РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 30.11.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря П.С., в присъствието на прокурора ЦОНЧЕВА, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 300 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

Директора на ДВУИ – гр. Твърдица твърди в исковата молба, че И.П.Й. е настанен в дома от 22.04.2010г., поради тежка умствена изостаналост и социална индикация. С експертно решение на ТЕЛК за психични заболявания – гр. Стара Загора е установено, че лицето е с тежка умствена изостаналост и инвалидност – 100%. Поради характера на заболяването не може сам да ръководи постъпките си във връзка с издръжката си в дома, имуществените и други работи и се нуждае от настойник.

Иска се поставянето на ответника под пълно запрещение.

В с.з.  представител на Директора на дома по заместване – соц. Работник Стоянка Петкова поддържа предявения иск.

Представителя на ОП – Сливен дава становище за основателност на искането.

В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби лични впечатления като установи, че на поставените въпроси ответникът не е в състояние да отговори. При реална възраст от 20г. видимо физическото развитие съответства на 13-14г. На въпрос относно име, местонахождение и повод за довеждане в съдебната зала не реагира по начин, които да позволи да се заключи, че е възприел въпросите. Извършва механични движения като вниманието му според жестовете, които извършва, е насочено към необходимост от хранене, към което пристъпи игнорирайки присъстващите в залата.

Социалният работник потвърждава, че лицето е на ежедневна медикаментозна терапия за успокояване и в ежедневното си обслужване е зависим на сто процента от чужда помощ.

Така установените данни съответстват на представеното с исковата молба

От останалите доказателства по делото се установява, че ответникът е експертно решение № 337\14.02.2006г. на Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Стара Загора ЕООД на ТЕЛК е установено, че е с тежка умствена изостаналост. Посочени са констатации и мотиви: интелектуалната инсуфиенция на сттепен на умствена изостаналост със силно изразени ограничения на възможностите за вграждане в обществото, с тежа липса на самостоятелност, липса на говор.

Представени са и препис – извлечения от актове за смърт, от които се установява, че ответникът няма живи родители.

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: наличие на психична болест – тежка умствена изостаналост съпроводена с ДЦП; неспособност на лицето да контактува и да се ориентира самостоятелно в обстановката, необходимост от непрестанен контрол върху постъпките и непрестанна нужда от грижи в ежедневието. Неспособността на лицето да разбира и ръководи постъпките си проличава при непосредствен контакт. Заболяването е причина за невъзможност за развитие на способност за полагане на грижи за себе си и делата си, ограничаващи движенията и установяването на контакт, което налага допълнителни специални грижи. Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ И.П.Й. ЕГН **********, живущ понастоящем в Дом за възрастни с умствена изостаналост – гр. Твърдица

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Твърдица за определяне на настойник на ответника!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: