Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Сливен, 12.04.2011 год.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

заседание на десети март  през две хиляди и единадесета година в състав:

                                        Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                    

при секретаря ………………М.Т. …….…………и с участието на прокурора………………………….…………..…………………..като разгледа докладваното от ……Снежана Бакалова……….гр. дело № 399 по описа за 2010  год. , за да се произнесе, съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл.13, ал.1, т.3, б.4А” от ЗЮЛНЦ.

Ищецът Окръжна прокуратура – Сливен твърди в исковата си молба, че ответникът сдружение за напояване „Водата е живот” със седалище и адрес на управление с.M., общ.Н.З., регистрирано по ф.д. № 63/2008г. по описа на Сливенския окръжен съд не е учредено по законния ред и е регистрирано в нарушение на Закона за сдружения за напояване /ЗСН/, тъй като е констатирано по АНХД № 222/10г. на Новозагорския районен съд, че множество от учредителите, действащи чрез пълномощници не са надлежно представлявани в Общото събрание. Извършено е престъпление, тъй като е доказано, че лицата Б.Г.С., М. Д.М., Х.М.М. и Й.Й.М. изобщо не са полагали подписи под пълномощните за участие в Учредителното събрание. Освен изложеното е доказано, че лицето Й.И. Т., която е замествала кмета на с.M. е нямала правомощия да заверява пълномощни, а е заверила 26 броя пълномощни на собственици и ползватели на земеделски земи, с които те са упълномощили лицата Д. Д.Д. и К.Р.К. да ги представляват в Общото събрание за учредяване на сдружението. По тази причина счита, че изброените в исковата молба 26 лица не са били надлежно представлявани при учредяване на сдружението и същото е учредено без да са спазени законовите изисквания за това. Моли съда да постанови решение, с което прекрати ответното сдружение като учредено в нарушение на императивни разпоредби на ЗСН.

Ищецът Община Н.З. твърди в исковата си молба, че са налице условията за прекратяване на ответното сдружение като учредено в нарушение на разпоредбите на закона. Изложени са съображения, които се покриват с тези, изложени от първия ищец. Освен тях са изложени съображения, че не са били налице условия за учредяване на сдружението, тъй като е нарушено изискването на чл.14 от ЗСН и никъде във фирменото дело не е посочена територията на сдружението с приложени скици на земите и списък на собствениците, а съгласно цитираната разпоредба Устава на сдружението следва да съдържа и описание на територията на сдружението, която територия да се онагледява с приложени към Устава скици. Твърди, че земеделските земи, включени в землището на с.M. са общо в размер на 28 959 дка, а учредителите на сдружението притежават земеделски земи към момента на учредяването му около 750 дка и съответно не съставляват 50 на 100 от земеделската земя от землището, която се обслужва от единствена напоително отводнителна система. Молят съда да постанови решение, с което постанови прекратяване на юридическото лице СН „водата е живот” на основание чл.13, ал.1, т.3, б.”а” от ЗЮЛНЦ. Правният си интерес обосновават с обстоятелството, че претендира ползването на хидромелиоративните съоръжения. 

Съдът е намерил, че са налице условията за обединяване на производството по депозираните две искови молби, тъй като същите са против един и същ ответник и съдържат едно и също искане, поради което и на основание чл.213 от ГПК с определение от з.з. на 18.01.2011г. е съединил производството по гр.д. № 399/10г. и № 499/10г. по описа на Сливенския окръжен съд, което е продължило под № 399/10г. на Сливенския окръжен съд.

Ищецът Окръжна прокуратура в с.з. поддържа иска си и моли съда да уважи същия.

Ищецът Община Н.З. чрез писмено становище моли съда да уважи иска и претендира направените разноски.

Ответникът чрез процесуалния си представител в депозирания писмен отговор и в с.з. оспорва изцяло предявените искове като твърди, че не са налице допуснати нарушения и лицето, заверило нотариално подписите под представените пълномощни е имало право да извърши това, а освен това дори да се приеме, че пълномощните не са били  с нотариална заверка порокът е от категорията на унищожаемите и съгласно разпоредбата на чл.35 от ЗЗД унищожаемите сделки могат да се потвърдят от страната, която иска унищожаването, като по този начин се санират. Представя 20 бр. декларации за потвърждаване на представителната власт на пълномощниците при учредяването на сдружението. Моли съда да отхвърли иска като му присъди направените разноски.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Ответникът СН „Водата е живот” със седалище и адрес на управление с.M., общ.Н.З. е регистрирано като такова с Решение № 154/14.08.2008г. по ф.д. № 63/2008г. по описа на Окръжен съд – Сливен. При представянето на документите за регистрация на сдружението е представен протокол от Учредително събрание, проведено на 30.04.2008г. в с.M., от който е видно, че 42 от лицата, имащи право да участват като учредители на сдружението са участвали лично на събранието и 26 собственици и ползватели на земеделски земи са упълномощили с нотариално заверени пълномощни други лица да ги представляват в процедурите по учредяване на сдружението. Прието, че събранието има необходимия кворум и същото е взело решение за учредяване на сдружението. Към представения Устав на сдружението е приложен и списък на учредителите на СН „Водата е живот”, подписали Устава на сдружението общо 68 лица, от който е видно, че лицата Б.И.С., Б.Г.С., Д.С.Н. ,Д. Х.Г., Е.М.Б., Ж. М. Б., Ж. С. Д., И. К. Р., И. Ж. И., Й. Д. Й., Й.Й.М., М. Д. М., М. Д.М., М. П. М., Н. П. Д., П.И. Д., Р. П. К../, С.Х. И., С. С. Д., Х.М.М. и Р. К. Д. са били представлявани на събранието от пълномощници – Д. Д.Д. и К. С.И.. Пълномощните с които тези лица са упълномощили представители за участие в Учредителното събрание на сдружението са били заверени от лицето Й.И. Т.. От събраните доказателства по АНХД № 222/2010г. по описа на Новозагорския районен съд ДП № 543/2009г. /вх.№ 615/2009г/ по описа на РП – Н.З. се установява, че Й.И. Т. е била младши специалист в кметство с.M., общ.Н.З.. Със Заповед № 1 /18.02.2008г. на Кмета на Кметство с.M. й е било наредено да изпълнява функциите на кмет на кметството за времето от 18.02.2008г. до /без да е посочена крайна дата/ и е била упълномощена да подписва всички документи и индивидуални административни актове, свързани с изпълнението на тези функции.

С постановление за частично прекратяване на наказателно производство от 13.04.2010г. на РП – Н.З. по ДП № 543/2009г. е прекратено частично наказателното производство срещу Йорданка Т. за престъпление по чл.311, ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че в периода от 18.02.2008г. до 16.06.2008г. е заверила нотариално пълномощни с изх.№№ 452 до 469 с упълномощители К.С. К., Д. К. Й., Б.И.С., П.И.Д., Й.Й.М. и други лица, в които е удостоверила неверни обстоятелства, че лицата пред нея в кметството са положили подписите в пълномощните, и че подписите са на лицата упълномощители. За да прекрати производството РП – Н.З. е приела, че Т. не е имала право да осъществява нотариални функции, но деянието е несъставомерно по смисъла на чл.311 от НК, тъй като не е съзнавала, че в качеството си на временно изпълняваща функциите на кмет на с.M. не е имала правомощия да извършва нотариална дейност.

С решение № 264/21.05.2010г. по АНХД № 222/2010г. по описа на Новозагорския районен съд е признат за виновен К.Р.К. в това, че на 29.04.2008г. в с.M. при условията на продължавано престъпление два пъти сам е съставил неистински частни документи – пълномощно с изх.№ 468/29.04.2008г. с упълномощител Б.Г.С. и упълномощен К.Р.К. и  пълномощно с изх.№ 464/29.04.2008г. с упълномощител Й.Й.М. и упълномощен Д. Д.Д. и ги е употребил за да докаже, че съществува право да представляват упълномощителите при провеждане на Учредително събрание на СН „Водата е живот”, проведено на 30.04.2008г., като на основание чл.78а от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 500 лева, като го е оправдал по повдигнатото обвинение за пълномощно с изх.№ 453/29.04.2008г. с упълномощители М. Д.М. и Х.М.М. и упълномощен Д. Д.Д.. В мотивите на решението съдът е констатирал, че нарушителят К. е положил подписи в графите на „упълномощителя” в горепосочените пълномощни от името на С., М., М. и М., тъй като същите не успял да открие в с.M. и решил от тяхно име да предостави представителна власт на себе си и на свидетеля Д. Д. без тяхно знание и съгласие. Тези документи той предоставил на Д., който ги представил на Й. Т. с попълнен текст и положени подписи и в този им вид тя ги заверила нотариално. В този им вид пълномощните са били използвани да удостоверят представителната власт на К. в Учредителното събрание, проведено на 30.04.2008г. в с.M..

Със заявлението за регистриране на сдружението пред Сливенски окръжен съд е представена Заповед № РД 09-435/17.07.2008г. на Министъра на земеделието и храните, с която е одобрен Устава на СН „водата е живот” с.M.. В чл.7 от Устава е записано, че територията на сдружението обхваща 1547 дка, изградена поливна площ, разпределени в 102 имота със 117 собственика и ползвателя. Площта на територията на сдружението е показана в Приложение 1 към Устава, заверено от „Напоителни системи” ЕАД - клон Сливен, ОСЗГ гр.Н.З. и Надзорния орган. Към Устава е приложени списък на собствениците на земеделски земи на територията на сдружението към м.април 2008г., заверен от Надзорния орган.

Ответникът е представил 20 броя декларации за потвърждаване на представителна власт на лицата Д. Д.Д. и К.Р.К. за това, че на 30.04.2010г. са ги представлявали кат о пълномощници при провеждане на Учредително събрание на СН „водата е живот”. В декларациите е записано, че действията са извършени с тяхно знание и съгласие, за което са подписали пълномощни, заверени в Кметство с.M.. Декларациите са изготвени на 11.11.2010г. от лицата Н. П. Д., Д. С. Н., Ж. С. Д., Г. Р. И., П. И. Д. и с нотариална заверка на подписите на тези лица от същата дата извършено от Нотариус Я. П.., рег. № 183 на Нотариалната камара с район на действие РС – Н.З.. Декларации с идентично съдържание от 04.02.2011г. са представени и от лицата Б.Г.С.; с нотариална заверка на Нотариус Г. Д. с район на действие РС – Раднево; от Й.Й.М. с нотариална заверка от Кмета на гр.Ахелой; от И. К. Р. от Д. Х. И. от С. Х. П., Е.М.Б., Й. Д. Й. С. С. Д., Б.И.С., И. Ж. И., Ж. М. Б., Р. К. Д., Р. П. И. и М. Д.М., М. П. М., всички с нотариална заверка на подписите на декларатор.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства, неоспорени от страните.

На основание чл.300 от ГПК влязлата в сила присъда на Наказателния съд е задължителна за Гражданския съд, който разглежда последиците от деянията относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца, поради което съдът приема, че лицето К. К. е изготвил и използвал пълномощни изх.№№ 468 и 464 от 29.04.2008г. с упълномощители Б. С.и Й. М. без същите да са му предоставили представителна власт за това и ги е използвал на Учредителното събрание за учредяване на СН „Водата е живот” с.M., за да удостоверят наличие на представителна власт за него и за лицето Д. Димитров.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен. Налице са условията на чл.13, ал.1, т.3, б.”а” от ЗЮЛНЦ във вр. чл.13 ал.2 от ЗЮЛНЦ във вр. чл. 64 ал.7 от ЗСН за прекратяване на регистрираното сдружение с нестопанска цел. Установи се от събраните по делото доказателства, че сдружението не е учредено по законния ред.

Според нормата на чл. 11 ал.1 от ЗСН, Учредителното събрание е редовно, ако на него са представени лицата по чл. 6, ал. 2 от ЗСН. В чл. 12 ал. 1 от ЗСН е предвидено че всеки от учредителите може да упълномощи писмено, с нотариално заверен подпис лице, което да го представлява в учредителното събрание. Установи се от събраните доказателства че 26 лица са представлявани на събранието от пълномощници. Подписите на упълномощителите не са били заверени нотариално. Заверката е извършена в Кметство с. M. от лицето Й. Т., която не може да изпълнява нотариални функции. Според чл. 83 от ЗННД ,когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа. Село M. не е общински център и нотариални правомощия има само кмета на кметството. В ЗМСМА не е предвидена хипотеза при която кмета на кметство да възлага свои функции на други лица или да определя лице което да го замества (както това е предвидено за кметовете на общини и райони в чл. 39 ал.2 и 3 от ЗМСМА) т.е. нотариални функции в кметството може да упражнява само кмета, който е орган на местната изпълнителната власт и той не може да делегира тези си правомощия. От изложеното следва да се направи извод че не са спазени изискванията на 12 ал.1 от ЗСН при учредяване на сдружението.  Нещо повече от приобщеното като доказателство АНХД №222/10 на НзРС се установява че две от лицата изобщо не са подписали пълномощни с които да упълномощят лица да ги представляват на това събрание, а същите са фалшиви, изготвени от К. К.. Без значение е обстоятелството че в последствие част от лицата (20 от 26) са представили нотариално заверени декларации че потвърждават действията на упълномощените лица. Упълномощаването е сделка насочена към пораждане на представителна власт. То е едностранна сделка и се сключва с волеизявление на упълномощителя. За лицата Б. С. и Й. М. е установено че упълномощаването е нищожно тъй като те изобщо не са направили волеизявление за упълномощаване за участие в Учредителното събрание изобщо. За останалите лица, за които е установено че липсва нотариално удостоверяване на подписите, упълномощаването също е нищожно тъй като формата в случая е за действителност на сделката, а не за доказване. При наличието на нищожно упълномощаване за представителите не е възникнала представителна власт и те не са могли да изразят валидна воля за учредяване на сдружението. При тези факти са без значение представените от 20 бр. декларации от лицата, които са били записани като членове на сдружението, тъй като  нищожните действия на представителя не са породили последици и не могат да бъдат потвърдени. 

По отношение на твърдените от ищеца Община Н.З., нередовности при учредяване на сдружението, касаещи територията на сдружението и броя на учредителите. В устава на сдружението, утвърден от надзорния орган е посочено че територията на сдружението е 1 547 декара, разпределени в 102 имота със 117 собственика и ползвателя, а  като учредители са подписани 68 лица (включително и тези с нередовни пълномощни)  със съответно 1 048,385 дка земи. Налице е противоречие между Устава на сдружението и чл. 14 ал.1 т.3 от ЗСН – уставът трябва да съдържа описание на територията на сдружението с приложени скица и списък на собствениците, заверени от надзорния орган;

С оглед изложените съображения, съдът намира че при учредяване на ответното сдружение не е спазен реда за учредяване на същото, поради което същото следва да бъде прекратено.   Не са налице условията на чл. 13 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и даването на срок за отстраняване на допуснатите нарушения е безпредметно, тъй като същите са от такова естество че не могат да бъдат отстранени с обратна сила.

При този изход на производството на Община Н.З. се дължат направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на  150лв. по чл. 7 ал.1 т.4 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

          ПРЕКРАТЯВА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ВОДАТА Е ЖИВОТ” със седалище с. M., Община Н.З., Област С. , ул. „М.” №*, вписано по ф.д.№ 63/2008г. по описа на СлОС.

          ОСЪЖДА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ВОДАТА Е ЖИВОТ” със седалище с. M., Община Н.З., Област С. , ул. „М.” №* да заплати на ОБЩИНА Н.З., гр. Н.З., ул. „П.Е.” №*, сумата 150 лв. разноски.

          След влизане в сила на решението прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

                                                         

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: