Р Е Ш Е Н И Е

Гр. С.,  28.07.2010год.

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на двадесет и девети юни през две хиляди и девета година в състав

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА 

                                                                                                                М. ХРИСТОВА

 

при секретаря М.Л. и с участието на прокурора ...., разгледа докладваното от Г. Драганова ч. гр. д. № 297 по описа за 2010 година и за да се произнесе съобрази:

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 258 и следващите от ГПК.

Делото е образувано по въззивна жалба на „ЕВН България Електроснабдяване” гр.П. 4000, ул.”Х.Г.Д.” № *ЕИК 123526430, депозирана чрез С.А.Б., юрисконсулт с  пълномощник със служебен адрес гр.П.”, ул.”Х.Г.Д.” № *, надлежно упълномощена от Г.Б., австрийски гражданин, роден на ***г., в качеството му на председател на Управителния съвет и С.М.З. с ЕГН ********** – член на Управителния съвет на „ЕВН България Електроснабдяване” – П..

Жалбата е против решение № 227/16.04.2010г., постановено по гр.д. № 4845/2009г. на РС – С.. С това решение е признато за установено, че жалбоподателя е преустановил неправомерно на 12.08.2009г. снабдяването с ел.енергия на С.Е.А. с ЕГН ********** *** и е осъдено дружеството да възстанови снабдяването му с ел.енергия на този адрес. Осъден е жалбоподателят да заплати на С.А. сумата 680,00 лева, представляваща обезщетение за периода от 09.10.2009г. до 12.11.2009г. по чл.25 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, както и разноски по делото в размер на 533,00 лева. Решението е постановено при конституирана страна в процеса на страна на ответника трето лице – помагач ЗК „Уника” АД.

В жалбата се твърди, че постановеното решение е неправилно, необосновано, незаконосъобразно, като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и при непълнота на доказателствата. Наведени са доводи за необоснованост на решението поради ненаправен анализ на всички факти по делото. Твърди, че вземанията за ел.енергия не били периодични вземания и за тяхното погасяване важи общия петгодишен давностен срок.

 

Същото мотиви поддържа и по същество на спора,  в полученото по делото писмено становище. Моли да се отмени обжалваното решение и се постанови ново, с което се отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан. Претендира разноските по делото и възнаграждение за юрисконсулт.

 

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител адв. Д.Иванов моли, да се постанови решение, с което се отхвърли жалбата като неоснователна. Намира обжалваното решение за правилно, обосновано и постановено при пълнота на доказателствата и моли да бъде потвърдено. Претендира разноските за тази инстанция.

Третото лице – помагач на ответника ЗК „Уника” АД не е изразило становище по жалбата.

 

Жалбата е депозирана в законния срок, от надлежна страна, имаща правен интерес да обжалва  подлежащ на въззивно обжалване, валидно постановен съдебен акт  и е допустима, по смисъла на чл. 258 от ГПК.

Пред въззивната инстанция не се сочат  и не е искано събирането на нови доказателства по смисъла на чл.266 от ГПК.

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че въззиваемата страна – ищец С.Е.А. е имал   към въззивника – ответник „ЕВН България Електроснабдяване” гр.П., задължение за плащане на консумирана ел.енергия по фактури от - 25.02.2004 г. , 25.04.2004 г. и 25.09.2004г., които не е заплатил своевременно. Ответникът е изключил електроснабдяването на имота, в който живее ищеца, намиращ се в гр. С., кв. „Н.”, ул. „У.” № * на 12.08.2009г. Ищецът е подал молба за възстановяване на ел.захранването на имота му с вх. № 289879 от 09.09.2009г., но ответникът не е възстановил ел.захранването на имота и не е отговорил на тази молба – жалба в 30-дневен срок, съгласно изискванията на общите условия на ЕВН ВС.

В общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия от ответника е предвидено, че при подаване на жалби от клиенти, електроснабдителното дружество следва да отговори в 30-дневен срок. При положение, че не стори това в посочения срок, дружеството дължи заплащане на обезщетение за неспазен срок по негова вина. Размерът на това обезщетение е по 20 лв. за всеки 24 часа. /арг. разпоредбите на чл.7, т.6 и чл.25 от общите условия на договора за продажба на ел.енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД. Периодът, през който се дължи такова обезщетение в случая е от 09.10.2009г., когато е изтекъл срока за отговор на подадената от ищеца жалба до 12.11.2009 г., когато е депозирана исковата молба пред РС С.. Дължимото обезщетение за посочения период е в размер на 680 лв. 

 

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

В конкретния случай се приема, че предявената претенция е основателна и доказана по размер. Категорично е установено по делото, че ответното дружество е прекъснало снабдяването на ищеца с ел.енергия на 12.08.2009 г. Не е отговорило и в законния срок на жалбата му за възстановяване захранването на имота му с ел. ток. Фактически по тази молба е следвало да отговори до 09.10.2009 г., което жалбоподателя – ответник не е сторил. След като не е изпълнил законовото задължение, ответникът дължи заплащане на обезщетение в доказания размер. Дружеството неправилно е преустановило снабдяването на ищеца с ел.енергия за посочения период, считайки, че има това право за неизплатени от ищеца задължения за 2004г.

Задължението на ищеца за ползваната но неизплатена ел.енергия за 2004 г. по  посочените фактури към дата 12.08.2009г., когато е прекъснато на това основание подаването на ел.енергия в имота му, е било погасено по давност. Изрично в жалбата-молба от 09.09.2009г. ищецът е уведомил ответното дружество, че това му вземане е погасено по давност и че не следва да заплаща сумите, позовавайки се на разпоредбата на чл.111 б.”в” от ЗЗД. /арг. цитираната молба, лист 3 от гр.д. № 4845/2009г. на РС С./.

По тези съображения се приема, че исковата претенция за заплащане на обезщетение в размер на 680 лв. за неизпълнение на задължението на ответното дружество на общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия е основателна и следва да бъде уважена. Категорично е установено по делото, че на подадената от ищеца молба – жалба от 09.09.2009 г. ответното дружество не е отговорило в 30-дневния срок и дължи обезщетение на ищеца за установения период, което е в размер на 680 лв.

Твърдението на жалбоподателя-ответник, че той е изправна страна по договора е несъстоятелно, не се подкрепя от доказателствата по делото и не може да бъде споделено. Необосновано е и твърдението, че решението е неправилно и постановено при непълнота на доказателствата.

В конкретния случай, за третото лице – помагач на ответника, не може да се приеме, че  участието му в процеса, може да се ангажира, на основание приложения договор за застраховка, който е с различен предмет от предмета на спора по делото.

При разглеждане на делото пред РС С. не се установи да са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, даващи основание и мотивиращ извод, че решението е постановено при нарушение на разпоредбите на ГПК.

При този изход на спора, разноски за тази инстанция се дължат на въззиваемата страна – ищец и такива са доказани в размер на сумата 400 лв. съгласно договор за правна защита и съдействие от 25.06.2010г.

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 280 ал. 2 от ГПК решението по настоящото дело не подлежи на касационно обжалване.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                    

 

Р   Е   Ш   И     :

 

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 227/16.04.2010г. постановено по гр.д. № 4845 по описа на РС С. за 2009 г.

 

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” гр.П. 4000, с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление: гр. П., район Централен, ул.”Х.Г.Д.” № *представлявано от Г.Б., австрийски гражданин, роден на ***г., в качеството му на председател на Управителния съвет и С.М.З. с ЕГН ********** – член на Управителния съвет на „ЕВН България Електроснабдяване” – П. ДА ЗАПЛАТИ на С.Е.А. с ЕГН ********** *** сумата 400 лв. разноски за правна защита пред тази инстанция.

Решението е постановено при участие в процеса на трето лице –ЗК „Уника” АД, конституирано като помагач на ответното дружество.

Решението е окончателно.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: