “Дюги” ЕООД от 06.10.2008г.( доходите от наем са декларирани съответно в ГДД за 2009г.). М.Д. е получила доходи в размер на 4 233,14 лв. Разходът му за издръжка на база данни на НСИ за паричния разход средно на домакинство според броя на членовете му (тричленно в случая) е в размер на 9 568 лв.През същата година е имал разходи за погасяване на кредита си към “ОББ” АД в размер на 4 500 лв. и данък по ГДД за 2008г. в  размер на 540 лв.

Съдът намира че  като годишен разход за издръжката на домакинството на ответника следва да се вземе съответната сума от статистическите данни, изчислена от НСИ, като паричен  разход средно на домакинство според броя на членовете му, а не минималната за страната работна заплата съответно за същия период, тъй като е двете величини се различават и първата от тях съответства на необходимите средства за издръжка през съответния период на едно или съответно повече лица. В средствата за издръжка на ответниците не следва да се включват конкретно установените размери на местни данъци и такси и заплатените нотариални такси в конкретен размер, тъй като такива стойности, като обща величина са включени в размера на средния паричен разход на домакинство според НСИ.

Съдът не включва в разходите за издръжка дъщерята на ответника Р. П.Д., родена на ***г., тъй като същата от раждането си живее в САЩ, със своята майка и видно от събраните гласни доказателства, ответникът никога не е заплащал издръжка за нея, нито е давал средства за издръжката й.

Горните фактически констатации съдът прие за установени от събраните по делото доказателства, ценени в тяхната съвкупност, като кредитира изцяло заключенията на вещите лица, в чиято безпристрастност  и обективност няма основание да се съмнява. 

          На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Предявените искове са допустими.

          Предявените искове са частично основателни и доказани.

По отношение на ответницата М.Г.П. предявеният иск намира правното си основание в чл. 10 от ЗОПДИППД.  От ответницата се иска отнемане на средства по описани в исковата молба влогове. По разпоредбата на чл. 21 ал.1 от СК , общи са вещните права придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, но не и паричните влогове, които по сега действащия СК са лична собственост на съпрузите. Не е доказан съвместен принос при придобиването на същите, още повече че ищецът не е доказал какви суми са налични по влоговете на ответницата. По изложените съображения, предявеният иск по отношение на М.Г.П. за отнемане на наличните суми по банкова сметка №***** при "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, клон Сливен и банкова сметка № ***** при "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен, следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

По отношение на ответника П.Д.П., искът намира правното си основание в чл.4 ал.1 и ал.2 във вр. ал.3 от ЗОПДИППД. 

Съгласно изискванията на разпоредбата на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД по реда на този закон се отнема имущество придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3 и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото и свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник. Налице е първата от предпоставките на посочената норма, а именно – ответникът П.П. е осъден за престъпление попадащо в приложното поле на нормата на чл.3 ал. 1 т.4 и т. 21 от ЗОПДИППД.  

Налице е и втората предпоставка, а именно имуществото на проверяваното лице да е на “значителна стойност”. Легално определение на понятието е дадено в §1 т.2 от допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД, а именно значителна е тази стойност, която надвишава сумата 60 000 лв. Не е уточнен момента, към който следва да бъде определена стойността на имуществата, но съобразно практиката на ВКС, за да е налице значителна стойност на имуществото, то трябва да надвишава сумата 60 000 лв., определена като пазарната стойност на имуществата, притежавани от ответниците към момента на тяхното придобиване.  Видно от представените като доказателства от ищеца експертизи и назначените такива по делото, стойността на притежаваните от ответниците имущества надхвърля сумата 60 000 лв. към момента на тяхното придобиване т.е е налице и втората предпоставка визирана в чл. 4 ал.1 от ЗОПДИППД. 

Следва да се отбележи че в исковата молба и в част от съдебната практика по този род дела е възприет критерия за оценка на имуществото в МРЗ за страната към съответния момент. Според настоящия съдебен състав подобно процедиране не намира опора в нормативната уредба ( в §1 т.2 от допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД е посочена само сума в лева) , поради което и не следва да се изчислява стойността на имущество в равностойност на МРЗ.

Стойността на придобитото имущество се определя, за целите на производството по ЗОПДИППД, като съвкупност от пазарната стойност на придобитите имущества от проверяваното лице, но безспорно тази „стойност на имуществото” се различава от цената по която е придобито имуществото, в случай че то е придобито по възмезден начин. За установяване на обстоятелството какви разходи е направило проверяваното лице за придобиване на дадено имущество се прилагат общите правила на гражданското съдопроизводство и конкретно тези на разпределянето на доказателствената тежест и доказване на факти с правно значение.

При установяване на факта дали ответниците са разполагали със законен източник на средства за придобиване на имущество на значителна стойност следва да се отбележи че стойността на придобитите имущества е тази посочена в писмените договори или нотариални актове, с които същите са придобити. Този извод следва на първо място от наличието на свобода на договарянето между субектите на гражданския оборот. При възмездното придобиване на имущества от значение е волята на страните по договора що се отнася до определяне на размера на паричната престация, получаван като еквивалент на правата, които другата страна по договора придобива.

От твърденията на ищеца в мотивираното искане следва да се заключи че същият твърди че ответника е придобил (и отчуждил) недвижимите имоти описани в искането за сумите, посочени от вещото лице, като пазарна стойност на същите – за апартамент № *, находящ се в гр. С., кв. „Д.” бл. *, вх.* , ет. * за сумата 14 000лв. и за АПАРТАМЕНТ № * и гараж № *, находящи се в гр. С., пл. „В.Л.” , в УПИ ІІ, кв. 149 за сумата съответно 147 800лв. В тежест на ищеца е да докаже с пълно и пряко доказване този факт. Действително, като трето лице, той не е обвързан от формалната доказателствена сила на официалния документ – нотариален акт и може да събира всякакви допустими доказателства по ГПК. Ищецът е посочил като доказателства в тази връзка заключението на съдебно-оценителната експертиза. Съдът намира че това доказателство не доказва факта, твърдян от ищеца че имотите са придобити на посочената цена. Напротив от събраните доказателства (нотариални актове, справка за ценообразуването на обектите, свидетелските показания) преценени в тяхната съвкупност се установява че  имота на пл. „В.Левски” е закупен за сумата 50 000лв. Допълнително доказателство, че това е действителната продажна цена е обстоятелството, че продавача на имота и негов строител е бащата на ответника, в качеството му на ЕТ. В конкретния случай за да се установи дали са налице предпоставките за отнемане на имущество, освен обстоятелството дали ответника е осъден по някои от хипотезите на чл. 3 от ЗОПДИППД и дали има имущества на значителна стойност е необходимо и наличие на основателно предположение че полученото е придобито в резултат на престъпната дейност.

          Последното от изискванията формулирани в чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД касае основателното предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на проверяваното лице, доколкото не е установен законен източник. Касае се за законова оборима презумпция. Според нея се предполага, че едно имущество на значителна стойност е свързано с престъпната дейност на лице, спрямо което е предприето наказателно преследване щом като не е установен законен източник на това имущество.

Практиката на съдилищата по този вид дела търпи развитие – първоначално възприемаше разрешението, че според ЗОПДИППД не е необходимо наличие на причинно-следствена връзка между престъплението, за което е осъден ответника и придобиването на процесното имущество. Разпоредбите на чл.3 ал.1, чл.4 ал.1 и чл.27 от ЗОПДИППД, тълкувани в тяхната систематична връзка, налагат извода, че при констатации за липса на законен източник на средства следва да се предположи, че имуществото е придобито от престъпна дейност, а не в резултат на конкретното престъпление, за което е осъдено проверяваното лице. По-новата практика на ВКС ( в Решение № 607/29.10.2010г. по гр.д.№ 1116/2009г. на ВКС; Решение № 750/13.12.2010г. по гр.д.№ 952/2009г. на ВКС и № 671//09.11.2010г. по гр.д. № 875/2010 на ВКС) приема че е необходима връзка между придобиването на имуществото и конкретно установената престъпна дейност, макар и да не е необходимо същата да е пряка и да е достатъчно тя да се предполага. В конкретния случай може да се направи предположение, че е налице имущество придобита косвено от престъпна дейност по отношение на придобития от ответника лек автомобил и ½ идеална част от апартамент № *, находящ се в гр. С., кв. „Д.” бл. *, вх.* , ет. *, доколкото от събраните доказателства се установи , че към момента на придобиването на тези имущества ( 2002г. и 2003г.), ответникът не е разполагал с налични парични средства, придобити от законен източник за тяхното придобиване. При наличието на тези предпоставки следва да бъде постановено отнемане на притежавания от ответника лек автомобил марка и модел „МЕРЦЕДЕС 190 Д", с рег.№ СН 8319 СС, рама № WDB2011261F548817, двигател № 60291112013872, цвят-светло- сив металик, дата на първоначална регистрация - 12.01.1989 г.и получената от него сума при продажбата на ½ ид част от имота в размер на 4 005,70лв. Неоснователно е искането на ищеца за отнемане на сумата 14 000лв., по изложените по-горе съображения, тъй като ищецът не е установил получаването на друга цена от ответника, различна от тази посочена в нотариалния акт.

          По отношение на недвижимия имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № * и гараж № *, находящи се в гр. С., пл. „В.Л.” , в УПИ ІІ, кв. 149, придобит през 2004г. От приетото за установено от фактическа страна се установи че към момента на придобиването на този имот, ответникът е разполагал със необходимите средства в размер на 50 000лв. от законен източник за придобиването на имота. Средствата са били осигурени от заем с кредитна институция в размер на 40 000лв.(безспорно е от събраните доказателства че точно тези средства са вложени при придобиването му) и от договор за заем с физическо лице. Оборена е законовата презумпция за придобиването на имота в резултат на престъпната дейност, доколкото е налице законен източник на средствата за придобиването му. От събраните доказателства се установява че през следващите години, ответникът е разполагал със средства от законни източници за погасяване на кредитите, като същите не са погасени изцяло до момента.

С оглед изложеното по отношение на описания имот следва да бъде отхвърлен предявения иск за отнемане на посочения имот, като неоснователен и недоказан.

          По отношение на искането за отнемане на сумата 882,04лв. налична по банкова сметка №***** при "ОББ" АД, клон Сливен ; наличността по  банкова сметка №***** при "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, клон Сливен; наличността по банкова сметка №***** при "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен и сумата 16 340лв. от продажбата на 1634 дружествени дяла от капитала на „Рая -52” – искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено. По отношение на тези имущества важи изложеното по-горе, а именно че към момента на тяхното придобиване ответникът е разполагал със средства от законен източник за тяхното придобиване. Следва да се отбележи и че за да се иска отнемане на наличностите по банковите сметки следва те да бъдат посечени по размери и да бъде уточнено от ищеца кога са внесени за да се установи произхода им.

          На  ответната страна следва да бъдат присъдени направените в производството разноски в размер на 4 458 лв., съразмерно на отхвърлената част от исковете, а на ищеца 161 лв. разноски, съразмерно на уважената част от исковете.

          Ответникът дължи д.т. по сметка на СлОС в размер на 272,20лв.                                    

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от П.Д.П. ЕГН ********** *** следните имущества:

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 190 Д", с рег.№ СН 8319 СС, рама № WDB2011261F548817, двигател № 60291112013872, цвят-светло- сив металик, дата на първоначална регистрация - 12.01.1989 г. на стойност 1 364,60лв.

Сумата 4 005,70лв, представляваща равностойността на получената от продажбата на ½ (една втора идеална част) от АПАРТАМЕНТ № * /П./, находящ се в гр.С., ж. к."Д.", в жилищен блок № * /Д.П./, В.Д., етаж II /втори/, със застроена площ 62,44 /шестдесет и две цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници: изток-ап. № 4, запад- ап.№ 6, север-стълбище и жилище, юг-външен зид, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ N * /П./, с полезна площ 3,76 /три цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м,, при граници: изток-абонатна станция, запад- коридор, север-мазе N4, юг-мазе N6, заедно с 1,48% /едно цяло и четиридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху общинска земя.

ОТХВЪРЛЯ предявените от Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, Булстат 131463734, с адрес за призоваване: гр. Б., ул. “Ф.К.” № ** ет.* против  П.Д.П. ЕГН ********** *** и , М.Г.П. ЕГН ********** ***,ИСКОВЕ за отнемане в полза на държавата от П.Д.П.:

недвижими имоти, находящи се в гр. С., площад "В.Л." в обема на "Жилищна сграда на три етажа с офиси и магазини" - изградена в груб строеж в урегулиран поземлен имот № II /втори/ от квартал 149 /сто четиридесет и девети/ по плана на град Сливен, , а именно: АПАРТАМЕНТ № * /т./ на III /трети/ етаж от горепосочената жилищна сграда, застроен върху 184 кв.м. /сто осемдесет и четири квадратни метра/, ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, цялото с полезна площ 29.70 кв.м. /двадесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/,  ГАРАЖ № * /две/ с площ 16.35 кв.м. /шестнадесет цяло и тридесет и П. стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се 0.281 % /нула цяло двеста осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя, образуваща урегулиран поземлен имот № II /втори/ от квартал 149 /сто четиридесет и девети/ по плана на град Сливен. ; сумата 882,04лв. налична по банкова сметка №***** при "ОББ" АД, клон Сливен ; наличността по  банкова сметка №***** при "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, клон Сливен; наличността по банкова сметка №BG26FINV915010BGN05IWI при "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен, и сумата 16 340лв. от продажбата на 1634 дружествени дяла от капитала на „Рая -52” ООД

и от М.Г.П. наличността по банкова сметка №***** при "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, клон Сливен и банкова сметка №BG11FINV915010BGN08VIZ при "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен, , като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

ОСЪЖДА  Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, Булстат 131463734, да заплати на П.Д.П. ЕГН ********** *** и , М.Г.П. ЕГН ********** ***, направените от тях разноски в размер на 4 458 лв.

ОСЪЖДА П.Д.П. ЕГН ********** *** и , М.Г.П. ЕГН ********** *** да заплатят на Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734 направените разноски в размер на 161 лв. и държавна такса по сметка на СлОС в размер на 272,20лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Б..

                                                   

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: