РЕШЕНИЕ

 

Гр.Сливен, 28.02.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, второ гражданско отделение, в закрито заседание на ДВАДЕСЕТ И ОСМИ ФЕВРУАРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година в състав:

                                            

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

           ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

                             А. СЛАВОВ

                            

като разгледа докладваното от съдия А. Славов Въззивно гражданско дело № 315 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл.247 и сл. от ГПК.

         Постъпила е молба от адвокат Г. М. процесуален представител на В.А. В. за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № …./ 22.10.2010 год. постановено по гр.дело № 315/2010 год. по описа на Окръжен съд гр.Сливен.

В молбата си до съда пълномощникът на въззиваемите П.Д. Т., Н.И.Т., И.А.Г., М.А.В., В.А.В. и К.В.М. твърди, че в Решение № …./ 22.10.2010 год. постановено по гр.дело № 315/2010 год. по описа на Окръжен съд гр.Сливен в диспозитива на решение при определяне квотата на К.В.М. е допусната очевидна фактическа грешка като вместо квотата 120/432 идеални части от общите части е изписана квотата 31/432 идеални части от общите части. Видно от мотивите към решението съдът правилно е определил квотата в какъвто смисъл и е изложил и своята вола, но независимо от това в диспозитива е изписано грешно.

Моли съда да постанови поправка на очевидна фактическа грешка.

В дадения от съда срок по смисъла на чл.247 ал.2 от ГПК не е постъпил отговор от другите страни в процеса.    

С молбата не се правят доказателствени искания.

        

От доказателствата по делото съдът приема за УСТАНОВЕНО СЛЕДНОТО:

         С Решение № …./ 22.10.2010 год. постановено по гр.дело № 315/2010 год. по описа на Окръжен съд гр.Сливен отменил решение  № 221 от 14.04.2010 г. по гр.д. № 5338/2009 г. на Сливенски районен съд в частта, с която са определени квотите от правото на собственост на съделителите от правото на собственост като неправилно и незаконосъобразно, като вместо него е определил квотите от правото на собственост на съделителите както следва: за П.Д.Т. 72/432 ид.ч, за  Н.И.Т. 27/432 ид.ч., за И.А.Г. по 31/432 ид.ч., за М.А.В. по 31/432 ид.ч.,  В.А.В. по 31/432 ид.ч., за К.В.М. по 31/432 ид.ч. и за Д. В.Ш. по 120/432 ид.ч. Съдът е оставил в сила решението в останалата му част като правилно и законосъобразно.

         В мотивите си към Решение № …./ 22.10.2010 год. постановено по гр.дело № 315/2010 год. по описа на Окръжен съд гр.Сливен, съдът е приел ,че жалбоподателката Д. В.Ш., както и въззиваемата К.В.М. следва да получат по ¼ и д.ч. от правото на собственост на общия наследодател В.  Т.  М..

Съд е определил квотите на страните в следния смисъл : за П.Д.Т. 72/432 ид.ч, за  Н.И.Т. 27/432 ид.ч., за И.А.Г., за М.А.В. и  В.А.В. по 31/432 ид.ч.,  за К.В.М. и за Д. В.Ш. по 120/432 ид.ч. от правото на собственост на общия наследодател В. Т. М..

 

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Молбата е основателна. Между мотивите и диспозитива на Решение № …./ 22.10.2010 год. постановено по гр.дело № 315/2010 год. по описа на Окръжен съд гр.Сливен съществува противоречие, което представлява допусната очевидна фактическа грешка.

Определената квота на съделителката К.В.М. е в размер на 120/432 идеални части от общите, макар в диспозитива на решение да са посочени 31/432 идеални части от общите.

При тези факти се налага извода, че е налице несъответствие между формираната от съда воля в мотивите на акта и нейното изразяване в диспозитива на решението досежно идеалните части от общите на съделителката К.В.М.. Истинската воля на съда е била вместо посоченото съделителката К.В.М. да има съсобственост в идеални части от 120/432 от общите части е изписано 32/432 идеални части от общите.

В изложения смисъл молбата се явява основателна и съдът следва да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № …./ 22.10.2010 год. постановено по гр.дело № 315/2010 год. по описа на Окръжен съд гр.Сливен на ред 15 след името на К.В.М. вместо 31/432 идеални части, да се чете „ 120/432 идеални части.

        

Водим от гореизложеното и на основание чл.247, съдът

 

РЕШИ:

 

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЦЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА  в диспозитива на Решение № …./ 22.10.2010 год. постановено по гр.дело № 315/2010 год. по описа на Окръжен съд гр.Сливен, като на ред 15 след името К.В.М. вместо 31/432 идеални части, да се чете „ 120/432 идеални части.          

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на Република България в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.