РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 09.06.2010 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и шести май 2010 г. в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                          МИРА МИРЧЕВА

при участието на секретаря М.Л. разгледа докладваното от младши съдия Мирчева въззивно гр. дело № 221 по описа на съда за 2010 г.

            Производството е въззивно, по реда на глава глава ХХ от ГПК.

            Обжалвано е от ищеца Д.К.Д. решение № 277/13.04.2010 г. по гр. дело № 545/2010 г. на Сливенския районен съд, с което са отхвърлени исковете му с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 от КТ срещу „Интернешънъл асет банк” АД.

В жалбата се твърди, че решението на съда е неправилно по няколко съображения, а съдът е оценил доказателствата едностранчиво и небезпристрастно. На първо място, при постъпването си при този работодател ищецът е заемал длъжността счетоводител, като впоследствие допълнително са му възложени и длъжностите експерт кредитиране и експерт бек-офис, но е съкратена единствено длъжността експерт кредитиране. При това основание за съкращаването и е протокол № 4 от 17.02.2009 г., утвърждаващ щатното разписание за 2009 г., което е трябвало да се извърши в срок до 01.05.2009 г., докато в действителност съкращението е извършено седем месеца по-късно. Към протокола е приложено щатно разписание, според което за длъжността експерт кредитиране е нужна степен бакалавър, а посоченият код на длъжността отговаря на степен магистър. Сочи се още, че в решението на съда не е коментиран фактът, че заповедта за съкращаване на щатната бройка за експерт кредитиране касае щата за 2010 г., а не този за 2009 г.  На жалбоподателя не бил предоставен освен това и той не бил подписвал и документ, от който да е видно, че е следвало да преустанови дейността си като експерт бек-офис, както липсват данни и за съкращаването му от длъжността счетоводител. Заявява се още, че макар извършването на подбор поначало да е само правна възможност, в конкретния случай по делото има доказателства, от които е видно, че ищецът отговаря на всички изисквания за длъжността, а освен това регистрацията му като брокер на ценни книжа, необходима за изпълняваните длъжности, още не е заличена. Сочи се и че са представени доказателства за оставането му без работа след уволнението. Иска се отмяна на решението и уважаване на исковете.

Постъпил е отговор на въззивната жалба, според който решението е законосъобразно и съдът е обсъдил всички писмени доказателства.

В съдебно заседание страните се представляват от пълномощници и поддържат изложените си до момента становища и искания.

            Жалбата е допустима.

            Предявени са искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда – за обявяване за незаконно на уволнението на ищеца сс заповед № 917/01.12.2009 г. на изпълнителните директори на „Интернешънъл асет банк”, с който трудовото му правоотношение на длъжност експерт кредитиране е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, за възстановяването му на заеманата длъжност, както и за присъждане на обезще­тение за оставане без работа в размер главница 5700 лв. за периода 02.12.2009 г. – 01.07.2009 г., и мораторна лихва върху нея на основание чл. 86 от ЗЗД в размер 200 лв., считано от 02.12.2009 г. до приключването на делото.

            От фактическа страна по делото се установява следното:

            На 02.02.2004 г. ищецът Д. К. Д. е започнал работа на длъжност счетоводител в банката ответник. С допълнително споразумение от 13.11.2007 г. той е преназначен от тази длъжност на длъжност експерт кредитиране. С ново допълнително споразумение, сключено на 20.05.2008 г., той се е съгласил да изпълнява и длъжността главен експерт бек-офис съвместно с длъжността експерт кредитиране (на осн. чл. 259 от КТ), до завръщането на титуляра на длъжност главен експерт бек-офис от отпуск по майчинство, с увеличено основно трудово възнаграждение в размер 950 лв. месечно.

На 17.02.2009 г. управителният съвет на банката утвърдил общия брой на служите­лите в банката за 2009 г. (175 души в централното управление и 448 в клоновата мрежа в страната) и възложил на двамата изпълнителни директори в срок до 01.05.2009 г. да приведат действителния брой на служителите в банката в съответствие с новоприетия щат. С решението управителният съвет „възлага на изпълнителните директори да организират изпълнението и контрола на утвърденото щатно-длъжностно разписание, като ги упълномощава да извършват необходимите текущи промени в длъжностните наименования и щатната численост на структурните звена в банката”.

На 28.04.2009 г. на длъжност главен експерт бек-офис, считано от 01.05.2009 г. до завръщането на титуляра е назначена Е.И., служителка в същата банка, чиято предишна длъжност експерт бек-офис е съкратена в изпълнение на горното решение на управителния съвет. На ищеца не е връчена писмена заповед да преустанови изпълнението на длъжността главен експерт бек-офис, трудовото му възнаграждение, определено на 20.05.2008 г., остава непроменено. Ищецът е бил устно уведомен за това, че занапред Иванова ще изпълнява длъжността главен експерт бек-офис.

В щатното разписание на клоновете, утвърдено от изпълнителните директори и в сила от 01.05.2009 г., присъства длъжността експерт кредитиране с изискване за висше образование, степен бакалавър.

Считано от 09.11.2009 г., титулярът на длъжността главен експерт бек-офис напуснал работа по свое желание. На 11.11.2009 г. банката работодател и Е.И. постиг­нали съгласие трудовото правоотношение на Иванова на тази длъжност да стане безсрочно.

Със заповед № 911/30.11.2009 г. двамата изпълнителни директори на банката утвърдили промяна в щатно-длъжностното разписание на слон Сливен, считано от 01.12.2009 г., изразяваща се в съкращаване на длъжността експерт кредитиране, като в заповедта се позовали на решението на управителния съвет от 17.02.2009 г.

На 01.12.2009 г. е издадена и връчена на ищеца заповедта за прекратяване, считано от 02.12.2009 г., на трудовото му правоотношение на длъжност експерт кредитиране поради съкращаване на щата. В заповедта е посочено, че следва да му се изплатят обезщетения за неспазения срок на предизвестие и за неползван годишен отпуск.

На 15.12.2009 г. управителният съвет е взел решение за намаляване на щата в клоно­вата мрежа на банката на 444 служители. В утвърденото впоследствие щатно разписание на персонала на цялата банка, в сила от 01.01.2010 г., длъжността експерт кредитиране в клон Сливен липсва, а общият брой на длъжностите в клона е с една по-малко.

Към 26.01.2009 г. ищецът е бил без работа.

Посочените факти се установяват от писмените доказателства по делото и като цяло не са спорни.

Обстоятелството, че от 01.05.2009 г. нататък ищецът е знаел, че друго лице е назначено да замества титуляра на длъжност главен експерт бек-офис, се вижда от изявлението му в исковата молба, където той сочи, че е изпълнявал длъжността експерт бек-офис от 20.05.2008 г. до 01.05.2009 г.

Оставането на ищеца без работа след уволнението се установява от представените от него след доклада в първата инстанция разпореждания от 26.01.2010 г. на орган на РУ”СО” – Сливен за отпускане на парично обезщетение за безработица и от трудовата му книжка, в която е отбелязано, че му е изплатено обезщетение от работодателя за първия месец след уволнението. Оставането си без работа към по-късен момент от 26.01.2010 г. ищецът не е доказал. Фактът, че съгласно разпорежданията обезщетение от НОИ му се полага до м. септември 2009 г., ако дотогава е без работа, не означава, че непременно е бил без работа. Устните състезания в първата инстанция са се провели на 30.03.2010 г., но и с въззивната жалба ищецът не е представил нови доказателства за оставане без работа в изтеклия след това период до устните състезания във въззивната инстанция, проведени на 26.05.2010 г.

Въз основа на установените факти съдът намира следното:

Към момента на уволнението си ищецът е заемал длъжността експерт кредитиране. Престанал е да заема длъжността счетоводител със сключването на споразумението от 13.11.2007 г. Колкото до вътрешното заместване на отсъстващия главен експерт бек-офис, то продължава само докато длъжността е незаета или изпълняващият я отсъства и би следвало да се прекрати със завръщането на замествания на работа без допълнителни волеизявления на ищеца или работодателя. В случая титулярът не се е завърнал на работа, но вътрешното заместване би следвало да се счита за прекратено с назначаването на отделен служител, който да замества отсъстващия, считано от 01.05.2009 г., независимо, че и след това ищецът е продължил да получава увеличеното основно месечно възнаграждение от 950 лв. А след като ищецът към момента на уволнението не е изпълнявал длъжността главен експерт бек-офис, а тази длъжност се е изпълнявала само от Е.И., две еднакви длъжности не са били налице и подборът не е бил задължителен, а е само право на работодателя, дори да е истина, че ищецът има по-добра квалификация от Иванова за изпълнението на длъжността главен експерт бек-офис.

За да е законосъобразно уволнението поради съкращаване на щата, е необходимо длъжността действително да е премахната, като при това новото щатно разписание да е утвърдено преди издаването на заповедта за уволнение на лицето, заемащо длъжността, или най-късно едновременно с нейното издаване.

Вярно е, че цялостни щатни разписания са утвърждавани само на 01.05.2009 г. и 01.01.2010 г. Това обаче не означава, че със заповедта от 30.11.2009 г. щатното разписание не е променено, макар и частично. Изпълнителните директори са тези, които утвърждават промените в щата, и те са направили това с цитираната заповед. Без значение е, че промя­ната е извършена извън дадения им през февруари 2009 г. от управителния съвет срок до 01.05.2009 г., след като и извън този срок изпълнителните директори са органите, овластени от управителния съвет да извършват „текущи промени в длъжностните наименования и щатната численост на структурните звена”.

Без значение е, че в щатното разписание от 01.05.2009 г. е посочен код на длъж­ността, който не отговаря на словесно описаната степен на образование (жалбоподателят също не излага съображения как това обстоятелство може да се отрази на законосъобраз­ността на уволнението). Евентуален пропуск на работодателя да поиска заличаване на регистрацията му като брокер на ценни книжа веднага след уволнението също не прави самото уволнение незаконосъобразно.

Крайните изводи на двете инстанции съвпадат и решението следва да се остави в сила, а разноските на ответника да се възложат на ищеца.

С оглед изложеното и на основание чл. 272 от ГПК съдът

 РЕШИ:

Потвърждава решение № 277/13.04.2010 г. по гр. дело № 545/2009 г. на Районен съд – Сливен.

Осъжда Д.К.Д., ЕГН **********,***, да заплати на „Интерне­шънъл асет банк” АД – София сумата 100 лв., представляваща направени от банката разноски във въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.