Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр. Сливен 19.10.2010 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение първи състав, в заседание на тринадесети октъмври, през две хиляди и десета година, в състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      МАРГАРИТА ДРУМЕВА

     ЧЛЕНОВЕ:                  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА 

      МАРТИН САНДУЛОВ

При секретаря  П.С. и в присъствието на Прокурора……………,като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА

в.гр.д.№ 369 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 196 и сл. от ГПК /отм./ .

Обжалвано е Р. № 102 от 08.06.2010 г., постановено по гр.д. № 118/2007 г. на районен съд, гр. Нова Загора, с което са изнесени на публична продан допуснатите до делба недвижими имоти, присъдени са суми по сметките и са присъдени такси и разноски, само в частта, в която не е уважена претенцията по сметките в пълен размер.  

Във въззивната си жалба въззивникът, чрез пълномощника си адв. Н.Г.Н. *** моли решението в обжалваната част да бъде отменено, като неправилно и противоречащо на закона и съдът да присъди не само по 3330.71 лв., дължими от всеки от двамата ответници, а по 7613.04 лв. за извършените от него подобрения в делбения имот, на обща стойност 15226.08лв. Претендира присъждане и на направените по делото разноски.

Въззиваемите страни не са изготвили и подали отговор или възражение на въззивната жалба.  

В с.з. въззивникът, редовно призовани се явява и поддържа въззивната жалба. Твърди, че точната сума, която следва да се доплати за извършените от него подобрения е 8554 лв. С писмена молба пълномощникът му- адв. Н. поддържа жалбата и заявява, че няма да сочи други доказателства, като моли съдът да присъди пълния стойностен размер на направените от доверителя му подобрения в размер на 15226.08 лв. /още 8554.66лв./.

Въззиваемите страни, редовно призовани не се явяват в с.з. Пълномощникът на З.Н.Н.-*** оспорва жалбата, като посочва, че е трайна практиката, когато се присъжда подобрение върху недвижими имоти, техният размер да се определя съобразно квотите, при които е допусната делбата.  

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена в срок от страна в процеса, имащи правен интерес от обжалване на решението в отхвърлителната част, с което не е уважена претенцията му по сметките, за присъждане стойността на извършеното от него подобрение в пълен размер.

При извършената служебна проверка настоящата инстанция констатира, че обжалваното решение е валидно и допустимо, постановено от компетентен орган- районен съд Нова Загора, в законова писмена форма и със съдебния акт е отговорено на предявените искови претенции. 

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките поставени от въззивната жалба, след преценка на събраните доказателства намира, че обжалваното решение е и правилно, поради което следва да го потвърди.

Настоящата въззивна инстанция напълно споделя правните изводи, формирани от РС въз основа на изложената фактическа обстановка, при правилно приложение на относимите материалноправни разпоредби.

Не се спори от страните, че: 1. извършените подобрения от въззивника, ищец в процеса в съсобствения имот е на обща стойност 15226.08 лв., което е  прието, като факт от НЗРС. 2. Не се спори, че ищецът Р.З.Р. има определен дял в съсобствеността 18/32 ид.ч., а ответниците З.Н. и Н.Н. от по 7/32 ид.ч. 3. Решението в частта, в която допуснатите до делба недвижими имоти са изнесени на публична продан е влязло в сила, поради необжалването му- след оттеглянето на жалбата на Р. Р., чрез пълномощника му адв. Н., входирана в канцеларията на НЗРС на 28.06.2010 г.

Въпрос на математическо изчисление е да се изчисли какви суми следва ответниците да привнесат в делбата, за уравняване на дела на ищеца. Всичко което ответниците ще получат от купувача на публичната продан над дела им от имотите за увеличената им стойност от подобренията –т.е. по 3330.71 лв. са осъдени да заплатят на подобрителя. При изнасяне на имотите на публична продажба, ищецът ще получи реално от една страна привнесените от ответниците суми, съобразно дяловете им- по 3330.71 лв.- общо 6661.42 лв. и допълнително ще получи останалата част 8554.66 лв. от купувача на публичната продан.

В практиката на съдилищата никога не е стоял като проблем начинът на уравняване на дяловете. Привнасянето на равностойността на подобренията е съобразно определените с решението по допускане на делбата квоти. Ако се уважи претенцията на ищеца да му се заплати изцяло стойността на извършените от него подобрения ще се получи така, че ответниците ще изпаднат в неговото сегашно положение- все едно, че само те са ги извършили, а ищецът неоснователно ще се обогати.    

Като намира, че решение в обжалваната му част не страда от сочените във въззивната жалба пороци и е  правилно и законосъобразно, настоящата инстанция ще го потвърди.  

Въззиваемите страни, не претендират присъждане на разноски и липсват доказателства да има направени такива пред въззивната инстанция, поради което не им се дължат такива.

Въз основа на изложеното, съдът    

 

Р     Е    Ш    И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Р. № 102 от 08.06.2010 г., постановено по гр.д. № 118/2007 г. на районен съд, гр. Нова Загора, в частта, в която е отхвърлена претенцията по сметките над сумата 6661.42 лв. до пълния размер, като правилно и законосъобразно.

В останалите части решението влязло в сила, поради необжалване /изнасяне на публична продан на допуснатите до делба имоти и присъдени ДТ/.

Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

ЧЛЕНОВЕ: