Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен,  30.07.2010 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в съдебно заседание на шести юли през две хиляди и десета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:      МАРИЯ БЛЕЦОВА

     МАРИЯ Х.

 

При секретаря К.И., като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 283 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 258 и сл. от ГПК.

                Образувано е по въззивна жалба на адв. Д. в качеството й на служебен защитник на М.Д.Д. ЕГН ********** *** против решение №211 / 19.04.2010 г. по гр.д. №4171/2009 г. на Сливенски районен съд, с което  са изменени мерките относно упражняване на родителските права, режима на лични контакти и издръжка на детето П.Т. Б. родено на 08,08,1999 г.  В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно и необосновано. Посочено е, че от всички данни по делото се установявало, че въззивницата Д. е грижовна майка и дома в който живее детето в гр. С. има много добри жилищни условия, като за него се полагат всички необходими грижи за образование, отглеждане, хигиена и възпитание. Посочено е, че въззивницата при отглеждането на детето се подкрепя от мъжа с когото живее и от своя баща.  Моли се обжалваното решение да бъде отменено и да не се изменя режима на упражняване на родителски права спрямо детето П..

         По делото е депозиран отговор от адв. Х., в качеството на пълномощник на въззиваемия Т.А.Б. в който въззивната жалба е оспорена като неоснователна и е посочено, че решението на СлРС е правилно и законосъобразно. Моли се решението да бъде потвърдено.

         В съдебно заседание въззивницата Д. се представлява от адв. Д., която поддържа жалбата и моли да бъде уважена. Подробни съображения излага в писмена защита депозирана пред Окръжен съд - Сливен.

         Въззиваемият Б. в съдебно заседание се явява лично и с адв. Х. и адв. С., които оспорват въззивната жалба, молят същата да не се уважава и да бъде потвърдено решението на СлРС. Подробни съображения излагат в писмени защити.

         Пред настоящата инстанция се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в своята съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

         Въззивницата Д. и въззиваемият Б. са бивши съпрузи, чийто брак е бил прекратен с решение №336 от 13.04.2006 г. на Я.ски районен съд от брака им  е родено малолетното дете П.Т. Б. на 08.08.1999 г. При прекратяване на брака упражняване на родителските права е било предоставено на майката Д.. След прекратяването на брака въззивницата Д. *** при семейството на своите родители от които получавала подкрепа при отглеждането му.

         От около три години Д. заживяла на съпружески начела в гр. С. и детето, което първоначално било започнало училище в гр. Бургас било записано в  ІІІ СОУ гр. С.. Първоначално при преместването в гр. С. въззивницата с партньора си и детето П. живеели при много лоши хигиенно-битови условия, за което свидетелства извършената проверка от Дирекция „СП” Сливен отдел „ Закрила на детето” през м. май 2009 г. Жилището се намирало в гр. С., бул. „Ш.С.” №* и се състояло от малка стая с коридор, като стаята била обитавана от майката, детето П. и мъжа с когото същата съжителствува С.В.Б.. Банята и тоалетната на къщата били разположени в двора на разстояние от самата къща. По-късно детето с майката и С.Б. заживели на адрес гр. С., ул. „М.С.” №*, което представлявало новопостроена къща на два етажа. Те обитавали втория етаж, който се състоял от широк коридор, кухня, спалня, детска стай с южно изложение и санитарни помещения, като жилището се поддържа много добра хигиена, съществували добри условия за отглеждане на дете, а самата стая на П. била обзаведена с всичко необходимо за отглеждане на дете, включително бюро и компютър.

         В извършения по делото социален доклад от 08,12,2009 г. е посочено, че жилището където в момента живее детето е собственост на родителите на С.Б. с когото майката живее на семейни начела. Новото жилище  в което живеело детето се намирало твърде далеч от училището му. П. се страхувал  да остава сам в жилищната сграда и в квартала в който живее няма приятели. Същото се потвърди и от обясненията на детето П. дадени в съдебно заседание в които той обясни, че приятелите му са от училищната среда и няма такива в новия квартал в който живее. В социалния доклад е посочено също, че майката М.Д. е в добро здравословно състояние,  изразява загриженост за бъдещото израстване и развитие на детето си и желае за в бъдеще да се грижи за него.

         Майката Д. работи към настоящия момент в бар близо до Театъра на гр. С., като работното й време е от 14:30 до 23:30 часа. По делото няма данни за размера на трудовото възнаграждение което получава въззивницата.

         Въззиваемият Б. работи в ТЕЦ „Марица изток – 2” ЕАД и получава месечно възнаграждение в размер повече от 1 100 лв. От приложената по делото длъжностна характеристика е видно, че същият съвестно изпълнява задълженията си и колегите му разчитат на неговия професионализъм. Б. работи до около 17 часа. В гр. Я. въззиваемият Б. притежава лично жилище, което се намира на ул. „С.” бл. *, вх. *, ап. *, но живее в жилището на родителите му П. Г.Ч. и И.А.Ч. на адрес ул. „ Д. Б.” *-*-*. Това жилище видно от приложения по делото социален доклад се състои от три стаи, кухня и санитарен възел, като една от стаите е обособена за детска, налице са много добри условия за отглеждане на дете  и Б. желае да поеме траен ангажимент по отношение на отглеждането и възпитанието на сина си П.. В социалния доклад е посочено, че Т.Б. притежава необходимия родителски капацитет да полага грижи за детето П., като е в състояние да му осигури сигурна и безопасна среда за развитие. В гр. Нова Загора въззиваемият Б. би бил подпомаган при оглеждането на детето П. от родители си .

         По делото е приложена педагогическа характеристика на ученика П. Б. в която е посочено, че Детето се чувства добре в училищна среда и двамата родители се интересуват от състоянието на детето в училище, като поддържат връзка с класния родител и показват отговорно отношение към развитите на сина си. През 2010 г. П. е бил записан и редовно посещавал кръжочна форма „В света на компютрите” при Детски комплекс – Сливен.

         По делото са представени множество писмени доказателства от които е видно, че при посещението на П. в гр. Я. са му закупувани множество дрехи, обувки от бащата или от майка му  със средства предоставени от бащата Б., за който са налице и свидетелски показания. П. е пациент на частния кабинет на д-р М.Д. – ортодонт, който се намира в гр. Я. от 2005 г., като на зъболекар се води от баща си Т.Б.. Горното се установява от служебна бележка издадена на 13.02.2010 г. 

         По делото са разпитани свидетелите П. Ч., Г.Я., В.М., Д.Д., Т.К.и Ж.Г. от показанията на които се установи, че и в гр. С. и в гр. Я. са налице много добри битови условия за отглеждането на детето П., както и че двамата родители притежават нужния капацитет за отглеждане и възпитание на детето и за осигуряване на безопасна за него среда. Няма съмнение, че двамата родители полагат всички възможни усилия за отглеждането на детето и че детето е превързано и към двамата родители.

         Както пред първоинстанционния съд, така и пред въззивната инстанция беше изслушано детето П.. При изслушването му същото заяви, че е превързано и към майка си и към баща си, но чувства като свой дом дома на баба си и дядо си в гр. Я., където за него се грижи баба му  и му е осигурена самостоятелна стая и всички необходими грижи. Детето заявява, че желае да живее с баща си в гр. Я., като пояснява, че ще поддържа връзки с майка си, която би му липсвала чрез интернет. Детето заявява, че мъжа с когото съжителствува майка му има добро отношение към него и се грижи за него, но е чул разговор между майка си и баба си Ж. от гр. Бургас в който майка му изразила мнение, че мъжа с когото съжителствува би предпочел детето да живее отделно от тях, който факт го притеснява.

         По делото е изслушана социалния работник К., която посочва, че според нея детето П. би се чувствало по-сигурно живеейки при баща си, тъй като там би получило повече подкрепа от разширения кръг семейство – бабата и дядото.  Социалният работник е посочил, че „в определена степен казаното от детето е негово мнение”. Мнението на социалния работник е, че привлекателни за детето не са толкова материалните обещания и материалното обезпечение, което получава в  гр. Я. при своя баща, колкото самото присъствие на възрастните му сродници там.

         Обжалваното решение е било съобщено на въззивница Д. на 20,04,2010 г., а въззивната жалба била депозирана в рамките на законоустановения срок на 03,05,2010 г.

         Въззивната жалба е процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалвания съдебен акт, а разгледана по същество се явява основателна.  

         Производството се движи по реда на чл. 106 от СК от 1985 г. /отм./

         В разпоредбата на чл. 106 ал. 5 от СК /отм./ е посочено, че ако обстоятелствата при които е предоставено упражняването на родителските права се изменят съдът по молба на единия от родителите или служебно може да измени постановените  по-рано мерки и да определи нови.

         При предоставяне упражняването на родителските права съдът следва да вземе предвид родителските качества на двамата родители,полаганите от тях грижи и умения, както и знания за възпитанието на детето, трудовите им навици, моралните им качество, социалната среда и материално-битовите условия, привързаността на детето към родителя, възрастта и пола на детето, както и възможността на трети лица да подпомогнат родителя при отглеждането и възпитанието на детето.

         Настоящият съдебен състав намира, че и у двамата родители са налице качества, които биха им позволили да отглеждат и възпитават правилно детето П.. И двамата родители са създали добри хигиенно-битови условия за отглеждане на детето,полагат грижи за него във времето когато то е при тях за неговото здраве и физически комфорт, а освен това се грижат и интересуват от развитието му в училище. Двамата родители са с добри морални качества и отговорно подхождат към въпроса за отглеждането и възпитанието на детето си. Няма спор, че детето е привързано и към двамата родители. Бащата на П. би имал по-добра подкрепа от така нареченото разширено семейство в лицето на своите родител в гр. Я. при отглеждането на детето, тъй като те непрекъснато биха могли да осъществяват контрол над него през времето когато бащата е на работа. ОТ друга страна следва да се отчете факта, че бащата работи на значително разстояние от гр. Я. и това не би му позволило при необходимост бързо да отзове на нуждите на детето. При отглеждане на детето от страна на майката същата получава и ще получава помощ от мъжа с когото съжителства и който към настоящия момент полага всички необходими грижи за отглеждане на детето, като му е осигурил топла обзаведена стая, храна и грижи. Налице са данни по делото, че майката като всеотдаен родител на няколко пъти е загубвала работата си, тъй като се е налагало да ползва болнични при заболявания на детето П., което не било добре посрещано от нейните работодатели. Това свидетелства , че без съмнение приоритет за майката е здравословното състояние и благоденствие на детето.

Настоящият съдебен състав намира, че в интерес на детето към настоящия момент е същото да бъде отглеждано от майка си, тъй като неговата възраст е все още малка /към настоящия момент не е навършило  11г. възраст/ и прекратяването на ежедневния контакт с нея би му се отразило неблагоприятно. Наивестично звучат обясненията на детето, че ще продължи да поддържа близки отношения с майка си по Интернет и по този начин тя няма да му липсва. Към настоящия момент бащата разполага с по-добри финансови възможности и би могъл по-лесно да осъществява срещи с детето на територията на гр. С., отколкото майката. Детето все още не е навлязло във възраст , в която от решаващо значение би бил бащата за формиране на неговия модел за поведение. Това би се случило след няколко години.

С оглед гореизложеното съдът намира, че решението на СлРС следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно , а предявеният от въззиваемата страна иск за промяна на родителските права спрямо детето П. да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Страните не са претендирали присъждане на деловодни разноски.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ОТМЕНЯ решение  № 211 от 19.04.2010 г. по гр.д. № 4171/2009 г. на Сливенски районен съд като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

        

         ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.А.Б. ЕГН ********** *** против М.Д.Д. ЕГН ********** *** иск за промяна на родителските права по отношение на малолетното дете П.Т. Б. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 

         Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                  2.