РЕШЕНИЕ

 

гр.Сливен, 23.03.2011 г.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение- втори състав, в закрито заседание на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ МАРТ, ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:   АТАНАС СЛАВОВ      

               ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

като разгледа докладваното от АТАНАС СЛАВОВ въззивно гр. дело № 255 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството е с правно основание с чл. 409 от ГПК.

Постъпила е молба от Х.К.Х. ЕГН ********** *** въззивник по (В) гр.дело № 255/2010 год. на Сливенски окръжен съд, да се ИЗДАДЕ дубликат на издадения в негова полза изпълнителен лист от 20.12.2010 год. издаден по постановеното Решение № 140/22.07.2010 год. по (В) гр.дело № 255/2010 год. по описа на Сливенски окръжен и да се изпълнителен лист.

В молбата си до съда Въззивникът Х.К.Х. твърди, че е подал молба до Сливенски окръжен съд за допълване на изпълнителния лист, който след това не му у бил върнат. Поради тази причина, той твърди, че изпълнителния лист за него е изгубен и моли съда да му издаде дубликат.

В съдебно заседание молителя редовно призован, явява се лично и за него адв. К. редовно упълномощен от предварителните фази на производството.

Насрещната страна по молбата за издаване на дубликат, редовно призована не се явява законен представител или представител по пълномощие. Не изразява становище.

След като се запозна с материалите по делото сливенски окръжен съд приема за установено следното:

С Решение № 140/22.07.2010 год. по (В) гр.дело № 255/2010 год. по описа на Сливенски окръжен , съдът е ОТМЕНИЛ Решение № 775/19.10.2007 г. по гр.д. № 1636/2006 г. по описа на СлРС в ЧАСТТА с която е отхвърлен предявеният от Х.К.Х. ЕГН ********** ***-*-*против "ГЕОСТРОЙКОМПЛЕКТ" ЕООД гр. Х., ул. "Ш.С." № 9, ет. 4, ап.12 иск за обезщетение за неимуществени вреди от професионално заболяване "силикоза ІІ стадий, усложнена с ХОББ ІІ стадий" за сумата до 5000 /пет хиляди/ лева. В ЧАСТТА, с която е бил отхвърлен предявеният от Х.К.Х., ЕГН ********** ***-*-*против "Геостройкомплект" ЕООД гр. Х., ул. "Ш.С." № 9, ет.4, ап.* иск за обезщетение за имуществени вреди от професионално заболяване "силикоза ІІ стадий, усложнена с ХОББ ІІ стадий", КАКТО и в ЧАСТТА на присъдените деловодни разноски на страните като НЕПРАВИЛНИ И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ, като вместо това

ПОСТАНОВИЛ, Решение , с което е ОСЪДИЛ "Геостройкомплект" ЕООД гр. Х., ул. "Ш.С." № *, ет.*, ап.*, да ЗАПЛАТИ на МОЛИТЕЛЯ Х.К.Х. ЕГН ********** обезщетение за неимуществени вреди от професионално заболяване "силикоза ІІ стадий, усложнена с ХОББ ІІ стадий" за сумата от 5000 /пет хиляди/ лева И Е ОСЪДИЛ "Геостройкомплект" ЕООД, гр. Х., ЗАПЛАТИ на МОЛИТЕЛЯ Х.К. обезщетение за имуществени вреди от професионално заболяване "силикоза ІІ степен, усложнена с ХОББ ІІ степен" в размер на 1560 лв. за 52 месеца по 30 лв. месечно за периода от 24.03.2006 г. до 31.07.2010 г., както и по 30 лв. месечно за периода от 01.08.2010 г. до 31.12.2011 г. до настъпване на законно основание за изменяване или прекратяване на обезщетението, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба 06.07.2006 г. до окончателното изплащане на обезщетението.

Съдът е потвърдил Решението в останалата му част.

На молителя е издаден изпълнителен лист от 20.12.2010 год. по цитираното въззивно гражданско дело.

С молба от под Вх.№ 13546/22.12.2010 год. молителя е поискал допълване на изпълнителния лист като е представил и цитирания по-горе изпълнителен лист от 20.12.2010 год. па В.гр.дело № 255/2010 год. по описа на СлОС

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Молбата е основателна и следва да се уважи. Молбата е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес да иска предварително изпълнение на осъдително решение на въззивен съд и е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Сливенския окръжен съд като въззивната инстанция е постановила осъдително решение по предявени искове по смисъла на чл.200 от КТ.

Въззивно Решение № 140/22.07.2010 год. по (В) гр.дело № 255/2010 год. по описа на Сливенски окръжен, не е влязло в законна сила, тъй като против него е постъпила касационна жалба от процесуалния представител на "Геостройкомплект" ЕООД гр. Х. , адв. Златимир Орсов АК гр.София.

Съгласно разпоредбата на чл. 404, ал. 1, т. 1 от ГПК въззивното съдебно решение подлежи на незабавно изпълнение произтича от разпоредбата на чл. 282, ал. 1 от ГПК, според която подаването на касационна жалба не спира изпълнението на въззивното решение и от предвидения в чл. 282, ал. 2 от ГПК специален ред за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение, срещу което е подадена касационна жалба.

Поради това и с оглед разпоредбата на чл. 405, ал. 2 от по молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на не влязлото в сила въззивно решение е Сливенски окръжен съд постановил и е издал изпълнителен лист, който е загубен.

Нормата на чл. 409, ал. 1 от ГПК изчерпателно и ограничително (numerus clausus) урежда две хипотези, при чието наличие е допустимо издаването на дубликат от изпълнителен лист - това са само случаите, при които изпълнителният лист е бил изгубен или унищожен.

За да бъде уважена молбата за издаване на дубликат, следва да са налице едновременно следните предпоставки: издаденият изпълнителен лист да е изгубен или унищожен, т. е. същият не се намира в държане на молителя и второ, молителят да разполага с изпълнително основание, въз основа на което е бил издаден първоначалният изпълнителен лист.

В настоящия случай, твърденията на молителя са, че издаденият първоначален изпълнителен лист е загубен, тъй като е бил представен пред СлОС с молба и след това не му е бил върнат. Загубата означава, че местонахождението на издадения в полза на молителя изпълнителен лист не е му е известно, което представлява доказване на отрицателен факт от обективната действителност. В подкрепа на твърденията си молителят е представил копие от същия изпълнителен лист и представил и молба от която е видно, че е приложил издадения изпълнителен лист по молба за допълването му. По делото издадения в полза на молителя изпълнителен лист липсва.

Настоящия съдебен състав намира, че налице достатъчни данни, за да бъде обоснован извода, че издаденият изпълнителен лист е изгубен.

Налице е от обективна страна и обстоятелството, че изпълнителното основание, въз основа на което е бил издаден първоначалният изпълнителен лист – невлязло в сила въззивно съдебно решение, поради което молбата на молителя по чл. 409, ал. 1 ГПК се явява основателна и следва да бъде уважена, като се издаде дубликат от изпълнителния лист.

В настоящи случай липсва възражения от насрещната за погасяване на дълга въз основа на обстоятелства, настъпили след установяване на съществуването му.

В този смисъл съдът следва да постанови решение по смисъла на чл.409 от ГПК по силата на което да постанови да се издаде дубликат на издадения в полза на молителя на изпълнителен лист.

Издаването на дубликат следва изрично да се отрази на самия изпълнителен лист.

Водим от гореизложеното и на основание чл.409 от ГПК съдът

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ДУБИЛКАТ  на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ от 20.12.2010 год.по молба Х.К.Х. ЕГН ********** ***, против "ГЕОСТРОЙКОМПЛЕКТ" ЕООД гр. Х., ул. "Ш.С." № *, ет. *, ап.* въз основа на Решение № 140/22.07.2010 год. по (В) гр.дело № 255/2010 год. по описа на Сливенски окръжен.

ДА СЕ ОТРАЗИ издаването на дубликата на изпълнителния лист и върху постановения съдебен акт.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на РБ в едномесечен срок, който за молителя тече от днес, а за „Геостройкомплект”ЕООД от редовното му  връчване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

 

ЧЛЕНОВЕ: