Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  

 

гр. Сливен,21.05.2010 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                                             мл. с. МИРА МИРЧЕВА 

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 269 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на длъжник против действие на ДСИ – насочване на изпълнение върху имущество, което смята за несеквестируемо, с правно основание чл. 435 ал. 2 пр. 2 връзка чл. 444 т. 8 от ГПК, и се движи по реда на чл. 437 от ГПК.

Обжалван е наложен запор върху движима вещ – автомобил, собственост на длъжника, като последният счита, че това действие е недопустимо, както и цялото образувано производство против него, тъй като е нарушена разпоредбата на чл. 519 ал. 1 от ГПК. Заявява, че той представлява “държавно учреждение” по смисъла на чл. 519 от ГПК и против него не се допуска принудително изпълнение, тъй като има специален ред за осъществяване на паричните вземания към него.  Твърди, че попада в този кръг, с оглед разпоредбите на пар. 1 т. 1 от ЗУДБ, както и на ЗВМД и чл. 4 ал. 2 от УП на НВМС. Като поделение на НВМС, РВМС е административна структура към Министъра на земеделието и горите и еучреждение от вида “бюджетни организации, определени със закон”. Поради това счита, че ДСИ недопустимо е образувал изпълнително производство против него и съответно – е извършил недопустимо действие – налагане на запор върху МПС с ДК № СН 8871 ВВ. Моли СлОС да отмени последния и да прекрати производството по изпълнителното дело.

В законовия срок е постъпило писмено възражение от другата страна по изпълнителното дело – взискателката, която счита жалбата за неоснователна и моли същата да не бъде уважавана..

Съдебният изпълнител е подал писмени обяснения, с които заявява, че е спазил разпоредбите на ГПК – чл. 520 ал. 2 , тъй като, съгласно чл. 2 ал. 3 от УП на НВМС, издръжката на службата се формира от бюджетна субсидия и от приходи от собствена дейност, поради което е отказал прекратяване на делото.

Съдът, след като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на материалите по него, намира, че жалбата е допустима, но неоснователна.

Жалбоподателят – Регионална ветеринарномедицинска служба – Сливен, е длъжник по изпълнителното дело, образувано по молба на взискателката Н.Г., за изпълнение на парично задължение в размер на 3018, 79 лв. с произход трудовоправни отношения.

След връчване на поканата за доброволно изпълнение на 09.04.10г. такова не последвало и на 23.04.10г. на длъжника било съобщено, че е наложен запор върху негово МПС – сДК№ СН 8871 ВВ.

Длъжникът още на 16.04.10г. подал молба до ДСИ с искане за прекратяване на производството като недопустимо, но с разпореждане от 19.04.10г. ДСИ отказал да стори това, позовавайки се на разпоредбата на чл. 14 ал. 1 т. 2 от ЗВМД и чл. 520 ал. 2 от ГПК.

Действително разпоредбата на чл. 519 от ГПК забраняваизпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения. Тълкуването й в съотношение с разпоредбата на чл. 520 от ГПК, обаче, сочи, че, след като липсва легална дефиниция на “държавно учреждение”, решаващото разграничение за целите на ГПК /и изпълнителното производство в частност/, произтича от произхода и вида на имуществото на длъжника. В случая е безспорно, че РВМС е подразделение на НВМС, която, съгласно разпоредбата на чл. 2 ал. 1 от Устройствения правилник НВМС е самостоятелно ЮЛ – специализиран орган за осъществяване на специфична дейност, но съгласно ал. 3 на същата норма, издръжката на НВМС се формира 1. от бюджетна субсидия и 2. – от приходи от собствена дейност съгласно чл. 14 ал. 1 от ЗВМД. Неприложима е дефиницията, дадена в Закона за устройство на държавния бюджет /за 2009г./ – пар. 1 т. 1, тъй като тя касае “държавни органи”, а и в относително определения кръг са включени “други бюджетни организации, определени със закон”. 

След като жалбоподателят не е бюджетна организация – с оглед посочения начин на формиране на издръжката му, то спрямо него не действа и забраната по чл. 519 от ГПК.  За да бъде едно учреждение държавно, е необходимо бюджетът му да се приема от Народното събрание, както и приходите му да са изцяло от държавния бюджет. НС е определило размера на приходната и разходната част на министерствата, като Министерството на земеделието и горите е отделило от определената му приходна част трансфери за подчинените му структури – НВМС, РВМС, под формата на “бюджетни субсидии”.

Така, в случая, след като само част от бюджета на НВМС се формира чрез средства от републиканския бюджет, а останалата – чрез законоворегламентираната възможност за реализиране на собствени приходи, СлОС счита, че жалбоподателят, като длъжник, не е “държавно учреждение” по смисъла на чл. 519 от ГПК и няма пречка против него да се образува изпълнително дело за парични суми. ДСИ законосъобразно е отказал прекратяване на изпълнителното производство и е извършил принудителното изпълнение по реда на чл. 520 от ГПК, като го е насочил не срещу средства по банкова сметка ***, постъпила като бюджетна субсидия, а срещу друго имущество – МПС, частна собственост на този длъжник, както разписва ал. 2 на чл. 520 от ГПК.

Тези съображения мотивират настоящия състав да приеме, че жалбата се явява неоснователна  и следва да се остави без уважение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на РВМС – Сливен против действията на  ДСИ при СлРС по изп. д. № 20102230400121 във връзка с образуване на изпълнителното производство и налагане на запор върху движима вещ – МПС с ДК№ СН 8871 ВВ, собственост на длъжника, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: