РЕШЕНИЕ №

 

гр.Сливен, 06.01.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав, в публично съдебно заседание на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ НОЕМВРИ ДВЕХИЛЯДИ И ДЕСЕТА  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                              ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

При секретаря М.Л. като разгледа докладваното от Атанас Славов гр. дело № 351 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е жалба от инж. Г.К.Д.- кмет на Община -Котел, против решение № 145 / 28.08.2007 г. по гр. д. № 43/2006 г. по описа на Районен съд - гр. Котел, с което е УВАЖЕН  иск с правно основание чл.97 ал.1 от ГПК /отм./ в вр.чл.13а ал.3 от ППЗСПЗЗ и е признато за установено по отношение на въззивника, че границите на земеделска земя, възстановен по реда на чл.11 ал.2 от ЗСПЗЗ и представляваща нива от 3 404 кв.м. в м. „Ак чешме" в землището на с. Я. към момента на внасянето й в ТКЗС са: от изток -Х.Х., от запад - А. Х. Х., от север - Х. Х.Х. и от юг - Х. Ч. и Н.Д. , като по сега действащия регулационен план на селото, одобрен през 1964 г., имотът се намира в кв. 41 и на поземлен имот представляваща нива от2 065 кв.м. в м. „Ак чешме" в землището на с. Я. към момента на внасянето й в ТКЗС са: от изток - М.Х. Х. , от запад - И.А.О. , от север - Н.Х. Х. и от юг - Н.Д. , като по сега действащия регулационен план на селото, одобрен през 1964 г., имотът се намира в кв. 33.

С обжалвания съдебен акт е постановено спрямо въззивника, че скицата на процесиите имоти, изготвена от в. л. Б.Д.С. следва да се счита за неразделна част от решението.

В жалбата се твърди, че съдебният акт на Районен съд - Котел е недопустим , тъй като съдът се е произнесъл по недопустими съдебни искове. В тази насока са изложени съображения, че установяването на границите на земеделските земи се извършва по предвидения в ЗСПЗЗ и Правилника за приложението му ред, което прави недопустимо производството пред гражданския съд. Излагат се съображения, че въззиваемите са пропуснали всички правни способи за защита, като не са обжалвали постановените административни актове в законно установените срокове. Сочи се алтернативно, че ако съдът приеме иска за допустим, то Решението с което е уважен е незаконосъобразен, тъй като неправилно е приложен материалния закон.

Моли се да обезсили като недопустим обжалвания съдебен акт и да се прекрати производството по делото, а в случай, че не се възприемат доводите за недопустимост на решението, същото да бъде отменено, като незаконосъобразно, а предявеният иск да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

В с.з. въззивника не се представлява.

В з.с. въззиваемите не се явява, представляват се от адв.Г., която оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена.

От събраните по делото доказателства преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

Въззиваемите, в качеството им на ищци в първоинстанционото производство, И.Х.О. , М.Х.М. , А.Х.И. , Ф.Х.К. , Х.Х.И. , К.Х.И. , М.Х.Х. , А.А.Н. , Х.Х.М. , Р.Х.Б. , А.Х. О. , Е.М.О. И Е.М.М. са наследници на М.Х. ***, починал на 10.01.1969 г. -видно от Удостоверение за наследници № 0385 / 16.02.2006 г., 0384 / 16.02.2006 г. и 0386 /16.02.2006 г.

С Решение № 4/27.02.1996 год. По гр.дело № 140/1995 год. На Котелски районен съд е уважен искът с правно основание чл.11 ал.2 от ЗСПЗЗ и е признато за установено, че И.Х.О., М.Х.М., А.Х.И. , Ф.Х.К. , Х.Х.И., К.Х.И. , М.Х.Х., Х.Х.М., Е.М.О. И Е.М. *** имат право да възстановят правото на собственост цитираните земеделски земи.

С решение по заявление № 82025 / 20.09.2001 г. на Поземлена комисия - Котел на наследниците на М.Х. Х. било отказано да се признае правото на възстановяване на собственост с план за земеразделяне на земеделски земи - две ниви с обща площ 5.9 дка. находящи се в местността „Ак чешме" в землището на с. Я..

В мотивите към решението било посочено, че Общинската поземлена комисия не признава гореописаните имоти и не възстановява собствеността им, тъй като те се намират в регулацията на населеното място и не са спазени изискванията на чл. 13 ал. 4 и 5 от ППЗСПЗЗ, а именно не са представени скица и удостоверение за имотите в ТСУ - гр. Котел .

На първоинстанционото производство пред Районен съд - Котел е приета съдебно-техническа експертиза, от която се установява, че процесиите имоти се намират в кв. 41 и 33 по устройствения план на с. Я. от 1964 год.

Според заключението на вещото лице площта на единия от имотите е 3 404 кв.м., а на другия 2 065 кв.м. или общо 5 469 кв.м. и при внасяне в ТКЗС са граничели както следва - имотът от 3 404 кв.м. - от изток - Х.Х., от запад - А. Х. Х., от север - Х. Х.Х. и от юг - Х. Ч. и Н.Д. , а имотът от 2 065 кв.м. - изток - М.Х. Х. , от запад - И.А.О. , от север - Н.Х. Х. и от юг - Н.Д. .

Обжалваното съдебно решение е било съобщено на въззивника на 11.09.2007 г. и в рамките на законоустановения 14-дневен срок -25.09.2007г., е било депозирана процесната жалба.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е допустима, подадена е в законен срок от лице с правен интерес, а разгледана по същество е основателна.

Постановеното решение на първоинстанциония съд е недопустимо, като постановено по недопустим иск.

Въззиваемите И.Х.О. , М.Х.М. , А.Х.И. , Ф.Х.К. , Х.Х.И. , К.Х.И. , М.Х.Х. , А.А.Н. , Х.Х.М. , Р.Х.Б. , А.Х. О. , Е.М.О. И Е.М.М. са сезирали съда с иск срещу Община Котел за установяване на границите на нива от 3 404 кв.м. в м. „Ак чешме" в землището на с. Я. към момента на внасянето й в ТКЗС и нива от 2 065 кв.м. в м. „Ак чешме" в землището на с. Я. към момента на внасянето й в ТКЗС.

От приложените към исковата молба писмени доказателства, че Поземлената комисия гр. Котел е отказала да им признае право на възстановяване на собствеността върху заявената за възстановяване нива от 3 404 кв.м. в м. „Ак чешме" в землището на с. Я. и нива от2 065 кв.м. в м. „Ак чешме" в землището на с. Я. в нови реални граници с план за земеразделяне, тъй като имотът се намира в регулацията на населеното място и не са спазени изискванията на чл.13, ал.4 и ал.5 от ППЗСПЗЗ – скица и удостоверение за имота.

Установяването на границите на земеделските земи се извършва по предвидения от ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ административен ред, което прави недопустимо производството пред гражданския съд. Съгласно чл.18д, ал.9 от ППЗСПЗЗ решението на ОСЗГ/сега ОСЗ/ за определяне на границите на имотите подлежи на обжалване по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ. Предпоставка за искането за установяване на границите на имотите обаче е правото на собственост да е възстановено. В случая е постановен отказ от ПК, който не е обжалван.

Предмет на иска по чл.11 ал.2 от ЗСПЗЗ е правото да се възстанови правото на собственост върху одържавени или внесени н ТКЗС земеделски земи, като самото възстановяне на собствеността се извършва със административен акт постановен от компетентен държавен орган в случая ОПК. Позитивно Решение на Общинска поземлена комисия / сега ОбСЗГ/, с което да се възстановява правото на собственост върху нива от 3 404 кв.м. в м. „Ак чешме" в землището на с. Я. и нива от 2 065 кв.м. в м. „Ак чешме" в землището на с. Я. към този момент няма т.е. правото на собственост върху тези земеделски земи за които е признато, със съдебно решение,че въззиваемите имат право да възстановят правото на собственост не е възстановена.

Предпоставка за допустимост на иска за установяване на границите на имотите е правото на собственост да е възстановено . В случая е постановен отказ от ПК , който не е обжалван . Ето защо обжалваният съдебен акт следва да бъде обезсилен , а производството по иска да бъде прекратено поради недопустимостта му .

С оглед изложеното първоинстанциония съд е постановил недопустимо решение, тъй като се е произнесъл по недопустим иск.

По изложените съображения следва да се приеме, че е налице поддържаното от въззивника основание за недопустимост на първоинстанционото решение и съобразно разпоредбата на чл.209 ал.1 от ГПК/отм./ то трябва да се обезсили и производството по иска и по делото бъде прекратено.

Ръководен от гореизложеното , съдът

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 145/28.08.2007 г. по гр. д. № 43 / 2006 г. по описа на Районен съд - гр. Котел , като недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по делото .

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                ЧЛЕНОВЕ: